وکیل در بستک

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در بستک تقاضا کردیم در مورد فسخ قرارداد توضیح دهد:

وکیل در بستک در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

خیار غبن

این شکل از معامله بسیار در جامعه به وفور یافت می‌شود. افراد در هنگام عقد قرارداد از قیمت ها ناآگاه هستند اما به سبب فوریت و اضطرار مجبور به انعقاد معامله می شود. چنان چه یکی از دو طرف در هنگام معامله غبن فاحش کرده باشد حق دارد که قرارداد را فسخ کند. به غبنی فاحش گفته می‌شود که عرفا قابل گذشت نباشد.

وکیل در بستک
وکیل در بستک

مفهوم غبن

در بیشتر اوقات دو طرف معامله با در نظر گرفتن نوسان قیمت ها از قیمت اصلی و واقعی  بی خبر هستند. در این حالت امکان دارد یکی ارزان بفروشند دیگری گران تر از قیمت اصلی بخرد در این حالت گفته می‌شود که فرد مغبون شده است.

سوال این جاست که اگر دو طرف قیمت را اصلی و منصفانه را بدانند و نسبت به آن آگاهی داشته باشند که مالی را که می فروشند یا می خرند ارزان ‌تر یا گران تر می خرند، آیا باز هم قبل امکان فسخ معامله را می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که حق فسخ در معاملات  فقط خاص شخص متضرر از معامله می باشد. بنابر این شخصی که به قیمت‌ها آگاهی دارد به ضرر خودش عمل نموده و حق فسخ معامله را با استناد به غبن ندارد حتی اگر غبن بسیار فاحش باشد.

چنان چه یکی از دو طرف که به طرف دیگر قرارداد زیان وارد کرده و در اصطلاح شخص را مغبون نموده است مابه التفاوت قیمت را بدهد با این استناد حق فسخ طرف زیان دیده ساقط نمی گردد. جز این که به دریافت مابه التفاوت قیمت توافق کنند.

آثار فسخ

آثار فسخ مربوط به آینده است و نسبت به گذشته هیچ اثری ندارد. فسخ سبب می‌شود  عقد از زمان معامله منحل شده و اثر آن از بین برود. پس سودی که مورد معامله داشته اصولاً در هنگام‌ فسخ باید به کسی تعلق بگیرد که بر اثر عقد مالک قرار گرفته است.

اما به سبب این که منافع متصله را نمی‌توان از مورد معامله منفصل نمود، گفته می‌شود منافع متصل و منفصل آن تا هنگام فسخ به کسی تعلق دارد که بر اساس  عقد مالک آن شده است و بعد از فسخ مورد معامله و سود آن متعلق به شخصی است که بر اثر فسخ مالک شده است. چنان چه خریدار بهای جنس را نداند یا در هنگام معامله غافل باشد و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد اگر به اندازه ای گران خریده که عرف آن  را مقبول نمی شناسند و به کمی زیادی آن ارزش می دهند، می توان معامله را فسخ کرد.

پس آثار فسخ را می‌توان در دو گزینه خلاصه کرد:

1-از بین رفتن قرارداد

باز هم در این جا تاکید می کنیم که  آثار فسخ نسبت به آینده می باشد و اثر آن در گذشته نیست. فسخ قرارداد از زمان فسخ اثر دارد و تصرفات پیش از آن صحیح می باشد و به همین علت فسخ قرارداد  مانع حقوق اشخاص ثالث پیش از فسخ قرارداد نمی شود.

 

2- بازگشت به وضعیت قبل از قرارداد

اثر فسخ با انحلال قرارداد محدود نمی گردد. چه بسا مضاف بر انحلال قرارداد وضعیت دو طرف قرارداد هم به حالت پیش از عقد برمی‌گردد و از اثر عقد در آینده هم پیشگیری می کند.

وکیل در بستک
وکیل در بستک

سه شیوه فسخ قرارداد

-فسخ به دلایل قانونی مانند خیار تدلیس و خیار مجلس و خیار تاخیر ثمن.

-فسخ به علت تخلف از شرط در ضمن عقد. مانند آن که ضمن یک عقد شرط شده باشد که مورد معامله صفت خاصی را داشته باشد اما هنگام تسلیم معلوم شود آن خصوصیت را دارا نیست یا این که انجام کار یا فعل خاصی درج شده باشد که شخص مقابل از انجام آن خودداری کند.

عقود به  انواع دسته بندی می ‌شوند .

یکی از این دسته بندی ها تقسیم عقد به عقد جایز و لازم است .

در عقد جایز ، طرفین می توانند در هر زمان که بخواهند عقد  را بر هم زنند اما در عقود لازم طرفین برای بر هم زدن قرارداد ، دارای محدودیت هستند و تنها می توانند عقد را با استناد به هر یک از خیارات مذکور در قانون مدنی و یا از طریق تراضی با یکدیگر به وسیله اقاله بر هم زنند.

فسخ عقود لازم ، با استفاده از خیارات ، در قانون مدنی به طور کامل تشریح شده  است . برای اعمال حق فسخ توسط هر یک ازطرفین به استناد خیارات در واقع باید شرایط اعمال آن خیار در قرارداد وجود داشته باشد و فرد بتواند وجود آن شرایط را اثبات کند . اثار فسخ قرارداد از زمان فسخ آن  ایجاد خواهد شد . بعد از عقد  اگر مورد معامله دارای منافع منفصلی باشد ، این منافع منفصل به کسی که با عقد مالک مورد معامله شده است تعلق دارد .

به طور مثال در صورتی که مورد معامله حیوانی باشد و پس از انعقاد عقد حیوان بچه های به دنیا آورد و سپس عقد به استناد یکی از خیارات فسخ شود ، اگرچه که حیوان به مالک سابق خود باز می گردد اما حیوان تازه متولد شده متعلق به کسی است که با عقد مالک شده است .

برای فسخ قرارداد در صورتی که صاحب حق فسخ مجبور شود شرایط اعمال فسخ را در محکمه اثبات کند ، حضور یک وکیل توانمند و دارای فن مذاکره در محکمه می تواند نتیجه را به نفع موکل تغییر دهد .

به طور مثال  شخصی که ادعا دارد مورد معامله در هنگام عقد معیوب بوده است و با استناد به خیار عیب قصد برهم زدن عقد را دارد ، در صورتی که نتواند در محکمه اثبات کند که عیب در هنگام عقد موجود بوده است ، نخواهد توانست عقد را با استناد خیار عیب فسخ کند .

فلذا مراجعه به یک وکیل متخصص و مجرب در امور قراردادها می تواند بسیار کمک کننده باشد و توصیه می شود به منظور جلوگیری از ورود زیان ، قبل از ورود در دعوا ، حتما با یک وکیل  قابل اعتماد و با تجربه مشورت کنید .

وکیل در بستک
وکیل در بستک

خیارات

در  ادامه بحث فسخ قرار داد ها میخواهیم به خیارات و انواع آن و شرایط ایجاد و اعمال آن ها به طور مختصر اشاره ای داشته باشیم .

خیارات از جمله حقوق مالی هستند که مانند سایر اموال به ارث می رسند و همچنین دارنده حق فسخ به استناد هر یک از خیارات می تواند از اعمال حق فسخ خود صرف نظر کرده و همچنان ملزم  به  قرارداد باقی بماند .

به گفته وکیل ارث در شیراز: زوجه از عین اموال غیر منقول ارث نمی برد . اما در صورتی که  نسبت به معاملات اموال غیر منقول  ، حق فسخی موجود باشد ، زوجه این حق فسخ را به ارث می برد .

خیار شرط

طرفین عقد با تراضی هم  می توانند در  ضمن قرارداد برای خود یا هر دو طرف عقد و یا حتی شخص ثالث خیار شرط در نظر بگیرند .

شخصی که دارای خیار شرط است ، می تواند  در ظرف مهلت تعیین شده در عقد ، قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ کند . در واقع ایجاد خیار شرط در ضمن عقد به شخصی که شرط به نفع او درج شده است ، اختیار فسخ معامله را می دهد .

برای ایجاد خیار شرط لزوماً باید برای اعمال حق فسخ  مهلتی در نظر گرفته شود در غیر این صورت نه تنها شرط باطل است ، بلکه موجب بطلان قرارداد  نیز خواهد شد .

خیار حیوان:

در خرید و فروش حیوان سه روز از زمان انعقاد قرارداد به خریدار مهلت داده شده است تا در صورت تمایل معامله را فسخ نماید. این خیار بیشتر به این دلیل است که امکان دارد در حیوان عیبی باشد و خریدار متوجه آن نشود. خیار حیوان نیز مختص عقد بیع می‌باشد.

خیار تأخیر ثمن:

به استناد ماده 402 قانون مدنی؛ اگر مبیع (مال مورد معامله) عین خارجی و یا در حکم آن باشد و برای پرداخت مبلغ معامله و یا تحویل مال مورد معامله بین طرفین زمانی مشخص نشده باشد و بعد از سه روز از تاریخ عقد معامله هیچ یک از طرفین حسب مورد اقدام به پرداخت تمام مبلغ و یا تحویل مال مورد معامله ننمایند، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. این خیار نیز تنها مختص عقد بیع می‌باشد.

خیار رؤیت و تخلف از وصف:

اگر خریدار مالی را بدون دیدن و تنها با شنیدن اوصاف آن معامله نماید و بعد از تنظیم قرارداد مال مورد معامله دیده شده و دارای اوصاف ذکر شده نباشد، خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

وکیل در بستک
وکیل در بستک

خیار غبن:

به این معنا است که یکی از طرفین معامله ضرر مالی کرده باشد برای مثال اتومبیلی معامله شده اما به قیمت بیش از ارزش واقعی فروخته شده که در این صورت خریدار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *