وکیل ضرب و جرح در اصفهان

وب سایت حقوقی دادیار

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل ضرب و جرح در اصفهان
وکیل ضرب و جرح در اصفهان

 وکیل ضرب و جرح در اصفهان کیست ؟

در ابتدا به تعریف ضرب و جرح می پردازیم . باید گفت که در لغت ضرب به معنای زدن می باشد و به لحاظ حقوقی به صدمه هایی می گویند که وارد کردن آنها باعث از هم گسیختگی ظاهری و جاری شدن خون از بدن نمی گردد . جرم ضرب و جرم در دسته جرائم میباشد که علیه تمامیت جسمانی افراد هست و قرار گرفته می شود ‌.

اگر فردی در درگیری‌ها شرکت کند وابسته به میزان خسارتی که وارد شده است ،  مجازات‌هایی همچون حبس دیه و قصاص را دارا می باشد ، گاه امکان دارد که با بروز یک عصبانیت فرد از کوره در نرود و وارد نزاع گردد و زمانی و در این زمان می‌تواند از عاقبت آن جلوگیری نماید .

نزاع دسته جمعی به شرح زیر می باشد :

وقتی که فردی در منازعه شرکت می‌کند ، به معنای این است که ضرب و جرح کرده است . پس از زدن به جرم علیه افراد دارای تبعات حقوقی بسیاری برای اشخاص می باشد ، به لحاظ حقوقی زرد به صدمه هایی می گویند که موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و خونریزی از بدن را دارا نباشد . از فردی که در یک نظام شرکت می‌کند و باز ایراد تورم کبودی و پیچ خوردن مفاصل و خون مردگی در بدن طرف نزاع  می‌گردد ، به لحاظ قانونی مرتکب ضرب گردیده است .

معمولا ضرب با دست یا پا با تمام سنگینی بدن و یا اینکه استفاده از ابزار هایی مانند سنگ ،  آهن یا چوب رخ می دهد ، ولی در هر حال ملاک تشخیص آسیب ظاهری بدون خونریزی می باشد ، حال به توضیح جرح می پردازیم  ، جرح به آسیب‌هایی می‌گویند که با خونریزی بیرونی و ظاهری باشد ،  مانند این که فردی باعث ایجاد پارگی ، بریدگی و خراشیدگی در بدن شخصی دیگر شود . پس از قطع عضو شکستگی سوختگی بریدگی و یا این موارد از انواع جرح می باشد .

ضرب و جرح عمدی به شرح زیر می باشد :

بیشتر افرادی که دچار درگیری می شوند ، مجرم می‌باشند . که به جرم عمدی مرتکب شده‌اند  ، پس اگر فردی به قصد جرح عضو یا قصد قتل به فرد دیگری صدمه بزند ، مرتکب جرم شده است ،  حتی اگر هنگامی که فرد قصد این عمل را دارا نباشد ،  ولی این عمل به گونه‌ای باشد که عرفاً منجر به جرح عضو یا قطع گردد ،  این جرم صادق می باشد .

وکیل ضرب و جرح در شیراز میگوید که گاهی شخصی که به جرح عمدی مرتکب شده است ،  قصد این کار را نداشته و وسیله‌ای که از آن استفاده کرده است یا نوع اقدام او باعث بروز چنین صدمه ای نشده است ، بلکه ضعف جسمانی ،  سن کم  مصدوم ، بیماری و پیری مصدوم باعث جرح عضو قطع شده است  . در حالی که فردی که به او صدمه زده است ،  از این موضوع اطلاع داشته است .

آثار عمدی بودن جنایت

اگر قاضی تشخیص بدهد که جرح عضو  به صورت عمدی بوده است ،  مصدوم توانایی این را دارد که تقاضای قصاص داشته باشد و اگر مجرمیت ضارب ثابت بشود با رعایت یک سری شرایط قصاص در پی دارد ،  هم چنین باید بگویم که در قصاص باید بین اعضا  باشد ،  یعنی اگر چه فردی دست چپ فرد دیگر را شکست دست چپ او به تقاضای مصدوم شکسته می گردد ،  پس هر عضوی در مقابل همان عضو و همان محل در مقابل همان محل . حال به استثنایی که در زیر می گوییم توجه کنید ، اگر که مجرم دست چپ را  دارا نباشد دست راست و اگر دست راست هم داران باشد پای او به جای دست و قصاص می‌گردد اگر به تشخیص قاضی قتل و جرح عضو به صورت عمدی بوده باشد . مصدوم توانایی تقاضای قصاص را دارد . در این صورت اگر مجرمیت زارع ثابت بشود با رعایت یکسری شروع قصاص را در پی دارد .

وکیل ضرب و جرح در اصفهان
وکیل ضرب و جرح در اصفهان

در ارتباط با قصاص علاوه بر تصاویر در محل اعضا باید آنها به لحاظ سالم بودن با یکدیگر مساوی باشند ،  به همین جهت در برخی از سوختگی ها و جراحت ها در ارتباط با شکستگی استخوان ها که امکان دارد قصاص باعث مرگ مجرب شود یا بیشتر از صدمه وارد کرده است صدمه ببیند به جای قصاص از او دیه گرفته می شود .واما شایان به ذکر است که این دیه مهلتی دارد ودر قانون مجازات اسلامی کشور ما مهلت پرداخت دیه بین 1تا 3 سه سال تعیین شده است.

صرف نظر کردن از قصاص

اگر که شاکی از قصاص منصرف شود و یا اینکه شرکت تصاویر محقق نگردد در این صورت زارع محکوم به ۲ تا ۵ سال حبس می گردد ،  بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری این اندازه بس با تحقق چهار شرط رخ می‌دهد ،  اول اینکه صدمه ای که وارد شده است باعث نقصان یا شکستن و از کار افتادن عضو مصدوم بشود صدمه وارد منتهی به مرز دائمی فقدان یا نقص یکی از منافع مصدوم یا حواس و گردد یا اینکه صدمه ای که وارد شده است ،  باعث از بین رفتن عقل مصدوم بشود و با تشخیص قاضی این اقدام مجرم باعث اخلال در امنیت و نظم عمومی شده یا موجب شود ، که او یا دیگران گستاخ گردند ،  البته باید بگویم که اگر این آسیب‌ها پیش نیامده باشد ،  ولی مجرم زمان ایجاد صدمه از یکسری ابزار مانند چاقو و اسلحه استفاده کرده بود ، محکوم به سه ماه تا یک سال حبس می گردد .

مجازات نزاع دسته جمعی

گاه درگیری ها به صورت دسته جمعی می باشد و در این صورت قانونگذار برای هر شخصی که در مناظره بوده است که آسیب دیده باشد و یا اینکه به فرد دیگری آسیب رسانده باشد مجازات تعیین کرده است و این مجازات تنها به دلیل حضور و شرکت او در درگیری می باشد ،  اگر که منازعه باعث نقص عضو فرد گردد هر کدام از شرکت کنندگان به حبس تا سه سال و اگر که مناظره به ضرب و جرح منتهی شود هر کدام به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می گردند امکان دارد که به افرادی که در منازعه شرکت کرده‌اند ،  ادعا کنند که جهت میانجی گری و دفاع از خود وارد درگیری شده‌اند و ثابت کردن این موضوع بر عهده آن ها و تشخیص قاضی می باشد . اگر که دادگاه اقدام فردی را دفاع مشروع تشخیص بدهد از مجازات‌های تعیین شده در بالا معاف می باشد .

تفاوت منازعه و نزاع جمعی

وکیل ضرب و جرح در اصفهان
وکیل ضرب و جرح در اصفهان

جرم شرکت در نزاع و منازعه دسته جمعی جرمی جدا می باشد ، که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آورده شده است  ، شرط تحقق شرکت در نزاع دسته جمعی که چگونگی و کیفیت فعل مجرمانه افرادی که در نماز عه نامعلوم باشد به همین دلیل اگر که بتوان بافت مرتکب اصلی را شناسایی کرد و با او در حدود مواد راجع به ضرب و جرح عمدی رفتار می شود همچنین اگر که این جرم به صورتی واقع گردد ،  که فردی در مناظره و درگیری دخالت کرده باشد به هر صورت که خود مرتکب صدمه‌ای به فردی نزنند ،  پس از صرف شرکت در نزاع و تقاطع تحقق یک سری نتایج مانند نقص عضو قتل و یا ضرب و جرح باعث محکومیت هر یک از مرتکبین به کیفر های قانونی هست می‌شود و الزامی نمی باشد که شرکت کنند ،  هنر نزاع خود نیز در ضرب و جرح  را وارد کرده باشد .

طبق قانون مجازات هر یک از شرکت کننده ها در نزاع حسب مورد به مجازات هایی که در زیر می گوییم محکوم می گردند :

_ اگر که منتهی به ضرب و جرح گردد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند .

_ اگر که منتهی به نقص عضو به شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند .

_ اگر که نظام به قتل منتهی گردد به حرف از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند .

تفاوت نزاع دسته جمعی با دفاع مشروع

وکیل ضرب و جرح در اصفهان
وکیل ضرب و جرح در اصفهان

بر اساس قانون مجازات اسلامی یک مورد به نام دفاع مشروع پیش‌بینی گردیده است که در این دفاع اگر که اثبات شود شخص جهت دفاع از خود در مقابل ضارب به ایستادگی پرداخته است و اگر که شخص زارع کشته وزخمی گردد دفاع مشروع محسوب میگردد البته باید گفت که دفاع باید با نوع حمله متناسب باشد و اگر یک امکان گریز از صحنه جرم وجود نداشته باشد ،  اگر جرح جهت دفاع از خود مهاجم را زخمی کند و یا اینکه شخص را به قتل برساند قابل مجازات نمی باشد ،  البته با شرایطی که گفتیم باید گفت که نظر نهایی و نوع دفاع به تشخیص قاضی بستگی دارد و اگر در این میان شخص مدافع جهت دفاع از خود سلاح فرد مهاجم را در اختیار خود بگیرد و با همان سلاح به شخص مهاجم صدمه و ضربه بزند دیگر شامل دفاع مشروع نمی‌شود زیرا با حمله متناسب نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *