سهم الارث پدر از فرزند چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سهم الارث پدر از فرزند چیست؟ و شرایط سهم الارث پدر از فرزند پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

مقدمه سهم الارث پدر از فرزند

پس از آن که شخصی فوت می‌کند دارایی او با نسبت و سهام معین بین وراث قابل تقسیم است که به شکل معمول هر هر چه این نزدیکی بیشتر باشد میزان ارث بیشتر خواهد بود و هرچه خویشاوندان دور تر باشند از ارث محروم خواهند شد. به بیان دیگر وقتی خویشاوندان نزدیک مثل فرزند و پدر و مادر برای متوفی وجود داشته باشند، خواهر و برادر و عمو و عمه و دایی و خاله از او  ارث نخواهند برد. وراث طبقه اول مثل مادر و پدر و فرزندان، یکدیگر را از ارث محروم نمی کند فقط هر یک سبب می‌شود دیگران کمتر ارث ببرند.

با فوت یک شخص آثار و تبعاتی برای ورثه به جای می‌ماند. یکی از با اهمیت ترین موضوعات قابل طرح بعد از فوت یک فرد، موضوع سهم الارث و شیوه تقسیم ارث بین وراث است که قسمت زیادی از پرونده ها در محاکم قضایی مربوط به موضوع ارث می باشد. گاهی اوقات یک شخص قبل از پدر و مادر خود متوفی می شود. در این حالت پدر و مادر از او ارث می برند. در این مقاله سعی بر آن است که مقدار سهم الارث پدر با وجود مادر و فرزند آن ها  و همسر و در صورت عدم وجود مادر و فرزندان و نیز فقدان همسر مورد بررسی قرار بگیرد.

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و عدم وجود فرزند

بر اساس ماده ۹۰۶ قانون مدنی چنان چه شخصی فوت کند و فرزندی دارا نباشد اما پدر و مادر او زنده باشند مادر ثلث میراث را ارث می برد و دو سوم از آن به جا می ماند که سهم ارث پدر می شود.

سهم ارث پدر با وجود فرزند و فقدان مادر

در این حالت با در نظر گرفتن این که شخص فوت شده یک دختر یا چند دختر یا فرزند پسر را دارا باشد، مقدار سهم الارث او فرق می کند. قبل از آن که به این موضوع پرداخته شود، اگر فرزند یا فرزندان متوفی در حالت جنین باشند، بر اساس ماده ۸۷۸ قانون مدنی و مقررات راجع به سهم الارث جنین، سهمی برابر دو پسر برای جنین در نظر گرفته می‌شود و سهم الارث پدر به او تعلق می گیرد و بعد از به دنیا آمدن جنین تقسیم سهم الارث به شکل صحیح انجام می‌شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود تک دختر

سهم الارث پدر اگر فقط یک دختر داشته باشد، با در نظر گرفتن ماده ۹۸۸ قانون مدنی در صورتی که پدر  یا مادر متوفی یا هر دو پدر و مادر زنده باشند با یک دختر، هر یک از پدر و مادر یک ششم و دختر یک دوم آن را به ارث می برند و بقیه آن بین وراث به نسبت سهمشان تقسیم خواهد شد. پس وقتی شخصی از دنیا می رود و ورثه ی او پدر و یک دختر باشد، سهم پدر یک ششم و سهم دختر یک دوم است. حاصل جمع آن چهار ششم خواهد بود. دو ششم باقی مانده بین دختر و پدر به نسبت سهم آن ها تقسیم خواهد شد. پس سهم پدر از یک ششم بیشتر می شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود چند دختر

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

در مادهی  ۹۰۹ قانون مدنی مقرر شده است که اگر پدر و مادر متوفی یا هر دوی آن ها زنده باشند و چند دختر از آن ها به جای مانده باشد، همه دخترها دو سوم میراث را به ارث می برند که بین آن ها به شکل مساوی تقسیم خواهد شد و هر یک از پدر و مادر یک ششم از میراث به‌جای مانده را می‌برند و مابقی بین آن ها به نسبت سهم آن ها تقسیم می شود.

بنابراین اگر ورثه ی شخص متوفی با چند دختر و یک پدر باشد، سهم پدر یک ششم و دوسوم سهمیه ی دختران می‌شود. دو سوم و یک ششم که با هم جمع شود می‌شود ۵ ششم. یک ششم از ترکه به جای می‌ماند که بین پدر و دختران به نسبت سهمشان تقسیم می‌شود و در این صورت سهم ارث پدرهم با ز نسبت به یک ششم بیشتر خواهد شد.

سهم الارث پدر در صورت وجود فرزند پسر

اگر یک شخص متوفی شود و مضاف بر پدر، چند فرزند پسر و دختر را دارا باشد، در این صورت یک ششم سهم پدر است و مابقی میراث به فرزندان تعلق می‌گیرد. سهم پدر یک ششم است و اگر همه فرزندان پسر باشند بقیه ی ترک بینشان به نسبت مساوی تقسیم می شود. اگر فرزندان پسر و دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث می برد.

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و فقدان فرزند

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی اگر شخصی فوت کند و دارای فرزند نباشد، اما پدر و مادر او زنده باشد، مادر یک سوم میراث و پدر دو سوم آن را به ارث می برد.

سهم الارث پدر در صورت وجود فرزند و مادر  توأمان

در این حالت با توجه به این که شخص فوت کرده یک دختر یا چند دختر یا فرزند پسر داشته باشد، شیوه تقسیم ارث او فرق می کند. ولی باید در نظر داشت که ارث بری فرزند رضاعی درست مانند فرزند حاصل از تولد است و از لحاظ سهم الارث فرزند اثری بر میزان سهم الارث پدر ندارد و فرقی هم بین فرزند رضاعی و حاصل از تولد نیست

سهم الارث پدر با وجود مادر و یک دختر

اگر وراث متوفی پدر و مادر و دختر او باشد، سهم الارث پدر یک ششم می شود. در مورد ارث مادر هم یک ششم می‌شود. دختر هم یک دوم‌ میراث را می برد که حاصل جمع این سهام ۵ ششم است. فقط یک ششم از میراث به جا می ماند که این یک ششم بین هر سه به نسبت سهم آن ها تقسیم خواهد شد. باز هم سهم الارث پدر به نسبت یک ششم افزایش پیدا می‌کند.

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و چند دختر

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

در ماده ۶۰۸ قانون مدنی مقرر شده اگر شخصی فوت کند  و میت پدر و مادر  و چند دختر هم داشته باشد یک ششم سهم پدر است یک ششم سهم مادر و دو سوم به دختران می رسد. حاصل جمع سهام پدر و مادر  و دختران ۶ششم خواهد شد و چیزی از میراث به جای نمی ماند و سهم الارث پدر هم بیشتر از یک ششم نمی شود.

سهم الارث پدر در صورت وجود مادر و فرزند پسر

اگر وراث متوفی پدر و مادر و چند فرزند پسر یا چند فرزند پسر و دختر باشد، سهم الارث پدر یک ششم میراث سهم الارث مادر یک ششم و بقیه به فرزندان می رسد. سهم پدر همان یک ششم است. اگر کل فرزندان پسر باشند که میراث به شکل مساوی بینشان تقسیم می شود و اگر نه پسران دو برابر دختران ارث می برند.

سهم الارث پدر با وجود زن یا شوهر

اگر زن یا شوهر زنده باشند، سهم الارث متوفی برای مرد یک دوم و برای زن یک چهارم میراث خواهد بود. در شرایطی که فرزند یا فرزندان فرزندان حضور نداشته باشند ، یک چهارم میراث برای مرد و یک هشتم آن برای زن خواهد بود.

در صورتی که متوفی فرزند یا فرزندان فرزندانش در قید حیات باشند و هر آن چه از میراث به جای می ماند، مثل قبل بین وراث تقسیم می‌شود حال اگر یک زن متوفی شود و هم زمان با پدر شوهرش نیز جزو ورثه باشد یا مرد فوت کند و هم زمان با پدر زنش نیز از وراث باشد، در این صورت زن یا شوهر سهم الارث خود را زودتر از میراث به ارث می برند و هر آن چه از میراث به جا می ماند بین پدر و بقیه وراث تقسیم خواهد شد. اما این نکته را باید در نظر داشت که مقصود از زن و شوهر در ازدواج دائم است. چون ارث در عقد موقت جاری نخواهد بود.

شیوه مطالبه ارث پدر از فرزند

سهم الارث پدر از فرزند
سهم الارث پدر از فرزند

به منظور تقسیم ارث اول نیاز به گواهی انحصار وراثت می باشد. بنابراین بعد از صدور گواهی انحصار وراثت دادخواستی در شکل تقسیم ترکه نسبت به وراث به دادگاه تقدیم خواهد شد. بعد از آن در جلسه راجع به رسیدگی به موضوع چنان چه از  قبل بین وراث تراضی شده باشد این توافق را نگارش نموده و به امضای آن ها می رساند و بر اساس آن تقسیم صورت می‌گیرد. اگر بین وراث تراضی انجام نشود اموال باید ارزیابی شود و بر اساس مقررات سهم هر یک از ورثه محاسبه و پرداخت شود اما باید متذکر شد که به طور کلی پرونده‌های راجع به ارث دچار پیچیدگی های بسیار زیادی است. بنابر این پیشنهاد بر آن است که حتماً در این راستا از یک وکیل ارث که آگاهی کامل به موضوع ارث دارد بهره گرفته شود.

وقتی دادخواست تحریر ترکه مطرح شد،  مقدار ترکه ی متوفی به شکل صحیح معین می گردد تا وراث زیر نظر آن اجازه دخل و تصرف در آن را بیابند. اما نقل و انتقال اموال بدون رضایت طلبکاران ، غیر نافذ می باشد و بعد از تقسیم ترکه امکان نقل و انتقال بدون رضایت سایر وراث میسر است.

درصورتی که توافق در تقسیم اموال صورت نگیرد، بعد از طرح دادخواست تقسیم ترکه با طرح دعوا در دادگاه این موضوع به دادگاه سپرده می‌شود و به منظور تقسیم و عدم امکان آن درخواست افراز مطرح می شود. چنان چه امکان افراز اموال میسر نباشد، باید دادخواست دستور فروش از طریق دادگاه داده شود و اموال به فروش برسد و وجه به دست آمده بین وراث به نسبت سهمشان تقسیم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *