وکیل در خرم بید

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

به درخواست مخاطبین عزیز ار وکیل در خرم بید تقاضا کردیم در مورد تقسیم ترکه توضیح دهد:

وکیل در خرم بید و وکیل در آباده در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

شما عزیزان میتوانید مشکلات خود را در مورد بحث مهلت پرداخت دیه با وکیل در خرم بید در میان بگذارید و همچنین با وکیل در شیراز مشورت کنید زیرا که کمک شایانی به شما میکند.

در حوزه حقوقی ترکه به اموال و حقوقی اطلاق می‌شود که از متوفی به جای می‌ماند. ترکه باقی مانده درست مانند مال مشاع می باشد. و همه وارثین در آن حق مالکیت دارند. به بیان دیگر به شکلی شراکتی اجباری ایجاد می شود.

وراث برای این که قادر باشند سهم خود را از این مال مشاع سوا کنند، اول باید بدهی دیون متوفی را از اموال به جای مانده از متوفی خارج نمایند و پس از آن هر آن چه را که باقی می‌ماند، میان خود تقسیم کنند.

وراث متوفی قادرند ترکه را یک جا قبول کنند که اگر آن را قبول کردند، در این صورت دارایی های منفی متوفی به آن ها واگذار می‌شود و هر وارث به اندازه سهم الارث خود در شرایطی که ترکه را قبول نمود، مسئول پرداخت دیون و بدهی‌های متوفی می باشد. اما چنان چه ترکه را رد نمایند، دیگر در مقابل بدهی‌های متوفی مسئولیتی ندارند.البته پیشنهاد میشود مقاله ایی تحت عنوان نحوه ارث بری از مادر را مطالعه نمایید زیرا که کمک شایانی به شما میکند.. شایان به ذکر است که شما عزیزان میتوانیدبا یک وکیل با تجربه مشورت کنید که ما به شما عزیزان سایت دادیار را پیشنهاد میدهیم زیرا که به معرفی وکیل ارث در شیراز میپردازد.

چنان چه سهم هر یک از ورثه از سایر آن ها تفکیک شود و به شکل جدا درآید، تقسیم ترکه وقوع یافته است که این تقسیم ترکه برخی اوقات با توافق میان آن ها صورت می‌گیرد و برخی  اوقات دادگاه حکم و رای به تقسیم ترکه می دهد.

وکیل در خرم بید
وکیل در خرم بید

تصفیه ترکه

هر کدام از ورثه یا وصی متوفی قادر هستند، تصفیه ترکه را از دادگاه صالح درخواست کنند و بعد از آن، این اقدامات از سوی مدیر تصفیه و زیر نظر دادگاه انجام شود. چنان چه ورثه ترکه را قبول نکرده باشد، نسبت به دیون متوفی تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

اما اگر آن را قبول کرده باشد، باید ابتدا دیون متوفی را بپردازد. وقتی دیون متوفی تسویه شد و هزینه کفن و دفن و بقیه هزینه های ضروری، مانند حفظ و اداره ترکه پرداخت شد، بعد از آن  نوبت به مهر و موم ترکه می رسد.

 بعد از پرداخت دیون متوفی، مرحله ی ‌دوم  مهر و موم ترکه می باشد. مهر و موم ترکه، با هدف حفظ و در  امنیت واقع شدن دارایی‌های متوفی  انجام می شود.  بنابراین برای آن که ترکه حیف و میل نشود و  از سوی هر فردی که ورثه ی متوفی به اشخاص ثالثی که احتمال دارد، دسترسی به آن اموال داشته باشد، حفظ و نگهداری شود، مهر و موم انجام می شود. تا وقتی که موعد تقسیم برسد.

تحریر ترکه

مرحله ی بعد از رفع مهر و موم، تحریر ترکه  می باشد.  تحریر ترکه به این مفهوم است که تعیین شود متوفی چه اموالی را دارا بوده و چه بدهی هایی دارد. به  بیان شفاف تر دارایی‌ های مثبت و منفی متوفی معلوم می شود. تقاضای تحریر ترکه از سوی ورثه ی متوفی و از وصی و آن کس که مامور اجرای وصیت نامه متوقف می باشد، قبول می گردد و دادگاه صالح برای این تقاضا جلسه تعیین می کند.

 مدارک لازم جهت اقامه دعوای تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث

-کپی تصدیق گواهی نثار وراثت و کپی تصدیق تقسیم نامه

-در شرایطی که مدارک فوق وجود نداشته باشد می توان از طریق دلایل زیر طرح دعوا نمود:

-استماع شهادت شهود و مطلعین

-اتیان سوگند

-درخواست جلب نظر کارشناس

-تحقیقات محلی

-درخواست استعلام

-شماره پرونده استنادی و بقیه دلایل و مدارک.

وکیل در خرم بید
وکیل در خرم بید

 اشخاص صالح به تقاضای تقسیم ترکه

با توجه به ماده ۳۱۰ قانون امور حسبی هرکدام از ورثه حتی اگر که تعدادشان زیاد باشد، قادرند تقاضای تقسیم سهم خود را از سهم بقیه ورثه از دادگاه داشته باشند. با توجه به این ماده الزامی و ضرورتی برای ماندن در شراکت نیست و هر کدام از شرکا قادرند هر وقت که بخواهند افراز مال مشترک را تقاضا کنند. یعنی بخواهند که قدر سهم آن ها از سهمیه بقیه سوا شود.

با توجه به ماده ۳۰۱ قانون امور حسبی اشخاص صالح به تقاضای تقسیم ترکه، ولی و وصی و قیم و هر وارثی می باشد که مهجور است و امین غائب یا جنین و در این حالت چنان چه غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تعیین تکلیف کرده باشد که مطابق همان عمل می شود و الا دادگاه برای اداره اموال او امین مشخص می کند. امین و وکیل او در شرایطی که غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود وکیل مشخص نموده باشد هم حق درخواست تقسیم ترکه را خواهد داشت.

روش اقامه دعوای تقاضای سهم الارث بعد از تقسیم

گاهی این امکان وجود دارد که همه اموال منقول و غیر منقول که از متوفی به جای مانده است، میان وراث مشاع باشد. در این حالت اگر میان آن ها اختلافی حاصل شود، آن ها قادرند سهم خود را با ارائه دادخواست مطالبه کنند.

بدین شکل که اگر مال مشاع قابلیت تقسیم داشته باشد، با ارائه دادخواست، صدور حکم به تقسیم را از دادگاه درخواست می کنند و سهم الارث خود از ماترک تحویل می‌گیرند و اگر که مال غیر قابل تقسیم بود بر اساس ماده ۳۱۷ قانون امور حسبی با حکم دادگاه فروخته شده و بهای آن میان وراث تقسیم می شود. اما چنان چه اصلاً مال تقسیم نشده باشد یا اصلاً قابلیت تقسیم را نداشته باشد، برای تقسیم ترکه یا فروش آن باید اقدام کرد. پس از آن که وراث درخواست  فروش مال را به دادگاه ارائه کردند، در مرحله نخست دادگاه وضعیت مال را با توجه به رضایت بین وراث دنبال می‌کند. چنان چه میان وراث توافق انجام شده باشد، آن را از وراث اخذ می‌کند و به امضای آن ها می‌رساند.

صورت مجلس تقسیم و تعیین حصه از سوی دادگاه تنظیم شده و به امضا و یا مهر صاحبانشان رسیده و امضاء هم در ذیل آن قید می‌شود. بعد از آن که سهم هریک از ورثه مشخص شد، برای اعطای آن با وراث توافق صورت می گیرد. در غیر این صورت دادگاه دستور داده و کارشناسی تعیین می‌شود. بر اساس ماده ۳۱۵ قانون امور حسبی، کارشناس باید ارزش اموال مورد درخواست را تقسیم و قابلیت تقسیم شدن و یا غیر قابل تقسیم بودن آن را تعیین کند و سهام را تعدیل نماید. نکته ی قابل توجه این که کارشناس برای قیمت گذاری اموال، نرخ روز را در نظر می‌گیرد.

وکیل در خرم بید
وکیل در خرم بید

گواهی انحصار وراثت :

برای مشخص شدن ورثه و میزان سهام آن ها ، گواهی انحصار وراثت تنظیم می شود که در حال حاضر ، صدور آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است . در خصوص گواهی انحصاروراثت باید موارد زیر را مورد بررسی قرار داد :

الف ) اشخاصی که می توانند تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند :

1-وراث

2- اشخاص ذینفع غیر از وراث

1-طلبکار از متوفی

2- وصی : در مواردی که تعیین وارث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است

3- موصی له : از جهت جهت حقی که به موصی به پیدا می کند . و تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است .

4- اشخاصی که مالی از ترکه به وسیله وراث متوفی به آن ها انتقال یافته است .

ب) آثار گواهی انحصار وراثت :

تصرف در ترکه

ج) اعتراض به گواهی انحصاروراثت :

اگر به ضرر وارث یا اشخاص ذینفع باشد ، این اشخاص می تواند به آن اعتراض کنند .

ترکه :

منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد . دارایی عبارت است از اموال عینی ، منفعت ، طلب وکلیه حقوق مالی . اما از این دارایی ، فقط دارایی مثبت به ورثه می رسد و دیون متوفی به ارث نمی رسد ، مگر این که مال از متوفی به جا مانده باشد و بتوان آن دیون را از آن اموال پرداخت کرد . و در واقع باید قبل از تقسیم ترکه نسبت به پرداخت دیون اقدام کرد . البته در صورتی که ورثه حاضر به پرداخت دیون طلبکاران باشند ، طلبکاران نمی توانند عین ترکه را مطالبه کنند .

وکیل در خرم بید
وکیل در خرم بید

-دیه به ارث می رسد . ضرر و زیان هم قابل مطالبه است .

-دیون موجل حال می شود .

– هرنوع مالی ممکن است باشد . عین معین و کلی  ، منفعت حقوق وابسته به اموال و حقوق معنوی

مرجع صالح برای تقسیم ترکه :

در حال حاضر ، در صورتی که هنوز ترکه تقسیم نشده باشد ، دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صالح است .

وضعیت متوفایی که وارث او معلوم نیست و متوفای اوارث :

برای این حالت ، مدیر ترکه جهت اداره ترکه تعیین می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *