وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک تقسیم ترکه در اصفهان

به گفته وکیل در شیراز:ارث، یکی از اسباب تملک اموال است .

زمانی که خویشان متوفی ، اموال و حقوق مالی او را ، مالک می شوند ، اصطلاحا اموال متوفی را به ارث برده اند .

متوفی در رابطه ی توارث ، مورث و خویشان او ، وارث نامیده می شوند .

تحقق ارث

برای آن که  شرایط ارث بردن وراث  محقق شود ، در ابتدا باید مورث فوت کرده باشد .

فوت مورث ، اعم از فوت حقیقی و فرضی خواهد بود .

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

شروط و موانع ارث

برای آن که وراث بتوانند از ترکه ی متوفی سهمی ببرند ، باید هنگام فوت متوفی ، در قید حیات باشند .

حضور وراث لازم نیست و همین که ثابت شود در قید حیات بوده اند کافی خواهد بود . فلذا اگر بین وراث متوفی ، شخصی غایب مفقود الاثر  هم باشد ، سهم و حصه ی او کنار گذاشته می شود تا حیات و یا ممات او هنگام فوت مورث مشخص شود و اگر‌ معلوم شود در آن هنگام ، غایب زنده بوده و پس از او مرده است و یا این که همچنان  در قید حیات است ، حصه ی خود را از ترکه به طور قطعی مالک می شود و اگر مرده باشد ، سهم الارث  او به وارثان خودش به عنوان ترکه اش ، می رسد .

اما اگر مشخص شود غایب ، پیش از مورث ، فوت کرده است ، حصه ای از ترکه ، نخواهد داشت .

ارث حمل

همان طور که  اشاره کردیم ، وارث در هنگام فوت مورث  باید زنده باشد .

اگر یکی از وراث متوفی  ، حملی  باشد ، این حمل در صورتی ارث خواهد برد که ثابت شود نطفه ی حین الموت ، منعقد شده و در ثانی ، حمل زنده متولد شود .

فلذا اگر شک کنیم که نطفه ی طفل در زمان فوت مورث  ، منعقد شده یا نه و هم چنین تردید کنیم که آیا حمل زنده متولد شده و  یا نه ، بنا بر اصل  عدم ، حمل ارثی نمی برد مگر آن که خلافش اثبات شود .

موانع ارث

قتل عمدی مورث :

در فقه و قانون  ، برای پیش گیری از قتل خویشان ، با انگیزه ی رسیدن به ترکه و ارث بری از آن ها ، مقرر شده است که قاتلی که مقتول را به قتل عمدی ، بکشد ، از ترکه ی مقتول ، سهمی نخواهد داشت و ارثی از او نمی برد .

قتل غیر عمدی و قتل عمدی به حکم قانون و یا در  مقام دفاع ، از شمول این حکم مستثنی است و قاتل غیر عمد ، تنها از دیه ارث نمی برد اما از سایر اموال متوفی ارث خواهد برد .برای اطلاعات بیشتر درباره ی شرایط دیه و مهلت پرداحت دیه  ان پیشنهاد میشود از یک وکیل با تجربه مشاوره بگیرید و به حل مشکلات خود بپردازید.

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

کفر وارث :

وارث اگر کافر باشد در حالی که مورث او مسلمان است ، در هیچ صورتی ارث نخواهد برد حتی اگر مورث ، وارث دیگری غیر او نداشته باشد .

اگر مورث کافر باشد ، در این صورت تنها زمانی ترکه به وارث کافر ارث می رسد که بین وراث متوفی ، وارث مسلمانی نباشد ، در غیر این صورت  شخص مسلمان تمامی ترکه را به ارث می برد اگر چه درجه  ی قرابت او به متوفی ، دور تر از وارث کافر باشد .

لعان و متولد شده از زنا :

از آثار لعان ، انحلال پیمان زناشویی زوج و زوجه است . با این انحلال ، رابطه ای بین مرد و زن وجود ندارد که بخواهیم قایل به توارث آن ها از هم شویم ‌.

اگر با انجام لعان  ، طفلی که متولد شده را نیز مرد از خود نفی کند یعنی نفی ولد نماید و ادعا کند که او ، فرزندش نیست ، در این جا طفل از مرد نفی شده فلذا رابطه ی توارث بین فرزند و پدر نیز قطع خواهد شد . اما  طفل هم چنان از مادر و خویشان مادری خود  می تواند ارث ببرد و هم چنین  مادر و خویشان مادری  ، می توانند از  طفل ارث ببرند .

اگر مرد پس از آن که طفل را از خود نفی کرد ، خود را تکذیب کند  ، به دلیل اقرار او ، طفل از او ارث می برد اما پدر و خویشان پدری  از او ارث نخواهند برد . هم چنین طفل نمی تواند از خویشان پدری  نیز ارث ببرد مگر آن که آن ها نیز نسب او را تصدیق کنند .

طفلی که از زنا و یک رابطه ی نامشروع بین زن و مردی متولد می شود ، از ارث پدر و مادر و خویشان آن ها محروم است  .

ممکن است که رابطه ی نامشروع واقع شده تنها از یک طرف زنا باشد ؛ در این صورت طفل متولد شده ، تنها از طرفی که زنا در خصوص او صدق می کند ، ارث نخواهد برد و از طرف دیگر که ممکن است به رابطه اکراه شده و یا نزدیکی به شبهه در خصوص او واقع شده باشد ، ارث می برد .

تقسیم ترکه در اصفهان

برای آن که بتوانیم ترکه ( اموال و دارایی متوفی ) را بین وراث او تقسیم کنیم و وراث مالک جدید اموال شوند ، در ابتدا باید از ترکه ی متوفی ، دیون و مورد وصیت و .‌ پرداخت شود .

برای برداشتن از ترکه قبل از تقسیم ترکه میان وارثان ، با توجه به این که ممکن است میزان ترکه کافی نبوده و کم آید ، قانون گذار  ، ترتیبی مقرر کرده است

در ابتدای امر باید از ترکه ی متوفی ، مخارجی که برای کفن و دفن میت لازم است برداشته شود . پس از آن نیز باید هزینه ی اداره و حفظ ترکه و اموال از ترکه کسر شود .

پس از آن که مخارج لازمه را برای کفن و دفن و اداره ی ترکه ، از ترکه کسر کردیم ، نوبت به دیون متوفی و هم چنین واجبات مالی او می رسد .

برای پرداخت دیون متوفی ، مخصوصا زمانی که ترکه کافی نباشد ، بین خود دیان و طلبکاران ، ترتیب و تقدم و تاخری بر قرار است .

طلب خدمه ی خانه ی متوفی به اندازه ی سال اخر قبل از فوت متوفی

طلب خدمت گذاران بنگاه متوفی برای شش ماه قبل از فوت متوفی

دستمزد کارگران متوفی که به صورت روز مزد و یا هفتگی مزد می گیرند ، برای سه ماه قبل از فوت متوفی

طلب اشخاصی که متوفی به عنوان ولایت و یا قیمومت به آن ها بدهکار شده است ، در صورتی که  فوت در حین قیمومت و یا ولایت متوفی رخ داده باشد و یا فوت در ظرف یک سال پس از ولایت و قیمومت  متوفی واقع شده باشد .

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

طلب پزشک و یا دارو فروش برای یک سال قبل از فوت متوفی

نفقه ی گذشته و حال همسر متوفی

مهریه ی همسر متوفی تا ده هزار ریال

سایر بستانکاران

اگر شخصی برای طلب خود ، مالی را به رهن گرفته باشد ، نسبت به آن مال ، بر سایرین تقدم دارد .

 وصیت مورث :

اگر  متوفی قبل از مرگ‌ خود وصیتی داشته باشد ، قبل از تقسیم ترکه میان وراث ، ابتدا باید مورد وصیت را نیز از ترکه کسر کنیم .

برای اشخاص ، در وصیت نسبت به اموال خود ، محدودیتی وجود دارد و آن ها تنها تا یک سوم اموال خود را می توانند آزادانه وصیت کنند .

اگر متوفی بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کرده باشد ، در صورتی اجرای مازاد یک سوم واجب است که وراث متوفی ، میزان مازاد را اجازه و تنفیذ کرده باشند . در غیر این صورت وصیت متوفی ،  نسبت به مازاد یک سوم اموال باطل خواهد بود .

برای تعیین میزان یک سوم اموال متوفی ، باید اموال خالص متوفی  را در نظر بگیریم .

به این صورت که از ترکه دیون و سایر مخارج لازم را کسر کرده و میزان یک سوم را از باقی مانده ترک حساب کنیم .

تقسیم ترکه بین وراث

وراث متوفی ،  تا قبل از کسر هزینه کفن و دفن میت و پرداخت دیون  متوفی و برداشت  مورد وصیت از ترکه ، نمی توانند  در اموال میت  ، به گونه ای  تصرف کنند که موجب تضرر  سایر افرادی که نسبت به ترکه حقی دارند بشود .

به طور مثال تا زمانی که طلب طلبکاران پرداخت نشده است ، وراث متوفی  نمی توانند  اموال متوفی را بفروشند و یا دررهن  شخص ثالثی قرار دهند ؛  مگر آنکه دیون  متوفی را پرداخت کرده و یا طلبکاران و ذینفعان ، به وراث  اجازه انتقال اموال را بدهند ،  در غیر این صورت تصرفات  وراث ، نافذ نخواهد بود و طلبکاران می توانند عمل حقوقی انجام شده را رد کنند .

وکیل تقسیم ترکه در اصفهان
وکیل تقسیم ترکه در اصفهان

هر یک از وراث متوفی می توانند از دادگاه تقاضای تقسیم ترکه را داشته باشند  .

در این صورت باید در ابتدا دادخواست تقسیم ترکه را به طرفیت تمامی وراث به دادگاه حقوقی تقدیم نمایند و همچنین داشتن گواهی انحصار وراثت که از شورای حل اختلاف صادر شده است  ، الزامی می باشد .

در صورتی که دعوا  به طرفیت تمامی وراث اقامه نشود ،  دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد .

برای این امر هر یک از وراث  می توانند از مداخله مستقیم خود در دعوا امتناع کرده و  به واسطه یک وکیل ، امور تقسیم ترکه را پیگیری و به انجام برسانند و در این خصوص پیشنهاد  می شود  به منظور جلوگیری از ورود خسارت مالی به  افراد ، از وکیلی که در امور حقوقی و به طور خاص امور راجع به ارث سررشته دارد استفاده و کمک گرفته شود .

شرایط درخواست تقسیم ترکه

درخواست تقسیم ترکه باید به شکل کتبی باشد و مواردی را که در ادامه به آن اشاره می گیرد می شود در بر بگیرد.

نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و وکیل تقاضاکننده ی تقسیم ترکه باید در مورد ذکر شود. بر این اساس اشخاص دیگری که ترکه باید بین آن ها تقسیم شود و سهم الارث آن ها باید مشخص گردد.

نسبت به تقاضای تقسیم، مرور زمان بر قرار نیست و اشخاصی که دارای حق  در تقسیم ترکه هستند یا وکیل آن ها همزمان قادرند این تقاضا را بکنند.

اگر یکی از ورثه غائب یا محجور باشد باید نخست برای غایب و محجور و امین یا قیم ، ترکه تعیین شود و بعد از آن تقاضای تقسیم ترکه را به مرجع قضایی تقدیم کرد.

در شرایطی که در بین ورثه یک صغیر وجود داشته باشد و قیم آن ، طرف دعوای تقسیم ترکه واقع شود بر اساس ماده ۲۰ قانون امور حسبی دیگر اقامه دعوا نسبت به اداره سرپرستی ضرورتی ندارد

مرجع صلاحیت دار تقسیم ترکه

با توجه به این که ترکه شامل مال مختلف منقول و غیرمنقول و مطالبات و حقوق است، مرجع صالح رسیدگی به تقسیم ترکه، دادگاه تشخیص داده شده است و از نظر صلاحیت محلی بر اساس ماده ی ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به ترکه متوفی فرقی ندارد که خواسته و دین یا راجع به وصایای متوفی باشد تا هنگامی که ترکه به تقسیم نرسیده است در داد گاه محلی مطرح می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده است و چنان چه آخرین مکان اقامت متوفی مشخص نباشد دادرسی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی می باشد که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن قرار داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *