وکیل در ارسنجان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

وکیل در ارسنجان و وکیل در پاسارگاد در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است. همچنین در صورت نیاز میتوانید با وکیل در شهر های اطراف ارسنجان که در زمینه های فوق فعال میباشند نیز مشورت نمایید که از جمله این شهر ها وکیل در مرودشت میباشد.

به درخواست مخاطبین عزیز ار وکیل در ارسنجان تقاضا کردیم در مورد تقسیم ترکه توضیح دهد:

هر شخصی ممکن است در طول زندگی خود ، اموال و حقوقی داشته باشد و همچنین ممکن است همین شخص ،  به دیگران بدهکار باشد .

با فوت شخص در واقع اهلیت تمتع و استیفای او از بین خواهد رفن و زایل می شود .

فلذا شخص دیگر مالکیتی نسبت به اموال و دارایی های خود ندارد .

دارایی متوفی را اصطلاحا ترکه او می نامند .

ترکه متوفی پس از مرگ او به وراث شخص ، که در واقع از خویشان و اقربای  او هستند  ، به ارث می رسد .

انتقال اموال متوفی به وراث  را به اصطلاح ، به ارث رسیدن اموال می گویند .

برای آن که ترکه متوفی ، به وارثان او منتقل شود ، باید یکسری شرایط موجود بوده و همچنین باید قواعدی را رعایت کرد .

وکیل در ارسنجان
وکیل در ارسنجان

موانع ارث

برای ارث بردن فرد ،  موانعی نباید وجود داشته باشند ؛

از جمله این موانع :

کافر بودن وارث

قتل عمدی مورث توسط وارث

انجام تشریفات لعان و نفی طفل ،  از جانب مرد است .

در صورتی که متوفی ،  شخص مسلمانی باشد ، تنها اشخاصی  که مسلمان هستند ،  می توانند  از او ارث ببرند .

فلذا اگر در بین وراث ،  وارث کافری وجود داشته باشد ،  هرگز از متوفی مسلمان ارث نخواهد برد ؛ حتی اگر نسبت به سایر وراث مسلمان در طبقه مقدم تری قرار داشته باشد و همچنین  است اگر بجز وارث کافر ،  متوفی وارث دیگری نداشته باشد  نیز باز هم کافر ارث نخواهد برد و در این صورت ترکه متوفی در حکم اموال بلاوارث است . اگر شخص فوت شده کافر باشد ، امکان ارث بردن وراث کافر از متوفی وجود دارد . برای این امر در ابتدا باید بررسی کنیم که آیا در بین وراث متوفی ، شخص مسلمانی وجود دارد یا خیر ؟

اگر وجود داشت که ترکه ی  متوفی تنها به او می رسد ، حتی اگر نسبت به سایر وراث کافر در طبقات دورتری قرار داشته باشد .

اگر شخص مسلمانی بین وراث متوفی یافت  نشود ،  در این صورت وراث کافر  می توانند ارث ببرند .

گاهی ممکن است افراد به منظور دستیابی به اموالی ،  اقدام به کشتن یکدیگر کنند .

شارع  و قانون گذار ،  به منظور جلوگیری از قتل افراد به قصد ارث بردن از آن ها مقرره  ای بیان داشته اند که طبق این مقرره  ، قاتل در صورتی که مقتول را به صورت عمدی به قتل برساند ،  از ترکه او ارث نخواهد برد .

در واقع در این مورد  قانون گذار و شارع ، انگیزه ارث بردن را از قتل مورث ،  مفروض دانسته اند .

اگر قتل انجام شده در مقام دفاع باشد و یا آن که قتل به حکم قانون و به دستور آمر قانونی باشد ، در این صورت مشخص است که انگیزه پلید ارث بردن وجود ندارد فلذا نمی توانیم  قاتل را از ارث محروم کنیم و همچنین است در  صورتی که قتل به صورت غیرعمدی واقع شده باشد  . در اینجا قاتل تنها از دیه ای که پرداخت می کند  سهمی نخواهد برد اما از سایر اموال متوفی ارث می برد .

همانطور که می دانید زوج و زوجه در صورتی که تشریفات لعان را نزد قاضی در محکمه انجام دهند ، در واقع موجب انحلال نکاح خواهند شد .

فلذا با انحلال نکاح رابطه سببی بین زن و مرد از بین رفته و دیگر موجبی برای ارث بردن آن ها از یکدیگر وجود نخواهد داشت .

ممکن است زوج با انجام تشریفات لعان  ، طفل  متولد شده را نیز از خود نفی  کند  وبه عبارتی دیگر نفی ولد نمایند. در این صورت اثر لعان  و نفی طفل  این است که مرد و طفل از یکدیگر ارث نخواهند برد و همچنین است در خصوص ارث بردن  خویشان مرد و طفل از یکدیگر .

اما  کودک از مادر و خویشان مادری خود ارث خواهد ‌برد و همچنین است در خصوص ارث بردن مادر و خویشان مادری از کودک .

وکیل در ارسنجان
وکیل در ارسنجان

سهم الارث  همسران متوفی

در بین وراث متوفی تنها وارثی که خویشاوندی سببی با متوفی دارد ، همسر متوفی است .

سهم الارث زوج

سهم الارث  زوجه

همانطور که متوجه شدید ، زوجه از عین اموال غیر منقول همسر خود ارث نمی برد و تنها از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد .

ممکن است برای مرد بیش از یک همسر وجود داشته باشد .

در این صورت سهم الارث همسران او بین آن ها به تساوی تقسیم خواهد شد .

به طور مثال اگر مردی فاقد فرزند بوده و دو همسر داشته باشد  ، در این صورت یک چهارم از اموال او به همسران تعلق دارد و این یک چهارم بین دو زن تقسیم خواهد شد .

رابطه توارث  تنها بین زوج  و زوجه ای  که نکاح دائم منعقد کرده‌اند،  ایجاد خواهد شد.

نحوه ی تقسیم ترکه

برای تقسیم ترکه و ارث بردن وراث ، باید ابتدا از ترکه ی متوفی ، هزینه ی حفظ و اداره ی اموال ، پرداخت دیون متوفی  ، مورد وصیت و .. ،  کسر شده و اگر مالی باقی ماند بین وراث ، به ترتیب طبقات ارث ، تقسیم شود .

در قانون امور حسبی ، ترتیب خروج اموال از ترکه ذکر شده است .

  1. هزینه ی کفن و دفن متوفی
  2. مخارج اداره و حفظ اموال متوفی
  3. دیون و واجبات مالی متوفی
  4. مورد وصیت
  5. ارث وراث

در صورتی که  ترکه ی متوفی به اندازه ی پرداخت کامل دیون او نباشد ، بین دیان نیز قانون گذار  ، تقدم و تاخری را در  نظر گرفته است که از جمله دیون ممتاز متوفی ، نفقه و مهریه ی همسر اوست .

برای تقسیم ترکه ، هر یک از  وراث ، می تواند از دادگاه صالح ، با تقدیم دادخواست و به طرفیت تمامی وراث و در دست داشتن گواهی انحصار وراثت ، درخواست تقسیم ترکه  داشته باشد .

وکیل در ارسنجان
وکیل در ارسنجان

گواهی انحصار وراثت :

برای مشخص شدن ورثه و میزان سهام آن ها ، گواهی انحصار وراثت تنظیم می شود که در حال حاضر ، صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است . در خصوص گواهی انحصاروراثت باید موارد زیر را مورد بررسی قرار داد :

الف ) اشخاصی که می توانند تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند :

1-وراث

2- اشخاص ذینفع غیر از وراث

1-طلبکار از متوفی

2- وصی : در مواردی که تعیین وارث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است

3- موصی له : از جهت جهت حقی که به موصی به پیدا می کند . و تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است .

4- اشخاصی که مالی از ترکه به وسیله وراث متوفی به آن ها انتقال یافته است .

ب) آثار گواهی انحصار وراثت :

تصرف در ترکه

ج) اعتراض به گواهی انحصاروراثت :

اگر به ضرر وارث یا اشخاص ذینفع باشد ، این اشخاص می تواند به آن اعتراض کنند .

ترکه :

منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد . دارایی عبارت است از اموال عینی ، منفعت ، طلب وکلیه حقوق مالی . اما از این دارایی ، فقط دارایی مثبت به ورثه می رسد و دیون متوفی به ارث نمی رسد ، مگر این که مال از متوفی به جا مانده باشد و بتوان آن دیون را از آن اموال پرداخت کرد . و در واقع باید قبل از تقسیم ترکه نسبت به پرداخت دیون اقدام کرد . البته در صورتی که ورثه حاضر به پرداخت دیون طلبکاران باشند ، طلبکاران نمی توانند عین ترکه را مطالبه کنند .

وکیل در ارسنجان
وکیل در ارسنجان

-دیه به ارث می رسد . ضرر و زیان هم قابل مطالبه است .

-دیون موجل حال می شود .

– هرنوع مالی ممکن است باشد . عین معین و کلی  ، منفعت حقوق وابسته به اموال و حقوق معنوی

مرجع صالح برای تقسیم ترکه :

در حال حاضر ، در صورتی که هنوز ترکه تقسیم نشده باشد ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صالح است .

وضعیت متوفایی که وارث او معلوم نیست و متوفای اوارث :

برای این حالت ، مدیر ترکه جهت اداره ترکه تعیین می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *