وکیل اختلاس در بندر عباس

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در بندرعباس و مشاور حقوقی در بندرعباس

(0917-439-37-54)

اختلاس چیست؟

یکی از جرایم مهم در جامعه به جرم اختلاس تعلق دارد به طور واقع اختلاس عملی متفاوت از جرم سرقت و جرم خیانت در امانت و همچنین کلاهبرداری می باشد.

اختلاس در معنی لغوی خود به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی و ربودن و دزدیدن و سو استفاده کردن مالی به وسیله فرد مسئول می باشد قانون گذار ما در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم اختلاس را تعریف کرده است و مجازات آن را مشخص نموده است.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

تعریف جرم اختلاس

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و شوراها و شهرداری ها همچنین موسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و دیگر نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میگردند و دارندگان پایه قضایی و به صورت کلی قوای سه‌گانه و همین طور نیروهای مسلح و معمولاً به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجود یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا دیگر اموال متعلق به هرکدام از سازمان‌ها و موسسات گفته شده و یا افرادی را که بر حسب وظیفه به آن ها واگذار شده است به نفع خود و یا فرد دیگری برداشت و یا تصاحب نماید به عنوان یک شخص مختلس   یاد می شود.

شرایط تحقق جرم اختلاس

در ادامه موارد و شرایطی که باعث به وجود آمدن جرم اختلاس می‌شود را گفته‌ایم

اختلاس بایستی به وسیله یکی از کارمندان دولت مثل کارکنان شرکت و یا اداره و سازمان ها و شهرداری ها و موسسات و غیره انجام شود.

برای به وجود آمدن جرم اختلاس اموال منقول دولتی بایستی باشد به طور مثال اوراق بهادار و یا حواله ها و دیگر مطالبات و سهام

شخص مرتکب جرم اختلاس بایستی از انجام دادن عمل خود دارای سوء نیت باشند.

شایان ذکر است که برای به وجود آمدن جرم اختلاس مثل دیگر جرایم باید عناصر مادی و معنوی و قانونی موجود باشند.

معاونت در جرم اختلاس

برای انجام شدن معاونت در جرم اختلاس کافی است تنها یکی از ارکان ماده صد و بیست و شش قانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد و هیچ گونه از شروط مباشر جرم همانند کارمند دولت بودن برای انجام معاونت مهم نیست.

معاونت در مورد جرم اختلاس موقعی انجام می شود که شخصی به هر نحو به انجام دادن جرم اختلاس لباس راحتی ببخشد شخص معاون جرم اختلاس به مجازاتی یک یا دو درجه کمتر از فرد مختلس اصلی  گرفتار می شود و در حالت انجام جرم اختلاس ساده مجازات معاون مختلف به‌  تبع مجازات فرد اختلاسگر اصلی کمتر در نظر گرفته می شود در موارد مشدد  مجازات وی به تبع مجازات فرد مختلس اصلی  شدیدتر مقرر می گردد.

مشارکت در جرم اختلاس

مشارکت در جرم اختلاس در مورد موقعی است که در انجام دادن این جرم سه نفر یا بیشتر از این مشارکت داشته باشند در این صورت مجازات هر کدام از شرکت کنندگان به شکل فاعل مستقل جرم انجام شده در نظر گرفته می گردد.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

مجازات جرم اختلاس

قانون گذار مجازات جرم اختلاس و شخص مختلس را  در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا  و اختلاس و کلاهبرداری وی گفته است بر اساس این قانون در صورت انجام و اثبات جرم اختلاس در حالتی که میزان اختلاس شخص اختلاس گر تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت به هر نوع بیشتر از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر خصوص علاوه بر رد وجه  یا مال مورد اختلاس به جریمه نقدی معادل دو برابر آن گرفتار می گردد.

 تشدید مجازات اختلاس

از جمله مواردی که سبب می شود مجازات شخص مرتکب جرم اختلاس تشدید شود عبارتند از

در حالت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر این که ضامن برگردان آن می باشد به مجازات اختلاس هم  محکوم می شود.

اگر عمل اختلاس همراه با جعل سند و این گونه موارد باشد در حالتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال هست و ۱ تا ۵ سال انفصال موقت و هرموقع بیشتر از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال هستند انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر وجه یا مال مورد اختلاس به جریمه نقدی معادل دو برابر آن محکوم می گردد هر موقع هم که میزان اختلاس زاید بر ۱۰۰ هزار ریال باشد در حالت وجود دلایل کافی صادر شدن قرار بازداشت موقت به مدت زمان یک ماه ضروری می باشد و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نیست وزیر دستگاه می‌تواند بعد از بازداشت موقت  کارمند را تا آخر رسیدگی و مشخص نمودن تکلیف نهایی او از خدمت تعلیق نماید لازم به ذکر است در ایام تعلیق گفته شده در هیچ شرایطی هیچ حقوقی تعلق نمی گیرد.

تفاوت اختلاس با جرم خیانت در امانت

فرق اختلاس با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی است که مرتکب جرم و موضوع جرم در این دو مورد با هم تفاوت دارند به بیان دیگر در اختلاس شخص اختلاس گر بایستی از کارکنان و کارمندان قوای سه گانه یا نیروهای مسلح باشد و جرم را بر روی اموال این قوا انجام بدهد د یعنی اقدام به برداشتن و تصاحب کردن اموال دولتی به معنای اعم واژه نمایند با این وجود که در جرم عام خیانت در امانت به این شکل نمی باشد و افراد عادی نسبت به اموال واگذار شده  به یکدیگر  مرتکب خیانت می گردند.

تخفیف در مجازات اختلاس

جرم اختلاس از جرایمی می باشد که روح و روان جامعه را به شدت آشفته می کند بسیاری از افراد می گویند که این جرم را نباید شامل تخفیف مجازات قرار داد اما قانون گذار ما بنا بر شرایط خاصی جرم اختلاس را شامل تخفیف مجازات قرار می دهد

اگر مرتکب جرم اختلاس پیش از این مورد که کیفر خواست بر علیه او صادر شود همه وجه یا مال مورد اختلاس را که برداشته یا تصاحب کرده است مسترد کند

در این صورت دادگاه به همه یا بخشی از جریمه نقدی جرم مرتکب شده معاف می کند.

به علاوه دادگاه در این این مواقع اجرا کردن مجازات حبس را معلق می نماید اما در مورد حکم انفصال قانون گذار خیلی جدی برخورد کرده است و اجازه نداده که حکم انفصال مشمول تخفیف مجازات گردد و در هر حالت حکم انفصال بر علیه شخص مختلس  اجرا می شود.

همچنین لازم به ذکر است در حالتی که فرد مختلس واجد شرایط تخفیف مجازات باشد در این مواقع دادگاه وظیفه دارد مقررات تبصره ۱ ماده یک از لحاظ حداقل حقوق را اجرا کند. تخفیف نسبت به حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم هم می باشد.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

قراربازداشت موقت در اختلاس

قرار بازداشت موقت فقط از جمله اشد قرارهایی می باشد  که قانون برای متهمین لحاظ کردند جرم اختلاس از جمله جرایمی می باشد که با وجود شرایطی قرار بازداشت موقت برای آن لحاظ می گردد.

در حالتی که فرد مختلف بیشتر از مقدار ۱۰۰۰۰۰ ریال برداشت یا تصاحب کرده باشد در حالت موجود بودن ادله مکفی  دادگاه وظیفه به صادر شدن قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه را دارد.

وزیر دستگاه مرتبط قادر است پس از بازداشت موقت کارمندان تا پایان رسیدگی کردن و مشخص نمودن تکلیف نهایی او از خدمت در ارگان مرتبط  تعلیق کند در این مدت هم به کارمند خاطی نسبت به روزهای تعلیق هیچ حقوق و مزایایی  تعلق نمی گیرد.

مراحل رسیدگی به جرم اختلاس:

همیشه در نظر داشته باشید که دادگاه کیفری دو برای همه جرایم صلاحیت رسیدگی دارد به غیر از جرایمی که قانون پیش بینی کند و نظر دهد که دادگاه دیگری صالح به رسیدگی  است حالا برای جرم اختلاس هم از منظر صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است غیر از این که درجه مجازات درجه سه به بالا باشد که اگر به این شکل باشد صلاحیت با دادگاه کیفری یک می شود اما این برای صلاحیت ذاتی بود در باب صلاحیت محلی دادگاهی صالح است که محل جرم هم آن جا واقع باشد.یعنی محلی که برداشت اتفاق افتاده است.

وکیل اختلاس در بندر عباس
وکیل اختلاس در بندر عباس

بررسی بر راه انجام شکایت و هزینه های مرتبط با آن:

بر اساس نظری که قانون آیین دادرسی کیفری داده است مراجع مورد نظر وظیفه دارند هر روز و بدون تشریفات خاصی شکایت ها را مورد بررسی قرار دهند برای این کار یک فرم که از قبل درست شده به شما داده می شود که شکایت خود را بر روی آن ذکر کنید در خصوص هزینه های مربوط به شکایت هم شاکی باید برای انجام شکایت خود و همچنین تصدیق برگه های پیوست شده مبلغی را پرداخت کند که به شکل تمبر انجام می شود این تمبرها به مبالغ پنج هزار تومانی و پانصد تومانی می باشند که با رجوع کردن به واحد تمبر دادسرای صلاحیت دار باید پرداخته شود راه دیگری که وجود دارد می توانید با رجوع به هر کدام از شعبه های دفتر خدمات قضایی با پرداخت کردن هزینه دادرسی شکایت خود را مورد ثبت و بررسی قرار دهید.

به این خاطر که پرونده های مربوط با اختلاس پیچیدگی ها و دشواری های سخت خودش را دارد بهتر است که حتما با یک وکیل متخصص در امور اختلاس مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *