شرکت تضامنی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی شرکت تضامنی کیست؟و شرایط شرکت تضامنی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه شرکت تضامنی

در قانون تجارت ایران ، به موجب ماده ی بیست این قانون ، هفت نوع شرکت تجاری شناسایی شده است .

شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و افراد می توانند با تجمیع سرمایه ی اندک خود در قالب یک شرکت تجاری ، به سرمایه ی لازم دست یافته و به وسیله ی آن ، به انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری پرداخته و از این طریق ،‌ به کسب سود و منفعت بپردازند .

در شرکت های تجاری ، اصولا تصمیم گیری با اکثریت ارا می باشد و همین امر ، باعث می شود که اشخاص در راستای دوری از مشکلاتی که لزوم اتفاق ارا در شرکت های مدنی ایجاد می نمود ، به سمت تشکیل شرکت های تجاری بروند .

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

انواع شرکت های تجاری :

در این مقاله ، به بررسی نحوه ی تشکیل و قواعد حاکم بر شرکت تضامنی به عنوان یکی از مهمترین شرکت های تجاری می پردازیم .

شرکت تضامنی ، شرکتی است که دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری ، تحت نام مخصوصی تشکیل میدهند.

شرکای شرکت تضامنی ، به موجب ماده ی صد و شانزده قانون تجارت ، در برابر دیون شرکت ، دارای مسئولیت تضامنی می باشند و این امر موجب شده است تا شرکت تضامنی ، یکی از شرکای اشخاص محسوب شده و به همین دلیل ، شخصیت شرکا در این  شرکت ، امری مهم و با اهمیت تلقی می شود .

مسئولیت شرکای شرکت :

شرکای شرکت تضامنی ، همان طور که بیان نمودیم ، در برابر طلبکاران شرکت ، در صورت عدم کفایت دارایی شرکت ، مسئول بوده و طلبکاران می توانند به ان ها جهت دریافت طلب خود مراجعه نمایند .

شرکا می توانند مابین خود ، در خصوص مسئولیت خودشان نسبت به دیون شرکت ، توافقاتی ترتیب دهند اما این توافقات در برابر اشخاص ثالث معتبر نبوده و فقط مابین خود شرکا مطرح و جاری می باشد .

در صورتی که شخصی ، به عنوان شریک ضامن ، به یک شرکت تضامنی وارد شود ، این شخص مانند سایر شرکا ، نسبت به دیونی که شرکت میش از ورود وی داشته است نیز مسئول خواهد بود و هر گونه توافقی خلاف این امر ، در برابر اشخاص ثالث نا معتبر می باشد .

نام شرکت تضامنی :

در انتخاب نام شرکت تضامنی ، باید توجه نمود که لزوما باید عبارت ” شرکت تضامنی ” درج شده و حداقل نام یکی از شرکا به همراه عباراتی هم چون ” و شرکا ” یا ” و برادران ” قید شود . برای مثال ،‌ شرکت تضامنی ییگدلی و برادران

تشکیل شرکت تضامنی :

ماده ی صد و هفده قانون تجارت ، نحوه ی تشکیل شرکت را بیان می نماید .

به موجب این ماده ، جهت تشکیل شرکت تضامنی ، شرکا باید تمامی سرمایه ی نقدی را تادیه کرده و هم چنین در صورتی که سرمایه ی غیر نقدی  نیز وجود داشته باشد ، باید تماما تقویم و تسلیم شود .

تقویم سرمایه ی غیر نقدی :

سرمایه ی غیر نقدی باید با تراضی تمامی شرکا تقویم شود و شرکا نسبت به قیمت گذاری سرمایه ، دارای مسئولیت می باشند .

بنابراین اگر در تقویم سرمایه ی غیر نقدی ،‌ تخلف و تقلبی انجام گرفته باشد ، شرکا نسبت به مابه التفاوت قیمت اصلی مال و قیمت تعیین شده ، مسئول می باشند .

تقسیم منافع در شرکت :

علی الاصول ، نحوه ی تقسیم منافع در شرکت ، با توجه به میزان سهم الشرکه ی شرکا می باشد .

ممکن است که شرکا ، ضمن شرکت نامه ، خلاف این امر را توافق کرده باشند .

در این صورت مطابق توافق و مفاد شرکت نامه رفتار خواهد شد .

در صورتی که از سرمایه ی شرکت تضامنی ، در اثر ضرر های وارده ، کاسته شده باشد ، به شرکای شرکت ، تا زمان جبران این کاهش سرمایه ، منفعتی تعلق نمی گیرد .

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

مدیریت شرکت تضامنی :

مطابق ماده ی صد و بیست قانون تجارت ، شرکای شرکت تضامنی ، باید یک یا چند نفر را به عنوان مدیر از میان خود و یا از خارج انتخاب نمایند .

حدود مسئولیت مدیر شرکت ، همان حدود مسئولیت وکیل در برابر موکل می باشد .

انتقال سهم الشرکه :

با توجه به این امر که شرکت تضامنی از جمله شرکت های اشخاص می باشد و مسئولیت شرکای شرکت ، به نحو تضامنی بوده و بنابراین شخصیت شرکا در این شرکت دارای اهمیت فراوان می باشد .

مطابق ماده ی صد و بیست و سه قانون تجارت ، در صورتی که هر یک از شرکا قصد داشته باشد سهم الشرکه ی خود را به شخص دیگری منتقل نماید ، باید رضایت سایر شرکا را جلب نماید .

پرداخت دیون شرکت تضامنی :

در صورتی که شرکت تضامنی دارای دینی باشد ، در ابتدای امر ، این دین باید از محل دارایی های شرکت پرداخته شود. طلبکاران شرکت ، نسبت به طلبکاران شخصی شرکا نسبت به دارایی شرکت ، دارای حق تقدم می باشند .

به عبارت دیگر ، تا زمانی که تمامی طلب طلبکاران شرکت تضامنی پرداخت نشود ، طلبکاران شخصی شرکا  نمی توانند از دارایی شرکت جهت دریافت طلب خود استفاده نمایند .

اگر دارایی شرکت برای پرداخت طلب طلبکاران آن کافی نباشد و شرکت منحل شود ، طلبکاران شرکت می توانند به هر یک از شرکا ی شرکت تضامنی جهت دریافت تمام طلب خود مراجعه نمایند .

ورشکستگی شرکت تضامنی :

قواعد ورشکستگی و نحوه ی تصفیه ی شرکت تضامنی ، مطابق با مقررات قانون تجارت می باشد .

پس از انحلال شرکت تضامنی ، تا پیش از تقسیم دارایی شرکت ، صدور حکم به ورشکستگی شرکت ، امکان پذیر می باشد .

مطابق ماده ی صد و بیست و هشت قانون مجازات اسلامی ، ورشکستگی شرکت تضامنی مستلزم ورشکستگی شرکای تضامنی نمی باشد و هم چنین ورشکستگی شرکای شرکت تضامنی ، نمی تواند منجر به ورشکستگی شرکت تضامنی شود .

فعالیت تجاری شرکا :

در صورتی که تمامی شرکا رضایت داشته باشند ، شریک شرکت تضامنی ، می تواند به تجارتی مشابه تجارت شرکت پرداخته و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در سایر شرکت هایی که دارای موضوع مشابه با موضوع شرکت تضامنی می باشند ، وارد شود .

تبدیل شرکت تضامنی :

در صورت رضایت تمامی شرکا ، می توان شرکت تضامنی را با رعایت مقررات راجع به شرکت سهامی ، به شرکت سهامی تبدیل کرد و برای این امر همان طور که گفتیم ، رعایت نمودن مقررات شرکت سهامی اعم از شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام ، الزامی می باشد .

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

انحلال شرکت تضامنی :

مطابق ماده ی صد و سی و شش قانون تجارت ، موارد انحلال شرکت تضامنی ، عبارت است از :

ورشکستگی شرکت ، عاملی است که خود به خود ، منجر به انحلال شرکت تضامنی می شود .

در صورتی که برای شرکت تضامنی ، مدت تعیین شده باشد ، با انقضای این مدت و عدم تمدید آن ، شرکت منحل خواهد شد .

شرکا ی شرکت تضامنی ، می توانند با تراضی خود ، شرکت تضامنی را منحل نمایند .

در صورتی که موضوع شرکت تضامنی ، انجام شده باشد و یا انجام آن به هر علت ، غیر ممکن گردد ، شرکت منحل خواهد شد .

ممکن است که یکی از شرکای شرکت تضامنی ، انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید .

در این صورت ، محکمه در صورتی که دلایل انحلال را موجه تشخیص دهد ، حکم به انحلال شرکت خواهد داد .

در صورتی که در اساسنامه ی شرکت تضامنی ، حق فسخ شرکا ، سلب نشده باشد ، هر یک از شرکا می تواند از این حق خود استفاده کرده و اقدام به فسخ و انحلال شرکت نماید .

فسخ شرکت نباید به قصد اضرار انجام گیرد و باید تقاضای فسخ ، شش ماه پیش از فسخ کتبا به شرکا اعلام‌ شود .

اگر به موجب اساسنامه ، باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود ، در این صورت موقع ختم محاسبه ی سالیانه فسخ شرکت انجام می شود .

اگر یکی از شرکا ورشکسته شده و مدیر تصفیه ی آن ، تقاضای انحلال شرکت را مطرح کرده و شرکت نتواند مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف کند ، در این صورت شرکت منحل می شود .

شرکت تضامنی
شرکت تضامنی

در صورتی که یکی از شرکای شرکت تضامنی ، فوت شده و یا محجور شود ، در این صورت بقای شرکت ، بسته به رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی یا محجور می باشد .

اگر شرکای شرکت به ادامه ی فعالیت شرکت  رضایت داشته باشند ، قائم مقام مذکور باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت یا حجر شریک ، تصمیم خود را مبنی بر رضایت یا عدم رضایت نسبت به بقای شرکت اعلام‌ کند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *