وکیل مهریه در یزد

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در یزد و مشاور حقوقی در یزد

(0917-439-37-54)

وکیل مهریه در شیراز توضیح میدهد:مهریه مالی است که طبق توافق طرفین برای زوجه تعیین می گردد ومرد ملک یا اموالی ،طلا،سکه مهریه زوجه قرار می دهد و تعهدات زوجین پس ازشروع عقد شروع می شود و تاپایان زندگی مشترک اتمام می گردد.

وکیل مهریه در یزد
وکیل مهریه در یزد

تعیین مهر در نکاح به چه صورت است ؟

1-مهر المسمی:

۲-مهر المثل.

۳-مهرالمتعه.

۴-مهر السنه.

1.مهرالمسمی؛

اگر زوجین در عقد مالی مشخصی را برای مهر تعیین کنند،

شرایط مهرالمسمی.

1-مالیت داشتن

بدین منظور است که جنبه ی دادوستد داشته باشد، زوجه بتواند ازآن مال استفاده کند یا بفروشد مثل ،ملک ،زمین، خودرو.

2-قابل تملک باشد

مهریه باید مالی باشدکه زوجه بتواند پس از مطالبه مالک آن مال شود.

3-معین بودن

این درصورتی است که وقتی مرد مس خواهد مقداری از یک مالی را مهر زن قرار دهد حتما مقدار تعیینی مشخص شود مثلا سه دانگ باغ یا ملک ،زمین.

4-معلوم بودن

به این منظور است  که مهر زوجه معلوم باشد به طور مثال ،اگر (خانه ،ماشین،خودرو،باغ ،زمین ،کشت اراضی)درقالب نوشتاری مشخص شود.

5-قدرت تسلیم

قدرت تسلیم بدین معناست که مرد باید توانایی خودرا درپرداخت مهر داشته باشد به طور مثال ،پر مگس یا پرپروانه مهریه ی نیست که مرد بتواند به زن پرداخت کند پس این مهر باطل است.

2-مهرالمثل:

وقتی که زوجین با توافق یکدیگر می خواهند مهریه را دال بر شروع زندگی مشترک قرار ندهند واقدام به حذف این اقدام می کنند ولی پس از طلاق مهر المثل جایگزین می شود.البته که پیشنهاد میشود شما عزیزان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت دادیار مراجعه نموده و با وکیل طلاق در بندرعباس یا وکیل طلاق در اصفهان در ارتباط باشید و مشاوره بگیرید.

3-مهرالمتعه:

هرگاه طرفین عقد محضری را ثبت کردند ولی زندگی مشترک را آغاز نکردند منظور دختر باکره است وروابط جنسی شروع نشده است البته این فقط برای دختران باکره مشروعیت دارد،البته این قسم از مهر زنانی که ازدواج مجدد کردند را شامل نمی شود.

4-مهرالسنه:

مهریه حضرت محمد(ص)وفرزندان خویش است که خیلی از جوانان به خاطر سهولت در امر ازدواج وبارضایت به مهریه رسول اکرم (ص)برای شروع زندگی اکتفا می کنند.

انواع مهریه :

،۱-عندالمطالبه:

۲-عندالاستطاعه:

۱-عندالمطالبه :

درصورت طلب زن از شوهر مرد ملزم به  است البته بعضی مواقع زن مهریه را گرفته وزندگی مشترک هم جاری است ،البته این موضوع به ندرت دیده می شود.

۲-عندالاستطاعه

زن در صورت استطاعت وتوان مالی مرد باید مهریه را بازپس گیرد کاملا به مرد بستگی دارد.

انواع عقد

۱-عقدنکاح یا دائم

۲-عقد موقت یا منقطع

درعقد نکاح، در عقد دائم  طرفین پس از به توافق رسیدن در امر خواستگاری اقدام به  عقد می‌کنند که در دفتر ازدواج ثبت می‌شود وتعهدات مرد درقبال همسر درسند ازدواج نوشته می شود در ارتباط با مصداق زن در عقد بستگی به نظر زن دارد اگر هم مهریه درج نشود مشکلی در عقد پیش نمی آید وعقد باطل نیست.

وکیل مهریه در یزد
وکیل مهریه در یزد

عقد موقت یا منقطع چیست؟

در عقد موقت طرفین پس از توافق عقد می‌توانند آن را به صورت  کتبی در دفاتر ثبت ازدواج ثبت کنند یا خودشان صیغه را بین خودشان جاری کنند البته داشتن شاهد در این صیغه تاثیر دوچندان در جهت مشکلاتی که در آینده ممکن است پیش بیاید دارد.

البته در زمینه ثبت عقد موقت در دفاتر ثبت ازدواج ملزم به شرایطی از طرف  زوجه می باشد ؛

۱-قبلا ازدواج کرده باشد

۲ -درصورت باکره بودن دختر اجازه پدر لازم است.

در زمان عقد موقت اگر زن بچه ای به دنیا بیاورد حلال زاده است و مرد باید اسم بچه را در شناسنامه ی خود ثبت کند.

زمان پرداخت مهریه ازطرف مرد به همسر به چه صورتهای امکان پذیر است.

۱-حال باشد ،تعهدات مرد نسبت به مالی را که به زن وعده داده است دراین صورت باید کاملا تحویل زوجه داده شود.

۲-مؤجل باشد،وقتی مهریه در عقد به این شکل ثبت کرد مرد موظف به پرداخت مهریه درتاریخ معینی است به عنوان مثال،مرد موظف به پرداخت صدمیلیون پول درطی سه سال به زوجه.

۳-درمهریه عندالاستطاعه زندانی وجودندارد.

۴-مهریه عندالمطالبه وعندالاستطاعه هم پیش تر توضیح داده شد،که در عندالمطالبه؛به محض وقوع عقد زوجه می تواند مهر را طلب کند در مورد عندالاستطاعه،درصورت توانایی زوج در پرداخت.

حبس مرد برای دریافت مهریه :

ضمان مال تلف شده توسط زوج و زوجین :

معیوب بودن مهریه چیست ؟

اگر مال مورد موضوع مهریه در زمان منعقد شدن عقد معیوب باشد وزن نسبت به این موضوع بی اطلاع باشد ۱-زن می تواند قراردادمهریه را فسخ کند ومهرالمثل جایگزین شود۲-یا می تواند بابت مهریه ارش بگیرد

حق حبس فقط در عقد نکاح دائم وجود دارد ومراتبش برای زوجه به صورتهای زیر می باشد.

زوجه نسبت به مهریه از حق حبس برخورداراست به این منظوراست تاوقتی که مرد مهریه را پرداخت نکرده به ایفای وظایف زوجیت تن ندهد

۱-حق حبس در عقد دائم وجود داردواین حق فقط از طرف زوجه می باشد وبدین شکل نیست که زوج خواستار شروع روابط باشد بعد بپردازد

۲-زن تاقبل ازپرداخت مهر می تواند حق حبس را اعمال کند

۳-مرد با پرداخت قسمتی از مهر نمی تواند حق حبس رااززن بگیرد

۴-حق حبس در صورتی قابل اعمال است که حال وعندالمطالبه باشد

۵-زن در صورتی می تواند حق حبس داشته باشد که یک بارم اقدام به ایفای رابطه ی جنسی  با مرد نکرده باشد چون اگر این کار را انجام داده باشد حق حبس ازش گرفته می شود وقابل بازپس گیری نمی باشد

۶-نفقه به زن باتوجه به نداشتن روابط زناشویی تعلق می گیرد حتی اگر زن در ملک پدری باشد ودرخانه ی مرد حضور نداشته باشد

وکیل مهریه در یزد
وکیل مهریه در یزد

تفویض مهر چیست؟

۱-ممکن است در عقد نکاح مهریه درج نشود واین اختیار به زن  یا اشخاص ثالث داده شود

۲-فقط درج نکردن مهریه فقط در نکاح دائم موردی ندارد در نکاح موقت اگر مهریه درج نشود عقد باطل است

تأثیر طلاق در مهریه چگونه است

به نقل از وکیل طلاق در شیراز:اگر زن قبل ازشروع کردن رابطه ی زنانشویی طلاق گیرد زن مستحق دریافت  نصف مهرالمسمی  است اگر  مهرالمسمی  نباشد مستحق دریافت ‏ مهرالمتعه است.

۲-اگر طلاق بعدازشکل گیری رابطه ی زناشویی باشد مرد ملزم به پرداخت تمام مهر االمسمی ودرصورت نداشتن مهرالمسمی مستحق دریافت مهرالمثل است.

تاثیر فوت یکی از زوجین در مهریه :

۱-اگر فوت  یکی از زوجین قبل از شکل گیری زندگی مشترک باشد زن مستحق دریافت تمام مهر المسمی می باشد درغیراین صورت هیچ مهریه ی به اوتعلق نمی گیرد.

مهریه های ریالی به چه منظور است.

درزمان های دور پول مبنای مهریه بوده است به دلیل اینکه درآن زمان طلا به اندازه ی جوامع امروزی اینقدر باارزش نبوده است

اگر کسی ۱۰سال پیش مهریه اش۲۰۰میلیون بوده است حالا که می خواهد طلاق بگیرد مهریه اش نسبت به تورم بروز رسانی  می شود ونسبت به امروز پرداخت می شود.

-اگر مرد زودتر از زن فوت کند زن می تواند مهریه ریالی را به نرخ امروز دریافت کند البته تا تاریخ فوت محاسبه می شود.

-اگر زن فوت کرده باشده وراث او می تواند مهریه ریالی او را به نرخ روز دریافت کنند.

-اگر زن مشکل اخلاقی وسؤءظن داشته باشد مهریه به وی تعلق می گیرد.

دراین خصوص بگویم که مهریه در هر شرایطی به زن تعلق می گیرد هیچ رفتار بدوخوب مانع از گرفتن آن نمی شود حتی اگر مرد همسرش خیانتکار بود هرچند بتواند ثابت کند نمیتواند از قبول مهریه سرباز زند فقط اگر مباشرت کرده باشد تمام مهریه راباید بپردازد اگر هم مباشرت نکرده باشد نصف مهریه را باید به زوجه پرداخت کند.

رجوع از بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات

شکل دیگری که در موضوع بخشش مهریه باید در نظر گرفت  فرضی می باشد که در موضوع طلاق خلع و مبارات قابل طرح است که در این خصوص زن در برابر طلاق از شوهرش مهریه ی خود را می بخشد.

بر اساس ماده ی ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع به فرضی اطلاق می گردد که زن از شوهر خود بیزار است و

در برابر پرداختن مالی به او از شوهرش طلاق  می گیرد و مال  پرداختی امکان دارد  مهریه ی زن باشد.

 با توجه به ماده ی ۱۱۴۷ قانون مدنی  در تعریف طلاق مبارات اشاره شده است  که در این شکل از طلاق دو طرف از هم نفرت دارند و بیزارند. به همین سبب مبلغی که زن به شوهر خود می دهد نباید بیش تر از مبلغ مهریه ی او باشد.

نکته ی قابل توجه در بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات این است که زن در دوره  ی عده خود قادر است به مهریه ی خود  مراجعه کند و به این ترتیب طلاق به شکل رجعی مبدل می شود .

اقرار به دریافت مهریه

چنان چه زن مدرکی را به مرد داده باشد مستند بر این که همه ی مهریه ی او پرداخت شده است  و این سند در دفترخانه ی اسناد رسمی  ثبت شده باشد ، به این ترتیب زن  اقرار به دریافت مهریه نموده و مهریه ی او پرداخت شده به شمار می اید و زن دیگر این امکان را ندارد که نسبت به مهریه اعا کند .

نحوه‌ی تقسیط مهریه به چه صورت است؟

قاضی دادگاه طبق میزان مهریه وشرایط مالی زوج مهریه را اقساطی می کند البته مبلغی را هم به عنوان پیش قسط تعیین می گردد البته برای هرکس این قاعده فرق می کند ولی اگر زوج از پرداخت مهریه استنکاف کند زوجه می تواند درخواست شکایت کند ودردادگاه خانواده مورد بررسی قرار گیرد در این صورت مهریه از حالت اعسار در می آید و باید یکجا همه را پرداخت کند در غیر این صورت زندانی می شود تا زمان وصول تمام مهریه.

وکیل مهریه در یزد
وکیل مهریه در یزد

وکیل مهریه و نتیجه گیری کلی:

مهریه مالی است متعلق به زوجه که جزو شرابط ضمن عقد است ومرد بایدپس خواندن خطبه ی عقد مال زن را باید تآدیه کند البته درصورت عندالمطالبه بودن مهر  البته اگر در سند ازدواج واژه ی عندالاستطاعه قید شود زن باید درشرایط استطاعت مرد مهریه را طلب کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *