مطالبه مهریه از اجرای ثبت چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مطالبه مهریه از اجرای ثبت چیست؟ و شرایط مطالبه مهریه از اجرای ثبت پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مطالبه مهریه از اجرای ثبت

درست است که بیشتر مردم برای درخواست مهریه خود به دادگاه را رجوع می کنند اما باید در این جا اشاره کرد که مضاف بر مراجعه به دادگاه می‌توان با رجوع به دفترخانه ای که در آن جا عقد ازدواج اتفاق افتاده است اقدام به درخواست مهریه کرد.

در حقیقت به علت این که قباله ازدواج، سند رسمی تلقی می‌شود، قانونگذار این اختیار را به زن واگذار کرده است تا با به اجرا گذاشتن این سند به مطالبه و وصول مهریه اقدام نماید. در این صورت او قادر است که به دفتر ازدواجی که عقد نکاح در آن ثبت شده است رجوع کند و فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت را تکمیل نماید.

آیا مهریه در صورت عدم ثبت ازدواج نیز به زن تعلق میگیرد ؟ آیا عواقب ثبت نکرن ازدواج چه هستند برای پاسخ پرسش ها به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

مفهوم مهریه

مهریه (وکیل مهریه در شیراز)حق مالی می باشد که ضمانت اجرا دارد و چنان چه زن ان را مطالبه کند و شوهر از پرداخت آن خودداری نماید، زن قادر است به وسیله وکیل مهریه و با توجه به مراجع قانونی آن را از سوی دادگاه مطالبه نماید. وکیل مهریه قادر است با در نظر گرفتن قوانین و روش های  به خصوصی که نسبت به آن تسلط کامل دارد، در تسریع روند پرونده ی مهریه در دادگاه اثرگذار باشد و با سرعت و بدون اتلاف وقت به منظور دریافت مهریه زن اقدام  نماید.

شیوه های دریافت مهریه

مهریه را به سه طریق می توان دریافت نمود:

-ارسال اظهارنامه از سوی زن به شوهر

-از طریق اداره ثبت

-از طریق دادگاه

ارسال اظهارنامه از طرف زن به شوهر

اظهارنامه که فرم به‌ خصوص موجود در دادگستری است، دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد. خواهان یا وکیل مهریه اظهارات خود را در خصوص درخواست مهریه در ردیف خواهان ذکر می‌کند و آن را برای زوج به وسیله دادگاه ارسال می نماید. در ردیف خوانده اظهارات شوهر نیز درج می شود. در این حالت زن هم چنان باید تمکین نماید. چون در غیر این صورت ناشزه خواهد بود و نفقه نیز به او تعلق نمی گیرد.

اگر مرد استطاعت مالی در پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، زن مهریه خود را شخصا یا به وسیله وکیل مهریه به اجرا در می آورد. اگر طی مدت ۱۰ روز زن مالی از اموال شوهر را معرفی کرد که دادگاه نسبت به توقف آن ها اقدام به عمل می اورد. چنان چه دارایی مرد تنها حقوق او باشد و دارایی دیگری نداشته باشد تا یک چهارم آن ماهانه به زوجه می رسد تا وقتی که مهریه به شکل کامل پرداخت شود و مرد تا پرداخت کامل مهریه زن این امکان ندارد که از کشور خروج کند. اما در شرایطی که مرد اموال دیگری غیر از حقوق داشته باشد، دادگاه دارایی او را فروخته و مهریه زن را پرداخت می کند.

دادگاه دادرسی به دادخواست را شروع می کند و در شرایطی که زن استحقاق دریافت مهریه را داشته باشد ،حکم به پرداخت مهریه می دهد. در این حالت مرد مکلف است از زمان مشخص شده به وسیله دادگاه مهریه زن را بدهد. ا

گر مرد دارایی داشته باشد و زن یا وکیل مهریه گمان برد که در طول مدتی که دادگاه تشکیل خواهد شد مرد ان را انتقال می دهد از دادگاه قرار تامین خواسته می‌خواهد که صادر نماید. با این درخواست قرار تامین صادر شده و مال مزبور به حکم دادگاه توقیف می شود. از مال تامین شده امکان برداشت مهریه وجود دارد. در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه ضمانت اجرایی خواهد داشت.

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

زن یا وکیل مهریه قادر است به دادگاه خانواده رجوع کرده و دادخواست دهد. بر این اساس  زن یا وکیل مهریه دادخواست را به دادگاه تسلیم می کند. دادگاه بعد از رسیدگی به موضوع در شرایطی که زوجه را مستحق دریافت مهریه بشناسد، حکم پرداخت مهریه را صادر می‌کند و مرد مکلف است در  زمان تعیین شده از سوی دادگاه مهریه زنش را پرداخت کند.

چنان چه مرد توانایی مالی داشته باشد و زن گمان برد که در طول زمانی که دادگاه تشکیل شود امکان دارد مرد آن را انتقال دهد یا بفروشد، از دادگاه درخواست می‌کند قرار تامین مناسب صادر نماید. که وقتی قرار تامین خواسته صادر شود مال تا صدور حکم دادگاه توقیف خواهد شد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

به منظور مطالبه مهریه  از طریق اجرای ثبت  زن یا نماینده قانونی او قادر است با در دست داشتن قباله ی ازدواج و اسناد شناسایی  به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن ثبت شده است رجوع کرده و درخواست صدور اجراییه، راجع به مهریه اقامه کند.

سردفتر بعد از آن که هویت درخواست کننده را احراز کرد و صلاحیت او برای درخواست و تقاضای اجراییه را محقق نمود، اجراییه که شامل تهیه و امضا می باشد به اداره ثبت فرستاده می شود. سردفتر مکلف است بعد از صدور اجراییه موضوع را به آخرین آدرس مرد به وسیله پست سفارشی فرستاده و به آگاهی او برساند. برگه های اجراییه ضمیمه ی قبض سفارشی می شوند و با سایر اسناد به منظور تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و ادامه روند اجرایی به ثبت محل ارائه می گردد. در شرایطی که طی مدت ۱۰ روز مرد راجع به پرداخت مهریه مبادرت نکند زن قادر است حساب های مرد و دارایی او به جز مستثنیات دین را مسدود نماید.

مزایای مطالبه مهریه به وسیله اجرای ثبت

-مطالبه مهریه از طریق دادگاه ها با تقدیم دادخواست، ابطال تمبر و گذراندن مرحله های متفاوت انجام می شود. تا بالاخره به مرحله صدور رای و اجرای حکم برسد. اما مطالبه مهریه به وسیله اجرای ثبت به محض درخواست ذینفع یا وکیل او از دفتر ثبت نکاح مربوطه آغاز شده و روند اجرایی پروسه ی کامل مهریه ادامه پیدا می‌کند.برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه لعان مانع ارث میتوانید با وکیل ارث در شیراز مشورت نموده و از ان مشاوره بگیرید یا مقاله ایی تحت عنوان لعان چیست را مطالعه کنید.

-با مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه امکان ممنوع الخروج کردن مرد در مدت زمان کمی میسر خواهد بود. پس  در مطالبه مهریه به واسطه اجرای ثبت این امکان وجود دارد که مرد را ممنوع الخروج کرد تا وصول مهریه به آسانی صورت گیرد. چون عده ای از مردان برای گریز از پرداخت مهریه از کشور خارج می شوند.

معایب مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

-دفاتر ثبت اسناد به منظور دریافت مهریه قیمت سکه را در نظر نمی گیرند و امکان دارد با افزایش قیمت سکه در هنگام انجام مراحل وصول مهریه، زن دچار ضرر و زیان شود. اما در دادگاه مهریه با عنایت به قیمت هرلحظه ی سکه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

– در روش  مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت امکان زندان کردن مرد است. اما چنان چه به واسطه دادگاه اقدام شود، این امکان وجود دارد که مرد را به سبب عدم پرداخت مهریه حبس نمود.

مطالبه هم زمان مهریه از طریق اجرای ثبت و دادگاه

سوالی که در این جا مطرح می شوداین که در شرایطی که مهریه زن ۳۰۰ سکه بهار آزادی باشد آیا زن می تواند 100 سکه را از اجرای ثبت و 200 سکه دیگر را از طریق دادگاه مطالبه کند.؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که زن قادر نیست به خاطر همه مهریه خود از هر دو طریق اقدام کند اما این که مهریه را تقسیم کند و به خاطر بخشی از آن را از دادگاه و به خاطر بقیه آن از اجرای ثبت اقدام به عمل کند.

با توجه به این که زن به منظور وصول مهریه از هر دو طریق دارای حق است، مقرراتی راجع به این که بتواند از هردو طریق اقدام کند وجود ندارد. بنابراین او قادر است هم از اجرای ثبت و هم از طریق دادگاه اقدام نماید. در صورتی که مرد دارای دارایی باشد این امکان برای زن وجود دارد که آن را توقیف کند.

عدم اقدام مرد به منظور پرداخت مهریه از طریق ثبت

از جمله مهمترین حقوق مالی که با ازدواج به زن تعلق می گیرد، مهریه می باشد مهریه می باشد که به محض ازدواج، مرد، پرداخت آن را به زن متعهد می شود. پس اگر بعد از گذشت مدت معین اقدامی برای پرداخت مهریه مطالبه شده، از طرف زن نکند دفتردار اجراییه صادر می کند و با تقدیم این اجراییه به اداره ثبت دارایی  مرد توقیف شده و از اموال مرد، مهریه زن پرداخت خواهد شد.

در بعضی از موضوعات نیز اجرای ثبت دارایی مرد را می فروشد تا بدین وسیله بتواند مهریه زن را پرداخت کند. چنان چه مرد دارایی خود را به شخص دیگری انتقال دهد تا از پرداخت مهریه فرار کند، باز هم اداره ثبت از واگذاری دارایی او به شخص دیگر مانع شده و او را متعهد به پرداخت مهریه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *