شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟

وب سایت حقوقی دادیار به معرفی و بررسی تخصصی شرکت مختلط غیر سهامی چیست؟ و شرایط شرکت مختلط غیر سهامی پرداخته تا بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه شرکت مختلط غیر سهامی :

قانون گذار ایران ، به موجب مقررات قانون تجارت ، هفت نوع شرکت تجاری و قواعد حاکم بر آن ها را شناسایی و بیان کرده است .

شرکت های تجاری ، دارای شخصیت حقوقی و دارایی مستقل از شرکای خود بوده و بنابراین افراد برای انجام فعالیت های تجاری ، به تشکیل شرکت های تجاری اقدام می کنند .

تشکیل شرکت های تجاری ، به دلیل مزایای آن ، مورد توجه افرادی است که قصد دارند به انجام امور بازرگانی بپردازند .

افرادی که برای انجام فعالیت تجاری خاصی دارای سرمایه ی لازم نیستند می توانند در قالب شرکت تجاری ، سرمایه ی اندک خود را تجمیع کرده و به سرمایه ی لازم دست یابند .

در شرکت های تجاری ، اصولا تصمیم گیری با اکثریت ارا انجام می گیرد اما در صورتی که مشارکت در مال به صورت مشاعی باشد ، هر گونه تصرف در مال مشترک ، نیاز به توافق تمامی شرکا دارد که گاهی اوقات امری بعید و سخت می باشد .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

انواع شرکت های تجاری :

ماده ی ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را مورد شناسایی قرار داده است .

در این مقاله ، به بررسی شرکت مختلط غیر سهامی و احکام حاکم بر آن می پردازیم .

شرکت مختلط غیر سهامی :

شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکتی است که جهت انجام امور تجاری ، تحت نام مخصوصی و بدون انتشار سهام تشکیل می شود .

به عبارت دیگر ، سرمایه ی شرکت مختلط غیر سهامی ، به سهام تقسیم نمی شود .

در ادامه ، به شرکای شرکت مختلط غیر سهامی و مسئولیت ان ها در شرکت و هم چنین ضوابط تعیین نام شرکت و در نهایت موارد انحلال شرکت می پردازیم .

شرکای شرکت مختلط غیر سهامی ، به دو دسته تقسیم می شوند و در واقع

تشکیل دهنده ی شرکت مختلط غیر سهامی ، عبارت است از شرکای زیر :

تفاوت این دو دسته از شرکا ، در میزان مسئولیت و حقوق و وظایف آن ها در شرکت می باشد .

مسئولیت و حقوق شرکای ضامن :

در شرکت مختلط غیر سهامی ، به موجب ماده ی صد و چهل و یک قانون تجارت ، شرکای ضامن دارای مسئولیت تضامنی بوده و در برابر طلبکاران شرکت ، مسئول پرداخت کلیه ی  قروض و دیون شرکت می باشند.

اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ، به موجب ماده ی صد و چهل و چهار قانون مزبور ، بر عهده ی شرکای ضامن می باشد و در تعیین حدود اختیارات شرکای ضامن ، باید به حدود اختیارات شرکا در شرکت تضامنی مراجعه کنیم .

بنابراین اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ، حق و وظیفه ی شرکای ضامن می باشد .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

مسئولیت و حقوق شرکای با مسئولیت محدود :

شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی ، تا میزان سهم الشرکه ی خود و سرمایه ای که در شرکت اورده اند ، دارای مسئولیت می باشند ‌.

در خصوص اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی ، باید گفت که شرکای با مسئولیت محدود ، حق اداره ی شرکت را نداشته و در واقع اداره ی شرکت ، از وظایف ان ها نمی باشد .

شرکای با مسئولیت محدود می توانند برای اطلاع از وضعیت مالی شرکا ، از دفاتر و اسناد شرکت ، صورت خلاصه ای را تهیه کنند و هم چنین حق نظارت در امور شرکت را دارند .

در صورتی که شرکت ، قبل از ثبت تعهداتی کرده باشد ، شریک با مسئولیت محدود در برابر شخص ثالث ، شریک ضامن محسوب خواهد شد مگر آن که بتواند اطلاع ثالث را از محدود بودن مسئولیت خود به اثبات برساند .

اگر شخصی به عنوان شریک با مسئولیت محدود در یک شرکت مختلط غیر سهامی موجودی وارد شود ، در برابر دیونی که شرکت میش از ورود او داشته است نیز مسئول خواهد بود و هر گونه قرارداد ی که بر خلاف این امر میان شرکا تعیین شده باشد ، در برابر ثالث معتبر نخواهد بود .

تعیین نام شرکت مختلط غیر سهامی :

ماده ی صد و چهل و یک قانون تجارت مقرر می دارد برای انتخاب نام شرکت باید دو مورد زیر را رعایت کرد :

در صورتی که نام هر یک از شرکای با مسئولیت در نام شرکت درج شود ، ان شریک در برابر  اشخاص ثالث ، شریک ضامن محسوب خواهد شد و هر گونه توافقی خلاف این امر ، در برابر اشخاص ثالث بی اثر خواهد بود.

 انجام معامله توسط شریک با مسئولیت محدود :

همان طور که بیان کردیم ، اداره ی شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده ی شرکای ضامن خواهد بود بنابراین انجام معامله به نام شرکت ، توسط شرکای ضامن به عمل می اید .

در صورتی که شریک با مسئولیت محدود ، اقدام به انعقاد نعامله ای از طرف شرکت با شخص ثالثی کرده باشد ، در خصوص تعهدات ناشی از آن معامله  ، شریک با مسئولیت محدود ، در برابر ثالث ، در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر آن که در معامله تصریح شده باشد که معامله را به سمت وکالت از جانب شرکت مختلط غیر سهامی انجام می دهد .

انتقال سهم الشرکه :

ماده ی صد و چهل و هشت قانون تجارت بیان می دارد انتقال سهم الشرکه توسط شریک با مسئولیت محدود ، بدون اخذ رضایت و اذن سایر شرکا امکان پذیر نمی باشد .

در صورتی که شریک با مسئولیت محدود بدون اذن سایر شرکا ، با انتقال سهم الشرکه ی خود به صورت کلی یا جزئی موجب ورود شخص دیگری به شرکت شده باشد ، این شخص منتقل الیه ، هیچ گونه حقی در اداره ی شرکت و تفتیش در امور شرکت را نخواهد داشت .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

پرداخت دیون شرکت مختلط غیر سهامی :

در ابتدای امر ، پرداخت دیون شرکت مختلط غیر سهامی ، باید از محل دارایی خود شرکت انجام شود . طلبکاران شرکت ، در خصوص دارایی شرکت ، نسبت به طلبکاران شخصی شرکا مقدم می باشند و در واقع تا زمانی که طلب طلبکاران شرکت به صورت کامل تادیه نشده باشد ، نمی توانیم طلبکاران شخصی شرکا را از دارایی شرکت بهره مند کنیم .

در صورتی که شرکت ، دارایی لازم جهت پرداخت قروض و دیون خود را نداشته باشد و منحل شود ، هر یک از شرکای ضامن ، همان طور که گفتیم جهت پرداخت تمامی دیون شرکت مسئولیت خواهند داشت . طلبکاران شخصی شرکا نسبت به طلبکاران شرکت حق تقدمی ندارند .

اگر شریک با مسئولیت محدود ، سهم الشرکه ی خود را به صورت کامل نپرداخته باشد و یا پس از تادیه ، مسترد نموده باشد ، هر یک از طلبکاران شرکت و یا مدیر تصفیه ی شرکت حسب مورد ، می توانند برای دریافت ما بقی سهم الشرکه ، به وی مراجعه کنند.

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی :

به موجب ماده ی صد و شصت و یک قانون تجارت ، موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ، همانند موارد انحلال شرکت تضامنی می باشد .

برای اطلاع از ثبت نیز میتوانید وارد مقاله ثبت شرکت تضامنی شده و از این مقاله نیز استفاده نمایید

موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی شامل موارد زیر می شود :

ممکن است که شرکا هنگام تشکیل شرکت برای ان مدت تعیین نموده باشد .

پس از اتمام مدت شرکت و عدم تمدید آن توسط شرکا ، شرکت منحل خواهد شد .

در صورتی که موضوع شرکت انجام شده باشد و یا به هر علتی ، انجام موضوع آن ، غیر ممکن شود ، شرکت مختلط غیر سهامی منحل خواهد شد .

در صورتی که تمامی شرکای شرکت مختلط غیر سهامی توافق و تراضی کنند ، می توانند شرکت را منحل نمایند .

اگر شرکت مختلط غیر سهامی ، ورشکسته شود ، این امر منجر به انحلال خود به خودی شرکت خواهد شد .

حال اگر میخواهید به طور دقیق مفهوم ورشکستگی را بدانید مقاله مربوط را مطالعه نمایید.

ممکن است یکی از شرکای شرکت ، با مراجعه به دادگاه ، انحلال شرکت را تقاضا کرده باشد ‌.

در صورتی که دادگاه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد ، حکم به انحلال شرکت مختلط غیر سهامی خواهد داد .

شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

در صورتی که یکی از شرکای ضامن ورشکسته شود و مدیر تصفیه ی ان انحلال شرکت را کتبا تقاضا کرده باشد ، پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ تقاضا ، اگر شرکت نتواند مدیر تصفیه را منصرف نماید ، شرکت منحل می شود.

دوست گرامی در صورت نیاز میتوانید مقاله تفاوت اعسار و ورشکستگی را مطالعه کرده و و یا با مطالعه مقاله ورشکستگی به تقلب یا ورشکستگی به تقصیر اطلاعات بیشتری در این مورد نیز کسب کنید و در صورت نیاز با وکلای ما مشورت نمایید.

اگر در اساسنامه ی شرکت مختلط غیر سهامی ، حق فسخ شرکت از شرکا سلب نشده باشد ، شرکا می توانند با اعمال حق فسخ خود ، شرکت را منحل نمایند .

اگر هر یک از شرکای ضامن ، فوت شده و یا محجور شود ، ادامه ی فعالیت شرکت و بقای آن به تصمیم سایر شرکا و قائم مقام شخص متوفی یا محجور خواهد بود و در صورت عدم تمایل به بقای شرکت ، شرکت منحل خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *