کیفر خواست چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی کیفر خواست چیست؟ و شرایط کیفر خواست پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

کیفر خواست
کیفر خواست

کیفرخواست و مفهوم آن:

اگر دعوایی در مراجع قضایی مطرح گردد به طور معمول بلا فاصله مراحل اولیه رسیدگی و تحقیقات مقدماتی آن شروع می شود اولا اگر بعد از انجام دادن تحقیقات اولیه مجرم بودن فردی مشخص شود دادسرا اقدام به صادر شدن نامه‌ ای برای دادگاه می کند که آن نامه همان کیفرخواست عنوان می‌ شود.

منظور از کیفر خواست:

اگر دعوایی در دادسرا انجام شود انجام تحقیقات اولیه هم شروع می شود بعد از آن که همه تحقیقات ضروری انجام شود اگر بازپرس پرونده مشخص گرداند که عمل اتفاق افتاده جرم تلقی می شود پرونده را برای دادستان می‌فرستد دادستان در این جا وظیفه دارد که مدت ۵روز پرونده را بررسی کند حالا در صورتی که دادستان هم با بازپرس پرونده هم نظر باشد نامه‌ ای را برای رسیدگی به پرونده و مشخص کردن مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی لازم برای متهم به مرجع قضایی می فرستد که به آن کیفرخواست می گویند.

موارد کیفرخواست:

در این قسمت متوجه می ‌شویم که باید چه مواردی را در کیفرخواست ذکر کنیم

در ابتدا لازم است که مشخصات هویتی متهم مثل نام و نام خانوادگی/ نام پدر/ شغل و میزان تحصیلات/ آدرس محل سکونت و وضعیت تاهل او  قید گردد بعد از آن باید ذکر شود که نوع قرار تامین اتهام و دلایل اتهام چه مواردی بوده است و همین طوراین که در حال حاضر متهم در بازداشت به سر می برد یا این که نه آزاد می باشد درجه مواد قانونی مرتبط به نوع اتهام و جرم که بایستی به آن استناد کرد هم ضروری می باشد همچنین قید دقیق تاریخ و محل اتفاق افتادن جرم و دیگر مقدار سابقه محکومیت کیفری متهم در کیفرخواست جزو واجبات است

اعتراض به صادر شدن کیفر خواست همان گونه که چندی پیش هم گفتیم  بازپرس پرونده بعد از بررسی و انجام دادن تحقیقات ابتدایی اگر عمل اتفاق افتاده را جرم تلقی نماید قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می کند و اگر عمل اتفاق افتاده را از نظر قانونی جرم تلقی نکند قرار موقوفی تعقیب را صادر می نماید حالا اگر قرار صادر شده قرار موقوفی تعقیب باشد اجازه اعتراض به آن وجود دارد و در غیر این حالت یعنی اگر بازپرس پرونده اقدام به صادر شدن کیفرخواست کند دیگر امکان اعتراض  منتفی می باشد.

البته شایان ذکر است که امکان اعتراض به صادر شدن کیفرخواست در دادگاه اصلی همواره وجود دارد.

آثار کیفرخواست:

لازم به ذکر است موقعی که دعوایی در دادسرا مطرح می شود و دادستان اقدام به صادر شدن کیفرخواست می‌ کند دادگاه های انقلاب و جزایی نیز تنها به جرایمی که در مفاد و محتوای موجود در کیفرخواست ذکر شده اند ترتیب اثر می دهد حالا بهتر است بدانید که جرایمی وجود دارند که بدون صادر شدن کیفر خواست به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود در این قسمت می خواهیم شما را با این جرایم آشنا کنیم

که عبارتند از:

-جرایم کودکان و اطفال

-جرایم مشمول حد زنا و لواط

-جرایم با جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا مجازات حبس تا سه ماه.

به بیان دیگر

کیفر خواست
کیفر خواست

بر اساس بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه های کیفری و انقلاب تنها به جرایمی که در کیفرخواست گفته شده رسیدگی می‌کند به جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه و بدون کیفرخواست مطرح شدند همانند آن هایی که در تبصره ۳ ماده ۳ قانون فوق بیان شده است آن ها جرایمی می باشد که مجازات حد زنای محصنه یا لواط دارد و همین طور جرایمی که مجازات قانونی آن ها تنها تا سه ماه حبس و جریمه نقدی حداکثر یک میلیون ریال است و جرایم اطفال به طور مستقیم در دادگاه‌های مربوطه شکل می‌گیرد در حالت صادر شدن قرار منع انصراف شاکی قادر است طی مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ چنانچه اعتراض داشت به آن اعتراض کند و در این حالت موضوع در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حاضر شدن در دادگاه طرح می‌ شود.

متهم با دو اتهام:

‌می خواهیم بدانیم در حالتی که متهم دو اتهام داشته باشد چه می شود ؟ همان طور که متوجه شدیم تا حدودی با مفهوم کیفر خواست و نحوه صادر شدن و اعتراض به آن آشنا شدیم حالا فکر کنید که متهم قضیه ما دو اتهام دارد که رسیدگی به هر کدام از اتهامات در صلاحیت مراجع قضایی گوناگونی است حالا تکلیف صادر شدن کیفرخواست به چه صورت می شود؟

در همچین شرایطی دادسرا وظیفه دارد دو کیفرخواست مجزا را صادر کند بر این اساس که برای یکی از مراجع قضایی اصل کیفرخواست را بفرستد و برای مرجع قضایی دیگر رونوشتی از آن را بفرستد.

انواع کیفرخواست

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲  دو نوع کیفرخواست وجود دارد که نام یکی کیفرخواست کتبی می‌باشد که محتویات آن در ماده ۲۷۹ این قانون پیش‌بینی شده است و دومین کیفرخواست شفاهی می باشد که در ماده ۳۳۵ این قانون از کیفرخواست شفاهی با عنوان ادعای شفاهی دادستان در دادگاه عنوان می‌شود.

ماده ۸۶ همین قانون در مورد کیفرخواست شفاهی می گوید در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون اگر متهم و شاکی حضور داشته باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا این که گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم تکمیل باشد دادستان قادر است راسا یا به تقاضای بازپرس با اعزام متهم به دادگاه و در حالت حاضر شدن شاکی به همراه وی دعوای کیفری را بلافاصله بدون صادر شدن کیفر خواست به شکل شفاهی مطرح نماید.

در این مورد دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای مشخص نمودن وکیل و تدارک دفاع زمان بخواهد که در حالت تقاضای متهم حداقل ۳ روز زمان داده می‌شود تفهیم این موضوع و جواب متهم بایستی در حالت مجلس دادگاه قید شود هرگاه متهم از این حق استفاده نکند دادگاه در همان جلسه رسیدگی و رأی صادر می کند و چنانچه زمان رسیدگی انجام تحقیقاتی را ضروری بداند آن‌ ها را انجام می‌دهد و یا دستور کامل شدن تحقیقات را به داستان و یا ضابطین دادگستری می دهد دریافت تامین متناسب از متهم برعهده دادگاه می باشد شاکی در حالت مطالبه ضرر و زیان قادر است حداکثر به مدت ۵ روز تقاضای خود را تقدیم نماید و دادگاه می تواند جدا از امر کیفری به دعوای ضرر زیان رسیدگی نماید و رای مقتضی را صادر کند.

نکات مهم در کیفرخواست شفاهی:

کیفر خواست
کیفر خواست

به یاد داشته باشید که کیفرخواست شفاهی تنها در موضوع جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است موضوعات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را مشمول نمی گردند

مقام قضایی مطرح کننده دعوا یا صادر کننده کیفرخواست شفاهی دادستان یا با تقاضای بازپرس می باشد

مطرح کردن دعوا یا کیفرخواست با حاضر شدن شاکی و متهم در صورت نبود وجود شاکی یا گذشت او با حاضر شدن متهم پیش می رود

مهم است که تحقیقات اولیه به شکل کامل انجام شده باشد

انجام تحقیقات بیشتر در حالت صلاح دید قاضی زمان دریافت تامین مناسب و انجام با ارجاع جهت تکمیل دادستان یا ضابطین

امکان تقدیم دادخواست ضرر و زیان حداکثر طی مدت ۵ روز به وسیله شاکی بر رسیدگی و صادر شدن رای دادگاه

رسیدگی فوری و صادر شدن رای در حالت نبود تقاضای متهم مبنی بر تعیین وکیل و مهلت دفاع

اختیاری و غیر الزام آور بودن طرح دعوای کیفری بدون کیفرخواست یا به شکل کیفرخواست شفاهی مقام‌های قضایی استرداد کیفرخواست و اصلاح ان

استرداد  و اصلاح:

سوالی که در این قسمت برای خیلی از افراد پیش می آید این  سوال می باشد که آیا دادستان پس از صادر کردن کیفرخواست اجازه دارد در مواردی از تصمیم پیشین خود عدول نمایند یا به بیان دیگر آن را مسترد سازد؟

دادستان طبق ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از فرستادن پرونده به دادگاه دیگر نمی‌ تواند از اصل اتهام و یا این که ادله آن عدول نماید  و همین طور این که طبق آن کیفرخواست را اصلاح یا مسترد کند.

در این صورت تنها می‌تواند دلایل تازه که کشف و یا حادث شده است و امکان دارد له  یا بر علیه متهم باشد به دادگاه بگویند.

شایان ذکر است که در ماده بعدی قانون آیین دادرسی کیفری که منظور ماده ۲۸۳ است گفته شده است که هر موقع شاکی در موضوعاتی که جرایم قابل بازگشت هستند پس از صادر شدن کیفر خواست و پیش از فرستادن آن به دادگاه رضایت قطعی خود را به دادستان مرتبط با آن اعلام نماید و در حالتی که پرونده در دادسرا وجود داشته باشد دادستان می تواند که عدول کند

در این صورت به وسیله بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر می شود در جرایمی که غیر قابل بازگشت باشند چنانچه شاکی رضایت قطعی خود را به دادستان گفته باشد دادستان در شرایطی که شروط صادر شدن قرار تعلیق تعقیب ممکن باشد می تواند از کیفرخواست مرتبط عدول کند  و تعقیب را به شکل معلق گرداند  در صورتی که با رضایت شاکی نوع مجازات را هم تغییر دهند دادستان کیفرخواست جدیدی صادر می‌کند و قبلی را مورد عدول قرار می دهد.

اعتراض به تصمیمات دادسرا:

کیفر خواست
کیفر خواست

تصمیمات دادسرا که به شکل قرار می باشد به طرفین ابلاغ می گردد چنانچه تصمیم دادسرا به شکل قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد شاکی می تواند اعتراض خود را اعلام کند اعتراض وی به همراه پرونده به دادگاه فرستاده می شود اگر دادگاه اعتراض او را مورد قبول  وافع دانست قرار دادسرا را فسخ می کند و پرونده به منظور ادامه تحقیقات و صادر شدن کیفرخواست به دادسرا  اعاده می کند اما در حالتی که اعتراض را مورد قبول واقع ندانست با رد نمودن آن قرار را تایید می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *