جلب ثالث چیست

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی جلب ثالث چیست؟ و شرایط جلب ثالث پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

جلب ثالث
جلب ثالث

دعاوی طاری :

در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی ، مطرح شده ممکن است  دعاوی دیگری به نام دعاوی طاری مطرح شوند .

دعاوی طاری به چهار دسته تقسیم می شوند  :

  1. دعوای اضافی :

دعوایی است که توسط خواهان علیه خوانده مطرح می شود .

  1. دعوای متقابل :

دعوایی که توسط خوانده علیه خواهان اقامه می شود .

  1. دعوای ورود ثالث :

دعوایی است که شخص ثالث ، به طرفیت خواهان و خوانده ی دعوای اصلی مطرح می کند . ورود ثالث به دعوا ، ممکن است به صورت اصلی و یا تبعی انجام گیرد .

  1. دعوای جلب ثالث :

دعوایی است که هر یک از اصحاب دعوا ، علیه شخص ثالث اقامه می کنند .

طرح هر یک از این دعاوی ، دارای تشریفات و شرایط خاصی می باشد .

در ادامه ی این مقاله ، به تشریفات و ضوابط خاص طرح دعوای جلب ثالث ، به عنوان یکی از دعاوی طاری خواهیم پرداخت .

جلب شخص ثالث :

هر یک از خواهان و خوانده ی دعوای اصلی ، در صورت لزوم ، می توانند علیه شخص ثالث ، اقدام به طرح دعوای جلب ثالث نموده و بدین وسیله شخص ثالث را به دعوای اصلی جلب نمایند .

تشریفات جلب ثالث :

با توجه به ماده ی ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی ،  برای اقامه ی دعوای جلب ثالث ، به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی نیاز داریم .

شرایط دادخواست :

جلب ثالث
جلب ثالث

به موجب ماده ی ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، شرایط دادخواست جلب ثالث ، همان شرایط عمومی دادخواست طرح دعوای اصلی می باشد که در ماده ی ۵۱ این قانون ، به آن پرداخته شده است .

با توجه به ماده ی ۵۱ قانون مذکور ،  دادخواست باید علاوه بر طرح در برگه ی چاپی مخصوص به زبان فارسی ، دارای شرایط زیر نیز باشد :

دادخواست و رونوشت مدارک و ضمایم ان ، به تعداد اصحاب دعوا به علاوه ی یک نسخه تهیه می شود .

شرایط رد دادخواست :

به موجب ماده ی ۱۳۷ قانون آیین دادرسی ، شرایط رد و یا ابطال دادخواست جلب ثالث ، همان شرایط رد و ابطال دادخواست دعوای اصلی می باشد .

فلذا ، در صورت وجود نقص در دادخواست تقدیمی و عدم رفع نقص در صورت اخطار رفع نقص ، قرار رد دادخواست جلب ثالث صادر خواهد شد .

این قرار همراه با دعوای اصلی قابل تجدیدنظر خواهی می باشد و به طور مستقل نمی توان از آن تجدیدنظر خواهی کرد .

هزینه ی دادرسی :

هزینه ی دادرسی دعوای جلب ثالث ، مطابق هزینه ی دادرسی اقامه ی دعوای اصلی در مرحله ی مورد نظر می باشد .

مهلت جلب ثالث :

در ماده ی ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که متقاضی جلب ثالث باید لزوما تا پایان جلسه ی اول دادرسی اظهارات خود را در خصوص جلب ثالث بیان داشته و ظرف سه روز از تاریخ جلسه ی اول دادرسی ، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه کند .

جلب ثالث خارج از مهلت مقرر :

در صورتی که دعوای جلب ثالث ، خارج از مهلت مقرر طرح شود ، دادگاه ، در صورت داشتن صلاحیت ذاتی و محلی ، به عنوان یک دعوای مستقل و به طور جداگانه به دعوای جلب ثالث رسیدگی خواهد نمود .

اگر دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی ، دارای ارتباط کامل باشد ، مطابق ماده ی ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه به طور توامان به هر دو دعوا رسیدگی خواهد نمود .

تبانی در جلب ثالث :

اگر مشخص شود که منظور و هدف از طرح دعوای جلب ثالث ، در واقع ایجاد تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی بوده و یا آن که در طرح دعوای جلب ثالث ، تبانی صورت گرفته باشد ، دادگاه ، دو دعوا را از یکدیگر تفکیک کرده و در صورت داشتن صلاحیت ، به طور مستقل و جداگانه به هر دو دعوا رسیدگی خواهد کرد .

صلاحیت دادگاه جلب ثالث :

جلب ثالث
جلب ثالث

دادگاه برای رسیدگی به صورت توامان به دعوای اصلی و جلب ثالث ، باید لزوما برای هر دو دعوا ، دارای صلاحیت ذاتی باشد زیرا عدول از صلاحیت ذاتی امکان پذیر نمی باشد اما اگر دادگاه دارای صلاحیت نسبی و محلی نباشد ، این امر مانع رسیدگی به دعوای جلب ثالث نخواهد بود و به عبارت دیگر دادگاه می تواند برای رسیدگی تومان به دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث ، از صلاحیت محلی ، عدول نماید .

تعیین وقت دادرسی :

زمان تشکیل جلسه دادرسی ، به مجلوب ثالث نیز ابلاغ خواهد شد .

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، باید بین ابلاغ دادخواست و تشکیل جلسه ی دادرسی ، حداقل پنج روز فاصله باشد ؛ اگر هنگام ابلاغ دادخواست دعوا به مجلوب ثالث تا زمان تشکیل جلسه ی دادرسی ، کمتر از پنج روز باقی باشد ، دادگاه ، زمان تشکیل جلسه را تغیر داده و زمان جدید را به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد نمود .

مراحل امکان جلب ثالث :

امکان طرح دعوای جلب ثالث ، در مرحله ی بدوی ، تجدیدنظر و واخواهی وجود دارد .

در مرحله ی اعتراض شخص ثالث ، اعاده ی دادرسی و همچنین مرحله ی فرجام خواهی ، طرح دعوای جلب ثالث غیر ممکن است .

جلب ثالث در مرحله ی تجدید نظر :

دادگاه تجدید نظر مکلف به تشکیل جلسه ی دادرسی نمی باشد بنابراین ، شخصی که متقاضی جلب ثالث است ، بهتر است منتظر تشکیل جلسه اول دادرسی نبوده و خود دادخواست جلب ثالث را تقدیم کند .

جلب ثالث در مرحله ی واخواهی :

طرح دعوای جلب ثالث در مرحله ی واخواهی ، تشریفات طرح این در دعوا با مرحله ی بدوی و تجدید نظر ، اندک تفاوتی دارد .

در صورتی که واخواه قصد جلب ثالث را داشته باشد ، باید  دادخواست جلب ثالث را همراه با دادخواست واخواهی به دادگاه تقدیم نماید .

جلب ثالث توسط واخوانده  ، در همان مهلت ذکر شده در فوق یعنی ارائه ی اظهارات تا پایان اولین جلسه ی دادرسی و تقدیم دادخواست ظرف سه از جلسه ی دادرسی می باشد .

جلب ثالث در دیوان عدالت اداری :

طرح دعوای جلب ثالث توسط خواهان در دیوان عدالت اداری ، ضمن دادخواست دعوای اصلی و یا ظرف ۳۰ روز از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی ، صورت می گیرد .

خوانده ی دعوا نیز برای جلب ثالث ، می تواند همراه با تقدیم پایخ به دیوان عدالت اداری ، اقدام به جلب ثالث نماید .

 جلب ثالث در شورای حل اختلاف :

به موجب ماده ی ۲۱ و ۲۲ آیین نامه ی اجرای قانون شورای حل اختلاف ، جلب ثالث در شورای حل اختلاف ، امکان پذیر می باشد .

رسیدگی توامان دادگاه :

جلب ثالث
جلب ثالث

به موجب طرح دعوای جلب ثالث ، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای  اصلی ، در صورت وجود شرایط لازم  ، به صورت توامان به دعوای جلب ثالث و دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد .

برای تحقق این امر ، باید دعوای جلب ثالث ، با دعوای اصلی دارای یک منشا بوده و  به طور کامل در ارتباط با آن باشد در غیر این صورت  ، دادگاه دو دعوا را از یکدیگر تفکیک کرده و به هر یک به طور مستقل رسیدگی خواهد کرد .

منظور از هم منشا بودن دو دعوا این است که سبب هر دو دعوا ، یک عمل حقوقی یا یک واقعه ی حقوقی باشد .

منظور از ارتباط کامل بین دو دعوا ، این است که رسیدگی به یک دعوا در دعوای دیگر موثر باشد .

جایگاه مجلوب ثالث :

به ثالث جلب شده ، مجلوب ثالث و به شخصی که اقدام به جلب ثالث نموده است ، جالب ثالث می گوییم .

مجلوب ثالث ، جایگاه خوانده ی دعوا را داشته و بنابراین می تواند از تمامی حقوق شخص خوانده استفاده کند . به طور مثال مجلوب ثالث می تواند ، به بهای خواسته اعتراض کرده ، اقدان به طرح دعوای متقابل نماید ، انواع ایرادات را مطرح نموده و یا از رای صادر شده تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی کند .

با توجه به نکات فوق ، مجلوب ثالث نمی تواند به رای صادره اعتراض ثالث نماید زیرا او در واقع یکی از اصحاب دعوا به شمار امده و دیگر نسبت به دعوا ، ثالث نمی باشد .

اثر رد دعوای اصلی :

در صورتی که نسبت به دعوای اصلی ، قراری همچون قرار رد دعوا صادر شود ، دادگاه ، همچون یک دعوای مستقل ، به دعوای جلب ثالث به تنهایی رسیدگی خواهد کرد .

اگر جلب ثالث به منظور تقویت موضع جالب ثالث انجام گیرد و دعوای جلب ثالث به تنهایی قابل رسیدگی نباشد ، دادگاه نسبت به دعوای جلب ثالث نیز ، قرار رد دعوا صادر خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *