وکیل نفقه در بندر عباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

مفهوم نفقه و معنی آن:

به نقل از وکیل طلاق در نبدر عباس:نفقه عبارت است از تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مثل خوراک/ پوشاک/ مسکن/ اثاث منزل/ خدمات درمانی و بهداشتی/ خادم در حالت عادت یا احتیاج داشتن به خاطر نقص یا مرضی.

به منظور تشخیص ماهیت حقوق زن بر نفقه بایستی به اراده شوهر توجه کرد و میان اموال مصرف شدنی و غیر آن قائل به جدا کردن شد. با نگاه بر قوانین مرتبط با این موضوع باز هم خیلی از مسائل دعوای دادگاه در خصوص موضوع مطالبه نفقه و پرداختن نفقه می باشد.

نفقه تنها محدود به زن نمی باشد و شامل فرزندان و اقارب هم می شود.برای اطلاعات بیشتر میتوانید با وکیل در شیراز مشورت کنید.

وکیل نفقه در بندر عباس
وکیل نفقه در بندر عباس

نفقه زن در بندر عباس :

پرداختن نفقه به زن نوعی تکلیف است که باید توسط مرد انجام شود و به همین خاطر است که او باید همه مخارج و هزینه های زندگی زوجه را فراهم کند البته لازم به ذکر است که در قبال پرداخت نفقه توسط شوهر زن باید از همسر خود تمکین نماید.

نفقه در معنی لغوی خود به منظور هزینه و خرجی می باشد.

بعضی افراد می پرسند که به چه دلیل باید هزینه های زندگی را مرد تامین کند ؟ خوب جواب این سوال روشن است به این خاطر که زن امور داخلی خانه را بر عهده دارد و در این جا مردان باید وظیفه تامین هزینه های زندگی خانواده را بر عهده گیرند.

به بیان دیگر قانون گذار برای زنانی که امور داخلی خانه را مدیریت می کند و تربیت فرزندان را انجام می دهند و تمام کارهایی که برای حفظ بنیان خانواده ضروری است را انجام می دهند یک حق مالی در نظر گرفته است و مردان را در پرداختن این حق مالی قرار داده است.

نفقه زوجه در عقد دائم و عقد موقت در بندر عباس :

طبق ماده  هزار و صد و شش قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن توسط شوهر انجام می شود همان گونه که از این ماده برداشت می شود این ماده فقط نفقه زوجه در عقد دائم را لحاظ کرده است و حکمی در مورد الزام به پرداختن نفقه در عقد موقت نیاورده است.

بر اساس ماده  هزار و صد و سیزده  قانون مدنی هم در عقد موقت زن حقی برای نفقه ندارد غیر از این که بین طرفین این شرط شده باشد یا این که عقد وابسته بر آن انجام شده باشد

پس با این وجود در عقد موقت اصل بر پرداخت نکردن نفقه توسط شوهر می باشد غیر از این که زن و شوهر پرداختن نفقه در عقد موقت را موافقت کرده باشند.

در قانون یک شرط به منظور تعلق نفقه به زوجه در عقد دائم گفته شده است و آن هم این مورد است که زن بایستی از شوهر خود حتما تمکین نماید.

عدم تمکین زن به مرد این اجازه را می‌دهد که نفقه را پرداخت نکند

باید بیان گردد که در مورد عقد موقت هم اگر تحت شرایطی مرد باید نفقه را پرداخت کند زن باید تمکین نماید.

مزایای نفقه زوجه در بندر عباس :

در قانون ما به منظور نفقه زوجه امتیازاتی در نظر گرفته شده  است که عبارتند از:

زوجه  اجازه دارد نفقه زمان گذشته را هم  مطالبه نماید شاید به این منظور که زوجه اجازه دارد برای مدت زمانی که در گذشته سپری شده است و نفقه ای که در این زمان نگرفته است دادخواست حقوقی مطالبه نفقه به دادگاه بدهد.

پرداختن نفقه به زوجه وابسته بر فقیر بودن زن  و ناتوانی مالی  او نمی‌باشد چنانچه زنی شاغل باشد و توانایی مالی مناسبی داشته باشد باز هم مرد باید نفقه را پرداخت کند.

پرداختن نفقه به وسیله مرد ارتباطی به تمکن مالی ندارد به بیان دیگر توانایی مالی شوهر شرط پرداختن نفقه نمی باشد به این خاطر که طبق قانون در مشخص نمودن مقدار نفقه زن شرایط اقتصادی شوهر لحاظ نمی شود و ملاک نیازهای متعارف و متناسب به زن می باشد.

پرداختن نفقه به زن در کشور ایران وظیفه مرد می باشد و در حقوق ایران در مورد الزام به پرداخت نفقه از طرف زن بحثی وجود ندارد طلب زن در مورد نفقه یک طلب  ممتاز می باشد یعنی این که چنانچه شوهر فوت کند یا ورشکسته شود نفقه زن مقدم بر دیگر بدهی های مرد می باشد  و باید اول نفقه زن اولویت قرار گیرد و پرداخت شود و بعداً دیگر بدهی ها رسیدگی گردد.

وکیل نفقه در بندر عباس
وکیل نفقه در بندر عباس

مطالبه نفقه زوجه از دو راه  انجام می شود:

-دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

-شکایت جرم ترک انفاق از مرد

نفقه اقارب در بندر عباس :

دادن  نفقه بر والدین هر قدر بالا روند و فرزندان هر قدر پایین روند واجب و بر دیگر خویشاوندان مستحب می باشد تنها پرداختن نفقه شخصی واجب می‌باشد که توان اشتغال ندارد.

کسی ملزم به انفاق است که دارایی او بیشتر از معاش خود و همسرش باشد مقدار واجب در نفقه اقارب به اندازه‌ای است که کفایت خوراک و پوشاک و مسکن را کند و تهیه مخارج ازدواج شخص واجب النفقه الزامی نمی باشد.

نفقه هایی که به زن پرداخت نشده بر ذمه شوهر است و بایستی ادا گردد به این خاطر که نفقه حقی مالی می باشد که در قبال کامجویی از زن قرار دارد و مانند عوضی است  که وجود آن در معاوضه لازم می باشد اما نفقه اقارب به این گونه نیست زیرا وجوب این نفقه  به جهت مواسات و برآوردن نیاز بوده است نه تملیک. بنابراین برذمه نمی‌باشد و در صورت ترک آن تنها مرتکب گناه شده است اگرچه حاکم مقدارش را تعیین کرده باشد زیرا تعیین مقدار به معنای استقرار برعهده نیست.

پدر در انفاق کردن مقدم بر سایرین است و با نبودن پدر یا فقر او به عهده پدر پدر و بالاتر از او است و اگر اجداد در قید حیات نبودند بر عهده مادر است سپس به طور مساوی بر عهده والدین مادر است و نزدیک ترین خویشاوند در هر مرتبه برخویشاوند دورتر مقدم است  اما در میان کسانی که پرداختن نفقه آنان لازم است والدین شخص و فرزندان او در یک مرتبه قرار دارند و بر اجداد و نوادگان مقدم است و به طور کلی در صورت کافی نبودن دارایی شخص نفقه دهنده هر طبقه بر طبقه بعدی مقدم است و اگر شخص از کار افتاده ای  پدر و پسری داشته باشد که قادر بر انفاق باشند نفقه او به طور مساوی بر عهده آن دو خواهد بود.

حاکم کسی را که از پرداختن نفقه ممانعت کند به انجام آن مجبور می‌کند و اگر مالی داشته باشد  آن را به فروش می رساند  و خرج نفقه می کند.

مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند در بندر عباس :

پرداخت نفقه با توانایی مالی لازم می باشد به این خاطر که فرزندان توانایی تامین معاش خود را ندارند قانون گذار برای عدم پرداخت نفقه مجازات مشخص کرده است این مجازات قابل اعمال بر کسی می باشد که پرداختن نفقه فرزند بر عهده وی می باشد طبق ماده پنجاه و سه قانون حمایت خانواده و هر شخصی که با داشتن توانایی مالی از پرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزندان دوری کند به حبس تعزیری درجه شش معادل شش ماه تا دو سال حبس  گرفتار می شود.

وکیل نفقه در بندر عباس
وکیل نفقه در بندر عباس

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه به وسیله مرد در بندر عباس:

بر اساس ماده  هزار و صد و یازده  قانون مدنی زن قادر است در صورتی که شوهر توانایی مالی دارد ولی از دادن نفقه خودداری می کند به محکمه برود در این حالت محکمه میزان نفقه مشخص می کند و شوهر را به دادن آن محکوم می کند.

همچنین بر اساس ماده  هزار و صد و بیست و نه  قانون مدنی در حالت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم الزام به دادن نفقه زن قادر است برای طلاق به حاکم مراجعه کند و حاکم شوهر را مجبور به طلاق دادن کند همچنین است در حالت عجز از دادن نفقه.

پس بنابر این گفته ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر بر شرایطی است که زن از راه دادگاه های حقوقی اقدام به ارائه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه کند و نفقه خود را مطالبه نماید که در این صورت در حالت وجود شرایط تعلق نفقه به زن مرد وظیفه دارد نفقه را بپردازد چنانچه مرد بنا بر دلایلی قادر نباشد نفقه زن را پرداخت کند برای زن حق طلاق وجود دارد.

ضمانت اجرای کیفری و عدم پرداخت نفقه زن در بندر عباس:

باید گفته شود که عدم پرداخت نفقه علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه ضمانت اجرایی کیفری هم دارد.

بر اساس ماده  ششصد و چهل و دو  قانون تعزیرات هر شخصی که با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در حالت تمکین پرداخت نکند یا از تادیه نفقه  دیگر افراد واجب النفقه دوری کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز روز تا پنج ماه حبس گرفتار می کند.

با نظر بر این ماده ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن در حالت تحقق جرم ترک انفاق حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مشخص شده است.

آیا بین دو موضوع پرداخت نفقه و طلاق ارتباطی  وجود دارد؟ شباهت یا تفاوت هر کدام چیست؟ در این باره میتوانید با وکیل طلاق در اصفهان یا وکیل طلاق در شیراز نیز مشورت لازم را داشته باشید.

باید گفته شود که با تصویب ماده پنجاه و سه قانون حمایت خانواده این ماده نسخ شده است

طبق این ماده هر فردی که با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در حالت تمکین پرداخت نکند یا از تادیه نفقه  دیگر افراد واجب النفقه دوری نماید به حبس تعزیری درجه شش گرفتار می شود

وکیل ملکی در شیراز میگوید:تعقیب کیفری وابسته بر شکایت شاکی خصوصی می باشد  در حالت گذشت نمودن او از شکایت در هر موقع تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می گردد.

وکیل نفقه در بندر عباس
وکیل نفقه در بندر عباس

طبق تبصره همین ماده هم دوری از پرداختن نفقه زوجه ای که بر اثر قانون مجاز به عدم تمکین می باشد و نیز نفقه فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی مشمول قوانین و مقررات همین ماده می باشد.

در مورد اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع نفقه با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *