وکیل در فسا

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

به درخواست مخاطبین عزیز ار وکیل در فسا تقاضا کردیم در مورد ملک و املاک  توضیح دهد:

وکیل در فسا و وکیل در داراب که از شهر های مجاور فسا میباشد در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است. همچنین در زمینه های گفته شده وکیل در زرین دشت نیز که شهری در مجاورت فسا میباشد فعال است.

صدور اجراییه ملکی:

درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید:

۱- در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرای مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

۲- در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می شود .

۳ –وکیل طلاق در اصفهان توضیح داد:در مورد مهریه و تحولاتی که زمان ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات(به استثنایی غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند . در این مورد میتوانید با وکیل طلاق در شیراز یا وکیل طلاق در بندر عباس از طریق سایت دادیار در ارتباط باشید و مشورت نمایید.

۴- در مواردی که موجر به علت عدم حصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.

وکیل درسروستان نیز مانند وکیل در فسا این گونه میگوید که تقاضانامه طبق فرم مخصوص تنظیم می‌شود و باید شامل نکات زیر باشد: ۱- نام نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور آن ،نام پدر تاریخ تولد ،کد ملی ،محل اقامت درخواست کننده اجراییه یا نماینده قانونی او و شماره دفتر خانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر گردیده است .

۲- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی ،محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او هر گاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور یا غایب معین گردد و متعهد له یا نماینده قانونی موظف است ورثه متعهد را معرفی و در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.

۳- موضوعی که اجرا آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگی اجرا مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند .

۴- تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد بانکها و مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند.

۵- شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجراییه.

وکیل در جهرم میگوید : هرگاه درخواست اجرا از طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهدله به عمل آمده باشد باید مدارکی که سمت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده ۲۲۶ قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه به عمل آمده پیوسته درخواست نامه کند.

بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد:

۱- میزان اصل طلب

۲- میزان سود

۳ -حق بیمه بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد .

۴ -میزان خسارت تاخیر در پرداخت تا روز درخواست اجرایی و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه

محاسبه سود و خسارت تاخیر تادیه فییمابین متعهد و متعهدله در مورد بانک ها و مراجعی که قانونا حق دریافت آنها را دارند تا تاریخ صدور اجراییه انجام می شود بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجراییه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه ظرف ۲۴ ساعت با خط خوانا در سه نسخه اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می‌شود تهیه کرده و موضوع را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگه های اجرایی را امضا کرده و به مهر ویژه ( اجرا شود)رسانیده و برای اجرا نزد مسئول اجرا می فرستد و رسید دریافت می‌کند و عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‌شود سردفتر می‌تواند در برگهای اجراییه مفاد سند را به طور کامل تایپ کامپیوتری نماید .

هرگاه سردفتر در صدور اجرایی با اشکال روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.

ورقه اجرایی را فقط نسبت به تعهدات می‌توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد.

نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرایی از دفترخانه اضافه صادر می‌شود که به وسیله مسئول اجرا به ثبت محل ارسال می‌گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجرا اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجراییه اقدامی نمی شود.

هرگاه احدی از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم‌مقام طلبکار می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آن مبادرت به صدور اجراییه نماید .

دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در مورد صدور اجراییه هر نوع سند لازم الاجرا صدور اجراییه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضا نمایند.

اگر نیاز به وکیل دارید میتوانید قبل از انتخاب در مورد این که یک وکیل خوب چگونه می باشد در مقاله وکیل در استهبان تحقیق کنید.

در صورتی که متعهدله فوت کند هر یک از ورثه می تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجراییه مورد خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجرای اجراییه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به بررسی موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود.

در اسناد وثیقه هرگاه دارنده حق استرداد (اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه )با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضا مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجراییه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد .

هرگاه اجراییه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و به وی ابلاغ و اقدامات اجرایی انجام شده باشد و حکم بدوی ورشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود، نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.

با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرایی صادر نخواهد شد.

اجرای ثبت باید اجراییه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

نکات کلیدی ملکی

 1. در قراردادهای مربوط به املاک باید بررسی نماییم که آیا در قرارداد شرط داوری عنوان شده است و یا خیر ؟ اگر در قرارداد شرط داوری عنوان شده باشد هرگونه اقدام در اجرای تعهدات این قرارداد می بایست از طریق نهاد داوری حل و فصل گردد .
 2. مالک اصلی و اولیه ملک را شناسایی نماییم چرا که در اکثر دعاوی املاک میبایست مالک ملک نیز طرف دعوی قرار گیرد هرچند نام ایشان در قرارداد عنوان نگردیده باشد .
 3. باید بررسی گردد که ملک موقوفه نبوده و یا اگر مربوط به خانه های مسکن مهر می باشد مالکیت زمین مشخص گردد .
 4. طرح دعاوی بایدبر علیه کلیه ایادی قبلی صورت پذیرد و منظور از ایادی افرادی است که در گذشته ملک را خرید و فروش نموده اند تا به آخرین خریدار برسد .
 5. بررسی گردد که قرارداد با وکالت تنظیم گردیده و یا شخص اصالت آنرا تنظیم نموده است .
  بیشترین دعاوی املاک
  با توجه به تمایل سرمایه گذاری در بخش املاک بیشترین دعاوی مربوطه به املاک در حوزه پیش فروش املاک می باشد و با توجه به این امر که مواد اولیه در ساخت و ساز افزایش شدید داشته بسیاری از سازندگان ملاک نیز با مشکلاتی روبرو شده ند و بیشتر قراردادهای پیش فروش نیز به همین علت با تاخیر روبرو می گردند .
 6. وکیل در فسا
  وکیل در فسا

مشارکت در ساخت

در این قبیل قراردادها شخصی به عنوان مالک و فردی دیگر به عنوان سرمایه گذار و سازنده وارد توافق می شوند و سازنده تعهداتی در ساخت داشته که در قبال آن مالک متعهد به انتقال بخشی از مالکیت خود به سازنده می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *