وکیل خلع ید در شیراز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی

(0917-439-37-54)

خلع ید به مفهوم پیشگیری از ادامه تصرف غیر قانونی در هر شکل مال چه منقول چه غیر منقول می باشد. بر اساس ماده ۳۰۸ به بعد قانون مدنی قانون گذار به مقررات راجع به خلع ید توجه نموده است. بنابراین صریحا در قوانین حقوقی از کلمه خلع ید بهره گرفته نشده است و مقصود از خلع ید همان غصب می باشد. فقط ماده ۴۳ قانون اجرای مدنی است که به شکل شفاف واژه خلع ید را بیان نموده است.

دعوای خلع ید در شیراز :

دعوای خلع ید یک دعوای مالی می‌باشد و در حالتی که موضوع آن مال غیر منقول است. معیار احتساب هزینه دادرسی ارزش منطقه‌ای می باشد. دعوای خلع ید به سبب شباهت بسیار زیاد با مفهوم رفع تصرف عدوانی و تخلیه ید مدام اشتباه می شود. که به همین منظور در مقاله ای  به برسی تفاوت های این دو موضوع پرداخته ایم که شما میتوانید آن را با عنوان مقایسه و تفاوت های تصرف عدوانی و خلع ید مطالعه نمایید

وکیل خلع ید در شیراز
وکیل خلع ید در شیراز

تعریف خلع ید در شیراز:

مالکان املاکی که ملک آن ها مورد تصرف غیر قانونی به وسیله اشخاص دیگر واقع می شود. با توجه به شرایط خاص قادر هستند از مراجع صالح درخواست رفع خلع ید یا رفع تصرف یا غصب کنند. در این مورد مضاف بر عنوان قانونی خلع ید  عناوینی مثل رفع تصرف عدوانی و تخلیه ی ید وجود دارد که امکان تمسک به آن ها نیز جاری است.

انواع خلع ید در شیراز :

1- خلع ید غاصبانه :

پس تصرف هر فردی در ملک او باید به شکل قانونی صورت گیرد و تا هنگامی که این تصرف بر اساس قانون انجام شده باشد، مسئله ای پیش نمی آید. مالک با توجه به حق مالکیت نسبت به ملک قادر است تصرفات خود را انجام دهد. اما زمانی مسائل حقوقی آشکار می‌شود که این تصرفات بر اساس غصب صورت گیرد. به بیان دیگر در دعوای خلع ید مالک ادعا می کند که ملک به شکل غیر قانونی در تصرف شخص دیگری قرار گرفته است و تقاضای رفع این تصرف را دارد.

اما باید در نظر داشت از آن جایی که خواهان طرح ادعا کرده است باید موضوعاتی را ثابت کند. اثبات این موضوع دشوار بوده و نیازمند ارائه دلایل می باشد. از جمله مواردی که خواهان باید نسبت به اثبات آن اقدام کند، مالکیت او بر ملک می باشد. مالک با عنایت به قانون شخصی است که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد و دادگاه این موضوع را از سوی دفتر املاک استعلام می کند. پس از آن که مالکیت خواهان بر ملک مورد تصرف عدوانی اثبات شد و معلوم گردید تصرف خوانده از ابتدای کار به شکل قانونی انجام شده است ‌آن که قراردادی بین دو طرف انعقاد یافته باشد این امکان وجود دارد که دعوای خلع ید غاصبانه مطرح شود.

2-خلع ید امانی :

در دعوای خلع ید  امانی در ابتدای کار میان دو طرف قراردادی منعقد شده است که هر دو طرف معامله تراضی و توافقی نسبت به موارد آن قرار داد انجام داده اند و رابطه حقوقی بین آن ها شروع شده است. رابطه حقوقی مذکور به شکل صحیح پیش می رود تا وقتی که زمان قرارداد خاتمه یابد، البته با توجه به این که برای قرارداد زمان تعیین شده باشد. در این حالت بعد از خاتمه ی زمان قرارداد مالک ضرورتی به منظور ادامه قرارداد و رعایت رابطه حقوقی نخواهد داشت.

اما چنان چه متصرف همچنان به تصرف خود ادامه دهد تحت عنوان غاصب  شناخت خواهد شد که ملک را به شکل غیر قانونی در تصرف خود گرفته است و این امکان وجود دارد که نسبت به دعوای خلع ید امانی اقامه شود.

نکته ای که قابل ذکر است و باید در نظر داشت این که چنان چه در دعوا برای عقد قرارداد زمان مشخص نشده باشد در حالتی امکان اقامه دعوای خلع ید امانی وجود دارد که مالک ملکش را مطالبه نموده باشد و متصرف به تصرف خود ادامه بدهد، در این جا نیز تصرفات متصرف غاصبانه و غیر قانونی می باشد.

3-خلع ید مشاعی :

در جایی که حکم خلع ید نسبت به متصرف ملک مشاع صادر شود، در کل ملک، خلع ید صورت می‌گیرد. اما باید در نظر داشت که پس از تصرف محکوم له  در ملکی که مورد خلع ید واقع شده است، شامل قوانین املاک مشاعی می گردد. پس قانونگذار به شکل استثنائی این اذن را داده است که مالک بخشی از ملک مشاع قادر باشد که ملک را خلع ید کند و از تصرفات شریک یا غاصب پیشگیری نماید.

وکیل خلع ید در شیراز
وکیل خلع ید در شیراز

وکیل دعوای خلع ید در شیراز:

دعوای خلع ید در شیراز در مفهوم عام خود به سه دسته تقسیم می شود:

1- دعوای خلع ید به مفهوم اخص یا همان دعوای مالکیت که به دنبال آن مالک ملک رفع تصرف شخص دیگر را از ملک خود تقاضا می کند.

2- دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد دعوا و در برابر آن قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد پذیرش دو طرف دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک بر خلاف قرارداد و قانون می باشد و باید رفع تصرف نسبت به آن انجام شود. پس در دعوای خلع ید قراردادی میان خواهان و خوانده جاری شده است.

3- دسته سوم این شکل دعوای خلع ید، دعوای تصرف است که خود شامل تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق می شود و امکان دارد به شکل کیفری و حقوقی اقامه گردد.

تفاوت میان تخلیه ید و وکیل خلع ید و تصرف عدوانی در شیراز :

خلع ید به مفهوم دعوای تصرف عدوانی و دعوای تخلیه و دعوای مالکیت است.

در دعوای خلع ید با توجه به معنای خاص کلمه یا همان دعوای مالکیت دادگاه در شرایطی حکم نسبت به خوانده صادر می کند که خواهان دلایل مناسبی را ارائه نماید و مالکیت خود را نسبت به ملک مورد ادعا را ثابت کند. ملکی که خوانده مالکیت آن را تکذیب می کند و به بیان دیگر خلع ید از اموال غیر منقول نسبت به اثبات مالکیت موضوع فرعی و حاشیه محسوب می شود و در حقیقت مالک باید مدارکی راجع به مالکیت خود به دادگاه اقامه کند.

در دعوای خلع ید مالکیت نداشتن خوانده بر  ملک و در برابر آن قانونی بودن ید خوانده نسبت به آن مورد پذیرش دو طرف است. اما خواهان مدعی شده است که تداوم ید خوانده بر ملک بر خلاف قانون یا بر خلاف مقتضای عقد قراردادی بوده است که میان آن ها انعقاد یافته و باید تخلیه انجام شود.

تعریفی کوتاه در مورد تصرف عدوانی و اختلاف آن با بقیه دعاوی تصرف:

وکیل ملکی در شیراز در مورد تصرف عدوانی توضیح داد:در دعوای تصرف عدوانی که بر اساس قانون ادعای متصرف سابق مبنی بر آن است که شخص دیگر بدون آن که رضایت او را کسب کند، مال غیرمنقول را از تصرف او بیرون کرده و بازگشت تصرف خود را راجع به آن مال تقاضا می کند. مدعی در اثبات صاحب حق بودن خود به تصرفات  پیشینه خود استناد می‌کند و بر عکس دعوای خلع ید به حق مالکیت خود راجع به ملکی که امکان دارد مال او محسوب شود یا نه متوسل نمی گردد.

و از طرف دیگر خود روانی بودن تصرفات خوانده را مدعی می شود. آن چه در این حالت هم مالکیت خوانده نسبت به ملکی که امکان دارد وجود داشته باشد قابلیت طرح و دادرسی داشته باشد. در حقیقت قانونگذار به وسیله این دعوا تصرف را حمایت می‌کند، پس بر خلاف دعوای خلع ید در دعوای تصرف عدوانی دادگاه مثل بقیه دعاوی تصرف در دلایل مالکیت دخالت نمی کند.

اگر در دعوای تصرف عدوانی شخص مدعی با شکست مواجه شود، این موضوع سدی برای طرح دعوای مالکیت تلقی نخواهد شد و مقصود از تنظیم این قوانین حمایت از تصرف و متصرف در مقابل همه اشخاص  حتی شخص مالک می باشد و قانون غیر متصرف را حتی در صورتی که مالک هم تلقی شود از تصرف عدوانی منع کرده است.

وکیل خلع ید در شیراز
وکیل خلع ید در شیراز

افراد صالح به طرح دعوا در شیراز:

در دعوای تصرف عدوانی ضرورتی ندارد شاکی مالک باشد. کافیست مستاجر مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر شخصی که به نمایندگی یا به شکل امانت مال دیگر را تصرف کرده است، این امکان را دارد که به جانشینی مالک اقامه دعوا نماید.  این در صورتی است که در دعوای خلع ید تنها اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی قادر هستند اقامه دعوا نماید.

 مفهوم هزینه دادرسی در شیراز:

با توجه به نظر وکیل خلع ید در شیراز ،دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیر مالی هستند. در حالی که دعوای خلع ید  از دسته دعاوی اموال غیرمنقول و مالی محسوب می‌شود و از لحاظ پرداخت هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه اعمال می گردد و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت اثری در این موضوع نخواهد داشت.

اقدامات دادگاه راجع به وکیل دعوای خلع ید در شیراز:

1- مالکیت خواهان باید محرز شود که این موضوع به وسیله استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت انجام می شود.

2- دادگاه باید تصرف غیر قانونی و عدم مشروعیت  تصرف را احراز نموده و تشخیص دهد.

3-  دادگاه باید این موضوع که تصرف خوانده در محدوده  مالکیت خواهان است یا نه و تصرفات او را محرزکند که این امر  با تحقیقات و معاینه محلی و جلب نظر کارشناس انجام می شود.

4- در مقابل خوانده باید در این دسته از دعاوی  برای مشروع بودن تصرفات خود ادله مقتضی ارائه کند و الا

در  غیر این صورت تصرف غاصبانه تلقی می‌شود. زیرا مالک حق هر شکل استفاده و تصرف در ملک خود را خواهد داشت. اما شخصی که مالکیتش را با ارائه سند مالکیت ثابت می کند و خوانده قادر نیست برای مشروع بودن تصرف خود دلیل ارائه کند و مثلاً ثابت نماید که تصرف حاصل از اجاره بوده است یا ملک را خریده، در این حالت تصرف او حاصل از غصب خواهد بود و تصرف او باید با اذن و رضایت مالک صورت گرفته باشد.

وکیل خلع ید در شیراز
وکیل خلع ید در شیراز

5- چنان چه خواهان مورد معامله را خریده باشد و به او تحویل نشده باشد، باید دادخواست الزام به تحویل مبیع مبیع را بدهد یا این موضوع را در دعوای الزام به تنظیم سند اقامه نماید و چنان چه بخواهد دعوای خلع ید مطرح کند این دعوا را تنها زمانی می‌توان مطرح کرد که مالکیت خواهان استوار شده باشد و وقتی دادخواست الزام به تنظیم سند ارائه می‌شود تا هنگامی که حکم به سود خواهان صادر و اجرا نشده است و سند به نام و مالکیت استوار نگردیده است امکان ندارد این دعوا را اقامه کرد و قابلیت شنیدن را تا آن هنگام نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *