ابلاغیه چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی ابلاغیه چیست؟و شرایط ابلاغیه پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه ابلاغیه :

مقصود از ابلاغیه روند قانونی می باشد که بر طبق آن باید مخاطب را از موضوع دادرسی و تشریفات او آگاه  نمود. وقتی که دعوایی برای بار اول در دادگستری اقامه می‌شود و پرونده برای آن تشکیل می‌گردد نخستین دستوری که از سوی دادگاه صادر می گردد، ابلاغ یک نسخه از دادخواست خوانده ی دعوا است که از آن به عنوان ابلاغیه یاد می‌شود.

ابلاغیه
ابلاغیه

بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان اجرای هیچ حکم یا قراری وجود ندارد. جز این که به شکل حضوری یا به شکل دادنامه یا رونوشت گواهی شده به دو طرف یا وکیل آن ها ابلاغ صورت گرفته باشد در حقیقت ابلاغ باید بر اساس تشریفاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به انواع ابلاغ مثل ابلاغ قانونی و واقعی تعیین شده است صورت بگیرد. امروزه سامانه‌ای به عنوان سامانه ثنا به منظور ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به وسیله قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.

شرایط ابلاغ :

-ابلاغ به واسطه ی مامور ابلاغ و تحت نظر واحد ابلاغ دادگستری انجام می شود.

-مامور ابلاغ  وظیفه دارد نهایتاً طی دو روز برگه های ابلاغ را به شخص خوانده تسلیم کند و رسید آن را دریافت نماید. پس بر طبق قانون مدت زمان ابلاغ نهایتاً دو روز می باشد. در شرایطی که خوانده از دریافت برگه های ابلاغ خودداری کند مامور ابلاغ ممانعت خوانده و زمان آن را در برگه درج می نماید و اوراق را به دفتر دادگاه مسترد می نماید. این خودداری باعث نمی شود که او بتواند مدعی عدم ابلاغ گردد.

-بر اساس قانون ابلاغ اوراق امکان دارد در محل کار انجام گیرد یا در محل سکونت. نکته قابل توجه آن که با توجه به این که بر اساس قانون مدنی محل سکونت زن شوهردار محل اقامت همسر او می باشد اصولاً ابلاغ باید در همان مکان انجام گیرد. اما قانونگذار به منظور پیشگیری از ضایع شدن حقوق زنانی که در محل اقامت شوهر خود قرار ندارد خصوصاً در اختلافات خانوادگی محل ابلاغ آن ها را نیز محل سکونت یا محل کار آن ها مشخص نموده است.

-یکی از دو طرف دعوا یا وکیل آن ها این امکان را خواهند داشت مکانی برای ابلاغ اوراق اخطاریه و پیوست آن ها در شهری که دادگاه دادرسی کننده در آن قرار داردف برگزیند که در این شرایط همه برگه‌های راجع به دعوا در آن محل ابلاغ می‌شود. در صورتی هم که دو طرف دعوا مکانی که ابلاغ در آن انجام می‌شود را تغییر دهند یا اشتباهاً درج کرده باشند باید مکان جدیدی را به آگاهی و اطلاع دادگاه برسانند. زیرا در غیر این حالت ابلاغ در همان مکان پیشین همچنان انجام می‌شود.

ابلاغیه
ابلاغیه

مراحل ابلاغ قضایی :

پس از آن که دعوایی در دادگاه اقامه شد نخستین دستور قضایی که راجع به آن صادر می‌شود ابلاغ می باشد. مدیر دفتر دادگاه پس از صدور دستور ابلاغ یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده نگهداری می کند و نسخه ی دیگر را به اضافه ضمایم بقیه برگ ها به منظور ابلاغ و ارائه خوانده می فرستد. در این جا مامور ابلاغ مکلف است که طی دو روز برگ‌ها را به مخاطب بدهد و در برگ دیگری که در نزد خودش است رسیدی ثبت کند.

البته امکان دارد مخاطب ابلاغ به هر علتی از دریافت آن خودداری نماید . در مورد مخاطب ان باید  اشاره داشت که پیشگیری از دریافت برگه بلا مانع از آن نخواهد شد و مامور ابلاغ در این وضعیت خودداری دریافت را در برگ اخطاریه ثبت می‌کند و این برگ‌ها را به دفتر دادگاه برمی گرداند.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دیه و پرداخت ان و همچنین مهلت پرداخت دیه به سایت دادیار مراجعه نمایید زیرا به معرفی وکیل در شیراز میپردازد.

انواع ابلاغ :

به طور کلی مامور ابلاغ شخصی می باشد که تکلیف او آن است که برگ ابلاغیه را به دو طرف دعوا برساند. مامور ابلاغ این وظیفه را ندارد که به اجبار ابلاغ را جاری سازد. چون ابلاغ شرایط و انواع مختلفی دارد. با عنایت به ماده ی ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ به دو دسته ی واقعی و قانونی تقسیم بندی می شود.

ابلاغ واقعی :

منظور از ابلاغ واقعی آن است که اوراق موضوع ابلاغ بر اساس تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا شخص صالح به دریافت برگه های ابلاغ یا وکیل قانونی آن ها رسانده شود و رسید دریافت گردد. آن چه در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است: آن است که در دعاوی مربوط به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز موسساتی که کل یا قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به دولت است و اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا جانشین او ابلاغ و در نسخه ی اول رسید دریافت می شود.

در شرایطی که برگه های اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابلاغ شود، ابلاغی که انجام شده است واقعی بوده و در این خصوص رئیس دفتر وظیفه دارد که اوراق را دریافت کند و اگر از دریافت آن ها ممانعت به عمل آورد و برگه ها را دریافت نکند و یا رسید ندهد تخلف از انجام تکلیف محسوب می‌شود.

بنابراین مدیر دفتر دادگاه مکلف است موضوع را به مرجع صالح اعلام داشته و متخلف مجازات قانونی محکوم می‌گردد. با توجه به تبصره ی ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در اختلافات راجع به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوطه یا جانشین او ابلاغ صورت می‌گیرد.

ابلاغ قانونی :

ابلاغ قانونی در شرایطی که اعطای برگه و ابلاغ اوراق قضایی به شخص مخاطب میسر نباشد و یا در موضوعی که ابلاغ به او سبب دیر کرد توجه به تشریفات مقرر در قانون شود مندرجات اوراق به شکلی غیر از تحویل به مخاطب به آگاهی او رسانده می‌شود و از این حیث قانون این ابلاغ را دارای اعتبار می شناسد و به آن ابلاغ قانونی گفته می‌شود. مامور ابلاغ موظف است طی دو روز برگه‌ها را به شخص خوانده برساند و در برگ دیگر اخطاریه رسید دریافت کند.

اگر خوانده از دریافت این برگه ها خودداری کند خودداری او در برگ اخطاریه درج شده و به دادگاه بازگردانده می‌شود و بر اساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مامور ابلاغ باید موضوع خودداری خوانده را با درج ثبت مشخصات خویش به شکل شفاف و خوانا و نام شخصی که دادخواست به او ابلاغ گردیده و ذکر سمتش نسبت به مخاطب و نیز تاریخ و محل انجام در نسخه ی اول برگ ابلاغ ثبت کرده و برگه های مربوطه را به دفتر دادگاه مسترد می دارد و تاریخ ذکر شده تاریخ ابلاغ قانونی تلقی می شود.

با توجه به ماده ی ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنان چه مامور ابلاغ قادر نباشد برگه‌ها را به سبب حضور نداشتن مخاطب در آدرس درج شده به دست او برساند، برگه ها را به یکی از خویشان یا خادمان او که از نظر سن و شرایط ظاهری برای تشخیص اهمیت برگه ها که باید داشته باشد، در آدرس ذکر شده ابلاغ می‌کند. در این صورت ابلاغ به شکل صحیح و قانونی انجام شده و مامور ابلاغ باید نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم ذکر نموده و آن را به دادگاه برگرداند.

ابلاغیه
ابلاغیه

ابلاغ به شرکت خصوصی :

در دعاوی که مربوط به اشخاص حقوقی می باشد برگه های قضایی به مدیر شخص حقوقی یا جانشین او یا دارنده حق امضا ابلاغ می شود. با توجه به ماده ی ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنین می توان برداشت نمود که در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و پیوست‌های آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و چنان چه میسر نباشد به مسئول دفتر موسسه با رعایت مواد قانونی ابلاغ صورت می‌گیرد.

در تبصره یک ماده ی فوق همچنین مقرر شده: که اگر ابلاغ به طرفین دعوا در مکان مقرر شده میسر نباشد به نشانی آخرین مکانی که به اداره ثبت شرکت ها شناسایی شده است ابلاغ صورت می‌گیرد.

نکته‌ای که باید در این جا به آن توجه داشت آن است که اگر چند نفر باهم اجتماع کنند و تشکیل شخصیت حقوقی بدهند مانند این که چند نفر متولی موقوفه شوند یا این که یک شرکت مدنی و مالکیت مشاع را ایجاد کند در این صورت با توجه به این اجتماع شخصیت حقوقی مستقل این دارد ابلاغ برگه های قضایی به تک تک خوانندگان ضرورت دارد .

ابلاغ به شرکت ورشکسته :

با در نظر گرفتن تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در اختلافات راجع به شرکت ورشکسته ابلاغ به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه صورت می گیرد. مدیر تصفیه جانشین قانونی ورشکسته است و از زمان صدور حکم ورشکستگی هر شخص نیست به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد فرقی نمی‌کند.

دعوای منقول یا غیرمنقول باشد باید نسبت به اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و مدیر تصفیه مطرح کند و نیز با عنایت به تبصره ی ۳ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به شرکت انحلال یافته که مدیر تصفیه ندارد برگه های ابلاغ به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین مکانی که به اداره ثبت شرکت ها شناسایی شده است ابلاغ می گردد.

با توجه به مطالب گفته شده شاید مقاله تفاوت ورشکستگی و اعسار برای شما جالب باشد.

ابلاغیه
ابلاغیه

تفاوت ابلاغیه و احضاریه :

به طور کلی باید در نظر داشت که احضاریه به نوعی ابلاغیه می باشد که در آن دعوت به حضور در یک مرجع خاص درج شده است و از این حیث با هم فرق می‌کنند. هر ابلاغیه ای احضاریه نمی باشد اما همه احضاریه ها ابلاغیه تلقی می‌شوند.

ابلاغیه قضایی مخصوص به مرحله مشخصی از دادرسی نیست و در حقیقت ابلاغ یک رابطه بین دادگاه با اشخاص در همه ی مراحل دادرسی مثل مرحله بدوی و تجدیدنظر و فرجام خواهی میباشد. اما احضاریه صرفاً برای حضور شخص در مرجع قضایی برای او ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *