مهریه بعد از فوت شوهر چیست؟

مهریه بعد از فوت شوهر
مهریه بعد از فوت شوهر

وب سایت حقوقی دادیاربه معرفی و بررسی تخصصی مهریه بعد از فوت شوهر چیست؟ و شرایط مهریه بعد از فوت شوهر پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه

چنان چه شوهر ارثی از خود به جای گذاشته باشد بدهی‌های متوفی که از جمله آن ها مهریه می باشد از میراث او قابل پرداخت خواهد بود. اگر مردی فوت کند و زنش درخواست مهریه نماید اما متوفی دارایی در اختیار نداشته باشد یا اموال او پاسخگویی مهریه زن نباشد وراث شوهر نسبت به این موضوع در برابر پرداخت مهریه مسئولیتی نخواهند داشت.

چنان چه اموالی که از شوهر به جای مانده است کم باشد و در این خصوص چند طلبکار وجود داشته باشند، هر یک از طلبکاران که زودتر مالی را از متوفی به توقیف برسانند اولویت و حق تقدم خواهند داشت. مثلاً چنان چه آپارتمان به جای مانده از متوفی یک میلیارد تومان و مهریه زن حدود  500 میلیون تومان باشد و طلب یکی از طلبکاران هم ۳۰۰ میلیون تومان باشد اگر طلبکار یا زن هر کدام اموال متوفی را توقیف کنند در دریافت طلب خود مقدم خواهند بود.

این را هم باید در نظر داشت که در شرایط برابر مهریه زن متوفی، بدهی ممتاز محسوب می‌شود و نسبت به بقیه طلبکاران، زن مقدم است و زن با به اجرا درآوردن مهریه نسبت به بقیه طلبکاران اولویت خواهد داشت.

مهریه بعد از فوت شوهر چگونه است؟

در دوره عقد چنان چه بین زن و شوهر رابطه نزدیکی صورت نگرفته باشد و مرد فوت کند زن دوشیزه و با کره متوفی قادر است همه مهریه خود را از میراث به‌جای مانده دریافت کند. اگر مهریه زن پول نقد باشد که بر اساس روز محاسبه خواهد شد. اگر مهریه زن سکه باشد به سکه پرداخت می‌شود.

مهریه بعد از فوت شوهر در صورت دوشیزگی زن به شکل کامل به او پرداخت می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض آن که عقد نکاح جاری شد و زن مالک مهریه خواهد بود و هر شکل تصرفی که تمایل داشته باشد قادر است در آن بنماید. بر اساس ماده مذکور زن ‌باکره قادر است بعد از عقد، مهریه را از شوهر درخواست نماید. در ادامه وکیل طلاق در شیراز اینگونه توضیح میدهد:اما بر اساس ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی اگر بین زن و شوهر رابطه دخول و زناشویی واقع نشده باشد و آن ها تمایل به طلاق داشته باشند نیمی از مهریه به زن تعلق می گیرد و در صورتی که مرد بیش از نصف مهریه را پرداخت کرده باشد می‌تواند زیادی آن را مسترد گرداند.

برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میشود که به سایت دادیار مراجعه نمایید و با وکیل طلاق در بندر عباس یا وکیل طلاق در اصفهان و همچنین با وکیل مواد مخدر در شیراز به صورت 24 ساعته در ارتباط باشید و از مشاوره های آنلاین  وحضوری آنها بهره مند شوید.

شرایط دریافت مهریه از سهم الارث شوهر

در مورد دریافت مهریه از سهم الارث شوهر باید اظهار داشت که با توجه به قانون مدنی وقتی شخصی فوت می‌کند، اول باید همه بدهی های مالی او پرداخت شود. اگر از ترکه ی به جای مانده از متوفی زیاد آمد، با توجه به قوانین، ارث باقی مانده آن بین ورثه تقسیم گردد.

اگر مردی فوت کند و مهریه زن خود را پرداخت نموده باشد زن قادر است با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده مهریه خویش را درخواست کند. حتی بعد از این که تقسیم ترکه صورت گرفت و اموال متوفی کافی نبود، دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی قابل اقامه می باشد. چنان چه مهریه زن پول نقد و وجه رایج مملکت باشد با توجه به تاریخ فوت شوهر مهریه زن قابلیت دریافت و مطالبه را خواهد داشت. اما این موضوع را باید مد نظر قرار داد که مهریه زن چیزی غیر از سهم الارثی می باشد که به او تعلق خواهد گرفت. به این مفهوم که اگر شوهر زن فوت کند زن هم می‌تواند مطالبه ارث کند و هم مطالبه مهریه.

دریافت مهریه از دیه شوهر فوت شده

مهریه بعد از فوت شوهر
مهریه بعد از فوت شوهر

چنان چه دیه بر شخصی ثابت شود این دیه به اموال او وارد گردیده و ورثه قادرند سهم الارث خود را از دیه درخواست کنند. مضاف بر برداشت سهم الارث ورثه متوفی، مهریه زن هم که خود در جایگاه دین ممتاز و بر ذمه ی شوهر قرار دارد نیز از همین دیه ی شوهر متوفی قابلیت مطالبه دارد. یعنی مهریه زن به عنوان یک دین ممتاز تا پیش از آن که ترکه ی ورثه تقسیم مشود از دیه شوهر به او تعلق خواهد گرفت. در این بین زن قادر است با قرار تامین خواسته دیه شوهر را متوقف نماید. برای این منظور باید دادخواست خود را به دادگاه حقوقی ارائه کند.البته پیشنهاد میشود  که درمورد بجث مهلت پرداخت دیه به سایت دادیار مراجعه نمایید یا به با یک وکیل با تچربه در شیراز مشورت کنید زیرا که تجربه امری مهم در بحث وکالت است.

شیوه دریافت وکیل برای اخذ مهریه از پدر شوهر

با توجه به مقررات و قانون مدنی پدرشوهر حتی اگر بسیار ثروتمند باشد، هیچ وظیفه ای برای پرداخت مهریه پسر نخواهد داشت. حتی اگر متوفی بسیار فقیر باشد، امکان دریافت مهریه از پدر شوهر جاری نیست. مهریه تعهدی است که شوهر در برابر همسرش دارد و ارتباطی با اطرافیان او نخواهد داشت.

اما چنان چه در حین عقد نکاح یا در سند ازدواج را بر اساس یک قرارداد به شکل مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه را قبول کند یا تضمین موجود باشد در این حالت زن قادر است برای دریافت مهریه از پدر شوهر در برابر تعهداتی که پدر شوهر نموده است مبادرت کند. چنان چه پدر شوهر یا هر شخص دیگری که شوهر از او  ارث می برد فوت کند و کل سرمایه او به شوهر برسد در این حالت زوجه قادر است از سهم ارث شوهر مهریه خود را دریافت نماید. در این حالت زن باید به وسیله اجرای ثبت یا دادگاه به طرفیت ورثه مهریه خود  را درخواست کند. به این ترتیب باید مهریه زن که دین ممتاز تلقی می‌شود پرداخت گشته و بقیه ماترک میان وراث و همسر او تقسیم گردد .چنان چه زن فوت کند در این حالت وراث او قادرند برای مهریه نسبت به وراث شوهر دعوا را ارائه نمایند و در شرایط دیگر ارثی وجود داشته باشد مهریه را درخواست کنند.

مهریه بعد از فوت شوهر در عقد موقت

درست برعکس عقد دائم هر زمان میزان مهریه معلوم نشود صیغه موقت باطل خواهد بود. بنابراین حتما در هنگام عقد موقت باید مهریه و میزان آن تعیین شود. چنان چه نزدیکی بین زن و شوهر واقع شده باشد همه مهریه و در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد نصف مهریه باید پرداخت شود. اگر پیش از فوت پرداخت نشده باشد، بعد از فوت زن احراز می شود و جزء دیون متوفی خواهد بود و قادر است اموال مرد را توقیف کند چون مهریه حقی است که با مرگ از بین نخواهد رفت.

اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر

مهریه بعد از فوت شوهر
مهریه بعد از فوت شوهر

در قانون مدنی کشور ایران حقوق مالی برای زن پیش‌بینی شده است که بخشی از آن ها با ازدواج به زن می رسد و پرداخت و فراهم نمودن آن بر دوش و ذمه ی مرد  قرار دارد و حتی بعد از فوت مرد اجرت المثل زن پرداخت خواهد شد. در شرایطی که زن کارهایی را که انجام آن بر عهده  او بوده است  و به دستور زوج و با قصد رایگان انجام نشدن انجام داده باشد و این موضوع به دادگاه ثابت شود، دادگاه اجرت المثل امور انجام شده را مورد احتساب قرار داده  و به او پرداخت می‌کند.

 دریافت مهریه از سهم الارث شوهر بعد از بخشیدن آن

چنان چه زن مهریه خود را با شروطی ببخشد و بذل کند و شوهر در مورد انجام آن شروط کوتاهی و تقصیر نماید او قادر است درخواست مهریه از سهم الارث مرد را نماید. در غیر این صورت زن با بذل مهریه قادر نخواهد بود نسبت به دریافت آن مدعی شود

 شیوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر

چنان چه مهریه زن ارز رایج باشد و سکه نباشد و اموال منقول و غیرمنقول نباشد ،مهریه باید با توجه به شاخص سال فوت شوهر مورد احتساب قرار بگیرد و اگر زنی مهریه خود را مدعی شود باید به دادگاه رجوع کرده و مبلغ مهریه را با توجه به تاریخ فوت شوهرش محاسبه کند و اگر مال منقول و غیر منقول باشد، چون این املاک با توجه به ارزش روز محاسبه می‌شود، همان مال مورد محاسبه واقع شده و به زن پرداخت خواهد شد و زن به شکل طبیعی از همان مال غیر منقول نه بلکه از قیمت آن ارث نمی برد. چنان چه مهریه زن غیرمنقول باشد اموال غیر منقول به زن تعلق خواهد گرفت و قوانین ارث در این حوزه عملی نمی‌شود.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قوانین ارث میتوانید با وکیل ارث در شیراز مشورت کنید و از ان مشاوره بگیرید و به راحتی از حق و حقوقتان اگاه شوید.

 نکاتی راجع به دریافت مهریه پس از فوت مرد

مهریه بعد از فوت شوهر
مهریه بعد از فوت شوهر

1- چنان چه مرد فوت کند و دارای اموال نباشد او قادر نخواهد تقاضای مهریه کند، حتی زن قادر نیست از پدر شوهر خود درخواست مهریه همسر فوت شده خود را داشته باشد 0

2- این که چنان چه ترکه از شوهر به جای مانده کم باشد، طلبکاران هم زیاد، هر شخصی که زودتر نسبت به این موضوع اقدام کند می‌تواند از اموال فرد متوفی سرمایه خود را دریافت نمایند.

3- در حالتی که شوهر دارای اموال زیادی باشد هم طلبکاران و هم زن قادرند بدهی‌های خود را دریافت نمایند و در این مورد اول مهریه زن اولویت دارد.

4- اگر بین زن و شوهر نزدیکی واقع نشده باشد زن باکره باشد قادر است بعد از فوت شوهر مهریه خود را دریافت نماید. اگر مردی حقوق وجه نقد باشد باید تا وقتی که شوهر زنده بوده است آن را به نرخ روز محاسبه نموده اگر سکه باشد باید جدا از قیمت آن مهریه را به او بدهد

5- در شرایطی که زن دوشیزه باشد، شوهر زن متوفی قادر است همه مهریه را بعد از خود دریافت نماید. نتیجه آن که به طور کلی برای دریافت مهریه بعد از مرگ شوهر باید وکیلی را انتخاب نمود که در این موضوع تخصص تجربه کاری دقت داشته باشد. وقتی یک وکیل دارای تجربه است می تواند در کمترین زمان بدون هیچ مشکلی پرونده را جلو برای و مهریه را دریافت نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *