موانع نکاح چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی موانع نکاح چیست؟ و شرایط موانع نکاح پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه

با توجه به این که ازدواج از مقدس ترین مسائل در جامعه و دارای ارزش می باشد. قوانین در ایران با تکیه بر شرع مقدس اسلام و مواردی را برای منع نکاح در نظر گرفته است.  از جمله مواردی که باعث ممنوعیت نکاح می شود  در زیر به آن پرداخته شده است.

موانع نکاح
موانع نکاح

 قرابت

مهمترین موانع نکاح قرابت و خویشاوندی می باشد. منظور از قرابت آن است که قادر نیست با خویشاوندان خود ازدواج کند. البته این خویشاوندی در چند مورد محدود شده است. خویشاوندی و قرابت به سه دسته تقسیم می شود که عبارت است از خویشاوندی نسبی و سببی و رضایی.

قرابت نسبی

قانون مدنی در ماده ۱۰۳۲ خویشاوندی نسبی را بدین شکل دسته بندی نموده است.

دسته اول پدر و مادر و فرزندان و فرزندان فرزندان

دسته دوم اجداد و برادر و خواهر و فرزندان آن ها

دسته سوم عمه ها و عموها و خاله ها و دارایی ها و فرزندان آن ها.

اما در مورد ازدواج با خویشاوندان نسبی زیر مواردی که ممنوع می باشد

ازدواج با پدر و اجداد و با مادر و جد آن هر اندازه که بالا برود.

ازدواج با فرزندان هر اندازه که پایین برود.

ازدواج با برادر و خواهر و فرزندان آن ها هر اندازه که پایین برود.

ازدواج با عمه و دایی و خاله و عمو که البته نکته قابل توجه آن است که ازدواج با فرزندان عمو و دایی و خاله و عمه اشکالی ندارد.

 قرابت رضاعی

مقصود از رضاع شیر دادن می باشد. به این معنا که شخصی که از بچگی اذن شیر بنوشد با هم خواهد شد و این محرمیت با خویشاوندی نسبی مشابه دارد. البته باید چند شرط را در این مورد متذکر شد. 1- اول آن که شیر زن از حمل مشروع به دست می آید. یعنی اگر شیر زن ناشی از زایمان نامشروع باشد ، قرابت رضاعی حاصل نخواهد شد.

2- دوم این که شیر به شکل مستقیم از پستان زن نوشیده شده باشد و به نوزاد داده شود.  به این مفهوم که اگر در شیشه ریخته شود و به نوزاد داده شود سبب قرابت رضاعی نخواهد بود.

3- سوم این که کودک از حداقل یک شبانه روز و یا ۱۵ دفعه پشت سر هم و مکرر شیر را به طور کامل جوشیده باشد. بی‌آن که اعضای دیگر یا شیر زن دیگری را بنوشد.

4- چهارم این که شیر خوردن کودک پیش از پایان دو سالگی از تولد باشد.

5- پنجم مقدار شیری که کودک می نوشد از یک زن و شوهر باشد. اگر کودک در یک شبانه روز مقداری از شیر یک زن و بخشی دیگر را از شیر زن دیگر بنوشد، این موضوع سبب محرمیت او نخواهد بود و اگر شوهر آن دو زن یک نفر باشد، ولی اگر یک زن یک دختر و یک پسر شیری دارا باشد که هر کدام از شیر متعلق به شوهر دیگری شیر داده شده باشد، آن پسر و دختر برادر خواهر شیری تلقی نخواهند شد و ازدواج میان آن ها ممنوع نیست.

موانع نکاح
موانع نکاح

قرابت سببی

نام دیگر قرائت سببی مصاهره می باشد و ناشی از ازدواج و عقد نکاح محسوب می‌شود. به این مفهوم که هنگامی که مردی با زنی عقد نکاح را منعقد می‌کند، مادر و مادربزرگ شوهر نسبت به اون ابدی خواهد شد. همچنین خواهر زن نیز نسبت به او حرام می شود یا زن او نسبت به پسرش که از زن دیگری می باشد، نیز حرام ابدی  می شود. بنابراین می‌توان گفت که ازدواج میان اشخاص زیر بر اساس مصاهره ممنوع می باشد.

– میان مرد و مادر او و جدات زن و از هر درجه که باشد فرقی نمی کند نسبی و شیری.

– میان مرد و زنی که قبلاً زن پدر و یا یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از نوادگان او بوده است. حتی اگر میان آن ها خویشاوندی رضایی برقرار باشد.

– میان مرد با دختران از فرزندان زن از هر درجه که باشد حتی رضاعی و با توجه به این که بین زن و شوهر رابطه نزدیکی جاری شده باشد.

– شخصی که زنی را به نکاح دائم یا موقت خود درآورده است قادر نیست با خواهرزن آن زن عقد نکاح منعقد کند. جز این که بعد از انحلال ازدواجش با خواهر اول که بر اثر طلاق یا فوت و بذل مدت یا انقضای مدت اتفاق افتاده است، بتواند با او ازدواج کند.

– مرد این امکان را ندارد که با برادرزاده یا خواهرزاده زنش ازدواج کند. جز این که از همسر خود رضایت دریافت نماید.

در زمنیه مشاوره جهت قرابت سببی میتوانید با وکلای تخصصی دادیار مثل وکیل طلاق در شیراز یا وکیل طلاق در بندر عباس نیز در ارتباط باشید و مشورت کنید.وکیل طلاق در اصفهان نیز کمک شایانی به شما کاربران عزیز در این زمینه مینماید. البته که شما عزیزان برای دسترسی سزیع به وکیل در اصفهان میتوانید به سایت دادیار مراجعه نمایید.

زن شوهردار و زن واقع در عده

از دیگر موانع نکاح زوجیت می باشد. کسی نمی تواند با زن شوهردار یا زنی که در آن قرار دارد عقد نکاح منعقد کند. اگر این ازدواج جاری شود باطل خواهد بود و مضاف بر آن اگر شخصی با آگاهی نسبت به این که زنی در طلاق یا وفات قرار دارد و آگاهی نسبت به حرمت این ازدواج آن زن را به عقد نکاح خود در آورد. ضمن آن که عقد نکاح باطل خواهد بود و آن زن  بر شخص حرام ابدی می شود.

اگر شخصی نسبت به یکی از موارد بالا نادان باشد و زن را به عقد خود درآورد، چنان چه بین آن ها رابطه نزدیکی اتفاق افتد، نسبت به هم حرام ابدی خواهند شد و اگر رابطه نزدیکی میان آن ها جاری نشود، حرام ابدی نمی شوند. اما در هر دو حالت عقد ازدواج باطل خواهد بود.

نکته دیگر آن که زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده طلاق رجعی طلاق رجعی واقع شده است نیز سبب حرمت ابدی می‌شود. بنابراین اگر شخصی با زن شوهرداری زنا کرده باشد و آن زن در آینده بر اثر طلاق یا فوت شوهر، مجرد شود به دلیل زنای قبلی که هم اکنون از موانع نکاح میان آن دو تلقی می شود، قادر نیست با او عقد ازدواج را منعقد کند.

لعان

بر اساس ماده ۱۰۵1 قانون مدنی طلاقی که با لعان به وجود بیاید سبب حرمت ابدی زن و شوهر خواهد شد. لعان وقتی اتفاق می‌افتد که مردی به زن خود نسبت زنا دهد یا بچه ای که حاصل از زندگی آن ها می‌باشد را از خود نفی ‌کند. در این حالت با طلاق، زن و شوهر نسبت به هم حرام ابدی خواهند شد.

 احرام 

انعقاد نکاح در حالت زیارت خانه خدا بین زن و شوهر ممنوع بوده و اگر عقد ازدواج منعقد شود در این حالت باطل خواهد بود. اگر زن و شوهر یا یکی از آن ها نسبت به موضوع هر متنی که در حالت احرام نا آگاهی داشته باشند، نسبت به هم حرام ابدی می شوند. چنان چه شخصی با پسری عمل شنیع انجام دهد قادر نخواهد بود با مادر و خواهر و دختر آن پسر ازدواج نماید .

سه طلاقه شدن و نه طلاق شدن مکرر

زنی که سه دفعه مکرر همسر یک نفر شود و از او طلاق بگیرد نسبت به آن مرد حرام می شود. جز این که در این بین با مرد دیگری ازدواج کند و رابطه نزدیکی برقرار کند و بعد از آن در اثر طلاق یا فوت بین آن ها جدایی حاصل شود. در این صورت می‌تواند با همسر قبلی خود مجددا ازدواج کند.

بر اساس ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی چنان چه زن و شوهری سه بار پشت سر هم با هم عقد نکاح را منعقد کنند و طلاق بگیرند، بعد از طلاق سوم نسبت به هم حرام خواهند شد. اما این حرمت ابدی نیست و فقط در شرایطی می‌توانند دوباره با هم عقد نکاح را منعقد کنند که بعد از طلاق سوم شخصی به نام محلل میان آن ها قرار بگیرد تا با آن زن به شکل دائم یا موقت ازدواج کند و بین آن ها رابطه نزدیکی برقرار شود. پس از آن این نکاح به دلیل طلاق  یا فسخ یا فوت شوهر منحل گردد. اما زنی که نه طلاقه شود بر مرد حرام ابدی خواهد شد.

موانع نکاح
موانع نکاح

کفر

به نقل از وکیل مهریه در شیراز: مدنی صحبتی ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان نشده است. اما آنچه در قانون اشاره شده است، این است که مرد مسلمان می تواند با زن اهل سنت ازدواج کند. اما چنان چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند اما زن کافر شود اگر این کفر پیش از نزدیکی زن اتفاق بیفتد ازدواج انحلال می‌یابد و اگر ارتداد او بعد از نزدیکی و زناشویی زن و شوهر خود شود، انفساخ عقد ازدواج بعد از گذراندن عده است اگر در دوران عده زن دوباره مسلمان شود ازدواج تداوم می‌یابد.

تزویج  مرد با بیش از چهار زن

قانون برای مرد این حق را قائل نشده است که بیشتر از چهار زن دائم اختیار کند و این موضوع از موانع نکاح تلقی می شود. در ماده ۱۶ قانون جدید حمایت خانواده نیز چنین مقرر شده است که مرد قادر نیست با در اختیار داشتن یک زن همسر دومی برگزیند.

جز در صورتی که شرایط زیر را در نظر آورد. اول این که همسر نخست باید رضایت داشته باشد. یا این که توانایی به انجام وظایف زناشویی نداشته باشد یا زن از شوهر تمکین نکند یا به جنون یا بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا باشد یا زن محکومیت قطعی داشته باشد یا به هر شکل مواد مخدر مضر مبتلا باشد یا زندگی خانوادگی را ترک کرده باشد یا این که زن عقیم باشد یا زن غائب مفقود الاثر شده باشد.پیشنهاد سایت دادیار به شما عزیزان این است که در این حوزه با وکیل مواد مخدر د شیراز و یا دیگر شهرها مشورت نمایید.

موانع نکاح
موانع نکاح

ازدواج با اتباع بیگانه

قابل توجه است که این مورد از مبانی نکاح محسوب نمی شود. در واقع به نوعی محدودیت تلقی می گردد با توجه به ماده ۱۰۶۰ و ۱۰۶۱ قانون مدنی نگاه زن ایرانی با اتباع خارجی در موضوعاتی که منع قانونی وجود ندارد، منوط به اجازه ویژه از سوی دولت می باشد. ضاف بر آن دولت قادر است  نکاح دسته ای از کارگزاران و مامورین رسمی دولتی را با زنی که تبعه بیگانه است منوط به اجازه ویژه کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *