وکیل تقسیم ترکه در اهواز

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اهواز و مشاور حقوقی در اهواز

(0917-439-37-54)

وکیل تقسیم ترکه در شهر اهواز:

موضوع ترکه از ان دسته موضوعاتی است که همواره در رشته حقوق جزو مباحث مهم بوده است.امروزه افراد در مورد موضوع ارث سعی میکنند که به توافق برسند تا کار به شکایت کارشان ختم نشود،منتها در بعضی از موارد دیده شده است که به دلیل یکسری از موارد از جمله وجود نداشتن وصیت نامه،وراث برای میزان ارثیه به توافق نمیرسند که خب چنین موضوعی باعث میشود که وراث مجبور بشوند تا شکایت کنند که قانون در این خصوص تصمیم بگیرند،هر چند که در بسیاری از موارد شکایت کردن لازم نمیباشد و وراث میتوانند با اشنایی با یکسری از قوانین حقوقی به توافق برسند،منتها بعضی از وارثین شکایت کردن را ترجیح میدهند و بنظرشان شکایت کردن انها را به حق اصلی شان نزدیک تر خواهد کرد.

که خب برای موضوعی مثل ارث در بیشتر موارد صرفا شکایت کردن امری کافی نیست بلکه باید در کنار پرونده یک وکیل خوب و کاربلد حضور داشته باشد تا بشود که نتیجه مورد نظر حاصل شود‌.امروزه دسترسی به وکلا به موجب اینترنت بسیار اسان شده است و شما میتوانید در هر شهری که باشید برای موضوع مورد نظر خود وکیل مناسب خود را پیدا کنید.

خب در ادامه و در این مقاله در مورد ترکه بیشتر صحبت خواهد شد چرا که ممکن است در مورد موضوع ارث بخواهید شکایتی انجام بدهید که در این مورد اشنا بودن با  اصطلاحات و قوانین مربوط به ارث میتواند بسیار زیاد کمک رسان باشد.

وکیل تقسیم ترکه در اهواز
وکیل تقسیم ترکه در اهواز

ثبات فرض در اهواز :

جمله ثبات فرض در برابر سهمی که وارثان به قرابت میبرند،به صورت کلی این معنی میباشد که نسبت آن با کل ترکه ثابت میباشد و به تناسب شمار وارثان کاستی نمی یابد.

از ترکه شخص فوت شده یا همان میت هر صاحب فرض حضه خود را میبرد و بقیه آن به صاحبان قرابت خواهد رسید و چنانچه صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد،باقی به صاحب فرض رد میشود،مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمیشود،منتها چنانچه برای متوفی وارثی به غیر از زوجه نباشد زاید از فریضه به او رد خواهد شد.

هر زمان صاحب قرابتی در همان درجه و طبقه صاحب فرض باشد،بقیه ترکه را صاحبان قرابت میبرند.

در تقسیم ترکه میان وارثان به فرض و قرابت دو مساله مطرح خواهد بود:

_موردی که ترکه بیش از فرض صاحبان آن باشد.

_موردی که ترکه کمتر از فرض ها است و باید تمام یا بعضی از سهم صاحبان فرض کاهش بیابد تا تقسیم به تعادل ممکن شود که چنین موضوعی اصطلاحا به عول در رشته حقوق شهرت یافته است.

در قرابت و منع تعصیب که دو مورد در اینخصوص مطرح است که به شرح زیر چنین میباشد:

_در میان وارثان موجود بعضی از انها به فرض ارث ببرند،چرا که تنها در این مورد میباشد که به دلیل ثبات و تقدم نصیب فرض بر آن،مساله رد به قرابت به آنان طرح خواهد شد.

_ترکه بیش از فرض های وارثان بوده باشد.

که در اینچنین حالتی چنانکه ذکر شد با رعایت قاعده تقدم خویش نزدیک تر زاید بر فرض به او یا خویشان نزدیک تر میشود،رد نیز به تناسب فرض میباشد.

در خصوص ترکه معیار خویشی نزدیک تر است و هیچ گاه قاعده از دست نخواهد رفت،منتها باید بگوییم که در فقه اهل سنت آن بخش اضافه بر فرض را از آن خویشان پدری میدانند و نام انرا تعصیب میگذارند.در اصل در فقه امامیه تعصیب را به انفاق رد میکنند و اعطای نصیب خویشان را مستحب میدانند،که قانون مدنی کشورمان میشود گفت که از نظر اخیر در واقع پیروی کرده است.در موردی که در میان وارثان شخص فوت شده زوج و زوجه وجود داشته باشد،زیادتر از فرض چیزی به آنها داده نمیشود و بخش مانده ترکه بر طبق قاعده،سهم فرض بر نسبی یا وارثان به قرابت میباشد.

در قسمت بالا در مورد ارث به فرض توضیح داده شد منتها یکی از اصطلاحات که در خصوص ارث ممکن است با ان برخورد کنید عول میباشد که حال در ادامه به توضیح ان خواهیم پرداخت.

وکیل تقسیم ترکه در اهواز
وکیل تقسیم ترکه در اهواز

وکیل عول چیست در اهواز؟

وکیل حقوقی در شیراز : دشواری دیگری که ممکن است در تقسیم ترکه موجود باشد،کاستی ترکه از مجموع فرضها میباشد،در واقع این موضوع ذکر شده حالتی است که در اصطلاح فقیهان عول نامیده میشود.

چگونه میشود اینچنین کاستی را جبران کرد؟

چنانچه به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفاف نصیب تمام آنها را رد نکند نقص بر بنت و بنتین وارد خواهد شد.

از این موضوع و حکمی که ذکر شد در واقع چنین نتیجه ای را میشود استنباط کرد:

_در طبقه نخست وارثان در حالتی ترکه از مجموع فرضها کمتر میشود که در میان فرض برای دختر یا دو دختر باشد.

_در تعدیل سهام نقص بر فرض اینان وارد میشود ولی باید به این موضوع توجه داشت که شرط کاستی ترکه در اصل وجود زوج یا زوجه همراه با خویشان سببی میباشد،زیرا که بالاترین فرض دختران دو سوم از ترکه یعنی فرض دو دختر میباشد.این فرض با فرض پدر و مادر معادل تمام ترکه میباشد و زیادتر از ان نمیشود تا نیازی به کاستن از برخی فرض ها باشد.در واقع نیاز زمانی احساس خواهد شد که زوج یا زوجه نیز وارث باشد و تنها در اینصورت میباشد که جمع فرض ها از واحد زیادتر میشود و تقسیم را غیر ممکن خواهد کرد.

شرط ورود یافتن زوج یا زوجه را ماده۹۲۷قانون مدنی در تقسیم ارث میان طبقه دوم وارثان چنین بیان میکند:

هر زمان به وسیله ورود زوج یا زوجه نقصی ایجاد بشود نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد میشود.

میشود چنین گفت که به موجب قانون در طبقه سوم وارثین نیز این قاعده رعایت میشود:

چنانچه که نقصی هم بوده باشد بر متقربین به پدر وارد میشود و در نتیجه همسر و خویشان مادری در تمام حالت ها فرض کامل خود را میبرند.

ممکن است یکی از شکایت های در مورد ارث و ارث بری موضوع قتل باشد،چرا که ممکن است وارث شخص زنده را برای ارث بردن به قتل برساند که در این چنین موردی باید بدانیم که تکلیف به چه صورت خواهد بود؟ایا این موضوع به صورت مطلق باعث منع ارث بری وارث خواهد شد؟

باید در خصوص موضوع قتل چنین گفت که قتل خطایی و شبه عمد مورث مانع ارث نمیباشد،با وجود این،منع از ارث بردن دیه قوی است.زیرا،دیه هم چهره ی کیفری دارد و هم جبران خسارت میباشد.

براینکه قتل انجام گرفته توسط مورث مانع ارث بری باشد باید به حکم قانون و یا برای دفاع از خویش نبوده نباشد و گرنه شخص قاتل از مقتول ارث خواهد برد.

قتل عمدی برای ارث بردن در اهواز:

ماده۶۲۵قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل و ضرب و جرح چنین بیان میدارد که=قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع بشود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نخواهد شد،البته مشروط براینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.دفاع مشروع سبب خواهد شد که قتل مباح بشود و در زمره ی اعمال نا مشروع در نیاید،پس در هر مورد که قتل در نتیجه ی دفاع مشروع رخ بدهد اثر متعارف در حرمان از ارث را نخواهد داشت.

معنای اصلی خود ترکه چیست در اهواز؟

همانطور که در ابتدا مقاله خدمت شما بیان شد هرشخصی که فوت میکند یکسری اموال دارد که به ورثه او میرسد.در واقع در باب تعریف ترکه میتوان گفت که ترکه،اموال و دارایی مربوط به متوفی است که در زمان فوت از او باقی و بجا مانده است و بدلیل فوت او از مالکتیش خارج شده است.در اصل هر شخصی از ابتدا تولد صاحب یکسری حق و حقوق میشود که بعد از فوت او این اموال و حقوق قابلیت انتقال را دارند، حتی ممکن است نوزاد به دنیا امده نیز بلافاصله فوت کند منتها ان هم حق و حقوقی خواهد داشت که به وارثین نوزاد منتقل خواهد شد منتها برای این موضوع شرط ان است که نوزاد چند دقیقه زنده باشد و مرده بدنیا نیامده باشد(منظور ان است که در شکم مادر فوت نکرده باشد و زنده متولد بشود).

تحریر ترکه چیست در اهواز؟

همانطور که با اصطلاح ترکه اشنا شدید در ادامه با اصطلاح تحریر ترکه نیز اشنا خواهید شد که در واقع تحریر ترکه یک نوع عمل احتیاطی در خصوص ارث قلمداد میشود که با هدف تعیین مقدار ترکه و بدهی های شخص فوت شده برای حفظ حقوق طلبکاران و وراث از دستبرد اشخاصی که با متوفی هم منزل بوده یا در دارایی او مداخله داشته اعم از بعضی ورثه یا افراد دیگر بسیار مفید میباشد،چرا که به موجب انجام شدن این عمل میزان کامل دارایی مشخص میشود و هر شخص نیز متوجه خواهد شد که به چه میزان ارث خواهد بود.

وکیل تقسیم ترکه در اهواز
وکیل تقسیم ترکه در اهواز

به موجب قانون چه اشخاصی میتوانند در خواست تحریر ترکه کنند؟

_وراث یا نماینده قانونی میشود که چنین کاری را به عهده بگیرند.

_وصی،آن هم بر اداره نمودن اموال شخص متوفی.

_امین غایب و قیم محجور،فقط ظرف ده روز از تاریخ معین و ابلاغ سمت به آنها.

_در ترکه ی متوفی خارجی،ذینفع یا کنسول دولت متبوع متوفی میتواند در خواست تحریر ترکه کند.

_در مورد ترکه ی متوفی بلاوارث،هر ذینفع یا دادستان با مدیر ترکه میتواند تحریر ترکه را در خواست نماید.

مدارک لازم برای دادخواست چه مدارکی است؟

در واقع مدارک لازم برای دادخواست به شرح زیر چنین میباشد:

_گواهی انحصار وراثت

_گواهی فوت مورث

_صورت تمام اموال شخص متوفی

-مطابق با دادخواست تقدیم شده،دادگاه کارشناسی را به منظور صورت برداری از کلیه ی اموال و دیون شخص متوفی انتخاب میکند.

صورت اموال شخص فوت شده:

صورت اموال شخص متوفی به شرح زیر چنین خواهد بود:

_توصیف کردن اموال منقول با تعیین قیمت روز آنها.

_تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا و فلزات گران بها،مبلغ و نوع نقدینگی موجود.

_قیمت و نوع اوراق بهادار،اسناد.

_نام و فهرستی از اموال غیر منقول.

نوشتن صورت مجلس به چه صورت است؟

_نام و سمت متصدی انجام تحریر ترکه

_نام و مشخصات کسانی که احضار شده اند و کسانی که حضور داشتند محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت گرفته است.

_بیانات اشخاص در رابطه با بدهی یا دارایی ترکه متوفی.

_نام و مشخصات شخصی که اسناد و اموال به او داده میشود.

وکیل تقسیم ترکه در اهواز
وکیل تقسیم ترکه در اهواز

ثلث ترکه در اهواز:

بعد از آنکه،شخصی فوت میکند ورثه ان شخص فوت شده موظف خواهند بود که ابتدا از اموال متوفی هزینه های کفن و دفن او را پرداخت نمایند و سپس در مرحله بعدی موضوع وصیت برای ارث بری مطرح خواهد بود،که اگر شخص فوت شده وصیتی در زمان حیات خود نوشته باشد باید که بعد از فوت ان شخص به ان وصیت ورثه عمل کنند.پس در ادامه باید بگوییم که یک سوم از اموالی که از متوفی پس از کسر هزینه های کفن و دفن و پرداخت بدهی هایش باقی مانده است،ثلث ترکه نام دارد.وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نمیباشد،مگر به اجازه وراث اگر بعضی از ورثه اجازه کنند فقط نسبت به سهم او نافد میباشد.پس اگر تعدادی از ورثه وصیت بیشتر از ثلث را رد نمایند ولی تعدادی از ورثه آن را قبول کنند.دراینصورت مقدار بیش از ثلث ترکه صرفا از سهم الارث،کسانی که انرا پذیرفته اند کسر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *