وکیل پایه یک مهریه در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

مقدمه

با انعقاد عقد نکاح ، مهریه به طور کامل به زن تعلق خواهد گرفت.

مهریه در واقع یک مال است که می تواند به صورت عین معین یا کلی و یا حتی حق  مالی و منفعت باشد .

مهریه در ضمن عقد نکاح و  یا پس از آن ، در صورتی که نکاح  دائم باشد ، توسط زوجین تعیین می شود .

در صورتی که عقد نکاح موقت باشد  ، مهریه لزوما باید  درضمن عقد تعیین و مشخص شود و هر گونه تراضی طرفین مبنی بر عدم تعیین مهر و یا عدم استحقاق زوجه به مهر ، باطل است و ممکن است منجر به بطلان نکاح موقت نیز شود .

هر چیزی را که بتوان به ان مال گفت ، قابل تعیین به عنوان مهریه است و لزومی ندارد که حتما ، زوج مالک آن باشد . فلذا می توان مال متعلق به شخص ثالثی را به عنوان مهریه تعیین کرد .البته قابل ذکر است که تمامی وکلا به بحث مهریه پرداخته و مشاوره میدهند. و اما پیشنهاد ما به شما  این است که به سایت دادیار مراجعه کنید زیرا به معرفی وکیل در شیراز میپردازد.

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان

در صورتی که پس از انعقاد عقد نکاح ، مشخص شود مهریه تعیین شده فاسد  بوده و یا مهریه به گونه باشد که نتوان آن را معلوم و تعیین کرد ،  زوج باید به همسر خود مهرالمثل بپردازد و این امر منوط به نزدیکی زوجین نمی باشد .

انواع مهریه

مهریه انواعی دارد که بر حسب مورد ، زوج ملزم به پرداخت  هر یک می شود .

مهرالمسمی

همان مهریه ای است که با تعیین توسط طرفین بر ذمه زوج قرار می گیرد .

مهر المثل

مهریه توسط زوجین مشخص نشده و پس از نزدیکی ، با توجه به خصوصبات و میزان تحصیلات و حیثیت خانوادگی و .. زن ، مهرالمثل تعیین شده و به زوجه پرداخت می شود .

مهر المتعه

با عدم تعیین مهریه در هنگام انعقاد  عقد نکاح و عدم نزدیکی و وقوع طلاق ، مهر المتعه با توجه به غنا و فقر و وضعیت  زوج ، تعیین شده و به زوجه تعلق می گیرد .

در صورتی که قبل از نزدیکی بین زوجین ، عقد نکاح به هر علت فسخ شود ، زوجه استحقاق مهریه را ندارد اما این قاعده در یک امر استثنا دارد و آن فسخ نکاح به علت عنن مرد است که در این صورت نصف مهریه  ، که در صورت تعیین مهر المسمی و در صورت عدم تعیین ، مهرالمثل است ، به زوجه تعلق می گیرد .

در صورتی که مالی که به عنوان مهریه تعیین شده متعلق شخص ثالثی باشد و آن شخص با مهر بودن مال خود ، موافقت نکند ، زوج باید مثل آن مال ، در صورتی که مال مثلی باشد و قیمت آن مال  ، در صورتی  که  مال قیمی  باشد را بپردازد .

در صورتی که مهریه ، در هنگام انعقاد عقد مقدور التسلیم بوده و هنگام پرداخت ، تسلیم آن غیر ممکن گردد ، مرد باید مثل و یا قیمت مال را در صورت مثلی و یا قیمی بودن مهریه تعیین شده ، بپردازد . در مورد مال قیمی و مال مثلی میتوانید در سایت دادیار مقاله مرتبط را مطالعه نمایید.

اگر هر یک از زوجین قبل از نزدیکی فوت کند و در عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد ، زوجه مستحق  مهریه نخواهد بود و اگر نزدیکی صورت گرفته باشد ، زوجه مستحق مهرالمثل است . و در صورتی که مهریه تعیین شده باشد  ، با فوت هر یک ، زن مستحق مهر المسمی است .

همان طور که گفتیم با انعقاد عقد نکاح ، مهریه متعلق به زوجه است و در صورتی که مال معین باشد ،  زوجه می تواند نسبت به آن تصرفات مالکانه انجام دهد.

وکیل طلاق در شیراز میگوید:اگر قبل از نزدیکی ، طلاق انجام شود ، نیم مهریه به زوج مسترد می شود .  در این صورت اگر زوج مهریه را پرداخت  کرده باشد ، نصف آن را از زوجه  می ستاند و در صورتی که مهریه را تادیه نکرده باشد ، تنها نصف مال را می پردازد .

مال ممکن است دارای منافع و نمائاتی باشد ‌. اگر نیم مهر با طلاق به زوج بازگردد ، زوج حقی نسبت به منافع و نمائات مال ندارد و منافع  مال به طور کامل تا قبل از طلاق به زوجه تعلق دارد.

در صورتی که مال نزد زوجه تلف شده باشد ، زوج مستحق نصف مثل و یا قیمت مال است.

در صورتی که زن ، زوج را از پرداخت مهر ابرا نموده باشد ، طبق نظر دکترین حقوقی ، مرد حقی بر نیم مهر ندارد زیرا مالی نپرداخته است البته این امر اختلاف نظر است .

مفوضه المهر:

به طور کلی تنها زوجین در تعیین مهریه صلاحیت دارند.

در صورتی که زوجین اختیار تعیین مهریه را به یکدیگر و یا ثالثی واگذار کنند ، مهریه تعیین شده اصطلاحا مفوضه المهر است.

اگر تعیین مهر بر عهده ی مرد باشد ، به  هر میزان می تواند مهر را تعیین کند و اگر تعیین مهر با زوجه باشد ، بیش از میزان مهرالمثل  نمی تواند مهر قرار دهد .

در صورتی که هر یک از زوجین سفیه بوده و یا صغیر ممیز باشد که دارای حجر مالی هستند ، نکاح آنان صحیح اما توافق طرفین در خصوص مهریه ، غیر نافذ  و منوط به تنفیذ ولی یا قیم آن هاست .

اگر اختیار تعیین مهر به شخص ثالث واگذار شده باشد ، در صورت فوت ثالث قبل از تعیین مهر ، اگر طرفین در تعیین مهر تراضی ننمایند ، مهریه را دادگاه تعیین خواهد نمود.

برای پرداخت مهریه ، می توان از زوج ضمانت کرد و هم چنین پرداخت و تادیه مهریه ممکن است به صورت موجل باشد.

برای پرداخت مهریه  ، می توان مالی را به رهن گرفت.

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان

حق حبس در نکاح:

وکیل طلاق در اصفهان در این زمنیه توضیح داد که :زوجه می تواند در صورت حال بودن مهریه ، تا زمان تادیه و پرداخت کامل آن توسط زوج ، از انجام وظایف خود در برابر مرد ، خودداری کند .

در این صورت ، دادگاه حکم به نشوز زن و جواز ازدواج مجدد مرد نخواهد داد و هم چنین مرد نمی تواند به استناد عدم تمکین زن ، از پرداخت نفقه به وی امتناع کند.

در صورتی که زوج بتواند اعسار خود را در محکمه اثبات کرده و محکمه اقدام به تقسیط مهریه کند ، باز هم در این صورت زوجه می تواند تا اخذ کامل  مهریه ، از انجام وظایف خود و تمکین در برابر مرد ، خود داری کند .

حق حبس زوجه تا زمانی وجود دارد که زن حتی برای یک بار هم با اختیار خود ، تمکین نکرده باشد و در صورتی که حتی یک بار تمکین نماید ، حق حبس وی زایل می شود . زایل شدن حق حبس زوجه  به معنای عدم امکان مطالبه مهریه نخواهد بود و در این  صورت نیز زوجه همچنان می تواند مهریه را از زوج مطالبه نماید.

اگر زوجه اکراه به تمکین  شده باشد ، حق حبس وی باقی است .

طرق مطالبه مهریه:

از دو طریق می توان مهریه را مطالبه کرد .

مطالبه مهریه از طریق دایره ی اجرای ثبت.

روش نخست آن ، مطالبه مهریه از طریق دایره اجرای ثبت محل انعقاد عقد نکاح است .

زوجه با در دست داشتن سند ازدواج ، می تواند از دایره ی اجرای ثبت محل وقوع عقد نکاح ، در خواست صدور اجراییه مبنی بر مطالبه مهریه را داشته باشد.

با صدور اجراییه ، زوج ظرف ده روز باید  به پرداخت مال اقدام نماید .

با انقضای مهلت مذکور ، زوجه با معرفی اموال مرد ، اقدام به توقیف اموال از طریق اجرای ثبت می نماید .

در صورتی که مالی از مرد  یافت نشود ، می توان جلب زوج را تقاضا نمود .

وکیل مرد در مواجه با این موضوع ، با اثبات اعسار موکل خود و یا تلاش برای اخذ رضایت زوجه ، از جلب موکل خود جلوگیری می کند .

وکیل در امور حقوقی و به خصوص امر طلاق ، باید با داشتن اطلاعات و تخصص و همچنین علم به رویه حاکم بر دادگاه ، در جهت منافع موکل خود اقدامات لازمه را به عمل اورد .

اصحاب دعوا در دعاوی خانوادگی  و به طور خاص  در امر مهریه ، با توجه به تشویش موجود در پرونده ، ترجیح می دهند امر دعوا را به وکیل قابل اعتمادی واگذار کرده و خود به طور مستقیم در این امور مداخله ننمایند .

زوجین در انتخاب وکیل مناسب ، باید به تخصص و تجارب وکیل توجه نموده و در این خصوص تحقیقات لازم را انجام دهند تا بتوانند به نتیجه هر چه بهتر  نایل شوند .

دعوای اعسار از جانب زوج به طرفیت زوجه  با پرداخت هزینه دادرسی  دعاوی غیر مالی ، مطرح می شود . دادخواست اعسار به دادگاه صالح تقدیم شده  و زوجه نیز می تواند برای اثبات ملائت و توانگری مالی زوج ، دلایل خود را به دادگاه تقدیم کند . شرایط ابطال دادخواست را در مقاله مربوطه مطالعه نمایید.

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان

وصول مهریه از طریق دادگاه:

وکیل مهریه در شیراز در این باره توضیح میدهد:اگر از طریق دوایر اجرای ثبت ، زوجه به نتیجه ای نرسید و دایره ی اجرا نتوانست مالی از زوج را توقیف کرده و مطالبات زوجه را تادیه کند ، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده ، مهریه خود را و هم چنین حق الوکاله و هزینه دادرسی را از زوج مطالبه نماید .

در صورتی که مهریه ، مال غیر متقولی باشد ، دادگاه خانواده محل وقوع مال غیر منقول ، صالح است و در غیر این صورت ،زوجه در انتخاب دادگاه  محل اقامت زوج ، و یا محل اقامت خود مخیر است .

در صورتی که دادگاه خانواده در خصوص طلاق اقدام به صدور رای نماید ، مکلف است در مورد حقوق مالی زوجه ، از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف نماید .

در صورتی که مهریه ، مال منقولی باشد که میزان و ارزش آن تا بیست میلیون تومان باشد  ،  مرجع قضایی صالح برای مطالبه مهریه ، شورای حل اختلاف محل اقامت زوج و خود زوجه  است و در صورتی که مهریه مال غیر منقولی مانند ملک باشد زوجه باید در محل وقوع مال غیر منقول دادخواست خود را ثبت کند در زمنیه مهریه در صورتی که ملک باشد بهتر است با وکلای ملکی مشورت لازم را داشته باشید مانند وکیل ملکی در شیراز یا وکیل ملکی در اصفهان چرا که این وکلا تخصص بهتری را در زمنیه املاک دارند.

مهریه تا 110 سکه به چه معناست؟

مهریه به هر اندازه امکان دریافت دارد. اما بر اساس قوانین جدید ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت شوهر ، در مورد مهریه فقط تامین مقدار ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا برابر آن امکان پذیر است. اگر دارایی های مرد توقیف شود یا قدرت و توانایی پرداخت داشته باشد بیشتر از ۱۱۰ سکه نیز امکان وصول خواهد داشت.

هنگامی که زن می خواهد مهریه ی خود را دریافت کند قادر است با تقدیم دادخواست به علاوه عقدنامه به دادگاه خانواده یا تقاضا از اداره اجرای ثبت ، روند ضروری را سپری کند. مدت آن منوط به وقت رسیدگی دادگاه و حضور زن و شوهر در دادگاه و شیوه ی توقیف اموال مرد و اجرای حکم می باشد و مدت معینی را نمی توان تخمین زد. حتی امکان دارد به خاطر مهریه مرد ممنوع الخروج شود.

دادخواست اعسار در مهریه

دادخواست اعسار از سوی مرد به دادگاه ارائه می شود و شخص باید به اثبات برساند که قدرت پرداخت بدهی خویش را ندارد و بر اساس توانایی پرداخت و مهریه تقسیط می شود.

حال یا مدت دار بودن مهریه

امکان دارد مهریه حال باشد یا دارای مدت. چنان چه حال باشد زن قادر است بلافاصله پس از ازدواج آن را دریافت کند و و حتی در دریافت آن از تمکین هم خودداری نماید و پیگیری زن بر اساس حق حبس از موضوعات نشوز به شمار نمی آید و باعث از بین رفتن حق نفقه نمی شود. ولی چنان چه مهریه دارای مدت باشد حق حبس از بین خواهد رفت و زن با تمکین قادر است نفقه ی خود را دریافت نماید.

همین که عقد نکاح اتفاق می‌افتد زن می تواند مالکیت مهریه را به عهده بگیرد و هر شکل تصرفی که بخواهد در آن بنماید. مهریه در سند ازدواج قید می شود و به شکل بدهی  از تکالیف شوهر به شمار می آید. در عقد ازدواج دائم می توان مهریه را تعیین کرد یا بعد از آن که ازدواج صورت گرفت بر مقدار مهریه به توافق رسید. اگر مهریه در عقد ازدواج تعیین شود سبب ابطال عقد نکاح نخواهد شد. اما در عقد موقت و غیر دائم اساس پیدایش حق در نکاح موقت تعیین مهریه است و اگر مهریه در عقد موقت ذکر نشود سبب باطل شدن آن خواهد بود.

نکاتی در خصوص مطالبه مهریه:

در صورتی که زوج غیر از حقوق و درآمد خود ، مالی برای توقیف نداشته باشد ، به تقاضای زوجه می توان اقدام به توقیف آن کرد .

در صورتی که زوج دارای همسر و یا فرزند باشد ، یک چهارم و در غیر این صورت ، یک سوم درامد و حقوق ماهیانه زوج توقیف شده و از آن طریق ، مهریه زوجه تادیه می شود .

بیش از این میزان را بدون رضایت زوج نمی توان توقیف کرد زیرا امر مربوط به معاش فرد و از جمله موضوعات مرتبط با نظم عمومی و اخلاق حسنه است اما در صورتی که خود زوج نسبت به توقیف میزان بیشتری از حقوق خود ، رضایت داشته باشد ، ایرادی در خصوص توقیف میزان مازاد وجود نخواهد داشت .

طرفین و اصحاب دعوا می توانند با یکدیگر صلح کرده و یا به توافق برسند که به طور مثال ، زوجه مهریه خود را ببخشد و در ازای آن وکیل در طلاق خود باشد  و یا زوج با بخشیدن مهریه توسط زوجه ، حضانت فرزند را به مادر واگذار نماید .

در هر صورت وکیل هر یک از طرفین در صورتی که در ضمن وکالت نامه  اختیار صلح و ساز را داشته باشند می توانند با طرف دیگر دعوا در خصوص این امور به توافق رسیده و با رعایت مصلحت و غبطه موکل خود  ، در جهت حفظ وی بکوشد .

وکیل متخصص و مجرب ، با رعایت اصول مذاکره و فن بیان بالا می تواند طرف مقابل را مجاب کرده که نسبت به خواسته های موکل وی با انعطاف بیشتری عمل کرده و زمینه نیل موکل به اهداف خود را فراهم کند .

وکیل مهریه در اصفهان
وکیل مهریه در اصفهان

به طور معمول افراد مهریه را ابزاری قرار می دهند تا بتوانند از طریق ان زوج را وادار به تسلیم شدن در برابر خواسته های خود نمایند .

وکیل امر مهریه با تکیه بر تجارب خود در هر مورد می تواند با توجه به شرایط و اوضاع حاکم بر مسئله ، آسان ترین راه را برگزیند و اگر نیاز به صلح با طرف دیگر دعوا بود ، به صلح با او پرداخته  و اگر می تواند بدون صلح به موفقیت برسد ، به این امر بپردازد .

در مسئله مهریه ، وکیل زوج باید بتواند اعسار موکل را اثبات کرده و یا در صورتی که زوج ادعای پرداخت مهریه را دارد ، وکیل باید بتواند این امر را در محکمه اثبات نماید و اگر اجراییه علیه زوج  صادر شده باشد ، با تکیه بر ادعای پرداخت مال ، از دادگاه محل صدور اجراییه ، تقاضای ابطال اجراییه را داشته باشد .

آیا مردی که میخواهد طلاق بگیرد باید تمام مهریه را یکجا پرداخت نماید؟ مضاف به وکیل طلاق در بندرعباس میتوانید به وکیل طلاق در شیراز نیز مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *