دیه ی از بین بردن دندان چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی دیه ی از بین بردن دندان کیست؟و شرایط دیه ی از بین بردن دندان پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه دیه ی از بین بردن دندان :

جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد   ممکن است نسبت به نفس ، اعضا و یا منافع انسان رخ دهد .

در شرع مقدس اسلام ، جنایت نسبت به افراد ، بسیار رفتاری نا پسند و قبیح می باشد به گونه ای که حتی برای کوچترین و سطحی ترین اثار جنایت ، در شرع اسلام ، مجازات تعیین شده است .

به طور کلی ، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ، دارای دو نوع مجازات می باشد که بسته به نوع جنایت انجام شده ، تعیین خواهد شد .

قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی ،

دیه دندان
دیه دندان

قانون گذار مرتکبان جنایت علیه تمامیت جسمانی را به دو نوع جنایت و مجازات زیر محکوم می کند:

در صورتی می توان مرتکب جنایت را به قصاص محکوم نمود که جنایت به صورت عامدانه انجام شده باشد . در اجرای قصاص ، باید شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان هر یک ، امکان اجرای قصاص وجود نداشته و بنابراین ، مرتکب الزام به پرداخت دیه به مجنی علیه و یا اولیای دم حسب مورد ، می شود .

. مجازات دیه :

ممکن است جنایت ، به نحو غیرعمدی یعنی به صورت شبه عمد و یا خطای محض انجام شده باشد .البته پیشنهاد ما به شما عزیزا این است که مقاله ایی تحت عنوان قتل خطای محض را هم در این سایت یعنی دادیار مطالعه نمایید

در این صورت ، مرتکب جنایت به پرداخت دیه به مجنی علیه یا اولیای دم محکوم خواهد شد .

تعیین دیه :

دیه اصولا توسط شارع میزان آن مشخص و تعیین شده است که به آن دیه ی مقدر گفته می شود .

در صورتی که دیه به صورت غیر مقدر باشد یعنی میزان آن توسط شارع مشخص و تعیین نشده باشد ، به آن اصطلاحا ارش گفته می شود که تعیین میزان آن بر عهده ی قاضی رسیدگی کننده به محکمه می باشد . قاضی محکمه با جلب نظر کارشناس متخصص ، به تشخیص خود مبادرت به این امر می کند .

در این مقاله ، به یکی از موارد تعیین مجازات دیه ، یعنی جنایتی که منجر به از بین رفنن دندان و یا ورود اسیب های دیگر نسبت به دندان مجنی علیه می شود و میزان دیه ای که به آن تعلق می گیرد ، می پردازیم .همچنین میتوانید درمورد تخفیف مجازات در مقاله مربوطه مطالعه کنید.

. دیه ی دندان‌ ها :

در صورتی که جنایت نسبت به دندان ها انجام شده باشد ، برای تعیین میزان دیه ای که به آن تعلق می گیرد ، باید حسب مورد به نوع اسیب وارده و همچنین نوع دندان توجه شود .

. دیه ی از بین بردن دندان ها :

به موجب ماده ی ششصد و شانزده قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که تمامی دندان های دائم که تعداد آن ها بیست و هشت عدد می باشد ، در اثر جنایت از بین برده شود ، دیه ی آن معادل دیه ی کامل می باشد .

برای تعیین میزان دیه ی هر یک از دندان ها به موارد زیر توجه کنید :

دندان های جلو ، که علارت است از دندان پیش ، چهار تایی و دندان نیش ، که از هر یک دو عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و تعداد آن ها به ۱۲ عدد می رسد ، دیه ی هر یک معادل یک بیستم دیه ی کامل می باشد .

دندان های عقب ، که در چهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و تعداد آن ها جمعا ۱۶ عدد می باشد ، دیه ی هر یک معادل یک چهلم دیه ی کامل می باشد .

در صورتی که بر حسب خلقت و یا در اثر عارضه ای ، تعداد دندان های مجنی علیه از عدد بیست و هشت کمتر باشد ، به همان نسبت به میزان دیه ی کامل ، کاسته خواهد شد .

دیه دندان
دیه دندان

ممکن است دندانی که در اثر جنایت کنده می شود ، دندان اضافی باشد ، به هر نام و به هر طریق که روییده شده است .

اگر در کندن آن ، نقصی ایجاد شده باشد ، ارش ثابت خواهد بود و در غیر این صورت ، ارش نیز پرداخت نمی شود .

در صورتی که در اثر کندن دندان اضافی ، جراحتی ایجاد شود ، در صورتی که نقصی حاصل نشده است ، جهت جراحت ایجاد شده ، ارش پرداخت می شود .

ممکن است که در تشخیص اصلی یا دائمی بودن دندان ، تردید و اختلاف نظر حاصل شود و حتی با مراجعه به کارشناس نیز نتوان ترید و اختلاف را رفع کرد ، در این صورت برای پرداخت دیه ، مطابق تبصره ی ماده ی ششصد و هفده قانون مجازات اسلامی ، باید کمترین میزان از دیه ی دندان اصلی و ارش دندان اضافی پرداخت شود .

در ابتدا لازم به ذکر است که برای تعیین میزان دیه ای که به ایراد صدمه نسبت به دندان ها تعلق می گیرد ، رنگ دندان ها ملاک نمی باشد . بنابراین دیه ی دندان ها سفید و یا دندان های زرد ، یکسان است .

به موجب ماده ی ششصد و نوزده قانون مجازات اسلامی ، اگر جنایت وارده ، منجر به سیاه شدن دندان شود ، در صورتی که دندان هنوز نیوفتاده باشد ، دیه ی آن معادل دو سوم دیه ی کامل آن دندان خواهد بود ‌.

در صورتی که دندانی قبلا سیاه شده باشد ، کنده و از بین برده شود ، دیه ی آن معادل یک سوم دیه ی آن دندان می باشد .

اگر رنگ دندان ، بدون آن که سیاه شود ، تغییر یابد ، در این صورت اگر منفعت آن از بین نرفته باشد ، ارش ثابت می شود . در صورتی که شخصی پس از تغییر رنگ دندان ، ان را بکند ، دیه ی کامل آن دندان باید پرداخت شود.در این مقاله در مورد دیه دندان در شرایط مختلف صحبت کردیم اما تمامی دیات و دیه دندان مهلت پرداخت توسط محکوم را دارند که این امر در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مهلت پرداخت دیه شناسایی شده است در این مورد میتوانید مقاله مربوط را مطالعه فرمایید.

مطابق ماده ی ششصد و بیست قانون مجازات اسلامی ، اگر دندان به گونه ای لق شده و یا ترک پیدا کند که در حکم از بین رفتن دندان باشد ، دیه ی آن معادل دیه ی کامل همان دندان می باشد .

در صورتی که لق شدن و ترک خوردن دندان در حکم از بین بردن آن نباشد ، ارش ثابت خواهد بود .

اگر در اثر جنایت وارده ، دندان لق شده و یا ترک خورده ، در حالی که منفعت آن باقی بود ، کنده شود ،  دیه ی آن معادل همان دیه ی کامل دندان می باشد در صورتی که منفعت دندان لق شده ، باقی نبوده باشد ، کندن آن دندان موجب ثابت شدن ارش است ‌.

دیه دندان
دیه دندان

به موجب ماده ی ششصد و بیست و دو قانون مجازات اسلامی ، در صورت شکستگی مقداری از دندان که نمایان است در حالی که ریشه ی آن باقی می باشد ، دیه ی همان دندان ثابت خواهد بود و اگر شخصی پس از شکستگی دندان به نحو فوق ، ریشه ی دندان را بکند ، ارش تعیین می شود خواه مرتکب شکستگی دندان ، ریشه را کنده باشد خواه شخص دیگری .

اگر در اثر جنایت ، تنها مقداری از قسمت نمایان دندان شکسته شود ، به همان نسبت دیه تعیین خواهد شد .

در صورتی که دندان کنده شده ، در اثر عارضه و یا جنایتی قبلا از بین رفته باشد ، در تعیین میزان دیه ، به همان نسبت از بین رفتن دندان ، از دیه ی آن کاسته می شود .

در صورتی که دندان شیری در اثر جنایت وارده ، کنده شود ، دیه ی آن معادل یک صدم دیه ی کامل می باشد .

اگر در اثر کنده شدن دندان شیری ، دندان دائمی روییده نشود ، در این صورت دیه ی کامل دندان دائمی باید پرداخته شود .

به موجب تبصره ی ماده ی ششصد و بیست و سه قانون مجازات اسلامی ، دندان شیری ، شکسته ، معیوب و یا شکافته شود   ارش ثابت خواهد شد .

به موجب ماده ی ششصد و بیست و چهار قانون مجازات اسلامی ، اگر دندان دائمی کنده شود ، دیه ی کامل ان دندان باید پرداخته شود حتی اگر دندان دیگری در محل آن بروید و مانند سابق شود .

اگر شخصی دندانی را که مجددا روییده است را بکند ، دیه ی کامل آن دندان باید پرداخته شود .

دیه دندان
دیه دندان

مطابق ششصد و بیست و پنج قانون مجازات اسلامی ، اگر به جای دندان کنده شده  ، دندان دیگری قرار بگیرد یا همان دندان کنده شده ، قرار بگیرد ، در این صورت اگر دندان جایگزین ، دارای حس و حیات باشد مانند دندان اصلی ، کندن آن دارای دیه ی کامل همان دندان است .

اگر دندان جایگزین،: دارای حس و حیات نباشد ، کندن آن ، تنها موجب ضمان مالی شخص مرتکب خواهد شد و دیگر دیه ثابت نمی شود .

پرداخت دیه ،:باید مطابق نرخ روز پرداخت انجام شود و در سال هزار و چهارصد به اعلام قوه ی قضاییه  ، نرخ دیه ی کامل معادل چهار صد و هشتاد میلیون تومان خواهد بود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *