رجوع از بخشش مهریه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی رجوع از بخشش مهریه چیست؟ و شرایط رجوع از بخشش مهریه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

برخی اوقات چنان می شود که زنی بر اساس سند عادی و سند رسمی همه یا قسمتی از مهریه(وکیل مهریه در شیراز) خود را در حق همسرش بذل می نماید. اما آن چه که در ذهن مبهم است این که آیا این بخشش قابل رجوع است یا نه. امروز مهریه ها به شکل سکه تعیین می شود. برخی نیز مهریه را به شکل عینی معین مانند سه دانگ از خانه تعیین می کنند. به بیان ساده‌تر مهریه یا به شکل دین است یا عین. از چند جهت متفاوت می‌توان به ملاحظه ماهیت عمل بخشش مهریه پرداخت.

مهریه دین

اگر مهریه دین باشد مثل وجه نقد یا سکه این مورد شامل مقررات ابرا می شود و شامل هبه نخواهد بود. در ماده ۲۸۹ قانون مدنی صراحتا ابرا فقط در مورد دیون قابل تحقق عنوان شده است. پس اگر همه یا بخشی از مهریه که به شکل سکه مقرر شده است از طرف زن به مرد بخشیده شود امکان رجوع از این عمل برای شخص قابل تصور نخواهد بود. در سند بخشش مهریه عنوان هبه اگر بر آن اطلاق شده باشد باز هم فرقی نمی کند.

البته این در حالتی است که تعداد سکه های بخشیده شده پیش از بخشش مهریه به زن تقدیم نشده باشد و الا نمی توان آن را در داخل موضوع ابرا قرار دا. د زیرا با پرداخت مهریه به زن بر ذمه ی شوهر قرار ندارد و در واقعیت موجودیت پیدا می‌کند و با تقدیم آن به زن مصداقی از عین معین واقع می شود.

بنابراین در این حالت اگر شرایط تعیین شده دیگری در قانون مدنی در بخشش هم وجود داشته باشد مثل قبض و اقباض و موجودیت این سکه‌ها در دست شوهر و غیره او قادر است از هبه ی خود برگردد و سکه‌های مورد هبه قرار گرفته را پس بگیرد.

مطالبه مجدد مهریه

وقتی زن مهریه خود را به شوهر می بخشد، در مورد مطالبه مجدد مهریه باید از چند نظر مورد بحث قرار بگیرد.

در ادامه به توضیحات وکیل طلاق در اصفهان میپردازیم:

حالت اول وقتی که زن در مورد مهریه ما فی الذمه، زوج را ابرا می کند. در واقع اشاره داشته است که از نظر فردی تکلیفی برای پیش پرداخت مهریه ندارد. در واقع زن می گوید تو را از پرداخت مهریه بری می‌کنم. این سبب می‌شود وظیفه شوهر در پرداخت مهریه به شکل کامل از بین برود و در این حالت زن حق رجوع را نخواهد داشت.

حالت دوم وقتی است که زن در برابر طلاق مهریه خود را به شوهر می بخشد. بذل مهریه در طلاق خلع و مبارات صورت می‌گیرد. خلع و  مبارات در طلاق دو صورت از طلاق زن است که با تقدیم مالی به شوهر از او طلاق می‌گیرد. این طلاق راجع به وقتی است که زن از شوهر به اندازه ای بیزار است که حاضر می گردد با تقدیم پول از شر شوهرش آزاد شود.البته پیشنهاد میشود که برای حل مشکلات خود به سایت دادیار مراجعه نموده و با وکیل طلاق دربندر عباس یا وکیل طلاق در اصفهان به صورت 24 ساعته در ارتباط باشید.

این مال امکان دارد کمتر از مهریه زن یا برابر آن باشد که به همین علت در فرهنگ  عامه مهرم حلال و جانم آزاد اطلاق می شود. زن با پرداخت مالی شوهر از او تقاضا دارد که او را طلاق دهد. اگر زن در دوره عده طلاق از بذل خود رجوع نماید، طلاق از بین نرفته و ساقط نمی‌شود. اما برای مرد حق رجوع از طلاق به وجود می‌آید و اگر زن در دوره عده رجوع کند همچنان رابطه زوجیت برقرار خواهد بود و چنان چه مرد در دوره عده رجوع کند طلاق قطعی و حق مطالبه مهریه برای زن باقی خواهد ماند.

حالت سوم این حالت وقتی اتفاق می‌افتد که زن مهریه خود را به مرد هبه می نماید. در واقع می گوید من مهریه خود را به تو بخشیدم که در این وضعیت مثل بقیه شکل های  هبه وظیفه شوهر در پرداخت مهریه به شکل کلی از بین نخواهد رفت. زیرا زن قادر است در تحت یک موقعیتی از هبه ی مذکور رجوع کرده و مهریه خود را درخواست کند. فرقی نمی کند که طلاق گرفته باشد یا نه.

بخشش مهریه

هبه مهریه به سه شکل انجام می‌شود :

هبه غیر معوض

به این مفهوم است که زن بدون هیچ توقعی و مهریه خود را بذل می نماید در هبه غیر معوض زن همواره قادر است یه آنچه که بخشیده تحت شرایطی رجوع نماید.

هبه معوض

یعنی زن در برابر کار یا عدم انجام کاری در مقابل توافق مرد با طلاق کل مهریه یا بخشی از آن را می بخشد .

اما اگر هبه ی معوض در برابر طلاق صورت بگیرد در شرایطی که زن در دوره عده به مهریه رجوع نماید مرد هم قادر است به زندگی برگردد. یعنی طلاق بائن مبتلا به رجعی بدل خواهد شد و از سوی دیگر اگر بخشش مهریه در ازای فلان چیز یا کار صورت گیرد و طلاق انجام نشود، این موضوع یک هبه ی قابل رجوع تلقی می‌شود.

ابرا

به مفهوم آن است که زن  این ذمه را نسبت به مرد از بین می‌برد. یعنی به مرد می‌گوید چیزی از حق من به عنوان مهریه بر دوش تو نیست .

در حالت آخر هبه به سبب اسقاط دین صورت می گیرد و در اصل قابل رجوع نخواهد بود. زیرا ابرا  یکی از دلایل سقوط تعهد می باشد.

مطالبه مهریه

بر اساس قانون با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی همین که عقد ازدواج جاری می شود، زن مالک همه مهریه خود می گردد. حتی اگر بین زن و شوهر رابطه نزدیکی صورت نگرفته باشد، زن قادر است کل مهریه  را درخواست کند و این امکان برای او برقرار است که هر شکل تصرفی که ضرورتی داند در مهریه انجام دهد.

آن چه در این ماده ذکر شده است، مقرر کرده که مهرالمسمی عین معین باشد و ربطی به سایر انواع مهریه مثل محلول المتعه و مهرالمثل ندارد. قانون مدنی در ماده ی ۱۰۹۲ مقرر داشته است که در حین طلاق اگر نزدیکی صورت نگیرد، زن مستحق نصف مهریه است.

اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً پرداخت کرده باشد ما به التفاوت آن را باید پس بگیرد. آن چه در این ماده مقرر شده است راجع به استحقاق زن به نصف مهریه است که از آثار طلاق پیش از وقوع نزدیکی است و در تعارض با ماده ۱۰۸۲ نمی باشد. در اجرای عملی ماده ۱۰۹۲ در شرایطی که مهریه طلب شود شوهر قادر است مثل یا قیمت  نصف مهریه را به زن بدهد.

 دادخواست بذل مهریه از طرف مرد

وکیل طلاق در شیراز میگوید:اگر پیش از این که زن و شوهر رابطه نزدیکی بینشان برقرار نشده خواستار طلاق باشند و زن تمایل داشته باشد که مهریه را در برابر طلاق بذل کند فقط نصف مهریه به او می رسد.

نکته ای باید به آن توجه داشت این است که در این حالت باید حتما درج شود که زن مهریه را در ازای طلاق خود بذل کرده است و الا اگر نوشته شود که زن کل مهریه درج شده در  عقدنامه را بذل نموده است در شرایطی که باکره باشد و رابطه ی زناشویی برقرار نکرده باشد، پس از آن که طلاق صورت گرفت مرد قادر است در دادخواستی نصف مهریه را درخواست کند.

رجوع از بذل مهریه پس از فوت شوهر

بر اساس ماده ۸۵ قانون مدنی بعد از فوت واهب یا متهب، رجوع، امکان پذیر نیست. پس اگر زنی مهریه خود را بذل نماید پس از آن که شوهر او فوت کرد این امکان برای آن وجود ندارد که به مهریه برگشته و آن را باز پس بگیرد.

شیوه های بخشش مهریه و عدم امکان رجوع زن

رجوع از بخشش مهریه
رجوع از بخشش مهریه

اگر زن سند یا نوشته ای را به زوج اعطا کرده باشد و اقرار نموده که مهریه را دریافت کرده بسیار سخت است که انکار کند. چون ادعای بعدی زن، انکار بعد از اقرار تلقی می شود که در دادگاه قابل شنیدن نیست. مثلاً رویت شده زن و شوهر  به دفترخانه اسناد رسمی رجوع کردند و برای بخشیدن مهریه زن سند اقرارنامه مهریه را امضا نموده است. در این شرایط مهریه دریافت شده تلقی می‌شود و ادعای بعدی یعنی عدم دریافت مهریه قابل قبول نیست. جز این که زن اثبات کند که اقرار او فاسد یا بر اساس اشتباه و غلط صورت گرفته است.

حالت دوم وقتی است که به اصطلاح حقوقی زن  ذمه ی مرد از مهریه ای که مدیون آن است، بری کند که به آن ابرا گفته می‌شود. اگر سند یا نوشته ای که زن به مرد می‌دهد به شکل رسمی و عادی دلیل بر ابرا داشته باشد دیگر از سوی زن امکان رجوع نخواهد داشت. در ماده ۲۸۹ قانون مدنی هم اشاره شده است که ابرا یعنی داین از حق خود با اختیار از صرف نظر کند.

حالت سوم چنان چه مهریه به شکل عقد صلح در مورد چیزی وضع شده باشد امکان رجوع برای زن جاری نیست.

حالت چهارم اگر سندی بین زن و شوهر رد و بدل شود که با توافق هم مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده است کم یا زیاد نموده باشند با توجه به نظر شورای نگهبان این روش کاهش مهریه غیرشرعی تلقی شده و اثری ندارد.

حالت پنجم چنان چه بخشیدن مهریه به صورت بذل کل یا قسمتی از مهریه در طلاق خلعی صورت گیرد، زن در دوره عده نسبت به آن چه بذل کرده رجوع کند . فرضا اگر طلاق توافقی باشد زن کل مهریه را در برابر طلاق بذل کرده باشد ، در روزهای عده زن قادر است با مراجعه به دفترخانه صیغه طلاق در آن جاری شده است به دنبال درخواستی به بذل رجوع کند. این رجوع در حالتی انجام می‌شود که زن  شرایط ان را دارا باشد. یعنی باکره و یائسه نباشد.

در حالت ششم هم که بسیار رواج دارد این که زن در نوشته‌ای خواه در دفتر اسناد رسمی خواه به شکل عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود نماید و در اصطلاح حقوقی هبه می کند. در این شرایط در رویه قضایی اختلاف نظر صورت گرفته است . عده ای از قاضیآن بر این باورند که با توجه به مقررات هنوز زن به عنوان واهب این امکان را دارد که به آن چه بخشیده‌ است یعنی عین موهوبه یا باقی مانده عین آن ها رجوع نماید و قرارهایی هم در این مورد صادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *