ممنوع الخروجی مهریه چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی ممنوع الخروجی مهریه چیست؟ و شرایط ممنوع الخروجی مهریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

بر اساس قانون، ممنوع الخروج کردن مرد به سبب مهریه از دو طریق میسر است. با توجه به ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی در هر دعوای حقوقی از جمله مطالبه مهریه بعد از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن مهریه و یا عدم تخصیص مهریه به وسیله مرد، زن قادر است از دادگاه صادر کننده حکم درخواست صدور قرار ممنوع الخروج نمودن شوهر را بنماید.

دادگاه وظیفه دارد این موضوع را قبول کند. جز در صورتی که مهریه پرداخت شود یا اعسار شوهر برای پرداخت مهریه مورد قبول قرار بگیرد. به علاوه اگر مرد تامین مناسبی با تعیین دادگاه پرداخت کند رفع ممنوع الخروجی او صادر خواهد شد.

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

 ممنوع الخروجی شوهر به خاطر مهریه از طریق اجرای ثبت

زن با در اختیار داشتن سند رسمی مهریه قادر است به وسیله اجرای اداره ثبت اسناد درخواست مهریه نماید. در این حالت باید به دفتر ازدواج و طلاق که در شناسنامه و سند ازدواج مندرج شده است و ازدواج را به ثبت رسانده است رجوع کند و درخواست صدور اجراییه نماید. بعد از صدور اجراییه به اداره اجرای ثبت اسناد رجوع می‌کند. در آن جا قادر است اموال مرد را توقیف نمایند او را ممنوع الخروج کند.

شیوه اداره اجرای ثبت تهران بدین ترتیب است که چنان چه حکم اعسار شوهر از پرداخت مهریه صادر گردد و مرد پیش پرداخت تعیین شده در حکم و بخشی از اقساط را پرداخت نموده باشد با درخواست مرد ممنوع الخروجی او برطرف می‌شود. عده‌ای از زنان امکان دارد بخشی از مهریه را از دادگاه درخواست کنند و بخشی دیگر را به واسطه اداره اجرای ثبت درخواست نمایند.

در این حالت باید برای آن قسمت از مهریه که از طریق اجرای ثبت اقدام شده دادخواستی به منظور  تقسیط مهریه مستقلاً تقدیم دادگاه شود. لازم به ذکر است در مواردی ملاحظه شده که تقسیط مهریه درخواست شده به واسطه دادگاه در برطرف شدن ممنوع الخروجی مرد در اداره ثبت اثرگذار است .

با توجه به شیوه کنونی اداره اجرای ثبت رفع ممنوع الخروجی پس از اقساط شدن مهریه و تقاضای مرد یا وکیل او صادر خواهد شد. پس حکم اعسار در برطرف شدن ممنوع الخروجی اثرگذار است . به منظور برطرف شدن ممنوع الخروجی باید نیم عشر دولتی پرداخت گردد و بعد از پرداختی نیم عشر زوج قادر است از کشور خارج شود.

ممنوع الخروجی بابت مهریه از طریق دادگاه

بر اساس ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه، بعد از آن که حکم محکومیت مهریه و نپرداختن شدن آن و یا عدم تخصیص مهریه به وسیله شوهر صادر شد او قادر است از دادگاه تقاضای  صادر کننده حکم، درخواست ممنوع ممنوع الخروج کردن شوهر را نماید. دادگاه مکلف است این موضوع را قبول کند. جز این که مهریه پرداخت شود یا اعسار شوهر برای پرداخت مهریه مورد قبول قرار بگیرد. بر اساس قانون در شرایط عادی ، مردان به سبب ادعای اعسار از پرداخت یک جای بدهی،  قادر هستند تقسیط مهریه را کسب نمایند.

باید توجه داشته باشند که صدور رای تخصیص بدهی از طرف مرجع قضایی مجوزی برای برطرف شدن ممنوع الخروجی آن ها نیست و با توجه به قانون گذرنامه که بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی کشور را بر اساس تقاضای طلبکار صادر می کند تا وقتی که به طور کامل از طرف مرد پرداخت نشده است نمی‌توان از او رفع ممنوع الخروجی کرد.

مقصود از اعسار زوج آن است که او توانایی پرداخت مهریه را به شکل یک جا به زن خود ندارد. اگر مرد معسر نباشد و قدرت پرداخت مالی مهریه را به شکل کامل داشته باشد به شکل قطعی زن حق ممنوع الخروج کردن او را دارد. در صورتی که دعوای اعسار بر اساس حکم قطعی رد شود به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که طی مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه مبادرت کنند.

در شرایطی که  طی مدت ذکر شده تسلیم نشود به امر دادستان یا رئیس دادگاه که رای در نظر آنان اجرا می‌شود، باید  نسبت به دریافت محکوم به اقدام نموده و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام خواهد شد.  رای دادگاه طی مدت ۱۰ روز بعد از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

شیوه ممنوع الخروجی مرد به وسیله زن از طریق اجرای اسناد رسمی

در برخی موارد زن به منظور دریافت مهریه خود به واسطه دفترخانه رسمی ازدواج اقدام به صدور اجراییه نموده که بعد از آن که به شوهر او ابلاغ شد زن قادر است نسبت به بازداشت اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام کند.

برخی اوقات زن دسترسی لازم به اموال شوهر را ندارد و قادر نیست برای دریافت طلب خود مالی را معرفی کند. و مرد نیز از معرفی اموال خود برای پرداخت بدهی امتناع می نماید. در این حالت زن قادر است درخواست ممنوع الخروج شدن او را نماید تا از خروج شوهر از کشور به منظور متواری شدن از پرداخت بدهی و پرداخت نکردن آن خودداری کند.

بر اساس ماده ۹ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۱۱ این اختیار فقط به مقام قضایی داده شده بود که از خروج افراد از کشور جلوگیری لازم را به عمل آورند. اما در سال ۱۳۵۱ در ماده ۱۷ قانون گذرنامه چنین تصویب شد که دولت قادر است از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهداتی بر اساس ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌گردد جلوگیری و خودداری نمایند.

 هدف ممنوع الخروج شدن مرد به سبب مهریه

ممنوع الخروج کردن مرد جهت مهریه وسیله ای است که او را به منظور پرداخت بدهی ناشی از مهریه در فشار قرار می دهد و او را مجبور می‌کند تا نسبت به پرداخت مهریه خود اقدام نماید.

شیوه رفع ممنوع الخروجی شوهر

-در مواردی که شوهر نسبت پرداخت مهریه بدهکار است، چنان چه زن از درخواست ممنوع الخروجی شوهرش از  کشور صرف نظر کند این موضوع رفع خواهد شد.

– حکمی از دادگاه صادر شود که بر اساس آن بتوان خواسته زن را تامین نمود و این حکم از سوی دادگاه به شکل رسمی صادر شود. در این صورت اداره ثبت از ممنوع الخروجی مرد رفع اثر می نماید.

– چنان چه مرد کل مهریه خود را به زن به شکل یک جا بپردازد ، ممنوع الخروج شدن او برطرف خواهد شد.

اختیار اخذ وثیقه و اداره ثبت

با در نظر داشتن این موضوع در بسیاری از موضوعات مردان و شوهران بدهکار به اداره ثبت  رجوع می کنند و بعد از معرفی مال به عنوان وثیقه درخواست رفع ممنوع الخروجی دارند.

اداره ثبت اختیار دریافت وثیقه و قرار کفالت نخواهند داشت و فقط در مواردی که در بالا ذکر شد می توان از ممنوع الخروجی مرد رفع اثر نمود. درست است که اگر اداره ثبت وثیقه متناسب با اندازه و مقدار دین و رفع ممنوع الخروجی دریافت کند، حقی از بستانکار ضایع نخواهد شد. اما این تکلیف را در اختیار ندارد.

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

شرایط شغلی مرد و اثر آن در ممنوع الخروجی

گاهی اوقات اشخاصی به جهت نوع شغل و حرفه ی خود ضرورت دارند که از کشور خارج شوند و درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را می نمایند. در این مورد با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۰ بعد از آن که شرایط خاص شوهر محقق شد به شکلی که با مفاد رای مذکور در تطابق باشد ممنوع الخروجی او رفع اثر می شود.

با عنایت به ماده ۱۷ قانون گذرنامه به سبب حفظ و تامین حقوقی طلبکاران مقرر شده است بدهکارانی که با این مقصود که از بدهی های خود فرار کرده و از پرداخت آن خودداری کنند از کشور خارج می‌شوند و به منظور خروج شان تامین مناسبی را در اختیار طلبکاران قرار نمی دهد ممنوع الخروج خواهند شد. اما اشخاصی که به دلیل تکالیف و ماموریت های دولتی خروج آن ها از کشور ضرورت دارد ممنوع الخروج نخواهد شد.

 مشکلات ممنوع الخروجی

بر فرض مثال زوجی از کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در برابر مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان که  باید به عنوان مهریه به زن خود پرداخت می‌کرده است، ممنوع الخروج گردیده مورد اعتراض قرار گرفته و در هیئت نظارت مورد دادرسی واقع شده است و با توجه به این که شرکت هواپیمایی اعلام نموده که باید به مدت سه ماه در خارج از کشور دوره را بگذراند  از رای به رفع ممنوعیت خروج استفاده نموده است.

در مورد دیگر مردی که پرسنل وزارت صنایع و معادن بوده است و در مقابل یک میلیارد بدهی مهریه ممنوع الخروج شده و بعد از آن که مدارک لازم را  در مورد اشتغال خویش در وزارت مذکور را ارائه کرده است، همین باعث رفع ممنوع الخروجی او شده است.

اعسارشوهر و ممنوع الخروجی

از جمله مشکلاتی که در ممنوع الخروجی به وجود می‌آید اعسار زوج می باشد. در برخی موارد بدهکارانی که حق دریافت مال خود را  به شکل یک جا دارند ، به سبب تقسیط بدهی خود به علت ادعای اعسار  شخص بدهکار از پرداخت یک جای بدهی درخواست رفع اثر ممنوع الخروجی را می نمایند. در شرایطی که صدور حکم تقسیط بدهی از طرف مرجع قضایی مجوزی برای برطرف شدن ممنوع الخروجی تلقی نمی شود.

ممنوع الخروجی مهریه
ممنوع الخروجی مهریه

ممنوع الخروج شدن مرد و محدوده زمانی

با عنایت داشتن به  ماده  ۱۷ قانون گذرنامه به شکل کلی مقرر شده است که بدهکاران اجرایی از کشور  ممنوع الخروج هستند و زمان و محدودیت زمانی در این ماده درج نشده است. پس تا وقتی که اسبابی به منظور پرداخت بدهی اصلی بدهکار فراهم نشود، این امکان وجود ندارد که ممنوعیت خروج او را رفع نمود. حتی اگر سال های طولانی به طول انجامد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *