وکیل دیه در بوشهر

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0917-439-37-54)

[aparat id=’BdoqM’]

وکیل پایه یک دیه در بوشهر

در دین اسلام در صورتی که انسانی، انسان دیگر را به قتل برساند یا به او آسیب های جسمانی وارد نماید مانند اینکه اعضای بدن دیگری را قطع کند یا باعث کوری او شود و جراحتی بر او وارد نماید باید مالی را به او یا وراثش  پرداخت نماید که دیه نامیده می شود.البته قابل ذکر است که قتل به سه دسته قتل عمد و قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم میشوند که پیشنهاد به شما این است که مقاله مربوطه را در سایت دادیار مطالعه نمایید.

همچنین در مواردی که  آسیب ظاهری وارد نشده ولیکن منافع و حواس زائل شده اند نیز دیه ثابت می شود.

بنابراین برحسب آسیب وارد شده بر مجنی علیه دیه به دیه نفس(جان)، دیه اعضاء و دیه منافع تقسیم می شود.

در قوانین جزایی ایران انواع مختلفی از مجازات ها از جمله حد,قصاص,تعزیر, و…. وجود دارند که دیه هم یکی از این مجازات های اصلی محسوب یمشود.پیشنهاد میشود در مورد بحث تخفیف مجازات ها از طریق مشاوره با وکیل در شیراز اطلاعات بیشتری را کسب نمایید.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

انواع جنایت:

برحسب وجود یا عدم وجود عمد  مرتکب جنایت در وارد کردن آسیب به مجنی علیه جنایات به سه قسمت تقسیم می شوند:

1-جنایت عمد:

در جنایت عمد مرتکی قصد ایراد جنایت بر مجنی علیه را دارد و مجازات اصلی و اولیه آن قصاص است ولی در صورت عدم امکان اجرای قصاص یا رضایت مجنی علیه یا اولیای دم؛ دیه نیز قابل مطالبه است.

2-شبه عمد:

در صورتی که مرتکب قصد انجام فعلی بر روی مرتکب را داشته ولی قصد ایراد جنایت وارده را بو نداشته ؛ قصاص منتفی است و باید دیه پرداخت شود.

3-خطای محض:

در خطای محض مرتکب نه قصد انجام فعل بر روی مرتکب را دارد و نه قصد ایراد جنایت بر وی را دارد. در خطای محض نیز قصاص منتفی است و تنها دیه باید پرداخت شود.

موارد پرداخت دیه:

-عدم قصاص مسلمان در صورت جنایت بر کافر

-عدم قصاص عاقل در صورت ایراد جنایت بر دیوانه

-عدم قصاص پدر و جد پدری در صورت ایراد جنایت بر فرزند.

3-جنایت های عمدی مجنون و صغیر نابالغ؛ در حکم خطای محض هستند و مستوجب پرداخت دیه هستند نه قصاص.

4-جنایات شبه عمد.

دیه نفس:

اگر فردی دیگری را به طور غیر عمد یا خطای محض به قتل برساند، دیه نفس قابل مطالبه است.

در جنایات عمدی اصل بر قصاص مرتکب است و در صورتی که اجرای قصاص به هر جهت امکان نداشته باشد مانند آنکه مرتکب پدر مجنی علیه باشد، قصاص منتفی است و دیه قابل مطالبه است.

همچنین در صورتی که اولیاء دم رضایت دهند قصاص منتفی می شود و دیه بدل از قصاص نفس از سوی اولیاء دم قابل مطالبه است.در مورد بحث رضایت بهتر است مقاله رضایت در حقوق کیفری را مطالعه فرمایید.

مقدار دیه :

در قانون مجازات اسلامی سابق مقادیر دیه نفس به تبعیت از نظر فقهاء اینگونه معین شده بود:

-صد شتر

-دویست گاو

-هزار گوسفند

-دویست حله یمانی

-هزار دینار طلا

-ده هزار درهم نقره

در زمان حاضر تعیین نمودن مقدار دیه به ایین شیوه نامتعارف است و به همین جهت بود که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مقدار دیه به نظر رئیس قوه قضاییه واگذار گردید و قیمت صد شتر مبنای قیمت گذاری دیه قرا گرفت، نرخ دیه در ابتدای هرسال پس از انجام بررسی های لازم از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

مهلت پرداخت دیه:

مهلت پرداخت دیه برحسب نوع جنایت متفاوت است:

-مهلت پرداخت دیه در جنایت عمدی یک سال از تاریخ وقع جنایت است.

– مهلت پرداخت دیه در جنایت شبه عمد دو سال از تاریخ وقوع جنایت است و در هرسال یک دوم از دیه می بایست پرداخت گردد.

-مهلت پرداخت دیه در جنایت خطای محض که از سوی عاقله پرداخت می گردد؛ سه سال از تاریخ وقوع جنایت است. در خطای محض در هرسال یک سوم از مقدار دیه باید پرداخت گردد.

* این مهلت ها قانونی هستد و طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدت های مذکور در بالا را افزایش یا کاهش دهند.

*مبنای محاسبه مهلت های مذکور سال قمری است نه سال شمسی.

دیه اعضاء

مطابق با یک قاعده کلی اعضاء اصلی بدن که فرد هستند مانند زبان دیه کامل دارند و اعضاء زوج بدن مانند گوش، چشم، درصورت ورود آسیب به هر دو عضو دیه کامل و دز صورت ورود اسیب تنها به یک عضو نصف دیه کامل را دارد.

اعضایی که دیه کامل دارند:

1-شکستن کمر به گونه ای که فرد دیگر قادر به نشستن نباشد.

2-از بین رفتن تمامی دندان ها.

3-قطع نخاع

4-شکستگی ترقوه

5-شکستگی گردم به گونه ای که گردن خم شود و باعث کوتاهی قد شود.

دیه منافع:

در صورتی که در اثر آسیب وارده بر اعضاء ظاهر انها دچار آسیب دیدگی نشود ولیکن در اثر آسیب وارده کارکرد و منفعت آن عضو از بین برود مانند بینایی، شنوایی، چشایی، قدرت تعقل و .. ؛ دیه تعیین شده است

دیه شکستگی استخوان

1-شکستگی استخوان عضوی که دارای دیه مقدر است: یک پنجم دیه  آن عضو را دارد.

2-سوراخ شدن استخوان: یک چهارم دیه عضو.

3-کوبیده شدن استخوان هر عضو: یک سوم دیه آن عضو.

4-از جا درآمدن استخوان: دو سوم دیه آن عضو.

5-از کار افتادن استخوان: دو سوم دیه آن عضوو

دیه جنین:

وارد کردن آسیب به جنین که منجر به مرگ یا نقض اعضاء و منافع جنین شود؛ خواه عمد باشد یا غیر عمد؛ مستوجب پرداخت دیه از سوی مرتکب است ولو آنکه وارد کننده آسیب مادر جنین باشد.

دیه جنایت بر میت:

درست است که جسد انسان مرده دارای روح و جان نیست اما  به تعرض به جسد انسان مرده موجب پرداخت دیه از سوی مرتکب است و مطابق با ماده 722 قانون مدنی؛ جنایاتی که بر مرده وارد می شود مستوجب پرداخت یک دهم دیه آن جنایت در انسان زنده است.

برای مثال در آوردن چشم های مرده مسوجب یک دهم دیه کامل است.

*دیه جایت بر میت به وراث او به ارث نمی رسد بلکه به وسیله آن بدهی های مرده پرداخت می شود و در جهات احسان و خیر به مصرف می رسد.

تغلیظ دیه:

ایراد جنایت در شرایط خاص موجب افزایش دیه  پرداختی تا یک سوم می شود که در اصطلاح به آن تغلیط دیه می گویند.

شرایط تلغیظ دیه:

عاقله کیست؟

در حقوق اسلامی در جنایات خطای محض پرداخت دیه بر عهده عاقله است؛ عاقاله: خویشاوندان ذکور(مرد) پدری مانند پدر، برادر، جد پدری، عمو و فرزندان آنها است که در صورت فوت مرتکب به آنها ارث تعلق می گیرد.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

میزان دیه زن

در حقوق جزای اسلام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی دیه زن؛ نصف دیه مرد است ولی تا میزان یک سوم دیه زن مساوی با دیه مرد است.

*در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده، که نصف دیگر دیه زن می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد.

پرداخت فاضل دیه در صورت قتل زن به مجنی علیه:

در صورتی که مرد مسلمان به طور عمد زنی را به قتل برسانند و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند می باست پیش از اجرای قصاص نصف دیه کامل را به جانی پرداخت نمایند.

ماهیت دیه:

در این باره که دیه مجازاتی برای مرتکب است یا آنکه صرفاً طریقی برای جبران خسارات و فاقد جنبه جزائی است اختلاف نظر هایی وجود دارد که در ذیل به هر یک از آن ها به طور جداگانه خواهیم پرداخت.

1-دیه مجازات است: در صورتی که دیه به عنوان مجازات در نظر گرفته شود، پرداخت کننده آن مجرم است و به  نوعی جریمه مالی و طریقی برای مجازات مجرم است.

2-دیه جبران خسارت است: مطابق با این نظر دیه طریقی برای جبران خسارتهای اقتصادی و جسمانی است که بر مجنی علیه وارد شده است و مجازاتی برای متنبه شدن وارد کننده جنایت نیست.

به ارث رسیدن دیه:

چنانچه مجنی عیله در اثر جنایت وارده فوت شود ؛

2-در جنایات عمد ولی دم از اجرای قصاص گذشت کنند و دیه را مطالبه نمایند.

وکیل ارث در شیراز میگوید:دیه به تمامی وراث مقتول به استثناء خویشاوندان مادری به ارث می رسد و به نسبت سهم الارث میان آنان تقسیم میشوند.

پرداخت دیه در صورت شرکت در جنایت:

در صورتی که وارد کننده جنایت بر میت بیشتر از یک نفر باشد و مرگ مجنی علیه  در اثر ضربه های وارده از سوی آنها باشد؛ تمامی آنها مسئول پرداخت دیه مجنی علیه هستند.

افرادی که ملزم به پرداخت دیه هستند:

1-مرتکب: مرتکب که خود وارد کننده جنایت بر مجنی علیه است در جنایات عمد و شبه عمد مسئوول پرداخت دیه است.

2-عاقله» در جنایات خطای محض مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله( خویشاوندان مرد پدری که در صورت فوت مجنی علیه از او ارث می برند) خواهد بود.

وکیل دیه در بوشهر
وکیل دیه در بوشهر

تفاوت ارش و دیه مقدر:

دییه مقدر مالی است که در شرع مقدس اسلام به دلیل ورود جنایت های شبه عمد، خطای محض و عمد در مواردی که قصاص مرتکب امکان ندارد، معین شده است.

دیه غیر مقدر: دیه غیر مقدر که به آن ارش نیز گفته می شود، میزان آن در شرع معین نشده و دادگاه با لحاظ آسیب جسمانی که بر مجنی علیه وارد شده  و نوع جنایت و نیز شیوه ارتکاب جنایت، با توجه به دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس مقدار آن را معین می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *