میزان دیه ی شنوایی و کر شدن چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی میزان دیه ی شنوایی و کر شدن کیست؟و شرایط میزان دیه ی شنوایی و کر شدن پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

به نام خدا

مقدمه میزان دیه ی شنوایی و کر شدن :

مطابق ماده ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی ، مجازات اصلی جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قصاص می باشد و در صورتی که جنایت ، غیر عمدی باشد و یا امکان قصاص وجود نداشته باشد ، به موجب ماده ی ۱۷ قانون مذکور ، مجازات دیه برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد.البته لازم به ذکر است که در مورد بحث تخفیف مجازات ها میتوانید در سایت دادیار مطالعه لازم را به عمل بیاورید.

میزان دیه ، در شرع مقدس تعیین شده و در قانون مجازات اسلامی‌ منعکس شده است .

در صورتی که میزان دیه در شرع مقرر نشده باشد ، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و با جلب نظر کارشناس ، میزان آن تعیین می شود که به آن دیه ی غیر مقدر و یا ارش گفته می شود .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن

در این مقاله ، به بررسی میزان دیه ، جنایت بر گوش و حس شنوایی و سایر مباحث مرتبط با آن خواهیم پرداخت .

دیه ی جنایت وارده بر گوش و جنایت وارده بر حس شنوایی ، از یکدیگر متمایز بوده و بنابر این:

دیه جنایات وارد شده باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد :

دیه ی از بین بردن لاله ی گوش :

ماده ی ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که در صورتی که لاله ی دو گوش در اثر جنایت از بین برده شود ، دیه ی آن معادل دیه ی کامل می باشد و در صورت از بین رفتن لاله ی یک گوش ، دیه ی ان معادل نصف دیه  ی کامل می باشد .

دیه ی از بین بردن نرمه ی گوش :

به موجب تبصره ی ماده ی ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ، از بین بردن نرمه ی هر گوش ، دیه ای معادل یک ششم دیه ی کامل دارد .

دندان نیز مانند دیگر اجزا بدن در صورت آسیب شامل دیه میشود که در مقاله دیه دندان در این باره به طور کامل توضیح داده ایم

دیه ی پاره کردن لاله ی گوش :

در صورتی که جنایت منجر به پاره شدن لاله ی یک گوش شود ، مطابق ماده ی ششصد و یک قانون مجازات اسلامی ، دیه ی آن معادل یک ششم دیه ی کامل می باشد .

دیه  ی پاره کردن نرمه ی گوش :

اگر نرمه ی یک گوش در اثر جنایت پاره شود ، دیه ی آن یک نهم دیه ی کامل می باشد .

اگر دو اسیب  فوق ، به بهبودی کامل بیانجامد ، ارش ثابت می شود .

 دیه ی فلج کردن لاله ی گوش :

ماده ی ششصد و دو مقرر می دارد که اگر در اثر جنایت ، لاله ی یک گوش فلج شود ، دیه ی آن معادل دو سوم دیه ی لاله ی گوش می باشد و اگر لاله ی گوش فلج شده بریده شود ، یک سوم دیه ی لاله ی گوش پرداخت می شود .

دیه ی موضحه :

اگر لاله ی گوش ، به گونه ای قطع شود که موجب ظاهر شدن استخوان زیر آن شود ، دیه ی موضحه نیز علاوه بر دیه ی لاله ی گوش باید پرداخت شود .

موضحه به جنایتی گفته می شود که مطابق بند ث ماده ی هفتصد و نه قانون مجازات اسلامی ، با کنار زدن پوست نازک روی استخوان منجر به اشکار شدن استخوان گردد و میزان دیه ی آن ، پنج صدم دیه ی کامل می باشد .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن

 دیه ی پاره کردن پرده ی گوش :

پاره کردن پرده ی گوش ، دارای دیه ی غیر مقدر و یا ارش می باشد و در صورتی که پاره کردن پرده ی گوش به زایل شدن حس شنوایی منتهی شود ، دیه ی حس شنوایی نیز باید علاوه بر ارش پاره کردن پرده ی گوش پرداخت شود .

در صورتی که اسیب و جنایت نسبت به گوش ، منجر به اسیب رسیدن به حس شنوایی و یا شکستگی استخوان آن شود ، دیه ی هر یک از صدمات به نحو جداگانه حساب می شود .

در احتساب دیه ی موارد فوق ، تفاوتی در شنوا یا نا شنوا بودن و یا معیوبی گوشی که لاله ی آن سالم و دارای حس و حیات می باشد ، وجود ندارد .

دیه ی شنوایی :

شنوایی یکی از منافع و از حواس پنجگانه ی انسان می باشد که اسیب به این حس ، در اغلب موارد به دلیل عدم امکان قصاص ، منجر به محکومیت به پرداخت دیه خواهد شد .

در این بخش ، به دیه ی جنایت وارده به حس شنوایی می پردازیم .

دیه ی زایل شدن حس شنوایی :

در صورتی که حس شنوایی بر اثر جنایت وارده زایل شود ، اگر تنها حس شنوایی یک گوش باشد ، نصف دیه ی کامل و اگر حس شنوایی هر دو گوش زایل شده باشد ، معادل دیه ی کامل پرداخت می شود .

اگر شخصی که تنها یک گوش او دارای حس شنوایی است ، مورد جنایت واقع شده و حس شنوایی همان گوش او نیز زایل شود ، دیه وی معادل یک دوم دیه ی کامل می باشد .

دیه ی کاهش حس شنوایی :

ممکن است که در اثر جنایت ، حس شنوایی کاهش یابد . اگر میزان این کاهش مشخص و قابل تعیین باشد ، به نسبت آن ، دیه پرداخت می شود .

نقص دائم و یا موقت در حس شنوایی :

اگر به موجب جنایتی که در مجرای شنوایی انجام گرفته است ، نقص دائمی ایجاد شود به صورتی که به طور کامل مانع شنیدن گردد ، دیه شنوایی باید پرداخت شود و اگر نقص موقتی باشد ، ارش پرداخت می شود .

دیه ی شنوایی کودک :

اگر جنایت بر روی کودکی که هنوز زمان سخن گفتن وی فرا نرسیده و یا تازه زمان آن رسیده است ، انجام گرفته باشد و این جنایت منجر به کر شدن کودک شود و در نتیجه ی این اسیب ، کودک نتواند سخن بگوید و یا کلمات را یاد بگیرد ، علاوه بر دیه ی شنوایی ، دیه و یا ارش زوال و یا نقص گفتار نیز باید محاسبه و پرداخت شود .

در صورتی که در اثر یک جنایت ، هم حس شنوایی و هم حس گویایی از بین بروند ، دیه ی آن دو به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن

نرخ پرداخت دیه :

پس از آن که به میزان دیه ی در نظر گرفته شده برای زایل کردن حس شنوایی پرداختیم ، می خواهیم بررسی کنیم که در مقام پرداخت دیه ، نرخ دیه ی چه زمانی باید در نظر گرفته شود .

ممکن است که جنایت در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است که برای مثال نرخ دیه ی کامل در آن سال ۲۷۰ میلیون تومان بوده است ‌. در سال ۱۴۰۰ که نرخ دیه ، ۴۸۰ میلیون تومان است ، حکم به پرداخت دیه مطابق نرخ زمان صدور حکم صادر می شود .

مسئول پرداخت دیه :

مهلت پرداخت دیه ی شنوایی ، چه مقدار می باشد ؟

برای پاسخ به این سوال ، باید به ماده ی چهارصد و هشتاد و هشت قانون مجازات اسلامی مراجعه کنیم .

مطابق ماده ی فوق  ، باید بین انواع جنایت ، قائل به تفکیک شویم .

مسئول پرداخت دیه :

پس از آن که مهلت پرداخت دیه را بررسی کردیم ، می خواهیم بدانیم که:

چه کسی در نهایت مکلف به پرداخت دیه به مجنی علیه می باشد ؟

برای پاسخ به این سوال نیز ، باید میان انواع جنایت قائل به تفکیک شویم .

در صورتی که جنایت واقع شده ، از نوع جنایت عمدی و یا شبه عمد باشد ، خود مرتکب ملزم به پرداخت دیه خواهد شد .

اگر جنایت از نوع خطای محض باشد ، باید بین نحوه ی اثبات آن تفاوت قائل شویم :

عاقله ، دیه ی جنایات کمتر از موضحه را پرداخت نمی کند و پرداخت این میزان دیه ، بر عهده ی خود مرتکب می باشد حتی اگر مرتکب نا بالغ و یا مجنون باشد .

دیه ی شنوایی و کر شدن
دیه ی شنوایی و کر شدن

عاقله کیست ؟

ممکن است این سوال مطرح شود که به چه افرادی عاقله گفته می شود ؟

بنابر ماده ی چهار صد و شصت و هشت قانون مجازات اسلامی ، عاقله ، شامل پدر ، پسر ، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری و یا پدری به ترتیب طبقات ارث می شوند.( شما عزیزان میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارث و طبقات یا درجات ان با گروه وکلای دادیار مشورت کنید یا به سایت خودتان یعنی دادیار مراجعه نمایید زیرا به معرفی وکیل ارث در شیراز پرداخته و کمک شایانی به شما در حل و رفع مشکلاتتان می نماید.)برای اطلاعات بیشتر در زمینه مهریه و نفقه و انواع طلاق نیز میتوانید با وکیل مهریه در شیراز مشورت نمایید.

به عبارت دیگر افراد فوق ، در صورتی که در هنگام مرگ فرد ، وارث محسوب شوند ، به صورت مساوی تحت عنوان عاقله ملزم به پرداخت دیه می باشند .

در صورتی می توانیم عاقله را ملزم به پرداخت دیه کنیم که علاوه بر داشتن نسب مشروع ، عاقل ، بالغ و تمکن مالی در هنگام پرداخت دیه داشته باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *