قرار تعویق صدور حکم چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی قرار تعویق صدور حکم چیست؟ و شرایط قرار تعویق صدور حکم پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

قرار تعویق صدور حکم
قرار تعویق صدور حکم

مقدمه قرار تعویق صدور حکم:

قانون گذار ، با پیش بینی نهاد هایی همچون تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، ازادی مشروط ، تعلیق تعقیب و .. قصد فراهم ساختن فرصتی دوباره برای مرتکب جرم بوده و با این هدف ، از آثار سوء مجازات های کوتاه مدت برای مرتکبان جرایم نسبتا کم اهمیت ، پرهیز و جلوگیری کرده است .

در این مقاله ، به طور مفصل به قرار تعویق صدور حکم ، شرایط صدور این قرار ، تفاوت آن با قرار تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب می پردازیم .

مفهوم قرار تعویق صدور حکم :

این قرار ، پس از احراز مجرمیت متهم و با توجه به وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی متهم و همچنین سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است ، توسط دادگاه و به تشخیص آن قابل صدور می باشد .

صدور قرار تعویق صدور حکم ، به اختیار محکمه بوده و قاضی دادگاه برای صدور آن الزامی ندارد .

این قرار در هیچ صورتی به صورت غیابی قابل صدور نمی باشد .

آثار تعویق صدور حکم :

با صدور قرار تعویق صدور حکم ، محکمه در مدت معینی صدور حکم را به تأخیر می اندازد و بدین ترتیب ، فرصتی برای مرتکب جرم ایجاد خواهد شد تا اقدام به اصلاح رفتار خود کرده و بدین وسیله از مجازات جرم ارتکابی امکان رهایی پیدا کند .

در صورتی که در هنگام صدور قرار تعویق صدور حکم ، متهم در بازداشت باشد ، به دستور دادگاه ، فوراً از بازداشت خارج شده و آزاد خواهد شد .

پس از گذشت مدت تعویق صدور حکم ، محکمه با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه  حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند .

مدت تعویق :

با صدور قرار تعویق صدور حکم صدور حکم را به تشخیص خود به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق می ‌اندازد .

شرایط تعویق صدور حکم :

قرار تعویق صدور حکم
قرار تعویق صدور حکم

برای صدور قرار تعویق صدور حکم ، محکمه باید در ابتدا وجود شرایطی را احراز کند .

این شرایط عبارتند از :

وجود جهات تخفیف :

در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف ذکر شده اند .

این جهات عبارتند از :

پیش بینی اصلاح مرتکب

جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

فقدان سابقه کیفری موثر :

منظور از سابقه کیفری موثر ،  محرومیت اجتماعی مرتکب جرم به واسطه مجازات تبعی به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی می باشد ؛ به عبارت دیگر در صورتی که به موجب مجازات تبعی ، مرتکب دچار محرومیت از حقوق اجتماعی باشد ، دارای سابقه کیفری موثر می باشد .

جرایم قابل تعویق صدور حکم :

جرایم تعزیری درجه ۶ ، هفت و هشت قابل تعویق صدور حکم می باشند .

منظور از جرایم تعزیری ، جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی است زیرا امکان صدور قرار تعویق صدور حکم ، برای جرایم تعزیری غیر منصوص شرعی وجود ندارد

جرایم مستوجب مجازات حد ، قصاص و دیات قابل تعویق صدور حکم نمی باشند .

جرایم غیر قابل تعویق :

قانون گذار به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ، صدور قرار تعویق صدور حکم را برای برخی از جرایم امکان پذیر ندانسته است .

این جرایم عبارتند از :

انواع تعویق صدور حکم :

قرار تعویق صدور حکم ، به دو شکل ساده یا مراقبتی قابل صدور می باشد :

به موجب این قرار ، مرتکب جرم با تعهد کتبی مکلف می شود که در مدت تعیین شده در قرار ، مرتکب جرم دیگری نشده و رفتار وی به گونه ای باشد که  پیش بینی شود در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد .

در قرار تعویق مراقبتی ، علاوه بر شرایطی که در تعویق ساده لازم می باشد ، دادگاه مرتکب را به رعایت دستورات و تدابیری ملزم خواهد کرد .

تدابیر قرار تعویق صدور حکم:

تدابیر تعیین شده در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی ، در قرار تعویق مراقبتی الزامی می باشد .

این تدابیر عبارتند از :

دستورات قرار تعویق صدور حکم:

دادگاه با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او ، می تواند  به گونه ای که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال عمده و اساسی ایجاد نکند ، مرتکب را به یک یا چند مورد از دستورات زیر موظف کند :

تعیین دستورات  فوق به تشخیص و اختیار دادگاه بوده و الزامی در این خصوص برای مسکن وجود ندارد .

شرایط لغو قرار تعویق صدور حکم :

با توجه به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی ، در صورت ارتکاب جرم عمدی مستوجب مجازات حد ، قصاص  و تعزیر از درجه ۱ تا ۷ ،  دادگاه قرار تعویق را لغو و حکم محکومیت مرتکب را صادر خواهد کرد .

تخلف از دستورات :

در صورتی که شخص در مدت تعیین شده در قرار تعلیق صدور حکم ، از رعایت تدابیر و دستورات تعیین شده توسط دادگاه ، سرپیچی نماید ، برای بار اول دادگاه می تواند مدت تعیین شده را تا یک دوم افزایش داده و یا اقدام به لغو قرار تعویق صدور حکم کند .

در صورتی که مرتکب برای بار دوم از رعایت دستورات و تدابیر تعیین شده توسط دادگاه سرپیچی نمایند ، محکمه لازم است که قرار تعویق صدور حکم را لغو کند .

تفاوت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات :

قرار تعلیق اجرای مجازات به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ، در جرایم درجه ۳ تا ۸ قابل صدور می باشد و مدت تعلیق اجرای مجازات یک تا پنج سال است . همچنین دادستان یا قاضی اجرای احکام می توانند پس از گذشت یک سوم از مجازات از دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را تقاضا نمایند .

شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، همان شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم می باشد و از این لحاظ تفاوت بین این دو نوع قرارداد وجود ندارد .

در صورت ارتکاب جرم عمدی مستوجب حد ، قصاص و تعزیر درجه ۱ تا ۷ ، در مدت تعلیق اجرای مجازات توسط مرتکب دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو خواهد کرد .

در صورت تخلف از دستورات دادگاه برای بار اول ، محکمه می تواند مدت تعلیق اجرای مجازات را یک تا دو سال افزایش داده و یا اقدام به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نماید و در صورت تکرار تخلف ، دادگاه قرار تعلیق اجرای مجازات را لغو خواهد کرد .

پس از پایان مدت قرار تعلیق اجرای مجازات ، برخلاف قرار تعویق صدور حکم ، اجرای مجازات منتفی خواهد شد .

قرار تعلیق تعقیب و تعویق صدور حکم :

قرار تعویق صدور حکم
قرار تعویق صدور حکم

قرار تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است .

این قرار در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸  که فاقد شاکی بوده و یا شاکی گذشت کرده باشد  و متهم فاقد سابقه ی کیفری موثر بوده ، محکمه می تواند تعقیب متهم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق کند .

قرار تعلیق تعقیب بر خلاف قرار تعویق صدور حکم ، با رضایت و موافقت متهم قابل صدور می باشد .

قرار تعلیق تعقیب لزوماً به صورت مراقبتی صادر می شود و این قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ ، در دادگاه صالح قابل اعتراض است .

در صورت ارتکاب جرایم عمدی مستوجب مجازات حد ، قصاص و تعزیر درجه ۱ تا ۷ که به صدور کیفر خواست منتهی شود ، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را لغو خواهد کرد و همچنین است در صورت عدم رعایت دستورات تعیین شده توسط دادگاه ، قرار تعلیق تعقیب لغو خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *