وکیل حضانت فرزند در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

[aparat id=’eivHC’]

موضوع حضانت همیشه مورد نظر قانون گذاران ما بوده است. حضانت یک کلمه عربی است که معنی لغوی آن پروردن می باشد .اصطلاحا حضانت یعنی نگهداری کردن از طفل به وسیله کسانی که در قانون تعیین شده  است.

ماده هزار و صد و شصت و هشت قانون مدنی بیان نموده  است که؛ نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف برای ابوین است. بنا بر این تعریف قانون مدنی برداشت می شود که این واگذاری از نگهداری فرزند به کسی دیگر سپرده نمی شود و فقط مخصوص پدر و مادر است.

در صورتی که حضانت فرزندی بر عهده یکی از والدین قرار گرفت، آن شخص نمی تواند این نگهداری را رد نماید و از آن اجتناب کند. پدر و مادر اجازه دارند اجرای حق خودشان را از دادگاه بخواهند. اما هرگز اجازه نخواهندداشت بابت این نگهداری هزینه ای مطالبه نمایند، چون تکلیف خودشان است.

وکیل حضانت در شیراز
وکیل حضانت در شیراز

حضانت اطفال بعد از طلاق در شیراز:

طلاق خود امر مشکل و ناراحت کننده ای می باشد اما اگر این وسط فرزندی هم در میان باشد مشکلات بزرگ تر می شود که حالا این فرزند باید به دست کدام یک از والدین بزرگ شود پدر یا مادر کدام یک صالح می باشند؟ حضانت که معنی سرپرستی را می رساند،  بر اساس سن فرزند مشخص می شود.

قانون ما حضانت فرزند را چه دختر باشد چه پسر باشد  تا سن هفت سالگی با مادر معرفی کرده است. پس از سن هفت سالگی و تا موقعی که فرزند به زمان بلوغ رسد این حضانت به پدر انتقال می یابد. اما بعد از بلوغ فرزند خودش اختیار دارد انتخاب کند که پیش کدام یک از والدین باشد. سن بلوغ در قوانین ما برای دختران نه سال تمام شناخته شده و برای پسران پانزده سال قمری می باشد.

حضانت پدر در شیراز:

در قانون مدنی وظیفه نگه داری و تربیت فرزندان به عهده مادر و پدر می باشد. از سوی دیگر پدر بر اساس قوانین ما ولی قهری فرزند محسوب می شود و وقتی فرزند دارایی داشته باشد وظیفه اداره ی اموال او  و چگونه هزینه نمودن آن، همه و همه بر دوش پدر می باشد. در همه این مراحل پدر باید همواره منافع و مصالح فرزند را در نظر بگیرد و اگر جز این باشد این حقوق از پدر سلب می شود. بر اساس قانون مدنی پدر بزرگ هم مثل پدر بر فرزند ولایت دارد و در اصطلاح ولی قهری می باشد. در جایی که فرزند صغیر و قادر به تصمیم گیری  نباشد پدربزرگ این امکان را دارد که برای او تصمیم بگیرد. یکی از این موارد موضوع  نکاح دختران و چگونگی خرج کردن برای فرزندان می باشد. در حقیقت وقتی پدر در قید حیات باشد، اذن نکاح دختر با پدر است. و الا به شرط این که پدر بزرگ پدری زنده باشد، باید اذن نکاح دختر را بدهد.

حضانت بعد از فوت پدر در شیراز:

با فوت پدر در خانواده  ضمن ناراحتی بازمانده ها به جهت از دست دادن پدر  نگرانی برای آینده بچه ها هم متصور است.وکبل حضانت در اصفهان نیز بااین نکته موافقاست و در مقاله ای آورده است که باید تکلیف حضانت فرزندان را بعد از فوت پدر روشن نمود این که ترتبیت آن را به چه کسی می توان سپرد و هم چنین ارث پدر چگونه به فرزندان می رسد و ما بین آن ها تقسیم می شود.  این که چه کسی باید هزینه فرزندان را عهده دار شود و اداره اموال ان ها را به عهده بگیرد. در این مقاله سعی می کنیم  به این سوالات پاسخگو باشیم .

وقتی ازدواج جاری باشد، بر اساس قانون حضانت بر عهده پدر و مادر می باشد. همه ما می دانیم که پرداخت نفقه بر عهده پدر است  اما وقتی پدر می میرد  این سوال در ذهن متصور است که هزینه نگه داری و تامین هزینه های مالی فرزند بر دوش چه کسی می باشد.

قانون مدنی در این مورد سکوت کرده  است. بعد از این که پدر فوت کند بر سر این موضوع اختلافاتی ایجاد می شود. در حقیقت اگر مادر صلاحیت نگه داری از فرزندان را داشته باشد و هم از نظر اخلاقی و مال این  شرایط را داشته باشد  حضانت فرزندان به مادر تعلق می گیرد. به ویژه زمانی که در این موضوع اختلاف حاصل شود، پایانی بر این موضوع می باشد.

وکیل حضانت در شیراز
وکیل حضانت در شیراز

اختلاف در حضانت و قیمومت:

وکیل خانواده در شیراز در مورد حضانت فرزند این گونه میگوید که در خیلی از موارد در مورد نگه داری از کودک اختلافی نیست و بی آن که موضوع دادگاه و دادخواست در میان باشد مادر حضانت فرزندان را به عهده می گیرد. اما در مورد قیمومت داستان فرق است. قیم کسی می باشد که امور مالی را عهده دار می شود، قیم در مفهوم لغوی به معنای سرپرستی و تکیه گاه می باشد.

قیم به وسیله قاضی برای حفاظت و مراقبت از طفل مجنون یا صغیر  برگزیده می شود و در اصطلاح به او امین حاکم گفته می شود. با در نظرگرفتن موارد بالا در جایی که اموال زیادی از پدر به فرزند برسد میان مادر و اقوام پدر اختلاف  زیادی  در مورد تصمیم گیری در اداره ی  امور مالی فرزندان  ایجاد می شود. مرجع قضایی در این حالت  با توجه به قانون مدنی  وضعیت قیمومت اطفال را تعیین  می کند: 1- بر اساس قوانین اسلامی در جایی که برای فرزند صغیر قیمی برگزیده بشود باید قیم او هم مسلمان باشد زیرا طبق شرع و قانون ما کافر نمی تواند قیم یک مسلمان باشد.- قیم باید  عاقل بالغ و بصیر و آگاه باشد.

شرایط قیم در شیراز:

افرادی هستند که شایستگی قیم شدن را ندارند.  مقنن به جهت این که بتواند شخص مناسبی را برای قیمومت تعیین کند  هم شرایط قیم را تعیین نموده و هم این که افرادی که قادر نیستند از این صلاحیت برخوردار باشند.  با جزییات مشخص نموده است:

1-کسانی که خودشان زیر نظر ولی و قیم هستند.

2- افرادی که به دلیل انجان جنایت یا سرقت،خیانت در امانت و کلاهبرداری و اختلاس  و هتک ناموس یا منافیات عفت جنحه  به اطفال و ورشکستگی به تقصیر به سبب حکم قطعی محکوم شده باشد.

3- افرادی که حکم ورشکستگی شان صادر شده و هنوز ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است.

4- کسانی که به فساد اخلاقی شهرت دارند.5- کسانی که خود یا نزدیکان طبقه اول او با محجور دعوا داشته باشند.

اختلاف در قیمومت و حضانت مادر در شیراز

بر اساس قوانین در جایی که افراد مختلف توانایی قیم شدن را داشته باشند وظیفه دارند به خویشان صغیر اولویت دهند.  در بین اقوام محجور هم مادر او تا وقتی که شوهر ندارد،  اگر صلاحیت داشته باشد  بر دیگران اولویت دارد.

با همه این احوال وقتی بین خویشانی که ارجحیت دارند بر سر موضوع قیم شدن اختلاف باشد و همه آن ها هم صالح به این امر باشند، عموما دادگاه صالح  مادر  را منوط بر این که شوهر نکرده باشد بر می گزیند. چون بر اسا س ماده 1233 قانون مدنی  زن بدون این که شوهرش راضی باشد این امکان را ندارد که قیمومیت را بپذیرد.

وکیل حضانت در شیراز
وکیل حضانت در شیراز

وظایف قیم در شیراز:

در قانون مدنی و قانون امور حسبی  وظایف قیم مشخص شده است که به اموری مربوط است که برای آن امور قیم برگزیده م شود. مثلا اگر برای  اداره دارایی فرزند قیم انتخاب شده باشد قوانین مخصوص به خود را خواهد داشت.

قیم این امکان را دارد که در دارایی هایی که تحت قیمومیتش است هر نوع دخل و تصرفی کند. اما نسبت به دارایی هایی که غیر منقول می باشد، حتما باید اذن دادستان را بگیرد. اگر صغیر بالغ شده باشد  همه دارایی وی به خودش متعلق است و اگر نسبت به اعمال قیم بی اعتراض باشد  و شکایتی از نحوه اداره اموال خود نداشته باشد  که هیچ. اما اگر از نظر او قیم مصالح او را مراعات نکرده  این امکان را دارد که به مراجع قانونی شکایت ببرد.  البته که  متقابلا فردی که قیم است، هم این امکان را دارد که مدارک لازم در این زمینه را ارائه نموده و نشان دهد که همه مصالح را مراعات نموده است.

بر اساس ماده 1235 قانون مدنی  مراقبت از شخص صغیر که همان فرزند محسوب می شود و نمایدگی او به شکل قانونی بر اساس قوانین مدنی ایران  در تمام مسائل و امور  اموال و حقوق مالی  بر عهده قیم می باشد.

سلب حضانت فرزند از پدر در شیراز:

در مواقعی ممکن است فرزندی که حضانتش با پدر است بر اثر رفتار هایی که پدر نشان میدهد این حضانت موجب سلب گردد و از پدر گرفته شود مثلا پدر به اعتیاد شدید گرفتار گردد. در این حالت دادگاه با در نظر گرفتن همه شرایط حکم جدیدی اعلام میکند.

طبق ماده هزار و صد و هفتاد و سه قانون مدنی هر موقع که به دلیل عدم مواظبت کردن از فرزند یا به دلیل رفتار های غلط پدر و مادری که فرزند در حضانت اوست فرزند از لحاظ سلامتی جسمانی یا روحی و یا تربیت اخلاقی دچار مشکل گردد دادگاه میتواند با درخواست نزدیکان فرزند یا به درخواست قیم فرزند و یا این که به درخواست رییس مرکز قضایی هر تصمیمی را که جهت رفاه و آسودگی فرزند تشخیص دهند اجرا نمایند.

وکیل حضانت در شیراز
وکیل حضانت در شیراز

چند نمونه از شرایطی که باعث سلب حضانت میگردد در ذیل بیان شده است:

-اعتیاد شدید به الکل یا داروهای روانگردان.

-وجود فساد اخلاقی.

-مبتلا بودن به هر یک از بیماری های اعصاب و روانی که پزشکی قانونی اثبات کرده باشد.

-سو استفاده کردن از فرزند مثلا مجبور کردن او به گدایی کردن یا انجام کارهایی همچون قاچاق و ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *