مستثنیات دین چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی مستثنیات دین چیست؟ و شرایط مستثنیات دین پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مستثنیات دین
مستثنیات دین

مقدمه مستثنیات دین :

در صورتی که شخص مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند ، طلبکار وی می تواند جهت وصول دین خود ، به محکمه حقوقی مراجعه کرده و اقدام به طرح دعوا علیه شخص مدیون نماید .

در صورت پیروزی شخص طلبکار در محکمه ، حکم صادر شده در صورت قطعی بودن و صدور اجراییه به تقاضای محکوم له ، قابلیت اجرا خواهد داشت .

پس از صدور اجراییه ، محکوم علیه ملزم به اجرای حکم می باشد .

در صورتی که این شخص از پرداخت محکوم به خودداری کند ، به تقاضای محکوم له ، اموال او جهت وصول محکوم به قابل توقیف خواهد بود .

برخی از اموال ، قابلیت توقیف به منظور پرداخت محکوم به ندارند .

در این مقاله به بررسی و معرفی این اموال پرداخته و قواعد حاکم بر آن ها را معرفی خواهیم کرد .

علت ایجاد مستثنیات دین :

در صورتی که به مصادیق معرفی شده در قوانین برای مستثنیات دین توجه کنیم ، در واقع در می یابیم که قانون گذار ،  قصد جلو گیری از ایجاد عسر و حرج برای محکوم علیه و اشخاص تحت تکفل او بوده و بدین منظور با ایجاد قواعدی تحت عنوان قواعد مستثنیات آن و ذکر مصادیق آن ، محکوم علیه را از اعسار و حرج نجات خواهد داد .

اموالی که جهت وصول محکوم به قابلیت توقیف ندارند ، اصطلاحاً مستثنیات دین معرفی می ‌شوند .

در قوانین مختلفی به اموالی که مصداق مستثنیات دین می باشند پرداخته شده است .

در ادامه این قسمت با توجه به این قوانین به معرفی این اموال خواهیم پرداخت .

قانون اجرای احکام مدنی :

به موجب ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی ، مستثنیات دین شامل موارد زیر می ‌شود :

با توجه به این امر ، ابزار کار پیشرفته ای که متعلق به محکوم علیه باشد ، جهت وصول محکوم به قابل توقیف می ‌باشد و تنها ابزار کار ساده ، مصداق  مستثنیات دین است .

قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی :

مستثنیات دین
مستثنیات دین

به موجب ماده ی بیست و چهار قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، موارد زیر شامل مستثنیات دین می باشد :

منزل مسکونی محکوم علیه ، در صورتی جزو مسثنیات دین محسوب می شود که این منزل ، مورد نیاز محکوم علیه و اشخاص تحت تکفل او باشد و این منزل متناسب با شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد .

در صورتی که شخصی منزلی فراتر از شان خود داشته باشد ، این منزل جهت وصول محکوم به ، فروخته شده و مازاد بر قیمت یک منزل مناسب عرفی ، صرف پرداخت محکوم به خواهد شد .

بنابراین اتومبیل شخص  ، اگر وسیله ای برای امرار معاش او باشد و محکوم علیه بتواند این امر را در محکمه اثبات نماید ، اتومبیل مذکور جهت وصول محکون به قابل توقیف نمی باشد .

تلفن همراه محکوم علیه در صورتی مصداق مستثنیات دین می باشد که فراتر از شان در حالت اعسار اونباشد .

بنابر این اگر محکوم علیه دارای تلفن همراه ای باشد که ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد و مبلغ محکوم به ،  یک میلیون تومان باشد نمی توان از توقیف تلفن همراه به استناد مستثنیات دین بودن آن خودداری کرد .

اگر عین مستاجره مورد نیاز مستاجر بوده و فراتر از شان او در حالت اعسارش نباشد و همچنین مبلغ فوق برای اجاره ی عین مستاجره لازم باشد و در صورت نبود این مبلغ مستاجر دچار عسر و حرج شود ، این مبلغ قابلیت توقیف را نخواهد داشت .

تبدیل مستثنیات دین :

اگر اموالی که از مصادیق مستثنیات دین می باشد ، به علتی همچون فروش و یا تلف ، به مال دیگری تبدیل شود ، عوض دریافتی قابلیت توقیف را خواهد داشت .

به طور مثال ، اگر یک تخته فرش که جزو مستثنیات دین می باشد توسط دیگری تلف شده و او بابت این امر به شخص مدیون ، مبلغی را پرداخته باشد ، این مبلغ توسط طلبکار ، قابلیت توقیف را خواهد داشت ؛ مگر آن که محکوم علیه اثبات نماید که قصد تهیه ی یک تخته فرش را با این مبلغ دریافتی دارد .

تهیه ی مستثنیات دین :

مستثنیات دین
مستثنیات دین

اگر شخصی ، به موجب عقدی همچون قرض ، مبلغی را از دیگری دریافت کند و به قصد عدم تادیه ی دین خود ، با آن مبلغ اموالی را که از مستثنیات دین می باشد را تهیه کند ، این اموال جهت وصول محکوم به قابل توقیف و فروش می باشد .

احکام جزایی و مستثنیات دین :

در صورتی که حکمی مبنی بر مصادره ی مال و یا ضبط و معدوم کردن و یا رد مال صادر شود ، در خصوص اجرای این احکام ، رعایت قواعد مستثنیات دین الزامی نمی باشد .

به مثال اگر حکمی مبنی بر ضبط یک دستگاه یخچال صادر شود ، نمی توانیم قائل بر عدم توقیف این مال به جهت مستثنیات دین بودن آن شویم .

تامین خواسته :

اگر قرار تامین خواسته صادر شده باشد و خواسته ی مورد نظر خواهان ، موجود باشد  ، جهت توقیف ان مال که عین خواسته ی مورد ادعای خواهان می باشد ، رعایت مستثنیات دین الزامی نمی باشد .

اگر توقیف عین خواسته ، امکان پذیر نبوده و یا خواسته ، عین معینی نباشد ، در راستای توقیف اموال خوانده ، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی می باشد .

رضایت و محکوم علیه :

اگر  محکوم علیه ، جهت پرداخت دین خود ، اموالی را معرفی کند که مصداق مستثنیات دین می باشد ، در این صورت ، توقیف و فروش مال مذکور ،  مجاز و امکان پذیر می باشد .

قانون آیین دادرسی مدنی :

مستثنیات دین
مستثنیات دین

ماده ی پانصد و بیست و سه تا ماده ی پانصد و بیست و هفت این قانون ، به مبحث مستثنیات دین پرداخته است .

به موجب مواد فوق ، قانون گذار اگر چه که به معرفی اموالی که مصداق مستثنیات دین می باشند ، نپرداخته است اما مقرراتی را در این خصوص بیان داشته است .

علت این امر این است که این اموال در ابتدا صرف دیون شخص متوفی خواهند شد .

در غیر این صورت ، اتومبیل شخص قابل توقیف جهت وصول محکوم به می باشد .

در صورتی که محکوم علیه ، شخص حقوقی باشد ، جهت وصول محکوم به از اموال محکوم علیه ، رعایت مستثنیات دین لازم نمی باشد و در واقع رعایت مقررات مستثنیات دین تنها برای محکوم علیهی که شخص حقوقی باشد الزامی می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *