وکیل طلاق در بوشهر

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0917-439-37-54)

[aparat id=’H8CvL’]

وکیل پایه یک طلاق در بوشهر

در جامعه امروز طلاق در جامعه قبهی را که در گذشته داشته از دست داده و زن و شوهرانی که به هر دلیل با یکدیگر تفاهم و سازگاری ندارند، طلاق را به کشمکش و درگیری های زیان آوری که به سلامت روحی و روانی آنان لطمه وارد می آورد ترجیح می دهند.

ماهیت طلاق در حقوق ایران

به گفته وکیل طلاق در شیراز:طلاق یکی از طرق انحلال عقد نکاح و حقی است که در قانون برای مرد قرار داده شده است به عبارت دیگر از حقوق ویژه زوج است و مرد هر زمانی که بخواهد می تواند زوجه را طلاق دهد و نیازی به موافقت زوجه ندارد ولیکن ثبت طلاق منوط به تأدیه حقوق مالی زوجه یا تعیین تکلیف درباره آنها است.

مطابق با اصول کلی حقوق مدنی طلاق ایقاع( عمل حقوقی یک جانبه) است و تنها با انشاء مرد ایجاد میشود از اینرو لازم است زوج(طلاق دهنده ) از شرایط لازم برای انشاء صیغه طلاق برخورد باشد که عبارتند از:

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

شرایط طلاق در بوشهر

1= اهلیت: صغیر و مجنون نباشد زیرا صغیر و مجنون فاقد هر گونه قصد و اراده ای هستند.

*مجنون ادورای که به طور دائم مجنون نیست در زمان افاقه از جنون میتواند مبادرت به طلاق نماید.

* در صورتی که جنون دائمی باشد و به مصلحت مجنون نیز باشد ولی وی میتواند زوجه اش را طلاق دهد.

* طلاق غیر رشید: اشخاص غیر رشی فاقد عقل معاش هستند و به طور متعارف سود و زیان را تشخیص نمی دهند بنابراین تنها در امور مالی خود حق دخل و تصرف را ندارد و طلاق نیز از زمره حقوق غیرمالی است بنابراین غیررشید میتواند زوجه خود را طلاق دهد اما در امور فرعی طلاق مانند نفقه و مهریه  که از امور مالی هستند مجاز به دخالت نیست.

2-قصد: طلاق دهنده باید از بیان صیغه طلاق قصد عمل حقوقی طلاق را داشته باشد بنابراین شخصی که در حالت مستی، خواب، هیپتونیزم یا که به قصد شوخی صیغه طلاق را میگوید از قصد لازم برخودار نیست و نمی توان به عمل وی ترتیب اثر داد.

3.اختیار داشته باشد: اگر زوج تحت اکراه و اجباری که موجب سلب قدر اختیار از وی شده است مکره به طلاق همسر خود شود، طلاقش باطل و فاقد هر گونه اثر حقوقی و شرعی است.

شرایط مطلقه:

وکیل طلاق در بندرعباس توضیح میدهد:طلاق حقی است که برای زوج شرط شده است از اینرو شرط خاصی در زوجه شرط نیست و لیکن طلاق زنی که در ایام عادت ماهانه یا در ایام نفاس صحیح نیست اما در صورتی که زوجه حامله باشد یا در فاصله میان عقد نکاح و طلاق نزدیکی واقع نشده باشد همچنین در صورتی که زوج غائب مفقود الاثر باشد و اطلاعی از وضعیت زوجه خود نداشته باشد، طلاق در ایام عادت ماهانه با در حال نفاس فاقد اشکال و صحیح است.

*همچنین طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر در صورتی که زوجه یائسه یا حامله باشد.

صیغه طلاق:

مشهورترین یغه طلاق زوجتنی…انت طالق است ولیکن در قانون مدنی صیغه طلاق تعریف نشده است و مشخص نشده که صیغه طلاق باید به زبان عربی یا فارسی باشد ولیکن همانطور که صیغه نکاح به زبان عربی جاری می شود صیغه طلاق نیز به زبان عربی جاری میگردد.

*صیغه نکاح را در صورتی که زوجین عربی ندانند به فارسی یا زبانی که با آن صحبت می کنند هم جاری می شود از اینرو صیغه طلاق را نیز می توان به زبان عربی یا هر زیان دیگر که معنا و مفهوم و قصد طلاق را برساند بیان نمود

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

وکالت در طلاق:

در طلاق زوجه میتواند به زوجه یا هر شخص دیگری وکالت دهد، بنابرایت وکیل به وکالت از موکل خود (زوج) می تواند زوجه وی را طلاق دهد.

ولایت در طلاق:

در صورتی که زوج جنون دائمی داشته باشد، با رعایت مصلحت مجنون میتواند زوجه وی را طلاق دهد اما اگر جنون ادواری باشد ولی نمی تواند زوجه اورا طلاق دهد و خود مجنون می تواند در حالت افاقه زوجه را طلاق دهد.

اقسام طلاق از حیث امکان یا عدم امکان رجوع:

از این لحاظ طلاق به دو قسم طلاق رجعی و بائن تقسیم میشود ؛

در طلاق رجعی زوج در زمان عده پس از طلاق میتواند به زوجه رجوع نماید.رجوع با هر سخن یا عملی از جانب زوج که دلالت بر قصد رجوع او نماید مانند برداشتن حجاب از روی سر زن،  واقع می شود.

وکیل در بندر عباس  و وکیل در شیراز مینویسد لازم به ذکر است که رجوع در ایام عده مانند طلاق حقی است که در قانون تنها زوج از آن برخوردار است و ر صورتی که زوج بخواهد رجوع نماید زوجه نمی تواند ممانعت به عمل آورد. برای مطالعه بیشتر به لینک مربوط مراجعه نمایید.

عده طلاق

* عده مدت زمانی است که زوجه تا اتمام مدت عده در صورت طلاق، فوت زوج و فسخ نکاح نمیتواند مجدداً ازدواج کند.

عده در طلاق رجعی سه ماه و ده روز است.

در طلاق رجعی زوج در زمان عده حق رجوع ندارد و اگر بخواهد به زوجه مطلقه برگردد باید مجدداً مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید.

*مطابق با قانون حمایت از خانواده ثبت رجوع در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق الزامی است.

موارد طلاق بائن:

وکیل طلاق در اصفهان در مورد موارد طلاق بائن میگوید:

1-اگر در فاصله انعقاد عقد نکاح و طلاق میان زوجین نزدیکی واقع نشده باشد.

2-طلاق زن یائسه: اگر مطلقه یائسه باشد زوج حق رجوع ندارد.

2-طلاق خلع: طلاقی است که زوجه به جهت کراهت و تنفری که از شوهر خود دارد در ازای دادن مالی به زوج او را راضی به طلاق می نماید که این مبلع میتواند به هر میزانی باشد خواه به اندازه مهریه یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.

3-طلاق مبارات: طلاقی است که زوجین هر دو نسبت به یکدیگر کراهت و تنفر دارند و میزان مبلغی که از سوی زوجه به زوج داده میشود تا او را راضی به طلاق نمایند نمیتوان بیشتر از مهریه باشد.

افرادی که می توانند در خواست طلاق نمایند:

طلاق به درخواست زوج:

در مورد طلاق به درخواست زوج همانگونه که در مقالات سابق مشاهده نمودید با وکیل طلاق در شیراز صحبت نموده و سخنان ایشان را منعکس کردیم علی الحال در این مقاله به توضیح مختصر آن میپردازیم:

درست است که طلاق حقی است که در قانون برای زوج قرار داده شده است ولی اجرای طلاق و ثبت آن منوط به انجام تشریفاتی است بدین صورت که باید به دادگاه مراجعه نماید و پس از طی مراحل قانونی و صدور گواهی عدم سازش مبادرت یه طلاق زوجه نماید ولیکن ثبت طلاق منوط به پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه(مهریه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت) است و در صورتی که زوج توانایی مالی برای پرداخت حقوق مالی فوق را نداشته باشد درصورتی که دادگاه حکم به اعسار زوجه و پرداخت اقساط حقوق مذکور را دهد، و بدین صورت تکلیف حقوق مالی روجه معین شود ، میتواند مبادرت به اجرا و ثبت طلاق نماید. همانطور که مستحضر هستید یکی از حقوق مال زوجه مهریه است و شما عزیزان میتوانید در مورد تقسیط مهریه و نحوه اجرای طلاق بعد از تقسیط مهریه با وکیل مهریه در شیراز مشورت کنید.

طلاق به درخواست زوجه

با آنکه طلاق حق زوجه است اما در مواردی زوجه نیز میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:

1-در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه: در صورتی که زوج، نفقه زوجه را پرداخت نکند ابتدا زوجه به دادگاه مراجعه میکند و درخواست الزام شوهر به پرداخت نفقه را از دادگاه می نماید ، در صورتی که دادگاه حکم به الزام پرداخت نفقه صادر نماید و زوجه از اجرای حکم دادگاه خودداری کند و همچنان از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، وجه با مراجعه به دادگاه میتواند صدور حکم مبنی بر اجبار زوج به طلاق را خواستار شود.

2-در صورت عسر و حرج زوجه: در صورتی که به دلایلی مانند اعتیاد زوج یا حکم به حبس زوج برای بیشتر از 5 سال، ضرب و شتم ، اهانت ، ابتلا زوج به بیماری صعب العلاج و ..ادمه زندگی برای زوجه همراه با سختی و مشقت باشد، زوجه مبتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات عسر و حرج صدور حکم طلاق را درخواست نماید.

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

طلاق توافقی و غیر توافقی:

در طلاق توافقی زوجین درباره تمامی مسائل راجع به طلاق و حقوق مالی زوجه و دیگر مسائل با یکدیگر توافق نموده اند.

در طلاق توافقی می بایست زوجین به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست تقدیم نمایند یا آنکه ابتدا به مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند در صورت مراجعه به دادگاهئپس از انجام بررسی های لازم آنان را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع می دهند و در صورتی که از طلاق منصرف نشوند مرکز مشاوره مراتب را به اطلاع دادگاه خانواده رسانده و دادگاه گواهی عدم سازش صادر می نماید.

مدت اعتبار گواهی عدم سازش جهت ارائه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق جهت اجرای صیغه طلاق سه ماه از تاریخ قطعی شدن حکم(در صورت عدم تجدید نظر خواهی از حکم دادگاه نخستین) یا سه ماه از تاریخ صدور حکم قطعی است(در صورتی که از حکم دادگاه نخستین تجدید نظر خواهی شده باشد).

طلاق غیر توافقی

در تمامی مواردی که طلاق غیر توافقی است طی مراحل ذیل الزامی است.

1-مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مبنی بر تقاضای طلاق

2-ارجاع امر از سوی دادگاه به داوری

3-هر یک از زوجین از میان خویشاوندان نزدیک خود فردی را که متاهل است و حدأقل سی سال سن داشته را به عنوان داور به دادگاه معرفی  نمایند و در صورتی که زوجین نتوانند یا نخواهند داور معرفی نمایند، دادگاه راساً مبادرت به تعین داور می نامید.

4-داوران سعی در ایجاد صلح و ازش میان زوجین می نمایند و در صورتی که از طلاق منصرف نشوند مراتب را به اطلاع دادگاه رسانده.

5-دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر می کند و در صورتی که نظر داوران مورد قبول قاضی صادر کننده حکم نباشد با ذکر  دلیل نظر داوران را رد می کند.

وکیل طلاق در بوشهر
وکیل طلاق در بوشهر

آثار طلاق:

1-نخستین و مهم ترین اثر طلاق انحلال نکاح میان زوجین است، از اینرو برخی آثار نکاح مانند محرمیت، رابطه توارث میان زوجین، ممنوعیت ازدواج با خواهر زوجه،  بعد از طلاق منتفی میشود.

لازم به ذکر است که منتفی شدن برخی از این آثار منوط به سپری شدن ایام عده است.

2-استقرار ایام عده برای مطلقه:در مدت عده زوجه مطلقه حق ازدواج با مرد دیگری را ندارد، ابتدای عده از زمان قرائت خطبه طلاق آغاز میشود، عده طلاق سه ماه یا سه طهر یا 45 روز است و در صورتی که زوجه حامله باشد تا زمان وضع حمل در عده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *