سهم الارث زن چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی سهم الارث زن چیست؟ و شرایط سهم الارث زن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

سهم الارث زن
سهم الارث زن

ارث زن و تعریف آن: 

یکی از نتایج نکاح دائم این است که مرد و زن بعد از وفات هر یک از یکدیگر ارث می برند که اساس این ارث بری  در قرآن کریم مورد اشاره قرار گرفته و قانون مدنی ما به تفصیل درباره آن صحبت کرده است.

شرایط ارث بری زن:

وکیل طلاق در شیراز میگوید:از موجبات ارث بری زن و مرد ازدواج دائم می باشد. بدین صورت که در نکاح موقت این رابطه ی ارث بری ایجاد نمی شود. مضافاً این که  زوج و زوجه در صورتی از یکدیگر ارث می‌برند که در زمان وفات در عقد یکدیگر بوده و رابطه زوجیت بین آن ها وجود داشته باشد. در رابطه با این موضوع یک  استثنا موجود است که مربوط به طلاق رجعی و قابل بازگشت است که در روزهای عده ی این نوع طلاق زوج و زوجه از یکدیگر ارث خواهند برد.

چرا که هم چنان همچون زن و شوهر بوده و رابطه زناشویی بین آن ها کاملاً از بین نرفته است و در صورت بازگشت زوج از طلاق در روزهای عده، نکاح هم چنان پا برجا خواهد بود و مثل این می ماند که اصولاً طلاقی صورت نگرفته است.  به همین سبب زوج در روزهای عده ی طلاق رجعی مکلف است، زوجه را در خانه پذیرفته و نفقه ی او را پرداخت نماید.جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت دادیار مراجعه نموده و با وکیل طلاق در بندر عباس و یا وکیل طلاق در اصفهان مشورت نمایید.

اگر مردی در حالی که بیمار است با زنی  عقدی را منعقد کند و سپس به سبب همان بیماری و پیش از نکاح با آن زن وفات نماید  در این صورت زن ارثی نخواهد برد.

همانگونه که ذکر گردید زوج و زوجه در صورتی از یکدیگر ارث خواهند برد که در زمان وفات رابطه زوجیت بین آن دو موجود باشد.  هر طلاقی به جز طلاق رجعی باعث محرومیت زن و شوهر از ارث بری خواهد شد.  تنها در طلاق رجعی و در روزهای عده زوج و زوجه می توانند از یکدیگر ارث ببرند.

مضاف بر موارد بالا استثنایی وجود دارد که ماده ۹۴۴ قانون مدنی به آن اشاره نموده است.  لذا قانونگذار این استثنا را در راستای حقوق زن در نظر گرفته است.  بدین صورت که اگر زوج در زمان بیماری زوجه خود را طلاق دهد و بعد به سبب همان بیماری  در طول یک سال وفات نمایند و زوجه پس از طلاق با شخص دیگری نکاح نکرده باشد، می تواند از همسر سابق خود ارث ببرد. حتی در صورتی که طلاق از نوع بائن بوده و رابطه زناشویی به صورت کامل از بین رفته باشد.

سهم الارث زن با وجود فرزند:

سهم الارث زن
سهم الارث زن

در مقدار سهم زن و شوهر اختلاف هایی موجود است.  بدین صورت که فرزندان در این زمینه تاثیرگذار هستند و اگر زوج چندین زوجه داشته باشد، هم درمقدار سهم الارث آن ها تاثیر خواهدبود.البته که پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که مقاله ایی تحت عنوان وکیل ارث را مشاهده کنید یا به سایت دادیار مراجعه نمایید زیرا که این سایت به معرفی وکیل ارث در شیراز پرداخته و در این زمینه  کمک شایانی به شما کند.

این تأثیرات شامل موارد ذیل می شوند:

اگر زنی بدون فرزند وفات نماید، زوج او نیمی از اموال زن را به ارث خواهد برد  و اگر برای زوجه وراث دیگری مانند پدر و مادر موجود نباشد،  بقیه ما ترک زوجه هم به زوج خواهد رسید.  اما در صورتی که زن وفات نماید و دارای فرزند یا فرزندان فرزند باشد. ( به این علت که فرزندان فرزند هم در صورت فقدان پدر و مادر خود همانند آنان ارث خواهند برد و در جای آنان قرار خواهند گرفت)  در این صورت زوج یک چهارم ماترک  زوجه را به ارث خواهد برد.

اگر زوج بدون فرزند وفات نماید، زوجه ربع ما ترک زوج را به ارث خواهد برد. اما اگر زوج دارای فرزند یا فرزندان فرزند باشد، در این صورت زوجه  به میزان یک هشتم از ماترک شوهر را به ارث خواهد برد. اما در حالتی که زوجه پس از وفات یافتن زوج خود  و پیش از آن که ماترک تقسیم شود، فوت نماید سهم زوجه نصیب وراثش خواهد شد.

سهم الارث زن از شوهر بعد از  فوت:

با توجه به ماده ۸۶۱ قانون مدنی زن بعد از فوت شوهرش واجد ارث می شود. منوط بر این که با شوهر در عقد دائمی باشد و پیش از فوت شوهرش در قید حیات باشد. اما در ماده ۸۸۰ قانون مدنی گفته شده چنان چه زن که وارث شوهر می باشد ، او را به قتل عمدی رسانده باشد، ارثی نخواهد برد.

اگر شوهر در هنگام فوت فرزند یا فرزندانی از زن یا زنان قبلی خود نداشته باشد، زن یک چهارم اموال مرد را به ارث خواهد برد و الا یک هشتم از اموال مرد را به ارث می برد.

قبلاً با توجه به ماده ۹۴۶ قانون مدنی، زن فقط از اموال منقول شوهر ارث می برد و در مورد اموال غیر منقول سهم الارثی نداشت. اما بعد از آن در مجلس هشتم قانونی تصویب شد که مطابق آن زن در حالتی که فرزند داشته باشد، از شوهر مرحومه ی خود یک هشتم از اموال منقول و یک هشتم از اموال غیرمنقول و آن را که شامل عرصه و اعیان و ساختمان و زمین می باشد، به ارث می برد. اگر مرد فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم اموال منقول می باشد و نیز اموال غیر منقول مرد، یعنی عرصه و اعیان و ساختمان و زمین نیز به اندازه ی یک چهارم به شکل ارث، سهم زن خواهد بود.

آیا جنینی که در شکم مادر خود میباشد پس از فوت پدر از او ارث میبرم یا سهم الارث جنین چطور محاصبه میشود برای اطلاع و بدست آوردن پاسخ های فوق مقاله مربوط به سهم الارث جنین را مطالعه نمایید.

ارث زن با وجود چند همسری مرد:

بر اساس ماده ۹۴۲ قانون ‌مدنی اگر مردی دو یا چهار زن به صورت دائمی در عقد داشته باشد، بعد از فوتش اگر فرزند داشته باشد، یک هشتم از اموال عمومی آن  بین همه زنان به شکل یکسان و مساوی تقسیم می شود. قابل توجه است که اگر مرد دو زن داشته باشد که یکی از زن ها فرزندی نداشته باشد، اما زن دوم دو دختر و یک پسر داشته باشد، بعد از فوت همسر، زن اول با آن که هیچ فرقی ندارد، اما به دلیل وجود فرزندان همسر دوم، نصف یک هشتم از اموال مرد را به ارث می برد.

وصیت مازاد بر ثلث نسبت به زن:

بر اساس ماده ۸۴۳ قانون مدنی، به وصیت کننده اجازه داده شده است که فقط تا یک سوم اموالش را مورد وصیت قرار دهد. چنان چه وصیت متوفی بیشتر از این اندازه باشد، باید ورثه در مورد بقیه ی اموال اذن دهند.  چنان چه خانه‌ای که از طرف مرد متوفی برای زوجه مورد وصیت قرار گرفته است و از نظر قیمتی بیشتر از یک سوم اموال او نباشد، وصیت نامه درست است و به علاوه باید ورثه در مورد بقیه ی یک سوم اجازه بدهد.

قدرالسهم ارث زن:

سهم الارث زن
سهم الارث زن

بر اساس قوانین و مقررات حقوق مدنی، هر زن و شوهر در شرایطی که دیگری فوت کند، منوط بر این که در زمان فوت، عقد نکاح وجود داشته باشد و به شکل دائمی باشد از او ارث خواهد برد.

در مورد احکام ارث زن و شوهر سه نوع اختلاف در قانون مدنی ایران وجود دارد و زن و شوهر به شکل زیر از هم ارث می برند:

اندازه ارث زوج دو برابر زوجه می باشد. یعنی مرد در شرایطی که فرزندی در میان نباشد یک دوم دارایی زن را به ارث خواهد برد و اگر فرزند داشته باشد یک چهارم از ترکه ی زن را به ارث خواهد برد. اما زن یک چهارم از اموال مرد را به ارث می برد و در صورتی که فرزند باشد، یک هشتم، سهم الارث او خواهد بود.

در شرایطی که مرد تنها وارث زن باشد، همه ترکه ی زن میراث مرد می باشد. اما زنی که تنها وارث مرد است همان یک چهارم را به ارث می برد و بقیه جزو اموال دولت حساب می شود.

مرد از همه ی اموال زن ارث خواهد برد. در حالی که زن از زمین ارثی نمی برد و این بنا و درخت را هم قادر نخواهد بود مالک شود و فقط سهم خود را از بهای ان ها به ارث می برد. البته این قانون تغییر پیدا کرد.

فلسفه اختلاف میزان سهم الارث زن و شوهر:

قبلا احکام ارث به سبب شرایط اجتماعی و اقتصادی آن زمان تا حدودی جوابگوی مایحتاج اقتصادی زنان بعد ازفوت همسرانشان بود. مثلاً در خانواده هایی که جمعیت زیادی داشتند در گذشته سهم زن با خویشاوندان نسبی تعادل داشت و گاهی سهم زن بیشتر از فرزندان می شد و زمین و عرصه بنا ارزش اقتصادی نداشت و بنا و درخت و چاه ارکان اصلی دارایی محسوب می‌شد که زن از آنها ارث می برد.

اما در دوره کنونی به سبب تحولات اقتصادی و اخلاقی و نیازهای اجتماعی، ضرورت است که اخلاق عمومی و سازمان های بین المللی و حقوق بشر هم از این موضوع حمایت کنند و این نابرابری ها وجود نداشته باشد.

اختلاف سهم زن و شوهر در مورد ارث،  ناشی از آیه ۱۱ سوره نسا می باشد. پس امکان تغییر آن در نظام حقوقی با در نظر گرفتن قانون اساسی میسر نیست. اما با روش های فرعی این امکان به وجود می‌آید که بتوان سهم الارث زوجه را بالا برد یا برابر کرد.

به نقل از وکیل ملکی در شیراز:مرد قادر است ترکه ی خود یا کمتر از آن را به نفع زن خود وصیت کند. یا زمانی که زنده است خانه ای را که دارد به نام همسرش نماید. اما به سبب پیشگیری از هر شکل سوء استفاده، بهره‌برداری از منفعت آن را تا هنگامی که خودش در قید حیات است برای خویش نگه داشته یا حق انتفاع از ملکی را تا وقتی همسرش زنده باشد او را ببخشد و در ایجاد عدالت در خانواده تلاش نماید.

در مورد اختلاف میان سهم الارث زن و شوهر بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی می‌خوانیم که مرد از همه اموال زوجه ارث می برد. اما زن تنها از اموال منقول مرد به هر شکل که باشد و از بنا و درختان ارث خواهد برد. بر اساس ماده ۹۴۷ قانون فوق اشاره شده است که زن از بهای بنا و  درختان ارث می برد و نه از خود آن ها.

سهم الارث زن
سهم الارث زن

بنابراین زوجه از زمین و بهای آن ارث نخواهد برد و برابر قیمت بنا یا احداثی در آن یا درختان به میزان سهم خود شریک می باشد و در شرایطی که مبلغ آن از طرف وراث پرداخت نشود، او قادر است با استناد به ماده ی ۹۴۶ قانون مدنی نسبت به اقامه حق خود، اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *