وکیل دیه در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

دیه چیست؟

به مالی که ضارب در جنایات غیر عمدی به بدن وارد می کند ، در ارتباط با جنایتی که قصاص ندارد ،  باید به طرف مقابل پرداخت کند و اگر که اندازه آن در شرع مشخص نشده باشد ، ارش نامیده می گردد .پیشنهاد میشود که در مورد بحث مهلت پرداخت دیه با یک وکیل با تجربه مشورت کنید زیرا که تجربه امری مهم در بحث وکالت است

همین طور باید گفت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سه نوع جنایت آمده است :

_ عمد .

_  شبه عمد .

_ خطای محض .

این سه نوع ضرب و جرح یا قتل که در بالا گفتیم چه بر سر نفس باشد و چه بر عضو باشد ، در صورت تقاضای شاکی به قصاص نفس یا عضو یا پرداخت دیه و مجازات مرتکبین محکوم می شود . غیر از اینکه دفاع مشروع باشد .

در اول هر سال اندازه دیه کامل اعلام می شود .

عمد :

اگر ضرب و جرم قتل به نقص عضو منجر گردد ،  اما گفته می‌شود که مرتکب با قصد و عمد قبلی و آگاهی و اطلاع از نتیجه کار مبادرت به جرم کرده است ، در حالی که متوجه عاقبت آن بودند و این عمل مرتکب را قتل عمدی یا ضرب و جرح عمدی می گویند و مجازات آن پرداخت دیه نفس یا عضو یا قصاص هست ‌.

شبه عمد :

اگر ضرب و جرح قتل یا شکستگی بر اثر تقصیر و جهل مرتکب باشد  ، ولی قصد قبلی جهت انجام آن جرم و جنایت را نداشته باشد و عمدی نبوده ،  آن را شبه عمد می‌گویند و مجازات آن مجازات تعزیری و پرداخت دیه هست .

خطای محض :

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

اگر فردی در حال مستی  ، بیهوشی ، خواب یا مثل آن بر اثر خطا به کسی آسیبی برساند ، به آن ایراد ضرب و جرح یا قتل و خطای محض گفته می شود ، که مرتکب محکوم به پرداخت دیه می شود . همچنین باید گفت که قتل از سمت افراد صغیر و مجنون که دارای اختلال روانی ویژه می باشند و نمی توانند نادرستی یا درستی رفتار خود را مشخص کنند مشمول خطای محض می باشد . و مجازات قتل خطای محض ، پرداخت دیه هست .  و مسئول پرداخت دیه قتل محض اگر که استناد به اقرار مرتکب باشد ، بر عهده اوست ، در غیر این صورت بر عهده عاقله ی او هست .

چگونگی اثبات دیه و قصاص

ادله اثبات در امور کیفری به صورت زیر می باشد :

قسامه  ، علم قاضی ،  سوگند ،  شهادت ،  اقرار ‌.

در صورت نبودن ادله کافی و وجود لوث جهت ثابت کردن جنایت غیر عمدی یا جنایت عمدی شاکی توانایی این را دارد ، که تقاضای قسامه داشته باشد و همینطور متهم نیز توانایی این را دارد که فرد یا توسط وکیل مدافع جهت دفع اتهام از خود تقاضای قسامه داشته باشد .

لوث قرائن یا اماراتی را گفته می‌شود که باعث یقین گردیده و قاضی را در جهت تصمیم مردد و موجب ظن قاضی به متهم شده است . اگر که  شاکی از متهم تقاضای قسامه کرده باشد ، ولی متهم حاضر به قسامه گردد ، تبرئه خواهد شد ، در غیر اینصورت محکوم به دیه می شود . در صورت تقاضای قسامه و لوث حد نصاب جهت ثابت کردن قتل عمدی ۵۰ مرد از بستگان و خویشاوندان مدعی می باشد و در قتل غیر عمد ۲۵ مرد هست ،  که در صورت حاصل شدن لوث و فقدان یک سری دلایل دیگر انجام گرفته می شود . در قصاص عضو و منافع عمدی باشد و چه غیر عمدی بین یک نفر تا ۶ نفر باید برای قسام کافی هست و اگر که این نفرات موجود نبودند ، مجنی علیه توانایی این را دارد که به همان اندازه قسم را تکرار کند . اگر که عدول هر یک از حالفین از قسامه ، موجبات اعاده دادرسی را فراهم می‌آورد .

درصورت فراری دادن مرتکب جنایت عمدی فرار متهم حساب و به جهت درخواست صاحب حق  قصاص فراری دهنده تا زمانی که متهم دستگیر شود ، بازداشت می گردد ‌.

اگر فردی از باب تلف شدن یا مرگ  مصدوم یا مصدوم شدن یک فرد دیگر شود ، بدون آنکه نقش مستقیمی را دارا باشد ، به آن تسبیب گفته می‌شود و ضامن پرداخت دیه است .

اگر که چند شخص مسئول وقوع یک جنایت باشند ،  که در برخی  به مباشرت در نقص عضو و برخی به تسبیب باشند ، هر یک به اندازه تاثیر رفتارشان مسئول می باشند .

تفاوت دیه با ارش

به مالی که ضارب در جنایت غیر عمدی طبق صدمه و آسیبی که بر نفس یا عضو یا منفعت دیگری وارد ساخته است و اندازه آن مشخص می باشد ، به طرف مقابل در ارتباط با جنایتی که قصاص ندارد ، شبه عمد یا خطای محض پرداخت می‌کند ، دیه گفته می شود . دیه انسان در ابتدای هر سال مقدار آن مشخص می گردد و دیه قتل زن نصف مرد می باشد و دیه اعضای آن ثلث دیه برابر است و اگر ثلث یا بیشتر از یک سوم شود ، دیه زن به نصف تقلیل پیدا می کند . در ماه حرام محرم ،  ذی قعده و ذیحجه ، دیه یک سوم افزایش پیدا می‌کند  ،که به آن تغلیظ دیه می‌گویند  . و اگر که قتل غیر عمد ، تصادف و یا ضرب و جرح در یکی از ماه های حرام انجام گردد ، دیه مقدار یک سوم افزایش پیدا می‌کند و به محکومیت مجرم نیز افزوده می شود .

ولی باید گفت که ارش دیه غیر مقدر می باشد ،  به این معنی که صدمه که درصد و اندازه ی آن در شرع مشخص نشده است و مقدار خاصی نیز برای آن مشخص نشده و قاضی دادگاه طبق نظریه کارشناس و پزشکی قانونی اندازه خسارتی که وارد شده است را مشخص می‌کند ، که به آن ارش گفته می‌شود

کلی هدیه هایی که در زیر نام می بریم در باب دیات قانون مجازات اسلامی ذکر شده است :

دیه جنین ، دیه صورت ، دیه بینایی ،  دیه بویایی ،  دیه شنوایی ،  دیه عقل ، دیه پستان ،  دیه بیضه و اندام تناسلی ،  دیه ازاله بکارت ،  دیه ترقوه و دنده ، دیه  ستون فقرات ، دیه  نخاع و نشیمن گاه ، دیه دست و پا  ، دیه فک ،  دیه گردن ، دیه دندان ، دیه لاله گوش ،  دیه چشم ، دیه مو ،  دیه اعضا زوج ، دیه  در رفتگی ،  دیه استخوان  ، دیه شکستگی .

هر کدام از اعضای زوج بدن نصف دیه کامل انسان می باشد که در صورت نقص عضو از بین رفتن من فقط باید دیه پرداخت گردد .

جراحت‌های سر و صورت و دیه آن ها

_ نافذه چیست ؟ فرو رفتن نیزه ، گلوله ،  چاقو در دست و پا  و یک دهم دیه کامله می باشد .

_ جائفه چیست ؟ وارد کردن وسیله در درون بدن انسان و یک سوم دیه کامله می باشد .

_ دامغه چیست ؟ پاره شدن کیسه مغز در اثر زخم و جراحت که یک سوم دیه کامله می باشد .

_ مامومه چیست ؟ جراحتی که به کیسه مغز برسد و یک سوم دیه کامله می باشد .

_ منقله چیست ؟ به جراحتی که  استخوان جا به جا شده باشد و پانزده صدم دیه کامل می باشد .

_ هاشمه چیست ؟ جراحت هاشم به جراحتی گفته می شود ، که موجب شکستگی استخوان گردد و ۱۵ صدم دیه کامل می باشد .

_ موضحه چیست ؟ زخمی که استخوان در آن آشکار گردد و پنج صدم دیه کامل هست .

_ سمحاق چیست ؟ زمانی که زخم پوست نازک که روی استخوان برسد ، سمحاق گفته می‌شود و چهار صدم کامل می باشد .

_ متلاحمه همه چیست ؟ بریده شدن عمیق گوش به صورتی که به استخوان رسد و سه صدم دیه کامل هست .

_ دامیه چیست ؟ به  جراحتی که کمی در گوشت بوده و خون جاری گردد و دو صدم دیه کامل می باشد .

_ حارصه چیست ؟ به خراش پوست بدون جاری شدن خون و یک صدم دیه کامل می باشد .

دفاع مشروع چیست

وکیل دیه در اصفهان
وکیل دیه در اصفهان

اگر شخصی جهت رفع تجاوز و خطر از مال و ناموس یا جان خود در برابر فرد دیگری مشروط به اینکه دسترسی به قوای دولتی امکان‌پذیر نبوده باشد و مرتکب جرم گردد ، آن را دفاع مشروع می گویند و مرتکب حتی اگر عمل او منجر  به قتل  شده باشد ، مجازات نمی‌شود . در یک صورت دیگر نیز دفاع مشروع جایز می باشد و آن هم این است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده باشد و مسئولیت دفاع از او  برعهده دفاع کننده باشد . بر اساس ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی و بند ته از ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع مجازات قصاص و پرداخت دیه را دارا نمی باشد ،  همچنین باید گفت که چنانچه قاتل پدر یا از اجداد پدری نیز باشد ، قصاص شامل او نمی شود . همینطور در قصاص عضو زن و مرد برابر می باشد ،  مگر اینکه دیه ای که وارد شده ، برابر ثلث یا بیش از یک سوم دیه کامل باشد ، که در آن حالت نیز نصف شده است و قصاص بعد از پرداخت نصف دیه مرد قصاص  اجرا می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *