سهم الارث بعد از فوت مادر چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سهم الارث بعد از فوت مادر چیست؟ و شرایط سهم الارث بعد از فوت مادر پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

سهم الارث بعد از فوت مادر
سهم الارث بعد از فوت مادر

مقدمه سهم الارث بعد از فوت مادر

تقسیم میراث مادر بین فرزندان از مواد بسیار مهم حقوقی در زمینه ارث می باشد. امروز تقسیم میراث مادر با عنایت به متن قانون تقسیم ما ترک صورت می پذیرد و در نتیجه فقط عده‌ای از خویشاوندان یا نزدیکان مادر از اموال و دارای او ارث خواهند برد.

در واقع حضور افراد نزدیک تر به مادر مانند فرزندان همسر پدربزرگ و مادربزرگ سبب شده است تا عده‌ای از افراد مثل دایی و خاله و برادرزاده و خواهرزاده از اموال شخص متوفی سهمی نبرند. در این مقاله سعی می‌کنیم به شیوه تقسیم ماترک مادر میان فرزندان و به شکل کلی به شیوه تقسیم میراث مادر بپردازیم.

وراث مادر

به شکل کلی با عنایت به ماده ۸۶۲ قانون مدنی وراث متوفی به سه دسته قابل تقسیم می باشند: و راث طبقه اول که شامل پدر و مادر و فرزندان و فرزندان فرزندان  می گردد. وراث طبقه دوم که شامل برادر و خواهر و فرزندان آن ها و پدربزرگ و مادربزرگ می شود و وراث طبقه سوم که در برگیرنده ی عمه و خاله و دایی و عمو فرزندان آن ها خواهد شد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که چنان چه فقط یکی از ورثه از هر طبقه وجود داشته باشد، وراث طبقه دیگر از اموال شخص متوفی ارث نخواهند برد.

مثلاً در صورتی که برای تقسیم میراث مادری در طبقه اول یک فرزند پسر وجود داشته باشد و در طبقه دوم دو برادر و سه خواهر نیز زنده باشد، اموال مادر بعد از کم شدن بدهکاری او تنها به فرزندش نیز شوهر او اگر زنده باشد تعلق می‌گیرد و بقیه وراث در طبقه دوم  و سوم از او  ارث نخواهد برد.

در واقع فرزند حاجب می شود و عمل انجام گرفته حجب تلقی می گردد و نیز باید به این نکته اشاره کرد که پدر و مادر شخص متوفی در کنار فرزندان ارث خواهند برد. مضاف بر این در شرایطی که فرزندان مادر بعد از فوت او فوت کرده باشند،  سهم ارث آن ها به فرزندان خود یا نوه متوفی تعلق می گیرد.

در شرایطی که نوه نیز فوت کرده باشد میراث بین نبیره ی او تقسیم خواهد شد. بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع تقسیم میراث مادر بین فرزندان مانع از ارث بری پدربزرگ و مادربزرگ او نخواهد شد و نیز پدربزرگ و مادربزرگ ها حاجب فرزندان متوفی نمی باشند و با وجود آن ها فرزندان با توجه به آن چه در قانون مقرر شده است از دارایی مادر خویش ارث می برند.

یکی از نکات مهم در این رابطه آن است که وقتی فرزندان مادر وجود دارند، نوه ها و نبیره ها ارث نمی برند. در واقع نوه ها در شرایطی ارث خواهند برد که همه فرزندان متوفی در هنگام فوت او در قید حیات نباشند و گرنه میراث بین فرزند یا فرزندان او و نیز پدر بزرگ و مادر بزرگ به شکل قانونی تقسیم خواهد شد.

شیوه تقسیم میراث مادر بین فرزندان

وکیل ارث در شیراز در مورد نحوه ارث بری از مادر توضیح میدهد:شیوه تقسیم میراث مادر میان وراث با در نظر گرفتن شرایط و میزان سهم الارث هر کدام از وراث فرق می کند. بسیاری از این شرایط در قانون مدنی مقرر شده است که مهمترین آن ها در زیر شرح داده شده است. در شرایطی که پدربزرگ فقط وارث مادر تلقی شود، در این حالت شخص متوفی فرزندی نداشته باشد و ماد او هم فوت کند و تمام دارایی متوفی به پدربزرگ می‌ رسد.

در شرایطی که مادربزرگ فقط وارث مادر باشد و پدربزرگ فوت کند و متوفی فرزندی نداشته باشد، کل دارایی مادر به مادر بزرگ تعلق خواهد گرفت. به منظور تقسیم میراث مادری اگر متوفی فقط دختر داشته باشد و پدربزرگ و مادربزرگ هم فوت کرده باشد و فرزند پسر هم نداشته باشد، کل دارایی مادر به تک دختر می رسد. در شرایطی که وارث فقط یک پسر باشد نیز به همین شکل اقدام خواهد شد.

در شرایطی که فرزندان دختر و پسر وجود داشته باشند و پدربزرگ و مادربزرگ فوت کرده باشند، همه دارایی مادر به هر کدام از این افراد با در نظر گرفتن مقررات قانون مدنی تقسیم می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که شوهر زن در هر شرایطی از او ارث می‌برد. بنابراین در شرایطی که هر کدام از شرایط مذکور جاری باشد، سهمیه شوهر به او می رسد.

میزان سهم الارث ورثه در موقع تقسیم دارایی مادر

سهم الارث بعد از فوت مادر
سهم الارث بعد از فوت مادر

هر یک از ورثه با عنایت به قانون مدنی سهم الارث معینی دارند که در ادامه به آن می پردازیم و نیز سهم شوهر را نیز مورد ملاحظه قرار می دهیم

 سهم الارث پدر بزرگ و مادر بزرگ

با با در نظر گرفتن ماده ۹۰۸ قانون مدنی اندازه سهم الارث پدربزرگ و مادربزرگ با وجود فرزندان متوفی یک ششم است و نیز در شرایطی که پدربزرگ و مادربزرگ باشند اما متوفی دارای اولادی نباشد مقدار سهم الارث مادر بزرگ یک سوم و پدربزرگ دو سوم می باشد.

فرزندان دختر و پسر

شیوه تقسیم دارایی و میراث مادر بین اولاد او بدین ترتیب است که فرزند پسر دو برابر فرزند دختر ارث خواهد برد. به اندازه سهم الارث فرزندان در ماده ۱۰۷ قانون مدنی مقرر شده است نوه در شرایطی که هیچ یک از فرزندان متوفی در هنگام مرگ او در قید حیات نباشند، سهم الارث مادر به نوه ها می رسد. نکته قابل توجه این که فوت یکی از فرزندان بعد از فوت مادر و در این شرایط سهم الارث نوه با آن چیزی که بیان شد فرق می‌کند. در شرایطی که یکی از فرزندان پس از فوت مادر از دنیا برود هنگام تقسیم سهم الارث مادر بین وراث فرزندان دختر یا پسر شخص فوت شده سهم پدر خود را به جای خود کسب می نماید.

مثلاً در حالتی که فرد الف یکی از وراث باشد و بعد از مادر خود از دنیا برود. فرزند شخص الف سهم الارث او را از اموال مادر آن ها به دست خواهد آورد. مقدار سهمی که به آن ها می رسد به اندازه مقدار سهم شخص الف از اموال مادرش می باشد. با در نظر گرفتن جنسیت شخص الف سهم الارث  او با عنایت به سهم قانونی پسر و دختر دو به یک به فرزندان او می رسد.

اگر در مورد سهم الارث جنین نیاز به اطلاعات دارید مقاله مربوطه را مطالعه نمایید و در صورت نیاز با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید

شوهر

سهم الارث بعد از فوت مادر
سهم الارث بعد از فوت مادر

مقدار سهم الارث شوهر از اموال زن در شرایطی که فرزند یا نوه نداشته باشد، یک دوم خواهد بود و در صورتی که فرزندان نوه چه دختر و چه پسر در قید حیات باشند یک چهارم می باشد. شوهر در هر صورت از زن خود ارث می برد و وراث طبقه اول حاجب او نیستند.

روند تقسیم میراث مادر

وراث مادر نخست باید به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی رجوع کنند و دادخواست انحصار وراثت را تنظیم نمایند. پس از آن که دادخواست خود را ثبت کردند پرونده آن ها به شورای حل اختلاف و آخرین مکانی که مادر در آن جا اقامت داشته است فرستاده می شود و پس از آن مفاد پرونده مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و شورا گواهی مذکور را صادر می‌کند و بعد از صدور این گواهی کل وراث مادر و سهم هر کدام از آن ها مقرر می‌شود.

پس بهتر است که در این قسمت، دادگاه همه ی بدهکاری های شخص متوفی را معین نماید و این دیون از میراث کسر می‌شود. از جمله دیونی که باید از ماترک متوفی کسر شود، بدهکاری های او به طلبکاران و هزینه‌های کفن و دفن و مالیاتش می باشد.

در حقیقت در این مرحله وراث یا شخص وصی باید از دادگاه درخواست نماید تا میراث را تصفیه کند. دادگاه به منظور تسویه بدهکاری های شخص متوفی یا مادر، مدیر تصفیه راجع به پرداخت بدهی را معین می نماید و نظارت بر عمل او می نماید که این نظارت  به وسیله دادگاه انجام می‌شود.

تحریر ترکه مادر

بعد از آن که کلیه بدهی های مادر از میراث او تصفیه شد،  باید کل دارایی باقی مانده از او را مورد بررسی قرار داد و تکلیف اموالی که احتمال تباهی و ضایع شدن آن ها است را تعیین نمود.توجه فرمایید که تحریر ترکه مادر در شورای حل اختلاف انجام می‌پذیرد.

مهر و موم ترکه مادر

به منظور پیشگیری از هر گونه دخل و تصرف در دارایی به وسیله ی وراث مادر یا بقیه افراد و نیز از بین بردن هر شکل نگرانی در مورد ایراد لطمه به دارایی ها، هر کدام از ورثه قادر هستند از دادگاه درخواست کنند تا انجام خاتمه ی روند تقسیم میراث مادر بین فرزندان، دارایی را در اختیار بگیرند و امنیت آن را فراهم نمایند. به این اعمال مهر و موم ترکه اطلاق می شود.

دادگاه با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر پرونده امکان دارد تا خاتمه فرایند تقسیم ماترک مقداری از اموال را توقیف یا پلمپ نماید. بعد از آن که همه اقدامات راجع به انحصار وراثت انجام شد، اموال با در نظر گرفتن مقدار سهم الارث معین شده در گواهی انحصار وراثت بین ورثه تقسیم می‌گردد.

وراث محجور

سهم الارث بعد از فوت مادر
سهم الارث بعد از فوت مادر

اعمال ضروری به منظور کسب سهم الارث وراثی که صغیر و غیر رشید و مجنون یعنی دارای حجر هستند به وسیله قیم آن ها صورت می پذیرد. قیم تکلیف دارد که دادخواست انحصار وراثت را به شورای حل اختلاف ارائه کند و در روند تقسیم دارایی مادر حضور پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *