وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09174393754)

جرم خیانت در امانت از جرایم مقید به نتیجه/ آنی/ غیر قابل گذشت می باشد این جرم به شکل فعل و یا ترک فعل انجام می شود و به این منظور است که چنانچه شخصی اموال خود را از جمله اموال منقول اعم از اشیا و حیوانات یا اموال غیر منقول و یا نوشته هایی همانند سفته و چک و غیره به عنوان امانت که بایستی شرعی و عرفی و یا قراردادی همانند اجاره/ رهن/ یا برای وکالت و یا هر کار دیگری چه با اجرت و چه بی اجرت باشد

وکیل خیانت در امانت در بندرعباس
وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

به شخص دیگری به یکی از روش های قانونی به وسیله مالک و یا متصرف قانونی اموال بسپارد و قرار بر این باشد که مال را برگرداند یا به مصرف معینی برساند اما امین آن ما را به ضرر مالک یا متصرف استعمال و یا تصاحب و یا تلف یا مفقود کند به جرم خیانت در امانت مرتکب می گردد.

خیانت در امانت  از جمله جرایم مالی و جرایم بر علیه اموال و مالکیت حساب میشود و بایستی موضوع آن حتما مال عینی و مال مشخص شده ای باشد .

حالات خاص جرم خیانت در امانت

سوءاستفاده از ضعف نفس افراد

یکی از گونه های جرم خیانت در امانت هر شخص سوء استفاده کردن از ضعف نفس افراد با بهره از ضعف نفس فردی و یا هوی و هوس وی و یا حوائج فردی اشخاص غیر رشید به ضرر وی  نوشته یا سندی  تجاری یا غیر تجاری همانند برات/ چک/ سفته و غیره و یا حتی مفاصا حساب و یا این که هر نوشته ای که سبب التزام او یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر فرد دیگری گردد به هر روش که تحصیل کند به غیر از جبران نمودن خسارت مالی به حبس از شش  ماه تا دو سال و بعضی یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی گرفتار می شوند همچنین باید گفت که چنانچه مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن فرد دارا باشد مجازات او به غیر از جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال می باشد.

سوءاستفاده از سفید مهر

هر فردی از سفید مهر یا سفید امضاء ای که به وی واگذار شده است یا به هر راهی به دست آورده سوء استفاده کند از ارکان جرم خیانت در امانت حساب می شود و به یک تا سه سال حبس گرفتار می گردد.

بر اساس ماده ششصد و هفتاد و سه قانون مجازات اسلامی سو استفاده از مهر یا سفید امضا از دسته جرایم خیانت در امانت می باشد به این خاطر که فردی به فرد دیگر اعتماد می کند و سفید مهر یا سفید امضا خود را به آن فرد واگذار می کند اما امین از آن به ضرر مالک سو استفاده می کند حتی اگر شخصی سفید مهر یا سفید امضا را به هر روشی به دست بیاورد و از آن سو استفاده کند به طور مثال از سندی که در دست دارد بیشتر از حد توافق مبلغ وارد کند یا از روی آن مخالف توافق وام گیرد خیانت در امانت انجام داده است و مشمول مجازات می گردد.

وکیل خیانت در امانت در بندرعباس
وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

هر کدام از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و شوراها و شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیاد ها و موسساتی که تحت نظر ولی فقیه اداره میگردند و دیوان محاسبات و موسساتی که به یاری مستمر دولت اداره میگردند یا دارندگان پایه قضایی و به صورت کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همین طور نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات و یا حواله جات یا سهام و دیگر اسناد و اوراق بهادار یکی از سازمان ها و موسسات مذکور یا افرادی که بر اساس وظیفه به آنها واگذار شده است

را مورد استفاده غیرمجاز قرار بدهند بی آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا فرد سایر داشته باشد متصرف غیر قانونی حساب می شود و به غیر از جبران خسارت وارد شده و پرداختن اجرت المثل به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه هم محکوم می‌گردد و در حالتی هم که منتفع گردیده باشد به غیر از مجازات گفته شده به جزای نقدی برابر قیمت انتفاعی محکوم می شود و همین طور اگر به خاطراهمال یا تفریط سبب ضایع شدن اموال و وجوه دولتی شود و یا این که آن را به مصارفی برساند که در قانون به منظور آن ها اعتباری حاصل نشده یا در غیر مورد مشخص یا زائد بر اعتبار مصرف نموده است.

خیانت در امانت وجه نقد

بحث ممکن بودن یا عدم امکان به وجود آمدن خیانت در امانت نسبت به وجه نقد اعم از ارز داخلی یا ارز خارجی  همیشه مورد بحث بوده است این گونه که نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد که خیانت در امانت باید نسبت به وجه نقد هم امکان داشته باشد  به همین خاطر بیشتر محاکم هم اعتقاد دارند که ارزش وجوه اعتباری بوده و به خاطر قرار گرفتن بر ذمه امین یک نوع تعهد به معین نمودن مصداق و پرداختن است و اموال مادی  محسوسی موضوع تعهد امین نمی باشد  و به همین خاطر امکان به وجود آمدن خیانت در امانت نسبت به وجوه منتفی می باشد.

تفاوت جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت

جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت با هم دیگر فرق دارند اما در بعضی اوقات به صورت اشتباهی به جای یک دیگر به کار می روند.

اولین تفاوت جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت این مورد است که در جرم کلاهبرداری کلاهبردار به طور آگاهانه اقدام به فریب و اغفال فرد دیگری می کند این کار عمدی است ولی در خصوص خیانت در امانت فریبی در کار نمی باشد و فرد امانت گذار با اراده کامل مال خود را در ید امانت دار می گذارد

فرق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری  این است که کلاهبرداری پیرو اغفال و فریب فرد برای گرفتن مال فرد دیگر می باشد تا از آن سود گرفته شود اما در جرم خیانت در امانت این مورد که مالی به دیگری واگذار گردد به طور اختیاری می باشد.

در جرم کلاهبرداری با نظر بر این که توسط اغفال و فریب مالی از دیگری دریافت شود تا از آن سود حاصل شود جرم محقق می گردد اما در جرم خیانت در امانت گرفتن مال سبب وقوع جرم نمی شود و باید اعمال دیگری مثل عدم استرداد مال در حالت درخواست امانت گذار و مفقود کردن و یا استفاده کردن از مال اتفاق بیفتد.

یکی دیگر از تفاوت های این دو جرم در نوع مجازات آن است مجازات کلاهبرداری و خیانت در امانت با هم تفاوت دارد و مجازات کلاهبرداری بسیار سنگین تر از مجازات خیانت در امانت می باشد.

وکیل خیانت در امانت در بندرعباس
وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

خیانت در امانت سفته تضمینی

هر موقع که سفته به عنوان ضمانت نزد کسی قرار می گیرد این معنی را می رساند که تعهدات بایستی به طور کامل انجام گردد.تا بعد از انجام دادن مورد تعهد سفته ای که به نام ضمانت پیش دارنده بوده به صادر کننده بازگردانده شود.

به طور مثال خریدار از فردی سفته ضمانت شده مبتنی بر حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند اخذ می کند بنابراین آن چه اتفاق افتاده بخشیدن سفته تضمینی برای انجام دادن به موقع کار است. حالا مثلا فرد دیگری قبل از تاریخ مشخص شده یا بعد از آن از برگرداندن سفته ضمانت شده به صاحب آن جلوگیری می کند و آن را خرج می کند و یا این که در برابر وصول وجه آن قدمی بر می دارد.

در تمام این حالات جرمی که انجام می شود جرم خیانت در امانت سفته نام دارد.

رضایت شاکی در جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت با اعلام رضایت شاکی از بین نمی رود.

حتی اگر شاکی رضایت دهد چون این جرم برای قانون گذار مهم  و با اهمیت شمرده شده است و به آن توجه شده است مجازاتی به دنبال دارد.

البته باید بیان شود که گذشت شاکی هم تاثیری در انجام مجازات دارد مثلا مجازات مجرم با گذشت شاکی  سبب کاهش مجازات ها می شود و  مورد تخفیف خوردن قرار  می گیرد.

اثبات جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت مثل خیلی دیگر از جرایم با ادله معمول اثبات دعوا ثابت می‌شود که این موارد اثبات عبارتند از

شهادت

اقرار

سند و علم قاضی

مجازات جرم خیانت در امانت

بر اساس ماده ششصد و هفتاد و سه و ششصد و هفتاد و چهار قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم  بین شش ماه تا سه سال حبس معین شده است.

مرجع رسیدگی جرم خیانت در امانت

مرجع صالح به منظور رسیدگی کردن به جرم خیانت در امانت همانند دیگر جرایم عمومی در مرحله تحقیق و تعقیب دادسرای عمومی و در مرحله رسیدگی کردن و صادر شدن حکم دادگاه کیفری دو می باشد.

شکایات و اعتراضات رای خیانت در امانت

شکایت از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره به وسیله دادسرا در دادگاه کیفری دو و شکایات از آرای دادگاه های کیفری دو در مورد جرم خیانت در امانت در دادگاه های تجدید نظر استان سبب بررسی دوباره قرار می گیرد.

وکیل خیانت در امانت در بندرعباس
وکیل خیانت در امانت در بندرعباس

تعلیق مجازات خیانت در امانت

بعد از رسیدگی کردن و احراز مجرمیت مرتکب جرم خیانت در امانت دادگاه صلاحیت دار قادر است که مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت را از یک تا پنج سال به صورت معلق کند البته در حالت تعلیق ابتدا قسمتی از مجازات غیر معلق اجرا می گردد و باقی مانده آن به صورت تعلیق در می آید و در حالت عدم ارتکاب جرم  جدید مجازات معلق از سابقه مرتکب پاک می گردد

برای اطلاعات بیشتر در مورد جرم خیانت در ارتباط با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *