وکیل تصرف عدوانی در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(0917-439-37-54)

[قبول وکالت در دعاوی حقوقی, خانواده,کیفری, تصادفات,انقلاب]

دعاوی سه گانه ی تصرف در اصفهان

  1. دعوای رفع تصرف عدوانی
  2. دعوای رفع ممانعت از حق
  3. دعوای رفع مزاحمت از حق

دعوای رفع ممانعت از حق:

وکیل در شیراز مانند تمامی وکلا درمورد بحث دعوای رفع تصرف عدوانی توضیح میدهد:در خصوص دعاوی مشابه با رفع تصرف عدوانی میتوان به چهار دعوای حقوقی اشاره نمود:1.خلع ید2.تخلیه ید3.دستور تخلیه4.حکم تخلیه.در صورتی که شخصی حق ارتفاق و یا انتفاع در مال غیر منقولی داشته باشد ، و دیگری او را از این حقوق منع کرده باشد و مانع استفاده ی او شود ، شخص دارای حق انتفاع و ارتفاق می تواند علیه شخص مانع شده ، اقدام به طرح دعوای ممانعت از حق کند .

وکیل تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل تصرف عدوانی در اصفهان

دعوای رفع مزاحمت از حق:

ممکن است خوانده ، مال را از تصرف متصرف  خارج نکرده باشد اما برای تصرفات او ایجاد مزاحمت کند . در این صورت متصرف مال غیر منقول می تواند از شخص مزاحم در محکمه اقدام به  طرح دعوای رفع مزاحمت  کند .

دعوای رفع تصرف عدوانی:

متصرف سابق مال ، اعاده ی تصرف خود را بر مال غیر منقول خواستار است .

در این دعوا ، شخص خوانده  ، به صورت عدوانی مال را به تصرف خود دراورده است .

منظور از عدوانی بودن  تصرف ، این است که خوانده ، بدون داشتن مجوز از مراجع قضایی و هم چنین بدون اخذ رضایت از متصرف ، اقدام به تصرف مال کرده باشد .

در دعوای رفع تصرف عدوانی  ، قانون گذار به حمایت از متصرف مال غیر منقول  می پردازد فلذا  نیازی نیست لزوما متصرف مالک مال بوده و یا سند رسمی مالکیت  را ارائه دهد .

رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی  و سایر  دعاوی تصرف ، در محکمه به صورت خارج از نوبت بوده و نیازی به  رعایت تشریفات ایین دادرسی مدنی  نیست .

اگر دعاوی  سه گانه علیه وزارت خانه و یا موسسات و شرکت های  دولتی و .‌ اقامه شده و یا این مراجع اقدام به طرح چنین دعاوی کرده باشند ، در این جا نیز باید  مقررات و قواعد ایین دادرسی مدنی  را رعایت کرد ‌.

در این دعوا ، خواهان باید سه مسئله را در محکمه برای پیروزی خود ، اثبات کند :

وکیل تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل تصرف عدوانی در اصفهان

دعوای مالکیت

ممکن است مالک ، اقدام به اقامه ی دعوا در خصوص اصل حق مالکیت خود کرده باشد .

اگر در این دعوا محکوم له بی حقی شود و یا نتیجه نگیرد ، دیگر نمی تواند اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی  در محکمه بنماید ‌. در این صورت محکمه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد  .

اگر شخص دعوای رفع تصرف عدوانی  مطرح کرده باشد  و در این دعوا نتیجه ای نگیرد ، می تواند اقدام به طرح دعوای  مالکیت کند .

ورود ثالث

در دعاوی سه گانه نیز همانند سایر دعاوی ، شخص ذینفع در دعوا ، می تواند تا قبل از خاتمه ی دادرسی ، به دعوا وارد شود .

هم در مرحله ی بدوی  و نیز در مرحله ی تجدیدنظر  ، وارد ثالث می تواند  وارد دعوا شود .

دستور موقت

ممکن است خواهان دعوا ، در اثنای دعوا ، از محکمه تقاضای صدور دستور موقت  کند .

در این دعاوی ، برای صدور دستور موقت  ، نیازی به تادیه ی خسارت احتمالی و هم چنین اخذ تایید رئیس حوزه ی قضایی نیست و دادگاه در صورت موجه دیدن دلایل خواهان و احراز فوریت امر ، اقدام به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ایجاد اثار تصرف و یا از بین بردن اثار و ‌‌ .. کند .

اجرای حکم

با رعایت فوریت حاکم بر این دعاوی ، قانون گذار ، اجرای احکام صادر شده در این دعاوی را بدون شرط قطعی شدن حکم ، و حتی بدون نیاز به  صدور اجراییه ، قابل اجرا دانسته است .

تجدید نظر خواهی

اگر از رای صادره ، تجدید نظر خواهی  شده باشد ، این امر ، منجر به توقف اجرای رای نمی باشد و رای هم چنان قابل اجرا است ‌ . فلذا تجدید نظر خواهی  در این دعاوی فاقد اثر تعلیقی است .

واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه در دعاوی سه گانه ی تصرف  ، به صورت غیابی صادر شده باشد ، محکوم علیه  غایب  می تواند از  این حکم واخواهی کند .

به دلیل عدم تصریح قانون گذار  ، مطابق اصل و قاعده عمل کرده و واخواهی از حکم را واجد اثر تعلیقی دانسته فلذا اجرای حکم  را تا زمان معین و روشن شدن نتیجه ی واخواهی متوقف خواهد شد  .

آثار تصرفات

ممکن است متصرف عدوانی  ، در دوران تصرف خود در مال غیر منقول آثاری را ایجاد کرده باشد . به طور مثال ، ممکن است  در مال ، وسایلی گذاشته باشد و یا در آن اقدام به تاسیس بنا کرده و یا غرس اشجار کرده باشد .

اجرای حکم انجام می گیرد مگر در صورتی که در مال تصرف شده بنایی احداث شده و یا درختی غرس شده باشد که در این صورت اگر متصرف مدعی مالکیت بر مال باشد ، به او یک ماه از تاریخ اجرای حکم  مهلت داده می شود تا در خصوص مالکیت خود در محکمه ی صالح اقامه ی دعوا کند در غیر این صورت ، در خصوص بنای احداث شده و درختان غرس شده  نیز حکم اجرا خواهد شد ‌‌.

زراعت

ممکن است متصرف عدوانی  اقدام به زراعت بر مال غیر متقول تصرف شده کرده باشد .

اگر زراعت رسیده باشد ، متصرف عدوانی باید فورا اقدام به برداشت محصول کرده و اجرت المثل زمین را به محکوم له بپردازد و اگر محصول نرسیده باشد ، چه بذر روییده و یا نروییده باشد ، دو راه وجود دارد :

محکوم علیه و محکوم له با یکدیگر توافق  کرده و به این صورت عمل می کنند  که  یا زمین و زراعت هم چنان در تصرف متصرف عدوانی  باقی مانده و به محکوم له  اجرت المثل پرداخت می شود و یا آن که محکوم له ، زراعت را میگیرد و به صاحب بذر ، قیمت دسترنج و بذر را می پردازد .

در صورت عدم تراضی ، محکوم له می تواند معدوم کردن اثار تصرف و زراعت را از دادگاه درخواست نماید .

وکیل تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل تصرف عدوانی در اصفهان

امین مال

ممکن است مال غیر منقول ، به شخصی به عنوان امانت سپرده شده باشد .

در این صورت اگر شخصی مال را از امین به صورت عدوانی  خارج کرده و اقدام به تصرف مال غیر منقول کرده باشد ، در این جا امین می تواند به استناد تصرف سابق خود در دادگاه دعوای تصرف عدوانی  مطرح کند و یا آن که به قائم مقامی از مالک مال ، دعوا را مطرح کند که در صورت  اخیر ، باید قائم مقامی خود را در محکمه به اثبات برساند .

اگر خود شخص امین ، مال را به صورت عدوانی تصرف کند چه ؟

مالک مال باید به موجب اظهارنامه ای ، استرداد مال را درخواست نماید .

امین باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه  اقدام به رفع ید از مال کند .

در غیر این صورت مالک می تواند علیه امین اقدام به اقامه ی دعوای تصرف عدوانی  کند .

دعوای تخلیه ید

ممکن است بین مالک مال غیر منقول  و متصرف مال ، قراردادی  در خصوص نحوه ی استرداد مال و یا زمان استرداد مال ، وجود داشته باشد ، در صورت استنکاف و امتناع متصرف از رعایت مفاد  قرارداد ، مالک نمی تواند علیه او اقدام به طرح دعوای رفع تصرف عدوانی  کند و باید علیه او دعوای تخلیه ی ید  مطرح نماید .

خلع ید چیست؟

دعوای خلع ید به استناد سند رسمی مالکیت خواهان اقامه خواهد شد .

ممکن است مالی بین چند نفر مشترک باشد و تمامی شرکا در مال تصرف داشته باشند ؛در این باره وکیل خلع ید در اصفهان به اطفاق نظر با دیگر وکلا میگویند:

اگر یکی از شرکا  ، مانع استفاده و تصرف دیگری شود ، در این صورت شریک مال نمی تواند به استاد مالکیت خود بر مال ، علیه شریک مانع شده ، دعوای خلع ید مطرح کند . در این صورت با صدور حکم به نفع خواهان ، از تمام ملک رفع تصرف خواهد شد . ‌ زیرا مال بین تمامی شرکا مشترک بوده و برای تصرف در مال مشترک نیاز به اذن تمامی  شرکا داریم

شریک می تواند علیه شریک دیگر ، دعوای رفع تصرف عدوانی  را نیز مطرح کند .

در این جا نیازی به ارائه ی سند رسمی مالکیت  نبوده و همین که خواهان بتواند تصرف سابق خود و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن را اثبات کند ، می تواند در دعوا پیروز باشد . و هم چنین در صورت پیروزی در دعوا ، دادگاه دستور اعاده ی تصرف خواهان بر مال را خواهد داد ؛  اما از سایر شرکا نیز رفع ید نخواهد شد .

وکیل تصرف عدوانی در اصفهان
وکیل تصرف عدوانی در اصفهان

وکیل در دعاوی سه گانه

وکیل در این دعاوی باید بتواند با توجه به رویه ی حاکم بر محاکم قضایی  و هم چنین سایر مقررات حاکم بر این دعاوی ، تصرف موکل خود بر مال غیر منقول و هم چنین  عدوانی بودن عمل و تصرفات خوانده را در محکمه  اثبات کند  و برای این امر ، از ادله ی موجود مانند سند مالکیت و یا شهادت شهود و .. استفاده کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *