وکیل فسخ قرارداد در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل پایه یک فسخ قرارداد در شیراز

مفهوم فسخ

فسخ در لغت به مفهوم ساقط کردن و تباه کردن و نقض و شکستن به کار رفته است و انحلال ارادی قرارداد هم به آن اطلاق می شود. در اصطلاح حقوقی فسخ یعنی پایان دادن حقوقی به قرارداد از طریق یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از نظر حقوقی از دسته مباحث سقوط تعهدات و قراردادها می باشد. موضوع فسخ قرارداد ویژه عقد های لازم است. چون در عقد جایز هر یک از دو طرف قادرند هر وقت که بخواهند عقد را به هم زنند.

وکیل فسخ قرارداد در شیراز
وکیل فسخ قرارداد در شیراز

ماهیت فسخ

فصل در واقع فرد انشا یک طرفه نگار قرارداد و تعهد می باشند و مثل ابرا ایقاع تلقی می‌شود یعنی یک طرف به شکل مستقل قادر است حق فسخ خود را جاری کند بی آنکه نیازی به توافق طرف مقابل باشد که به این کار ایقاع اطلاق می شود

مبنا و اساس فسخ

اساس فسخ در قراردادهای مختلف متمایز است. یعنی فسخ قرارداد مبتنی بر حق می باشد که یا به وسیله توافق دو طرف به وجود آمده یا از طریق حکم مستقیم قانون ایجاد شده و این حق برای یکی از دو طرف یا هر دو یا شخص ثالث برقرار است.

رضایت دو طرف

دو طرف قرارداد قادر هستند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک طرف یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث حقی تحت عنوان حق فسخ قرار دهند. مانند این که شخصی اتومبیل را به شخص دیگر بیع کند و در قرارداد آن شرط گذارد که هر کدام از دو طرف و شخص ثالث هر زمان که بخواهد قادر است که  طی دو ماه آن معامله را برهم زند. به این حق در اصطلاح حقوقی خیار شرط اطلاق می شود.

بر اساس مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی از این حق می‌خوانیم. با توجه به ماده ۳۹۹ قانون مدنی در عقد بیع امکان دارد شرط شود که در مدت مشخص برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله جاری باشد. در ماده ۴۰۰ نیز آمده است چنان چه ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن تاریخ عقد محسوب می گردد. در غیر این حال تابع قرارداد دو طرف معامله می باشد.

رای مستقیم قانون

قانون در برخی موارد به منظور پیشگیری از ضرری که به شکل ناخواسته از قرار داد برای یکی از دو طرف معامله ایجاد می شود، مستقیماً به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر خود جلوگیری نماید. مانند این که شخصی خانه را فراهم کند و بعد از مدتی مشخص شود که سکونت در آن امکان پذیر نمی باشد که در این حالت شخص با استناد به مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی این حق را دارد که عقد را فسخ کند.

ماده ۴۷۸ قانون مدنی در این باره بیان داشته است که هرگاه مشخص شود عین مستاجره در حین اجاره معیوب است مستاجر قادر است اجاره را فسخ کند یا به همان شکلی که بوده اجاره را با همه اجرت ان قبول نماید. اما  اگر موجر رفع  عیب کند به شکلی که به مستاجر ضرری وارد نشود مستاجر حق فسخ نخواهد داشت و با توجه به ماده ۴۷۹ قانون مدنی به این موضوع اشاره شده است که عیبی که سبب فسخ اجاره می‌شود، عیبی است که سبب نقصان منفعت یا صعوبت یعنی سختی در انتفاع شود.

وکیل فسخ قرارداد در شیراز
وکیل فسخ قرارداد در شیراز

شرایط فسخ قرارداد در شیراز

-قصد  فسخ کننده- باید انحلال قرارداد را قصد نماید.

-رضایت فسخ کننده _ باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه و اجبار شود، فسخ اثر حقوقی نخواهد داشت.

-اهلیت_ شخصی که تمایل دارد عمل حقوقی فسخ را انجام دهد باید واجد اهلیت باشد. از نظر عقلی و سنی هم نابالغ و صغیر و مجنون نباشد.

موارد فسخ معامله در شیراز

حق فسخ معامله را خیار فسخ می گویند و  خریدار و فروشنده در مواردی که در زیر به آن ها اشاره می شود این حق را دارا می شوند:

1- وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله از هم جدا نشده باشند که این خیار خیار مجلس گفته می‌شود.

2-یکی از دو طرف یعنی خریدار و فروشنده مورد غبن واقع شده باشند که به آن خیار غبن اطلاق می شود.

3- دو طرف در معامله تعیین کنند تا مدت معینی هر دو یا یکی از آن ها قادر باشند معامله را فسخ کنند که به آن خیار شرط گفته می شود.

4- وقتی فروشنده یا خریدار مال مورد معامله را بهتر و بیشتر از آن چه که هست جلوه دهند و به شکلی رفتار کنند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد باشد که به آن خیار تدلیس گفته می شود.

5- فروشنده یا خریدار شرط کنند کاری انجام دهد یا شرط تامین مالی را که می دهد به شکل خاصی باشد. اما به آن شرط عمل ننماید که در این حالت دیگر قادر است معامله را بر هم زند به آن خیار تخلف شرط گفته می‌شود.

6- در جنس یا ثمن آن عیی موجود باشد که به آن خیار عیب اطلاق می شود

7- مشخص شود بخشی از جنسی که فروخته شده متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله تراضی نکند خریدار قادر است همه معامله را فسخ کند یا پول آن را از فروشنده مسترد گرداند. نیز اگر مشخص شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان عوض داده است ، مال شخص دیگری باشد و مالک ان مال هم توافق نکند. فروشنده می‌تواند همه معامله را بر هم زند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد که به آن خیار شرط گفته می شود.

8-فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده و فقط وصف ان را شنیده است،  به او توصیف کند و بعد از آن محرز شود آن جنس که توصیف کرده نبوده است. در این حالت مشتری قادر است معامله را فسخ کند. و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که توصیف می کند و وصف نماید بعداً مشخص شود به شکلی که وصف کرده نبوده است فروشنده قادر است معامله را فسخ نماید که به آن خیار رویت گفته می شود.

9- مشتری پول جنسی را که به شکل نقدی خریده است تا سه روز پرداخت نکند و فروشنده این جنس را تسلیم نماید. اگر مشتری شرط نکرده باشد که پرداخت ثمن را تاخیر بیندازد و شرط تاخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده قادر است معامله را بر هم زند. اما اگر جنسی را که خریده مانند بعضی میوه ها که فاسد شدنی هستند  که مثلا یک روز بماند، فاسد می شود ، اگر تا شب پول را نداد و شرط هم  نگذاشته باشد که دادن پول را تاخیر بیاندازد و شرط تاخیر جنس هم مشخص نشده باشد، فروشنده قادر است معامله را فسخ کند که به آن خیار تاخیر ثمن گفته می‌شود.

10- اگر موضوع معامله حیوان باشد خریدار تا سه روز قادر است معامله را فسخ کند که با آن خیار حیوان می گویند.

11- فروشنده قادر نیست جنسی را که فروخته تحویل دهد. مثلاً اسبی که به وسیله فروشنده فروخته شده فرار کند که در این حالت مشتری این حق را دارد که معامله را فسخ کند که با آن خیار تعذر تسلیم گفته می‌شود.

آثار فسخ در شیراز

آثار فسخ مربوط به آینده است و نسبت به گذشته هیچ اثری ندارد. فسخ سبب می‌شود  عقد از زمان معامله منحل شده و اثر آن از بین برود. پس سودی که مورد معامله داشته اصولاً در هنگام‌ فسخ باید به کسی تعلق بگیرد که بر اثر عقد مالک قرار گرفته است.

اما به سبب این که منافع متصله را نمی‌توان از مورد معامله منفصل نمود، گفته می‌شود منافع متصل و منفصل آن تا هنگام فسخ به کسی تعلق دارد که بر اساس  عقد مالک آن شده است و بعد از فسخ مورد معامله و سود آن متعلق به شخصی است که بر اثر فسخ مالک شده است. چنان چه خریدار بهای جنس را نداند یا در هنگام معامله غافل باشد و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد اگر به اندازه ای گران خریده که عرف آن  را مقبول نمی شناسند و به کمی زیادی آن ارزش می دهند، می توان معامله را فسخ کرد.

وکیل فسخ قرارداد در شیراز
وکیل فسخ قرارداد در شیراز

پس آثار فسخ را می‌توان در دو گزینه خلاصه کرد:

1-منحل شدن قرارداد

باز هم در این جا تاکید می کنیم که  آثار فسخ نسبت به آینده می باشد و اثر آن در گذشته نیست. فسخ قرارداد از زمان فسخ اثر دارد و تصرفات پیش از آن صحیح می باشد و به همین علت فسخ قرارداد  مانع حقوق اشخاص ثالث پیش از فسخ قرارداد نمی شود.

2- منع شدن اثر قرارداد

اثر فسخ با انحلال قرارداد محدود نمی گردد. چه بسا مضاف بر انحلال قرارداد وضعیت دو طرف قرارداد هم به حالت پیش از عقد برمی‌گردد و از اثر عقد در آینده هم پیشگیری می کند.

احراز عیب قبل از معامله

اگر  فروشنده بفهمد در عوض این که دریافت کرده عیبی وجود دارد اگر آن قبل از معامله در وجود او جاری بوده است می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش بگیرد. اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دریافت مالی در آن عیب حاصل شود خریدار قادر است معامله را فسخ کند و اگر در عوض معامله بعد از معامله و پیش از تحویل آن عیب به وجود بیاید فروشنده قادر است معامله را فسخ کند. اگر تمایل داشته باشد می‌تواند ارش بگیرد که اشکالی ندارد.

اگر خریدار بعد از معامله عیب مال را متوجه شود و فوراً معامله را بر هم نزند دیگر حق فسخ آن را نخواهد داشت. برای فسخ معامله همین بس که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام میسر نیست به دیگران آگاهی برساند که معامله را فسخ نموده است. اگر خریدار بعد از خرید جنس  عیب آن را متوجه شود، اگر چه فروشنده حضور نداشته باشد قادر است معامله را فسخ کند.

خیار بر هم زدن معامله در حین غبن

چنان چه فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غافل باشد و کالا را کمتر از قیمت آن به فروش برساند در شرایطی که مردم به اندازه که ارزان فروخته اهمیت دهند یعنی عرفا ارزان باشد و او را مقبول بشناسند او قادر است معامله را فسخ کند.

در عقد بیعی شرط  شده که مثلاً جنس ۲۰۰۰ تومانی را به ۵۰۰ تومان یا کمتر از آن می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند و در حالت که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله درست است اگر فروشنده قهوه اعلا را با قهوه بی ارزش آمیخته کند و به اسم قهوه اعلا بفروشد مشتری قادر است معامله را فسخ کند و اگر خریدار آگاه شود مالی که دریافت کرده دارای عیب است مثل این که حیوانی را بخرد و بعد بفهمد که یک مریضی دارد. اگر عیب قبل از معامله در مال وجود داشته و آگاه نبوده قادر است معامله را برهم بزند یا ارش بگیرد یعنی ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب را اخذ کند.

بهترین وکیل فسخ قرارداد در شیراز

باید اذعان داشت که حضور وکیل در همه دعاوی پیشنهاد می‌شود و بر اساس قول معروف کار را باید به کاردان سپرد. زیرا در این صورت ارزش وقت حفظ شده در هزینه های بی مورد صرفه جویی می کند. تشخیص این که  از کدام سمت برای فسخ اقدام گردد بسیار اهمیت داردو امکان دارد در معامله هم غبن شده باشد هم عیب باشد و فقط به سود فسخ کننده باشد و امکان ندارد که چنین نباشد پس بهتر است وکیل متخصص امور حقوقی در دعوا وارد شود.

موارد بسیاری  دیده شده که برای صرفه جویی در مخارج و عدم پرداخت حق الوکاله از دریافت وکیل خودداری می‌شود. غافل از آن که مضاف بر هزینه‌ای که برخی اوقات بیش از حق الوکاله وکیل می باشد از دست داده و در مسیر های دادگاه و روند دادرسی وقت و هزینه تلف می شود.

وکیل فسخ قرارداد در شیراز
وکیل فسخ قرارداد در شیراز

در بسیاری از موارد اشخاص اصرار بر فسخ قرارداد دارند. در حالی که عدم فسخ به سود شخص است و باید از ترفند دیگر حقوقی استفاده کرد و به وسیله دیگری در پی فسخ بود چون ممکن است فسخ مستقیم ضرر ایجاد کند. پس باید حتما از حضور وکیل استفاده نمود.

گروه حقوقی دادسرایار پیشنهاد می کند که از یک وکیل فسخ قرارداد در شیراز در این زمینه بهره برد. چون فسخ قرارداد بدون وجود دلیل قانونی  برای هیچ یک از دو طرف میسر نیست و هر کدام بخواهند این کار را انجام دهند باید خسارت فسخ را پرداخت نماید.

لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای اخذ وکیل فسخ قرارداد کارت ملی و اسناد و قراردادهای مربوط به موضوع دعوای فسخ قرارداد می باشد.

اهمیت تنظیم قرارداد در روابط حقوقی

تنظیم قرارداد در روابط عمومی حقوقی نشانه ی اثر حقوقی مورد هدف دو طرف قرارداد می باشد و مقدار مسئولیت و تکالیف و حقوق متعاملین را در رابطه مشخص می کند. در هنگام اختلاف و یا وجود ابهام اساسی تفسیر  اساسی ، تفسیر ارادی آن ها می باشد. اگر تعهداتی انجام نشود که در قرارداد ذکر شده است بر مبنای اصول کلی حقوقی و ضمانت اجراهایی که دو طرف در قرارداد تعیین می کنند می توان مطالبه ی خسارت نمود. با امضای قرارداد دو طرف در حمایت و پشتیبانی قانون واقع می شود. دلیل کافی و اصلی برای طرفین در اثبات ادعا قرارداد ایشان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *