وکیل قذف در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09174393754)

مفهوم قذف

قذف در لغت  به مفهوم افکندن و انداختن می‌باشد و در حوزه فقهی از جمله جرایم حدی بوده و به معنای متهم کردن دیگری به لواط و زنا است. حتی در نظام اسلامی هم قذف به معنای انتساب زنا و لواط به شخص دیگر می باشد.

بنابراین قذف یعنی آن که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط داده شود. به شکلی که با دلیل نتوان آن را اثبات کرد.

مثلاً چنان چه شخصی به شخص دیگر زنان نسبت دهد یا فحش ناموسی بدهد که مثلاً مادر تو فلان است یا تو بد کاره هستی و قادر نباشد در دادگاه اثبات کند، این موضوع سبب حد قذف خواهد شد و مجازات آن ۸۰ ضربه شلاق می باشد.

وکیل قذف در شیراز
وکیل قذف در شیراز

شرایط اجرای حد قذف

1- بر اساس ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی مجازات جرم قذف حد می باشد و جزو حق الناس است. پیگیری و تعقیب و انجام حکم حدی قذف به تقاضای مقذوف صورت می‌گیرد و اگر مقذوف گذشت کند در هر مرحله اعمال رسیدگی و تعقیب متوقف خواهد شد. مقذوف شخصی می باشد که نسبت قذف به او داده شده است نه آن کسی که دشنام را شنیده باشد. بر فرض مثال اگر شخصی به شخص دیگری بگوید مادرتو زنا کرده است، در این حالت مادر شخص، مقذوف تلقی می شود. در این حالت اگر مخاطب به این دلیل که به او نسبت داده شده است آزار روحی ببیند مرتکب به مجازات توهین محکوم خواهد شد.

2- بر اساس ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی قذف باید شفاف و بدون شک و تردید انجام شود و نسبت دهنده به مفهوم  قذف آگاه باشد. حتی اگر مخاطب یا مقذوف در هنگام نسبت قذف از معنای آن آگاه نباشد  باز هم مشمول حد خواهد بود.

3- بر اساس ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی قذف در صورتی سبب مجازات حد خواهد شد که مقذوف بالغ و عاقل و مسلمان و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد. اگر قذف شونده مجنون و نابالغ و غیر مسلمان و غیر معین باشد ، قذف کننده به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. اما قذف متظاهر به زنا یا لواط مجازات نخواهد داشت. حال اگر کسی که متظاهر به زنا یا لواط است مورد قذف قرار بگیرد نسبت به آن چه که تظاهر نمی کند حد اجرا نخواهد شد و شخصی که او را قذف کرده است به مجازات محکوم نمی‌شود. مانند نسبت دادن زنا به شخصی که متظاهر به لواط است.

4- بر اساس ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی شخصی که چند نفر را با یک کلمه قذف نسبت دهد، هر کدام از  مقذوفان قادر هستند به شکل مستقل شکایت کنند و در صورت صدور حکم محکومیت اگر مقذوفان  دسته جمعی با هم شکایت کنند، بیشتر از یک حد جاری نخواهد شد. اما اگر چند نفر را به شکل جداگانه نسبت به زنا یا لواط دهند، فرقی نمی‌کند همه با هم یا جداگانه به شکل مستقل شکایت نمایند. در مقابل قذف هر کدام، مجازات جداگانه بر او جاری می شود. بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامی شخصی که دیگری را به یک یا چند دلیل یک دفعه یا بیشتر پیش از اجرای حد قذف کند، تنها به یک حد محکوم خواهد شد. اما اگر بعد از اجرای هر حد  قذف را تکرار کند حد تکرار خواهد شد و چنانرچه بگوید هر آن چه نسبت داده ام به حق نسبت داده ام به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

وکیل قذف در شیراز
وکیل قذف در شیراز

موارد عدم اجرای حد قذف

موضوعاتی که در زیر شرح داده می‌شود شامل حد قذف نخواهد شد و برای آن ها در قانون، تعزیرات پیش‌بینی شده است که این تعزیر بر اساس قانون مجازات اسلامی ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

-با توجه به ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری به فرزند یا نوه خود نماید به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ مجازات می شود.

-چنان چه دو شخص نسبت به هم جرم قذف را جاری دارند، فرقی نمی کند قذف آن ها مساوی یا متفاوت باشد هر دو به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم می شوند.

بر اساس تبصره یک ماده ۲۵۱ قانون مجازات اسلامی اگر مقذوف غیر مسلمان و مجنون و نابالغ و غیر معین باشد کسی که قذف می کند به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ مجازات خواهد شد. اما قذف متظاهر به زنا یا لواط دارای مجازات نیست.

-بر اساس ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی اگر کسی نسبت زنا یا لواطی که سبب مجازات حد است را به دیگری بدهد مثل زنا یا لواطی که بر اثر اجبار و عدم بلوغ به وجود آمده است را نسبت دهد به ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد.

موارد قذف مستوجب اعدام

وکیل قذف در شیراز می گوید: چنان چه شخصی سه دفعه مرتکب جرم قذف بشود و هر دفعه مجازات حد بر آن جاری شود، در دفعه چهارم اعدام خواهد شد.

بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی چنان چه کسی پیامبر اعظم یا هر یک از انبیاء عظام را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی خواهد بود و مجازات او اعدام است. قذف هر یک از ائمه معصومین یا حضرت زهرا یا دشنام به آن ها در حکم  ساب النبی می باشد.

موارد سقوط قذف

-اگر مقذوف قاذف را  مورد تایید و تصدیق قرار دهد.

– چنان چه مقذوف و در صورت فوت او ورثه اش  گذشت نمایند.

-اگر مردی زنش را بعد از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت مورد لعان قرار دهد.

-اگر آن چه به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت یا علم قاضی مورد اثبات قرار بگیرد.

تفاوت توهین و افترا و قذف

توهین به مفهوم رفتاری می باشد که ناشایست بوده و باعث آزرده خاطر شدن شخص مقابل می شود. اما در توهین انتساب موضوع نمی باشد و به طور معمول هر اندازه فردی که مورد توهین قرار می‌گیرد، از جایگاه اجتماعی بالاتری بهره‌مند باشد، توهین به او جرم شدیدتری خواهد بود و به همین سبب توهین به مقامات سیاسی و دولتی دارای مجازات شدیدتری نسبت به توهینی است که به اشخاص عادی می شود.

-بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به اشخاص مثل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک، اگر سبب به حد قذف نباشد مجازاتی که مرتکب به آن محکوم خواهد شد تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی می باشد.

وکیل قذف در شیراز
وکیل قذف در شیراز

-بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی  هر شخصی با در نظر گرفتن سمت مقامات رسمی چنان چه در حین انجام خدمت یا به علت آن توهین کند ، به حبس از سه ماه تا شش ماه و یا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

افترا به مفهوم انتساب کاری مثل دزدی و سرقت و کلاهبرداری و اختلاس و غیره که در قانون جرم انگاری شده است به شکل شفاف و واضح به دیگری می باشد. بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی موضوعی را به طور صریح و شفاف به شخصی دیگر نسبت دهد که بر اساس قانون آن موضوع جرم انگاری شده باشد و قادر نباشد درست بودن را به اثبات برساند، جز در موضوعاتی که سبب مجازات حد خواهد بود، به یک ماه تا یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود. بنابراین در قانون مجازات اسلامی افترا هم به آن مفهوم است که انسان جرمی را به شخصی نسبت دهد بی  آن که بتواند آن را ثابت کند. بنابراین اگر شخصی جرمی را به شخص دیگر انتساب دهد متهم به افترا خواهد شد. اما اگر شخصی موضوع دروغی را به دیگری نسبت دهد، متهم به جرم نشر اکاذیب خواهد شد.

خیلی باید دقت داشت که تفاوت میان توهین و غصب و افتراء به مویی بند است. توهین و افترا ازدسته جرایم تعزیری می باشند. اما قذف از جرایم دارای مجازات حدی است که نسبت دادن اعمالی مثل لواط و زنا به شخصی دیگر قذف خواهد بود و رسیدگی و تغییر آن با جرایم تعزیری فرق می کند.

بر اساس قانون و وکیل متخصص قذف در شیراز می گوید، اگر اشخاصی در محضر قضات به عنوان شاهد زنا یا لواط حضور یابند اما شهادتی که می‌دهند بر اساس رویت آن ها نباشد یا تعداد آن ها به اندازه لازم به منظور شهادت نرسد، عملشان قذف خواهد بود و سبب مجازات ۸۰ ضربه شلاق می‌شود.

شیوه رسیدگی به دعاوی راجع به قذف و توهین و افتراء

دادرسی راجع به این جرایم از همان ابتدای کار در دادسرا صورت می‌گیرد. اشخاصی که مورد قذف و توهین و افترا واقع می‌شوند این امکان را دارند که در دادسرا شکایت خود را تنظیم و تقدیم کنند و دادخواست آن ها به شعب دادرسی فرستاده می شود و مورد ملاحظه و بررسی قرار می‌گیرد و در این مسیر اگر نیاز باشد از تحقیقات محلی و جلب نظر کارشناس نیز استفاده خواهد شد. نکته مهم که قابل توجه است آن که اگر جرم قذف در مورد  مرتکب ثابت شود و حد قذف در مورد محکوم علیه مورد اجرا قرار نگیرد و شخصی که مورد قذف قرار گرفته یعنی مقذوف هم نسبت به این موضوع گذشت نکرده باشد، این حد به ورثه او منهای همسرش منتقل خواهد شد و هر کدام از ورثه این امکان را دارند که تعقیب و اجرای آن را درخواست کنند. حتی اگر دیگران از این موضوع گذشت کرده باشند.

وکیل قذف در شیراز
وکیل قذف در شیراز

همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات قانونی قذف مشروط بر آن است که شاکی ان را درخواست کند و در هر مرحله اگر مقذوف از  شکایت خود صرف نظر نماید و گذشت کند، رسیدگی به جرم قذف و اجرای مجازات آن متوقف می‌شود. به منظور شکایت از این جرم شاکی قادر است به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع نماید و بعد از انجام ثبت نام در سامانه ثنا شکایت خود را در این خصوص طرح نموده که البته باید دلایل کافی در مورد جرم ارائه کند.  بعد از آن که شکایت مطرح شده و شواهد و مدارک لازم را ارائه کرد شکواییه به دادسرا ارجاع می‌شود. دادسرا نسبت به این جرم رسیدگی های لازم و ابتدایی را انجام می‌دهد و در شرایطی که اسناد ارائه شده از سوی شاکی در خصوص جرم قذف از لحاظ مقامات دادسرا  مورد تایید واقع شود، برای مرتکب قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی صادر شده که در این حالت قاضی دادگاه باید به جرم رسیدگی نماید. اگر ادله جرم کافی نبود دادسرا قرار منع تعقیب صادر می کند و در این حالت شاکی ۲۰ روز فرصت دارند نسبت به این قرار اعتراض نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *