وکیل در میناب

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(09174393754)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در میناب تقاضا کردیم در مورد ضرب و جرح توضیح دهد:

وکیل در میناب در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

مفهوم ضرب و جرح

ضرب در مفهوم لغوی به معنای زدن می باشد و از نظر حقوقی به صدماتی اطلاق می‌شود که آسیب رساندن با آن ها سبب از هم گسسته شدن ظاهری بافت‌ها و جاری شدن خون از بدن می گردد. بنابراین تورم و کبودی و پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی و خون مردگی و غیره از مصداق‌های ضرب می باشد. ضربه امکان دارد با دست یا پا یا تمام سنگینی بدن و مانند آن یا با به کار بردن ابزاری مثل چوب و چماق و سنگ و چاقو باشد. پس ملاک و معیار تعیین آسیب و صدمه بدون‌ خونریزی  از روی ظاهر انجام می‌شود.

وکیل در میناب
وکیل در میناب

مفهوم جرح به معنای آن است که شخصی با ایراد ضربه سبب وقوع جراحت بر عضو شخص دیگر یا مقابل شود که این جراحت امکان دارد، سطحی باشد که به آن حارصه یا خراشیدگی اطلاق می شود. یا امکان دارد جراحت وارد شده باعث باز شدن پوست شود که به دنبال آن خونریزی اتفاق بیفتد که به آن دامیه اطلاق می شود و یا این که گوشت باز و عمیق شود که  به آن متلاحمه گفته می شود و یا مانند عبور چاقو یا نیزه به داخل شکم باشد که به آن جائفه  گفته می شود و یا در فرض شدید با ایراد ضرب و جراحت سبب قطع عضو  شود.

آشنایی با مفهوم نزاع

برخی اوقات درگیری‌ها به شکل دسته جمعی  خواهد بود. در این مورد قانونگذار برای هریک  از شرکای در منازعه چه آسیب دیده باشند و چه  آسیب وارد نموده باشند، مجازات تعیین کرده است و این فقط به منظور حضور و شرکت آن ها در درگیری می باشد. قانون گذار برای این جرم عنوان خاصی را انتخاب کرده است و به آن جرم منازعه اطلاق نموده و ضمانت اجرای جداگانه‌ای در نظر گرفته است. در واقع این جرم منازعه شکل دسته جمعی از جرم ضرب و جرح است و عنصر قانونی آن در ماده ی ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی بیان کرده که هرگاه دو یا چند نفر با هم منازعه کنند، هر کدام از شرکت کنندگان در نزاع به مجازات های زیر محکوم خواهند شد.

اگر نزاع سبب قتل شود یک تا سه سال اگر باعث نقص عضو شود حبس  از شش ماه تا سه سال اگر باعث ضرب و جرح شود حبس سه ماه تا یک سال برای شرکت‌کنندگان در منازعه پیش بینی شده است. برخی اوقات ممکن است آن ها  ادعا می‌کنند که برای میانجیگری و دفاع از خودشان به درگیری ورود کرده اند که اثبات این موضوع بر اساس علم و دانش قاضی انجام می‌شود و چنان چه دادگاه اقدام شخصی را دفاع مشروع تعیین کند از مجازات های مقرر بری خواهد شد.

ارکان جرم ضرب و جرح:

وکیل در شیراز در این باره موضوعاتی را شرح میدهد که شامل توضیحات زیر میشود:

عنصر قانونی

جرم ضرب و جرح جرمی است  که با آسیب زدن و وارد کردن صدمه به جسم شخص مقابل به وجود می‌آید و در قانون برای آن مجازات هایی پیش بینی شده است. قانونگذار وارد نمودن ضرب و جرح عمدی را جرم دانسته و برحسب نتایج و بهره گیری و یا عدم بهره گیری از سلاح مرتکب را قابل مجازات می شناسد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب می‌کند تا عملی در قانون مورد جرم انگاری قرار نگرفته آن عمل جرم تلقی نشودف عنصر قانونی جرم ضرب و جرح ماده  ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

اگر کسی به دیگری جرح یا ضربه ای وارد کند که سبب نقص یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد،  در جایی که امکان قصاص وجود نداشته باشد، اگر ارتکاب او سبب اختلال در نظم و صیانت امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مجنی علیه درخواست کند مرتکب پرداخت دیه محکوم می گردد البته همانطور که گفتیم اگر در جایی امکان قصاص وجود نداشته باشد شخص به پرداخت دیه محکوم میشود و قانون گذار در کتاب قانون مجازات اسلامی حسب مورد مهلت پرداخت دیه را متفاوت معیین کرده است.

وکیل در میناب
وکیل در میناب

عنصر مادی

ایراد ضرب و جرح به شکل عمدی با وسیله و ابزاری مثل سنگ و چوب و چاقو و قمه و غیره یا بدون وسیله مثل هل دادن و مشت زدن از ارکان مادی جرم مذکور می باشد.

عنصر معنوی

عنصر معنوی یا قصد فعل مجرمانه در واقع همان سوءنیت می باشد که به دو قسمت عام و خاص قابل تقسیم است. سوء نیت عام به مفهوم آن است که مرتکب اراده و قصد  جرم را مرتکب شده و اراده او به انجام عمل تعلق می گیرد و سوء نیت خاص همان نتیجه و حاصل ارتکاب است مثل این که شخصی با سنگ به سر دیگری ضربه وارد کند و قصدش ان است که سر را بشکند و نتیجه نیز بدست بیاید.

شیوه رسیدگی به جرم ضرب و جرح:

بعد از آن که اظهارات متهم و شاهد پرونده و گزارش پزشکی قانونی دریافت گردید، پرونده به دادسرا ارجاع می گردد و قاضی دستور می‌دهد که شاکی به همراه شاهد و متهم حاضر شوند.البته که اگر شاهد شرایط شهادت را نداشته باشد ممکن است اصحاب دعوا جرح و تعدیل شاهد را انجام دهند یا به عبارتی شهادت او را رد کنند یا دلایلی برای حقانیت شهادت او بیاورند و همچنین ممکن است قاضی شهادت او را قابل اکتفا نداند.

همه مفاد پرونده در دادسرا ثبت می گردد و بعد به یکی از شعب بازپرسی مستقر در دادسرا ارجاع داده می شود. بازپرس پرونده با توجه به دلایل جرم در دعوا قرار تامین کفالت را بر اساس بررسی های تخصصی  تعیین می‌کند و مبلغ نهایی برای پرداخت خسارت از سوی بزهکار را نیز مشخص می نماید.

بعد از تعیین مبلغ دیه به وسیله کارشناس پرونده، شاکی دعوا هم به دنبال نامه‌ای به منظور مشخص نمودن میزان جراحات ت وارد شده بر بدنش، به پزشک قانونی ارجاع داده می‌شود. متهم در این اوضاع و احوال قادر است از یک وکیل کیفری بهره مند شود و یا حتی یکی از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی نماید. بازپرس پرونده موظف است تا اوضاع مالی و صلاحیت فرد معرفی شده به وسیله متهم برای کفالت را بررسی نماید. در جایی که شرایط ضروری برای کفالت فرد تعیین شده از سوی بازپرس پرونده محقق شود متهم بعد از صدور قرار قبولی آزاد می گردد.

وکیل در میناب
وکیل در میناب

آثار جرم ضرب و جرح در جامعه

آثار ضرب و جرح و نزاع

ضرب و جرح و نزاع باعث آسیب های روحی و جسمی به اشخاص و سرعت  پرخاشگری و خشونت طلبی در روابط اجتماعی اشخاص و سلب احساس امنیت اجتماعی و روحی و روانی و شغلی آن ها می گردد. مضاف بر آن  ایجاد فضای پر از نفرت و کینه در بین اشخاص، امنیت محیط زندگی و کار را هم از ابعاد متفاوت مورد تهدید قرار می دهد و جامعه را دچار هرج و مرج می نماید و انسجام و یک دستی و وحدت جامعه را با مشکل مواجه می سازد.

وکیل ضرب و جرح:

دریافت مشاوره از وکلای دادگستری متخصص در حوزه پرونده های ضرب و جرح عمدی و نیز حضور آن‌ها در دادگستری این امکان را به وجود می‌آورد که از ضرب و جرح  عمدی و منازعه و غیرعمدی،  نیاز به تخصص و تجربه وکیل متخصص در  میناب در این حوزه دارد. زیرا بعد از طرح شکایت در دادسرا، عموماً اطاله دادرسی اعمال حقوقی مقتضی را دنبال دارد که نیاز به دانش حقوقی و تجربه کافی در این خصوص می باشد.

ضرب و جرح عمدی

بیشتر كسانی كه با دیگران درگیر می‌شوند شاید به فكرشان نرسد مجرمی هستند که مرتكب جرح عمدی شده اند. نظر قانونگذار در مورد این دسته از افراد كاملا واضح است. پس اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو، به دیگری صدمه بزند مرتكب جرم عمدی شده است. حتی زمانی که فرد قصد این عمل را نداشته باشد،‌ ولی نوع عمل او طوری باشد که عرفاً منجر به قطع یا جرح عضو شود، این جرم صادق است. مثل كسی كه به قصد دور كردن كسی از صحنه درگیری یا ادب كردن او با چاقو به وی صدمه می‌زند.

وکیل در میناب
وکیل در میناب

چنین افرادی در محضر دادگاه اعلام می‌كنند هیچ قصد قبلی برای قطع یا جرح عضو فرد مصدوم نداشته‌اند، اما قاضی به آن‌ها خواهد گفت اگر چه او چنین قصدی نداشته، اما نوع وسیله‌ای كه از آن برای انجام این كار استفاده كرده منجر به چنین نتیجه‌ای شده است.

اما گاهی اوقات فردی كه مرتکب جرح عمدی شده نه قصد چنین كاری داشته و نه وسیله‌ای كه از آن استفاده كرد

ه یا نوع عمل او باعث بروز صدمه شده، بلكه عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن كم مصدوم منجر به قطع یا جرح عضو شده در حالی كه صدمه‌زننده از این موضوع باخبر بوده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *