وکیل ارث در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

[aparat id=’Acsur’]

وکیل پایه یک ارث در اصفهان

از جمله دعاوی و امور حقوقی ، امور راجع به مسئله ی ارث است .

ارث ، حقی است که از متوفی به خویشان وی می رسد .

متوفی ( مورث ) با مرگ خود ، مالکیت خود را نسبت به دارایی خویش از دست خواهد داد و برای دارایی او باید مالکین جدیدی دد نظر گرفته شود . قانون مدنی  و فقه اسلامی ، با تعیین قواعد ارث ، در خصوص اموال متوفی ، تعیین تکلیف کرده اند .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

ترکه ی متوفی

به اموال و دارایی متوفی ، اصطلاحا ترکه ی متوفی گفته می شود .

متوفی می تواند با انجام وصیت در یک سوم اموال خود برای پس از مرگ خود ، تصرف کند و مازاد این یک سوم ، منوط به اذن وراث است .

پس از آن که از ترکه ی متوفی ، دیون و تعهدات متوفی را پرداخت  کردیم و مورد وصیت را خارج کردیم  ، باقی مانده  ی ترکه ، به وراث او ارث خواهد  رسید .

تحقق شدن ارث

برای آن که بتوان اموال شخصی را به ارث برد ، باید شخص فوت کرده باشد .

فوت فرد می تواند به دو صورت انجام گیرد .

فوت حقیقی ، که همان مرگ طبیعی است که با زایل شدن علائم حیاتی شخص صورت می پذیرد .

فوت فرضی ، اگر از شخصی که غایب است ، آن قدر بی خبر باشیم  که ندانیم او زنده و یا مرده است ‌و از زمان غیبت و اخرین خبر حیات وی مدتی گذشته باشد که شخص عادتا در انقصای آن مدت  زنده  نمانده باشد ، مرگ او فرض خواهد شد .

به طور مثال شخصی ۶۵ ساله غایب شده و دیگر از حیات و ممات او خبری نرسیده است تا آن که ۱۰ سال به همین منوال می گذرد . با توجه به قانون مدنی ، با انقضای این ده سال ، فرد مرده فرض شده و ورثه وی می توانند از دادگاه حقوقی عمومی،  تقاضای صدور حکم موت فرضی  او را داشته باشند تا از این طریق بتوانند  اموال شخص را به عنوان ارث ، مالک شوند .

در ماده ی ۱۰۲۰ قانون مدنی ، شرایط دیگری که در نظر قانون گذار موجب صدور حکم موت فرضی  است ، ذکر شده است .

اگر شخص ، وصیتی کرده باشد ، وصی و موصی له نیز می توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم موت فرضی داشته باشند .

وراث

دو دسته خویش سببی و نسبی از متوفی ارث خواهند برد .

خویشان نسبی  ، در واقع خویشانی هستند که به واسطه ی تولد  و خون به متوفی قرابت دارند مانند رابطه ای که بین مادر و طفل وجود دارد .

خویشان نسبی ، هم چون زوج و زوجه که به واسطه ی عقد نکاح قرابت یافته اند .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

طبقات ارث

قانون گذار و فقه ، برای وراث قائل به طبقه بندی شده اند تا  ترکه و اموال متوفی به ترتیب قرابت به خویشان وی منتقل شود .

این طبقه بندی بر اساس نزدیکی و قرابتی است که بین متوفی و اقارب وی وجود دارد .

در واقع  فرض شده است که متوفی مایل بوده که اموال خود را به این افراد برای بعد از مرگ خود منتقل کند .

طبقه ی اول

اگر فرزندان نباشند ، نوادگان جایگزین آن ها می شوند .

طبقه ی دوم

اگر هیچ یک از  خواهر و یا برادر متوفی  وجود نداشته باشد که ترکه را به ارث ببرد ، فرزندان آن ها ، به جای آن ها ارث خواهند برد . )

طبقه ی سوم

در صورت فقدان همه ی آن ها ، فرزندانشان جایگزین خواهند شد و ارث می برند .

اگر هر یک از افراد طبقه ی مقدم حاضر باشند ، افراد طبقه ی بعد ارث نمی برند .

خویشان ابوینی  ، خویش ابی را از ارث محروم می کنند .

موانع ارث

قتل در صورتی مانع ارث خواهد بود که عمدی باشد و قاتل در مقام دفاع و یا به حکم‌ قانون ، موجب قتل مورث خود نشده باشد.

این حکم به این علت وضع شده است که افراد را از قتل به انگیزه ی  دست یابی به ارث ، منصرف کند .

اگر قتل به صورت غیر عمدی واقع شود ، قاتل تنها از  دیه ی متوفی ارث نمی برد ولی از سایر اموال او ارث خواهد برد .

در صورتی که شخصی موجب قتل مورث شود ، سایر خویشان وی از ارث محروم نمی شوند.

به طور مثال اگر پسری ، پدر خود را به قتل برساند  ، اگر چه که پسر از ارث محروم  خواهد شد ، اما فرزندان او در صورت وجود شرایط ، از مقتول ارث می برند

اشخاص کافر ، از متوفی مسلمان در هیچ صورتی ارث نخواهند برد ، حتی اگر وارث دیگری  جز شخص کافر وجود نداشته باشد .

اگر متوفی کافر باشد ، درصورتی وراث کافر ارث خواهند برد که از بین وراث متوفی ، شخص مسلمانی وجود نداشته باشند .

اگر بین زوج و زوجه ، تشریفات لعان واقع شود  ، نکاح موجود بین آن ها ، منحل خواهد شد فلذا زوج و زوجه ، رابطه ی توارث نخواهند داشت .

اگر زوج به واسطه ی لعان ، طفل را از خود نفی کند ، طفل و پدر از هم ارث نمی برند . هم چنین است در خصوص خویشان پدری و طفل  اما طفل و مادر و خویشان مادری او از هم ارث خواهند برد .

در صورتی که طفل  از زنا زاده شده باشد ، از پدر و مادر طبیعی خود ارث نمی برد .

اگر نزدیکی به شبهه واقع شده باشد ، توارث ایجاد خواهد شد .

شرایط ارث

اگر در خصوص زنده یا مرده بودن وارث شک داشته باشیم ، با توسل به اصل عدم ، رابطه ی توارث ایجاد نخواهد شد .

اگر در بین وراث متوفی  ، حملی وجود داشته باشد  ، آن حمل در صورتی ارث می برد که در حین موت شخص ، نطفه اش منعقد شده باشد .و هم چنین زنده متولد شود . با وجود این دو شرط  ، حمل از وراث محسوب خواهد شد .

اگر حمل  موجب حجب سایر وراث می شود ، باید تا زمان تولد طفل ، تقسیم ترکه را به تاخیر انداخت و اگر حاجب سایر وراث نباشد ، به اندازه حصه دو پسر برای او کنار گذاشته می شود و مابقی ترک بین سایر وراث تقسیم خواهد شد  .

برای درک بهتر این موضوع وکیل ارث در شیراز مثالی را میزند که به شرح زیر میباشد:

به طور مثال اگر وراث متوفی عبارت باشند از ۱ زوجه باردار و همچنین یک برادر متوفی  ، در این صورت اگر حمل  به صورت زنده و با داشتن سایر شرایط متولد شود ،  برادر متوفی از ترکه ی او ارثی نخواهد برد ،  اما زوجه متوفی همچنان وارث متوفی است ؛ فلذا ترکه متوفی به برادر او داده نخواهد شد تا زمانی که زوجه متوفی وضع حمل کند اما می توانیم حصه زوجه را به اندازه قدر متیقن ارث  او ، به او پرداخت کنیم که  می شود یک هشتم از اصل ترکه متوفی .

اما اگر وراث متوفی عبارت باشند از  یک همسر باردار و یک پسر ، در این صورت حمل حاجب هیچ یک از آن ها نخواهد بود ؛  فلذا به همسر متوفی به اندازه قدر متیقن او یعنی همان یک هشتم و برای حمل حصه دو پسر در نظر گرفته می شود و مابقی به پسر دیگر متوفی می رسد ،  تا زمانی که همسر متوفی وضع حمل کرده و تکلیف حمل مشخص شود .

اگر دو نفر که بین آن ها رابطه توارث  برقرار است،  در یک زمان با هم فوت کنند ،  هیچ یک از دیگری ارث نخواهد برد ؛  زیرا از شرایط ارث بردن ،  همانطور که گفتیم زنده بودن وارث در هنگام فوت مورث است .

اگر تاریخ فوت هر دو شخص مجهول باشد ، باز هم افراد از یکدیگر ارث نمی برند ،  مگر در صورتی که مرگ به علت غرق شدن و یا هدم که به معنای تخریب آوار و سایر موارد مشابه است ، بوده باشد که در این صورت افراد از یکدیگر ارث خواهند برد .

اگر دو شخص فوت کنند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری مجهول  باشد ، تنها آن شخص که تاریخ فوتش مجهول است ،  از طرف دیگر ارث می برد زیرا بنابر اصل تاخر حادث  ، فرض می شود که آن شخص ، پس از فوت دیگری فوت شده است و در واقع حیات او را استصحاب خواهیم کرد  .

به طور مثال اگر مادری با تاریخ فوت مشخص  و فرزندی با تاریخ فوت مجهول  داشته باشیم و نتوانیم تشخیص دهیم که آیا فوت فرزند همزمان با فوت مادر صورت گرفته و یا پس از آن واقع شده است ،  در اینجا فوت فرزند را پس از فوت مادر در نظر خواهیم گرفت و در واقع حیات فرزند را استصحاب خواهیم کرد .

در این مقاله تنها به توضیح مختصری از قواعد ارث اشاره کرده ایم در حالی که قواعد ارث بسیار پیچیده تر و فراتر از این مقاله است . فلذا اگر شخصی در رابطه با امور ارثی خود نیازمند دریافت اطلاعات و راهنمایی است ، توصیه می شود به یک وکیل متخصص امور ارثی و حقوقی مراجعه کند و امر دعوای خود را به وی واگذار کند تا در این رابطه ، متصرر و متحمل زیان مالی نشود .

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

موانع ارث

اگر کسی فردی را که از طریق او به ارث می رسد به طور عمدی بکشد از ارث محروم می شود.

بر اساس قانون مدنی کافر از مسلمان شامل ارث نمی شود و چنانچه در بین ورثه متوفی کافری فردی مسلمان باشد وراثی که کافر هستند ارث نمی برند حتی اگر از نظر درجه و طبقه بر وارث مسلمان در اولویت باشند.

درحالتی که مردی عنوان کند که مثلاً فرزندی که دارند از اونمی  باشد  و به گونه ای به زن خود تهمت زنا زند رابطه توارث بین آنها ساقط می شود به عبارتی بعد از لعان  شوهر دیگر از همدیگر ارث نمی برند و همچنین باید گفت که حتی رابطه توارث بین فرزند و پدر هم ساقط می شود.

فرزندی که از زنا به وجود آمده از ارث محروم می شود.

جنین به عنوان وارث

شرط ارث بری شرط زنده متولد شدن است حتی اگر به قدر یک دم و یک بازدم باشد.

اگر جنینی موجود باشد در حالتی که شامل ورثه حساب می شود که  نطفه وی در موقع فوت مورث  وجود داشته باشد و زنده تولد گردد حتی با این وجود که بلافاصله بعد از تولد فوت کند.

به این خاطر که چنانچه تاریخ انعقاد نطفه بعد از مرگ مورث باشد می توانیم بگوییم جنین در موقع مرگ او وجود نداشته است.

چنانچه وجود جنین مانعی از سهم ارث بقیه وراث باشد تقسیم کردن ارث تا موقعی که حال جنین معین شود به عمل نمی آید.

در حالتی که وجود جنین مانعی برای ارث بری دیگر افراد نباشد تقسیم نمودن ارث انجام می شود اما برای حمل سهمی مساوی با سهم دو پسر از طبقه ای که جنین به آن وابسته است کنار گذاشته میگردد.

محروم کردن از ارث

محروم نمودن از ارث در قانون ما جایی ندارد و کسی حق ندارد و اجازه ندارند که وارث خود را از ارث محروم نمایند وصیت کننده قادر است حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به شخص یا مصرف معین برساند اما باید گفت که بیشتر از یک سوم را جایز نیست.

ارث بری دو متوفی از یکدیگر

حوادث قهری

موقعی که دو نفر در یک حادثه قهری همانند زلزله بمیرند و معلوم نباشد که کدام یک از آن ها زودتر از دیگری مرده است   و رابطه نسبی یا سببی دارا باشند  در این حالت این دو نفر از یکدیگر شامل ارث بری نمی شوند.

موت بر اثر غرق شدن یا هدم

چنانچه دو نفر در حادثه غرق شدن باشند و یا هدم باشند  همانند انفجار در هواپیما در این حالت هر دو از یکدیگر شامل ارث می شوند.

مجهول بودن موقع فوت

چنانچه دو نفر در یک حادثه بمیرند و یکی از آنها تاریخ فوتش معین باشد و دیگری نامعین باشد در این حالت فردی که تاریخ فوت او معین نیست از کسی که تاریخ فوت او معین است ارث می برد.

مالیات بر ارث

در خصوص مقدار مالیاتی می باشد که وراث وظیفه دارند به خاطر وراثت به دولت پرداخت کنند این مبلغ در موقع نقل و انتقال اموال و دیگر دارایی به ورثه بایستی پرداخت شود.

اموالی که نسبت به آن هم مالیات بر ارث ایجاد می شود سپرده های بانکی و سهام شرکت ها و سود حاصل از هم و دیگر وسایل نقلیه اعم از زمینی و دریایی و یا هوایی  و یا املاک تجاری و مسکونی می باشد.

شرایط وراثت

وارث بایستی در موقع فوت شخصی که از وی ارث می برد حتماً زنده باشد در خصوص حمل هم  که باید نطفه وی  موقع فوت منعقد گردیده باشد و همچنین زنده تولد شده باشد.

مشروع بودن نسب

فرزندی که از رابطه نامشروع حاصل شده باشد مشمول ارث بری نمی شود.

عدم فرزند خواندگی

فرزندی که به عنوان فرزند خوانده نزد خانواده‌ای است  مشمول ارث نمی باشد.

مرجع رسیدگی کننده به دعوای انحصار وراثت

مرجع رسیدگی به تقاضای صادر شدن گواهی نامه حصر وراثت شورای حل اختلاف محلی می باشد که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن مکان واقع بوده است ولی در صورتی که آخرین اقامتگاه متوفی مشخص نباشد رسیدگی نمودن در صلاحیت دادگاهی می باشد  که آخرین محل سکونت متوفی در آن محل بوده باشد.

وکیل ارث در اصفهان
وکیل ارث در اصفهان

بهترین وکیل ارث در اصفهان

حضور یک وکیل متخصص در حیطه ارث  باعث می شود که اشتباهی کاری پیش نرود و همچنین سرعت روند تقسیم ارث بالارود و از همه مهم تر کمک بسیاری به موکل این پرونده می شود.

بهترین وکلا در خصوص بحث ارث  وکلایی هستند که در زمینه ارث و تقسیم آن دارای تجربه هستند و دانش و آگاهی مطلوب و به روزی در این زمینه دارد.

همچنین شما عزیزان می توانید در مورد موضوع ارث با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *