وکیل ارث در بندر عباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

وکیل وصول ارث در شیراز

بعد از فوت اشخاص اگر مالی داشته باشند این مال به ورثه به ارث می رسد البته اموال متوفی مشمول دارایی مثبت و دارایی منفی است به این منظور که در حالت قبول کردن ماترک هم اموال متوفی را به ارث می برند و هم بدهی های او را.

وکیل ارث در بندر عباس
وکیل ارث در بندر عباس

وصیت چیست؟

در خصوص عمل حقوقی است در صورتی وصیت عنوان می‌شود انشاء آن بعد از فوت انشا کننده باشد.

خیلی از افراد ی که اموال و دارایی داشته باشند چه نداشته باشند برای پس از مرگ خود وصیت می نمایند و در مورد تقسیم نمودن قسمتی از اموال یا همه آن ها تصمیم گیری می کنند و همچنین راجع به کفن و دفن و بعضی اعمال معنوی که درخواست دارند پس از فوتش فرزندانش در حقش انجام دهند هم به شکل وصیت انجام می شود.

وصیت به دو نوع عهدی و تملیکی می باشد

وصیت تملیکی این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای پس از مرگش به دیگری به طور مجانی تملیک نمایند

وصیت عهدی کسی یا چند نفر را به منظور انجام اموری یا تصرفات دیگری مامور کنند.

افراد واجد ارث

اشخاصی که با فرد رابطه خونی دارند از او ارث می برند  به بیان دیگر خویشاوندان نسبی هر فرد می تواند از او ارث ببرند به غیر از این اشخاص همسر فرد متوفی نیز از وراث می باشد ولی تعلق ارث به وراث بر اساس طبقات ارث می باشد خویشاوندان نسبی متوفی طبق این طبقه بندی مشمول موارد ذیل است

طبقه اول مشمول پدر مادر فرزندان و نوه ها هم در صورت فوت همه فرزندان در این طبقه هستند.

طبقه دوم مشمول پدربزرگ مادربزرگ خواهران و برادران در حالت فوت همه خواهران و برادران بچه های آن ها در این طبقه هستند.

طبقه سوم مشمول خاله ها دایی ها عمه ها و عمو ها در حالت فوت همه این اشخاص بچه‌های آن ها در این طبقه هستند.

قاعده طبقات ارث به این صورت است که در حالت زنده بودن حتی یک نفر از طبقه پیشین افراد طبقه بعدی شامل ارث نمی شوند به طور مثال چنانچه یکی از فرزندان متوفی زنده باشد پدربزرگ و مادربزرگ و خواهران و برادران متوفی از ارث محرومند.

نکته مهم در این جا سهم الارث همسر متوفی هم می باشد تفاوتی ندارد که ترکه به کدام گروه از طبقات ارث برسد در هر حالت همسر متوفی از او ارث می برند البته لازم به ذکر است که ارث بری زوج و زوجه با یک دیگر فرق دارند ضمن این مورد که جزئیات در مقدار سهم الارث هر کدام از این اشخاص تاثیر گذار می باشد مخاطبین عزیز  در خصوص این جزئیات می توانید با کمک وکیل ارث اطلاعات مناسبی به دست بیاورید.

محاسبه سهم الارث طبقه اول

چنانچه در طبقه اول یک ورثه منحصر به فرد باشد به کسی که  این طور باشد قادر است تمام ماترک را تملک نماید.

اما امکان دارد که در کیفیت تملک تفاوت حاصل شود

به طور مثال اگر تنها یک پسر وجود داشته باشد همه را به قرابت به آن پسر می دهیم

اگر تنها یک دختر وجود داشته باشد  یک دوم را به فرض و یک دوم مابقی را به قرابت به او می‌دهیم

چنانچه وراثت پدر و مادر باشند بایستی دو سوم را به پدر دهیم و یک سوم را به مادر بدهیم.

لازم به ذکر است که در این جا اگر حاجب وجود داشته باشد سهم الارث مادر  یک ششم می شود

اگر وراث تنها اولاد باشد برفرض مثال پسر و دختر باشند پسران دو برابر و دختران یک برابر حساب میشود به طور مثال  اگر

چهار دختر  و یک پسر داشته باشیم این چهار دختر را باید چهار ضرب در یک در نظر بگیریم که مساوی با چهار می شود

یک پسر را باید دو ضرب در یک در نظر بگیریم که مساوی با دو می شود.

وکیل ارث در بندر عباس
وکیل ارث در بندر عباس

محاسبه سهم الارث طبقه دوم

اجداد یا امی هستند یا ابی

جد و جده  ی ابی ریشه پدری دارند  بنابراین ذکور دو برابر اناث  ارث می برند.

حالا اگر جد و جده امی بودند یعنی ریشه مادری داشتند ذکور و اناث به تساوی ارث می برند یعنی جد امی  به اندازه جده امی  ارث می برند.

چند مورد از حالت های مختلف این گونه را مثال می زنیم

جد و جده ابی:

جد دوسوم  و جده یک‌ سوم

جد و جده امی:

هرکدام یک دوم یعنی به تساوی

جد و و جده ابی  به اضافه جد و جده امی:

دوسوم و اجداد ابی و یک سوم به اجداد امی تعلق می گیرد

با این کیفیت که دو سوم اجداد ابی بینشان دو به یک تقسیم می شود  اما یک سوم اجداد امی به تساوی بین شان تقسیم می شود.

مثلاً ۱۵۰ میلیون از متوفی وجود دارد دو سوم اجداد ابی صد میلیون می شود یعنی جد ابی دو سوم که دو سهم است و جده ابی یک سوم که یک   سهم است.

یک سوم هم به اجداد امی می رسد که معادل با ۵۰ میلیون است جد امی در این جا یک دوم  و جده امی هم یک دوم می برند.

سهم الارث طبقه سوم

اعمام/  عمات/ اخوال/ خالات  و اولادشان یا امی یا ابی یا ابوینی هستند

در طبقه سوم قاعده اقربیت حاکم است یعنی خویشاوندان ابوینی خویشان ابی را از ارث محروم می کند.

خویشاوندان امی  همیشه ارث خود را می برند.

ماترک بین خویشان امی به تساوی تقسیم می شود.

اگر یک ورثه منحصر به فرد داشته باشیم همه را به قرابت می برد.

چنانچه دو وراث متعدد باشند مثلاً چند عمو یا چند عمه ( ابی و ابوینی)  تقسیم به تساوی بین آن ها صورت می گیرد

چند عمو به اضافه چند عمه( ابی و ابوینی)  تقسیم دو به یک می باشد.

چند خاله و دایی( امی):

به تساوی تقسیم می شود

چند خاله و دایی( ابی):

تقسیم دو به یک می باشد.

سهم زوج و زوجه از ترکه متوفی

یکی از از مباحث مهم در قانون ارث و میراث به گفته وکیل ارث در شیراز سهم زوج و زوجه از ترکه متوفی می باشد با این وجود که در قانون و حتی در شرع سهم الارث زوج و زوجه به شکل کامل معین شده است اما باز هم وجود بعضی جزئیات سبب ایجاد پیچیدگی‌هایی در این قبیل شده است و می توان گفت بسیاری از اشخاص که به وکیل ارث رجوع می کنند بیشتر در این خصوص احتیاج به مشاوره دارند.

وکیل ارث در بندر عباس
وکیل ارث در بندر عباس

سهم الارث زوج

سهم زوج از ترکه همسرش یک دوم یا یک چهارم می باشد چنانچه زن دارای فرزند یا فرزندان می باشد یک چهارم ترکه و چنانچه هیچ فرزندی نداشته باشد  یک دوم ترکه  برای زوج می شود و در حالتی که مرد تنها وارث زن باشد همه اموال زن  برای مرد می باشد.

سهم الارث زوجه

سهم الارث زوجه از ترکه شوهر خود یک چهارم و یا یک هشتم اموال می باشد.

چنانچه شوهر دارای فرزند یا فرزندان می باشد سهم زن یک هشتم ترکه است.

در حالتی که شوهر فرزندی نداشته باشد یک چهارم اموال به زن خواهد رسید.

درحالتی که شوهر به جز همسر خود وراث دیگری نداشته باشد همسر وی تنها سهم الارث خود را خواهد داشت و مابقی اموال مرد به عنوان اموال بلاوارث می باشد.

در حالتی که مرد دو یا چند زن داشته باشد یک چهارم یا یک هشتم ترکه  به شکل متساوی بین همه همه زنان او تقسیم می گردد.

موانع ارث

موانع ارث از موضوعات مهم مرتبط با ارث و میراث است

مهم ترین موانع ارث عبارتند از

کفر

کافر قادر نیست که از مسلمان ارث ببرد ولی مسلمان می تواند از کافر ارث ببرد

چنانچه در بین ورثه متوفی فقط یک مسلمان وجود داشته باشد همه ترکه به او می رسد.

اگر متوفی مسلمان باشد و وراث او کافر باشند این فرد در حکم متوفی بلا وارث می باشد.

قتل

چنانچه مورث  به دست یکی از وراث خود کشته شود قاتل از ارث محروم است لازم به ذکر است که قتل مورث بایستی از نوع عمدی  و نامشروع باشد پس با این تفاسیر اگر قاتل در دفاع از خود مورث را بکشد و یا سهوا این عمل را انجام دهد از ارث محروم نمی باشد باید اضافه کرد که قتل شبه عمد هم نمی‌تواند مانع ارث بری فرد گردد.

وکیل ارث در بندر عباس
وکیل ارث در بندر عباس

لعان

لعان در خصوص این موضوع است  که مردی زن خود را به زنا نسبت دهد و اگر فرزندی دارند مدعی باشد که فرزند از آن وی نیست ولی نتواند این ادعا را اثبات کند در این صورت مرد باید چهار مرتبه خدا را بر درستی ادعای خود شاهد و گواه گیرد و متقابلاً همسر وی باید خدا را بر دروغ بودن ادعای شوهر شاهد گیرد پس از این زن و مرد از نسبت زنا و قذف  تبرئه می گردند اما از یک دیگر ارث نمی برد. لازم به بیان است چنانچه پدر از لعان رجوع نماید در خصوص اصل نکاح تفاوتی ندارد اما در حالتی که نفی ولد کرده باشد و از لعان بازگردد پدر از فرزند مشمول ارث بری نمی شود اما با این حال فرزند از پدر ارث می برد. البته در مورد بحث شهادت باید بگوییم طرفین دعوی حق جرح و تعدیل شاهد را نیز دارند که این موضوع حوالی محور شرایط شهادت میچرخد.

زنازادگی

بچه متولد شده از مرد یا زن زانی قادر نیست که از آن ها ارث ببرد و متقابلاً پدر و مادر هم نمی تواند وارث فرزند نامشروع باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *